17 applicants benefit from BIRN Kosovo’s EU funded Grant Scheme

After two successful phases of grants from which 31 applicants were awarded, the jury selected 17 beneficiaries for the third and final phase of the project “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo” a project implemented by BIRN in cooperation with AGK, and funded by the EU.

With the third phase of the grant scheme, BIRN aims to provide opportunities for Kosovo’s public broadcaster, as well as other national and local televised media, print and online media who operate and work in Kosovo, in order to implement actions to produce new content for their respective outlets.

The project seeks to develop independent, investigative, impartial, unbiased and publicly beneficial journalism, and equip the beneficiaries with the required skills and resources to implement creative, investigative, legally sound and publicly beneficial journalism.

The applications and the selected grantees were evaluated by a professional jury, which met for the first time on September 12 to evaluate 44 applicants. The jury evaluated 39 applications that fulfilled the eligibility criteria, and during the meeting, each member of the jury presented their evaluations on each individual application, before discussing their merits.

The applications were evaluated by the jury based on the relevance of the proposed actions and activities, their creativity, the quality of the financial offer, the project team’s potential and the previous experience of the applicant.

In this regard, 15 applicants were provided with small grants of 5,000 euros or less, and two applicants with medium-sized grants, which range from 25,000 to 30,000 euros. The total amount of money awarded to the grantees as part of the scheme reached 124,073.70 euros.

The main objective for the selected applicants will be to contribute to the development of investigative journalism and freedom of expression, increasing the skills of media professionals in monitoring, fact-checking and accountability across Kosovo for the public’s benefit.

All applicants received individual replies about their application, including an evaluation form with points and comments from the jury.

Click here to see the list of awarded grantees  


17 aplikantë përfitojnë nga Skema e Granteve të BIRN, financuar nga BE

 

Pas dy fazave të suksesshme të granteve nga të cilat 31 aplikantë janë shpërblyer, juria ka përzgjedhur 17 përfitues për fazën e tretë dhe të fundit të projektit “Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe lirinë e shprehjes në Kosovë”, projekt ky i implementuar nga BIRN në bashkëpunim me AGK, dhe i financuar nga BE.

Përmes fazës së tretë të Skemës së Granteve, BIRN synon të sigurojë mundësi për transmetuesin publik të Kosovës, si dhe mediat e tjera televizive kombëtare dhe vendore , mediat e shkruara dhe ato online që veprojnë dhe punojnë në Kosovë, me qëllim të zbatimit të veprimeve që synojnë të prodhojnë përmbajtje te reja për mediat e tyre përkatëse.

Projekti synon të zhvillojë gazetari të pavarur, hulumtuese, të paanshme, dhe të dobishme për publikun, dhe të pajisë përfituesit me aftësitë dhe burimet e nevojshme për të zbatuar gazetari kreative, hulumtuese, juridike dhe të dobishme për publikun .

Aplikantët dhe përfituesit e përzgjedhur janë vlerësuar nga një juri profesionale, e cila u takua për herë të parë më 12 shtator për të vlerësuar 44 aplikantë. Juria vlerësoi 39 aplikime që plotësonin kriteret e pranueshmërisë, dhe gjatë takimit secili anëtar i jurisë prezantoi vlerësimet e tyre për secilin aplikim individual, ku më pas diskutuan edhe për meritat e kandidatëve.

Juria ka vlerësuar aplikantët në bazë të rëndësisë së veprimeve dhe aktiviteteve të propozuara, kreativitetit, cilësisë së ofertës financiare, potencialit të ekipit të projektit dhe përvojës së mëparshme të kandidatit.

Në këtë mënyrë, 15 aplikantë  janë pajisur me grante të vogla prej 5,000 euro ose më pak, dhe dy aplikantë me grante të mesme, më një shumë prej 25,000 deri në 30,000 euro. Shuma totale e fondeve të ofruara për përfituesit e granteve si pjesë e skemës arriti në 124,073.70 euro.

Qëllimi kryesor i aplikantëve te përzgjedhur do të jetë kontributi në zhvillimin e gazetarisë hulumtuese dhe lirisë së shprehjes, rritjen e aftësive të profesionistëve të mediave në monitorimin, kontrollimin e fakteve dhe përgjegjshmërinë në të gjithë Kosovën për të mirën e publikut.

Të gjithë kandidatët pranuan përgjigje individuale rreth aplikimit të tyre, ku po ashtu përfshihej edhe një formular vlerësimi me pikët dhe komentet nga juria.

Klikoni këtu për të parë listën e të përzgjedhurve.


17 dobitnika grantova BIRN Kosovo kroz projekat koji finansira EU

 

Nakon dve uspešne faze grantova sa kojih je 31 nagrađenih aplikanta, žiri je odabrao 17 korisnika za treću i poslednju fazu projekta „Doprinos jačanju nezavisnog istraživačkog i korisnog novinarstva za javnost, kao i slobodi izražavanja u Kosovo “, projekat koji je BIRN realizovao u saradnji sa AGK, a finansirao EU.

U trećoj fazi, cilj BIRN-a je da pruži mogućnost javnom servisu Kosova, kao i drugim nacionalnim i lokalnim televizijama i štampanim i onlajn medijima koji rade na Kosovu, da proizvedu nove, kvalitetne sadržaje.

Projekat ima za cilj razvijanje nezavisnog, istraživačkog, nepristrasnog, objektivnog i javno korisnog novinarstva i obučavanje korisnika grantovim potrebnim veštinama i resursima za implementaciju kreativnog, istraživačkog, pravno dobrog i javno korisnog novinarstva.

Aplikacije i izabrane dobitnike grantova je ocenio stručni žiri, koji se prvi put sastao 12. septembra kako bi ocenio 44 aplikanta. Žiri je ocenio 39 aplikacija koje su ispunile predviđene kriterijume, a tokom sastanka svaki član žirija predstavio je svoje ocene o svakoj pojedinačnoj aplikaciji, pre nego što su se upustili u diskusiju.

Aplikacije je ocenjivao žiri na osnovu relevantnosti predloženih aktivnosti, njihove kreativnosti, kvaliteta finansijske ponude, potencijala projektnog tima i prethodnog iskustva aplikanta.

Tako je 15 aplikanata  dobilo male grantove od 5.000 evra ili manje, a dva aplikanta srednje grantove, koji se kreću od 25.000 do 30.000 evra. Ukupan novčani iznos dodeljen dobitnicima u okviru šeme dostigao je 124,073.70 eura.

Glavni cilj odabranih grantova biće doprinos razvoju istraživačkog novinarstva i slobode izražavanja, jačanje veština medijskih profesionalaca u proveri činjenica i odgovornosti medija širom Kosova, a u svrhu dobrobiti javnosti.

Svi aplikanti dobili su pojedinačne odgovore o njihovoj aplikaciji, uključujući obrazac za ocenu sa bodovima i komentarima žirija.

Lista uspešnih aplikanata je priložena ispod.

The Second Phase of the “Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence” Programme Launched Today

Following a success during the first phase of the program, BIRN Kosovo in cooperation with AJK, as part of the project funded by the EU, has opened the call for applications for the second phase of the “Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence” program for the year 2019.

The programme will begin in June and is based on the Balkan Fellowship for Journalistic Excellence, which has been running since 2007.

Balkan Investigative Reporting Network – BIRN Kosovo and Association of Journalists of Kosovo – AJK invite all interested journalists to apply to the 6 months fellowship, provided by the European Union in Kosovo.

10 ambitious and daring journalists will be selected by a team of local and regional professionals to become part of this dynamic and enriching experience. Each fellow will be granted a 2,000 euro fellowship bursary for an in-depth research story covering issues such as public spending, local governance, public procurement, environment, energy, healthcare, culture, education, media financing, human rights, inter-ethnic cooperation, etc.

In addition, the selected journalists will receive mentorship by a team of highly-skilled BIRN Kosovo editors, who have extensive experience in producing and editing high quality reporting in Kosovo and the region.

At the end of the programme, fellows are expected to have produced an original research/investigative story with a limit of 1,500 – 3,000 words. The format may vary from written articles, to TV reportages or content presented in a multimedia format. Stories of the selected fellows will be published in Albanian, Serbian and English. BIRN will ensure republication of fellowship articles in other local media in order to increase the outreach of the stories produced.

Are you interested in becoming part of this prestigious program?

Fill in the Application Form and submit your application by midnight on May 31, to euproposals@birn.eu.com, with the subject “Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence” – Phase II”

Any questions regarding this programme or the application can be addressed to euproposals@birn.eu.com, by May 25that the latest.

The proposals can be submitted in either Albanian, Serbian or English, the three working languages to be used during the fellowship.

Women and members of non-majority communities are strongly encouraged to apply.


Lansohet faza e dytë e programit të Bursës së Kosovës për Ekselencë në Gazetari

Pas një suksesi gjatë pjesës së parë të programit, BIRN Kosovo në bashkëpunim me AGK, në bazë të projektit të finanucar nga BE, ka hapur procesin e thirrjes për aplikim për fazën e dytë të Programit “Bursa e Kosovës për Ekselencë në Gazetari” për vitin 2019.

Programi do të fillojë në qershor 2019 dhe është i bazuar sipas Bursës Ballkanike për Ekselencë në Gazetari, që ka filluar qysh në vitin 2007.

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese – BIRN Kosovo dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK ftojnë të gjithë gazetarët e interesuar që të aplikojnë për këtë bursë 6-mujore, të ofruar nga Bashkimi Europian në Kosovë.

10 gazetarë ambiciozë dhe të guximshëm do të zgjidhen nga një ekip profesionistësh lokalë dhe rajonalë për t’u bërë pjesë e kësaj përvoje dinamike dhe të pasur. Secili anëtar do të përfitojë bursë prej 2,000 Euro për një storie të thellë hulumtuese që mbulon çështjet si shpenzimet publike, qeverisja lokale, prokurimi publik, mjedisi, energjia, shëndetësia, kultura, arsimi, financimi i mediave, të drejtat e njeriut, bashkëpunimi ndëretnik etj.

Përveç kësaj, gazetarët e përzgjedhur do të përfitojnë mentorim nga një ekip redaktorësh të kualifikuar të BIRN Kosova, të cilët kanë përvojë të gjerë në prodhimin dhe redaktimin e raportimit të cilësisë së lartë në Kosovë dhe në rajon.

Në fund të programit, bursistët pritet të kenë prodhuar një storie origjinale hulumtuese/kërkimore me një limit prej 1,500 – 3,000 fjalësh. Formati mund të ndryshojë, nga storie të shkruara, në reportazhe televizive ose përmbajtje të paraqitura në format multimedial. Storiet e bursistëve të përzgjedhur do të publikohen në shqip, anglisht dhe serbisht. BIRN do të sigurojë ripublikimin e storieve të bursistëve në mediat e tjera lokale në mënyrë që të rrisë shtrirjen e storieve të prodhuara.

A jeni të interesuar të jeni pjesë e këtij programi prestigjioz?

Plotësoni formularin e aplikimit dhe dorëzoni aplikacionin tuaj deri në mesnatë më 31 maj 2019, tek euproposals@birn.eu.com me temën: “Bursa e Kosovës për Ekselencë në Gazetari – Faza II”.

Çdo pyetje në lidhje me këtë program ose aplikacion mund të drejtohet tek euproposals@birn.eu.com, jo më vonë se deri më 25 maj 2019.

Propozimet mund të dorëzohen në shqip, anglisht ose serbisht, që janë tri gjuhët e punës të cilat do të përdoren gjatë kohëzgjatjes së programit.

Gratë dhe pjesëtarët e komuniteteve pakicë inkurajohen fuqishëm që të aplikojnë.


Danas je lansirana druga faza programa Stipendija za novinarsku izuzetnost Na Kosovu

Nakon uspeha u prvoj fazi programa, BIRN Kosovo je u saradnji sa AGK, u okviru projekta koji finansira EU, otvorio poziv za podnošenje prijava za drugu fazu programa „Stipendija za novinarsku izuzetnost na Kosovu“ za 2019.

Program počinje u junu 2019. i zasnovan je na modelu Stipendije za novinarsku izuzetnost na Balkanu.

Balkanska Istraživačka Regionalna Mreža – BIRN Kosovo i Udruženje Novinara Kosova (AGK), pozivaju sve zainteresovane novinare da se prijave za šestomesečnu stipendiju, koju obezbeđuje Evropska unija na Kosovu.

10 ambicioznih i smelih novinara će izabrati tim lokalnih i regionalnih profesionalaca kako bi postali deo ovog dinamičnog i obogaćujućeg iskustva. Svaki stipendista će dobiti stipendiju od 2.000 evra za detaljnu istraživačku priču koja pokriva pitanja kao što su javna potrošnja, lokalna uprava, javne nabavke, životna sredina, energetika, zdravstvena zaštita, kultura, obrazovanje, finansiranje medija, ljudska prava, međuetnička saradnja, itd.

Osim toga, odabrani novinari će dobiti mentorstvo tima visokokvalifikovanih urednika BIRN Kosovo, koji imaju veliko iskustvo u produkciji i uređivanju visokokvalitetnog izveštavanja na Kosovu i u regionu.

Na kraju programa, očekuje se da stipendisti izrade originalnu ispitivačku/istraživačku priču, limitiranu na 1,500 do 3,000 reči. Format se može razlikovati: od pisanih članaka do TV reportaža ili sadržaja u multimedijalnom formatu. Priče izabranih stipendista biće objavljene na albanskom, engleskom i srpskom jeziku. BIRN će obezbediti ponovno objavljivanje članaka stipendista u drugim lokalnim medijima kako bi se povećalo pokriće izrađenih priča.

Da li ste zainteresovani da postanete deo ovog prestižnog programa?

Popunite obrazac prijave i pošaljite vašu prijavu do ponoći  31. maja 2019. na euproposals@birn.eu.com, pod naslovom “Stipendija za novinarsku izuzetnost na Kosovu – Faza II”

Sva pitanja u vezi ovog programa ili prijave mogu se poslati na euproposals@birn.eu.com, najkasnije do 25. maja 2019.

Predlozi mogu biti podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku – jezicima koji će biti korišćeni tokom stipendije.

Žene i pripadnici manjinskih zajednica se snažno ohrabruju da se prijave.

Call for Proposals Aimed to Strengthen Independent Journalism in Kosovo

Call for Proposals for the EU Funded Project.

“Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”

Deadline for applying December 28, 2018 at 4 PM.

BIRN and AJK have teamed up once again to implement the EU-funded project entitled “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”. One of the project’s components is the Call for Proposals aimed at providing opportunities for local NGOs/CSOs, including journalists, who operate and work in Kosovo, tackling issues related to media and freedom of expression in their respective communities. The scheme seeks to develop independent, investigative, impartial, unbiased, publicly beneficial journalism and equip the beneficiaries with the required skills and resources to implement creative, investigative, legally sound and publicly beneficial journalism.

This Call for Proposals contains two lots:

LOT I: Supporting the production of new content through investigative reporting and/or in-depth analysis on good governance, human rights, environment, sustainable development, competitiveness and investment climate, employment, public procurement, safety and security, energy efficiency, culture, dealing with the past;

LOT II: Supporting the improvement of the legal framework on the transparency of media ownership, copyright, whistleblowing, defamation, and fostering the expansion of membership in and cooperation between associations of Albanian and Serbian journalists.

The applications MUST be sent by e-mail to euproposals@birn.eu.com by December 28, 2018, at 16:00.

All applications must be prepared and submitted in either Albanian, Serbian, or English language.

Information sessions will be held on December 17, 2018 at the EU Information and Cultural Centre in Pristina and on December 18, 2018 at the EU Information and Cultural Centre in the North Mitrovica.

Questions regarding the propositions of the Call for Proposals can be sent in either English, Albanian or Serbian language by e-mail before December 19, 2018 to the e-mail: euproposals@birn.eu.com.

 


Thirrje për Propozime për Projekt të Financuar nga BE

“Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë

Afati i fundit për aplikim 28.12.2018, në ora 16.00

BIRN dhe AGK janë bashkuar përsëri për të zbatuar projektin e financuar nga BE me titull “Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë”. Një nga komponentët e projektit është kjo Thirrje për Propozime me qëllim të ofrimit të mundësive për OJQ/OSHC-të lokale duke përfshirë këtu gazetarët që veprojnë dhe punojnë në Kosovë për trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes. Skema e ofruar synon të zhvillojë gazetari të pavarur, hulumtuese, të paanshme, joparagjykuese, dhe në të mirë të publikut, dhe t’i pajisë përfituesit me shkathtësitë dhe burimet e nevojshme për të ndërtuar një gazetari krijuese, hulumtuese ligjore dhe në të mirë publike.

Kjo Thirrje për Propozime përmban dy llote:

LLOTI I: Mbështetja e implementimit të përmbajtjes së re përmes raportimit hulumtues dhe/ose analizave të thella mbi qeverisjen e mirë, të drejtat e njeriut, mjedisin, zhvillimin e qëndrueshëm, konkurrencën në fushën e investimit, punësimin, prokurimin publik, sigurinë, efikasitetin energjetik, kulturën, dhe ballafaqimin me të kaluarën.

LLOTI II: Mbështetja e përmirësimit të transparencës në kuadrin ligjor, të drejtës së autorit, kallxuesve, shpifjes, dhe nxitjes së zgjerimit të anëtarësisë dhe bashkëpunimit mes shoqatave të gazetarëve shqiptarë me ata serbë.

Aplikacionet DUHET të dërgohen me postë elektronike në adresën euproposals@birn.eu.com deri më 28.12.2018, ora 16:00.

Të gjitha aplikacionet duhet të përgatiten dhe dorëzohen në shqip, serbisht ose anglisht.

Seancat informuese do të mbahen më 17 dhjetor 2018 në ora 10:00 në Qendrën Informative dhe Kulturore të BE-së në Prishtinë dhe më 18 dhjetor 2018 në ora 10:00 në Qendrën Informative dhe Kulturore në Mitrovicën e Veriut.

Pyetjet në lidhje me propozimet e Thirrjes për Propozime mund të dërgohen në anglisht, shqip ose serbisht përmes postës elektronike deri më 19 dhjetor 2018 në adresën: euproposals@birn.eu.com.


Poziv za predloge za projekat koji finansira EU

“Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva od javnog značaja i slobodi izražavanja na Kosovu

Rok za podnošenje prijava: 28. decembar 2018. u 16.00 časova.

BIRN i UNK su udružili snage u sprovođenju projekta koji finansira EU “Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva od javnog značaja i slobode izražavanja na Kosovu”. Poziv za predloge je jedna od komponenti projekta koja ima za cilj pružanje prilika nevladinim/organizacijama civilnog društva, uključujući i novinare koji žive i rade na Kosovu i bave se pitanjima slobode medija i slobode izražavanja u svojim zajednicama. Navedena grant šema pokušava da razvije ne samo nezavisno, istraživačko, objektivno i novinarstvo od javnog značaja na Kosovu, nego i da korisnicima pruži odgovarajuće veštine i resurse za prevazilaženje protokolarnog novinarstva i mogućnost bavljenja kreativnim, istraživačkim, tačnim i novinarstvom od javnog značaja.

Ovaj Poziv sadrži dva lota:

LOT I: Podrška produkciji novih sadržaja kroz istraživačko izveštavanje i/ili detaljne analize o dobrom upravljanju, ljudskim pravima, životnoj sredini, održivom razvoju, konkurentnosti i investicionoj klimi, zapošljavanju, javnim nabavkama, sigurnosti i bezbednosti, energetskoj efikasnosti, kulturi, suočavanju s prošlošću;

LOT II: Podrška unapređenju pravnog okvira o transparentnosti medijskog vlasništva, autorskih prava, uzbunjivanja, klevete i podsticanja širenja članstva i saradnje između udruženja albanskih i srpskih novinara.

Prijave se MORAJU poslati e-mailom na euproposals@birn.eu.com do 28.12.2018. u 16.00 časova.

Sve prijave moraju da budu popunjene na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Informativne sesije će biti održane 17. decembra 2018. u Informativno-kulturnom centru EU u Prištini i 18. decembra 2018. u Informativno-kulturnom centru EU u Severnoj Mitrovici.

Pitanja u vezi sa „Pozivom za predloge“ se mogu poslati na engleskom, albanskom ili srpskom jeziku e-mailom do 19. decembra 2018. na e-mail: euproposals@birn.eu.com.


BIRN Kosovo Announces Human Rights Reporting Award Competition

The Balkan Investigative Reporting Network Kosovo, in cooperation with The Advocacy Center for Democratic Culture, ACDC, is calling for entries for a competition to win awards for the three best journalistic pieces on TV, in print or online media in Kosovo that highlight abuses of the rights of minority communities, women’s rights and LGBT rights.

*The stories submitted for the competition must have been published, aired or broadcast in Kosovo media during the period from November 1, 2017 to August 30, 2018.

Through this initiative, BIRN and ACDC, as part of the project ‘OmbudsWatch – Promoting the Ombudsperson’s Role in Kosovo’, supported by the Embassy of the Netherlands in Kosovo, believes that journalists rewarded for their successful coverage of the topics will improve further engagement with these issues in the future. The initiative is intended to boost the coverage of human rights issues and the work of the Ombudsperson, and help to set new standards for media reporting.

Stories will be evaluated based on the following criteria:

 • Style of writing and writing skills;
 • The value of the story and the impact it has on the audience/readership;
 • Addressing the rights of minority communities, women’s rights and LGBT rights in a unique manner;
 • Degree of logistical challenges;
 • Inclusiveness of the story;
 • Available sources used in information collection;
 • In-depth reflection of the current circumstances in Kosovo with regard to the specific marginalised communities;
 • The impact the report has had after publication.

In addition to the basic criteria, the following will be taken into account for TV submissions:

 • The quality of picture and sound;
 • The quality of video and sound;
 • Technical realissation of the story.

All applications for the Human Rights Award must be received by September 23, 2018 by 00:00, via the following e-mail address: diellza.salihu@birn.eu.com

*Incomplete applications or applications received after the deadline will not be taken into consideration.

Any questions related to the Human Rights Award can be directed to the email address above.

Applications from qualified female and male candidates from all religious, ethnic and social backgrounds are strongly encouraged. Gender balance will be taken into account during the selection process.

The journalistic prize will be accompanied by a monetary stimulation (1st prize 800 euros, 2nd prize 600 euros and 3rd prize 400 euros) for each of the three winning stories.

The prizes will be awarded in the first week of October 2018.

The applications received will be evaluated by a professional jury composed of three members – one journalist/editor, one human rights activist and one representative of the Ombudsperson.


BIRN Kosova shpall garën për raportim në çështje të të drejtave të njeriut

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese, BIRN Kosovë, në bashkëpunim me Qendrën e Avokimit për Kulturën Demokratike, ACDC, ka kënaqësinë të shpallë konkursin për tri storiet më të mira gazetareske të botuara në televizion, shtyp dhe online, që theksojnë abuzimet me të drejtat e komuniteteve pakicë, të drejtat e grave dhe të drejtat e LGBT.

* Storiet e paraqitura duhet të jenë të publikuar ose të transmetuar në mediat kosovare gjatë periudhës prej 1 nëntor 2017 deri më 30 gusht 2018.

Përmes kësaj iniciative, BIRN dhe ACDC, nën projektin “Ombudspersoni – Promovimi i rolit të Ombudspersonit në Kosovë”, mbështetur nga Ambasada e Holandës në Kosovë, beson se gazetarët që shpërblehen për mbulimin e suksesshëm të temave me interes do të përmirësojnë mobilizimin dhe angazhimin e mëtejshëm me këto çështje në të ardhmen. Kjo nismë shërben si mjet për të shtuar rëndësinë e mbulimit të çështjeve të të drejtave të njeriut dhe rolin e Ombudspersonit duke vendosur një standard të ri për raportimin në media.

Storiet do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

 • Stili i aftësive të shkrimit;
 • Vlera e stories dhe ndikimi që ka te audienca;
 • Adresimi i të drejtave të komuniteteve pakicë, të drejtat e grave dhe të drejtat e LGBT në mënyrë unike;
 • Shkalla e sfidave logjistike;
 • Gjithëpërfshirja e tregimit;

Burimet e disponueshme që përdoren në grumbullimin e informacionit;

 • Pasqyrim i thellë i rrethanave aktuale në Kosovë në lidhje me komunitetet e margjinalizuara;
 • Ndikimi që ka pasur pas botimit.

Përveç kritereve themelore, për aplikimet televizive do të merren parasysh:

 • Cilësia e figurës dhe zërit;
 • Cilësia e videos dhe zërit;
 • Realizimi teknik i stories.

Të gjitha aplikacionet për Çmimin e të Drejtave të Njeriut, në kuadër të projektit “Projekti i Ombudspersonit për Promovimin e Ombudspersonit në Kosovë”, do të pranohen deri më 23 Shtator 2018, deri në 00:00, në e-mail adresën: diellza.salihu@birn.eu.com

* Aplikimet e jo të plota ose aplikimet e pranuara pas afatit kohor nuk do të merren në konsideratë.

Çdo pyetje që ka të bëjë me Çmimin për të Drejtat e Njeriut mund të drejtohet në e-mail adresën e përmendur më lart.

Aplikacionet nga kandidatët e kualifikuar nga të gjitha përkatësitë fetare, etnike dhe sociale inkurajohen fuqishëm. Balanca gjinore do të merret parasysh gjatë procesit të përzgjedhjes.

Çmimi gazetaresk do të shoqërohet me stimulim monetar (Çmimi i parë 800 euro; Çmimi i dytë 600 euro dhe Çmimi i tretë 400 euro) për secilën nga tri storiet fituese.

Çmimet do të jepen në javën e parë të tetorit 2018.

Aplikacionet e pranuara do të vlerësohen nga një juri profesionale e përbërë nga 3 anëtarë, nga të cilët do të ketë një gazetar/redaktor, një aktivist për të drejtat e njeriut si dhe një përfaqësues nga Ombudspersoni.


BIRN Kosovo otvorio je nagradni konkurs za izveštavanje o ljudskim pravima

Balkanska istraživačka mreža, BIRN Kosovo, u saradnji sa Centrom za zastupanje demokratske kulture, ACDC, objavljuje Konkurs za tri najbolja novinarska rada objavljena na  televiziji, u štampanim i online medijima, kojima se naglašavaju zloupotrebe prava manjinskih zajednica, prava žena i prava LGBT osoba.

* Prijavljeni radovi treba da su objavljeni ili emitovani u kosovskim medijima u periodu od 1. novembra 2017. do 30. avgusta 2018.

Ovom inicijativom BIRN i ACDC, u okviru projekta “OmbudsNadzor – Promovisanje uloge Zaštitnika građana na Kosovu”, uz podršku Ambasade Holandije na Kosovu, žele da doprinesu daljem novinarskom angažovanju  na ovim pitanjima. Ova inicijativa ima za cilj da unapredi izveštavanje o pitanjima ljudskih prava i rad Zaštitnika građana.

Priče će se ocenjivati na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Stil pisanja i veštine pisanja;
 • Vrednost priče i njen uticaj na publiku;
 • Obrada prava manjinskih zajednica, prava žena i prava LGBT na jedinstven način;
 • Stepen logističkih izazova;
 • Inkluzivnost priče;
 • Raspoloživi izvori koji su korišćeni pri prikupljanju informacija;
 • Detaljno odražavanje trenutnih okolnosti na Kosovu u odnosu na date marginalizovane zajednice;
 • Uticaj koji je zabeležen na kraju nakon objavljivanja.

Pored osnovnih kriterijuma, za podnete TV priloge će se uzimati u obzir i:

 • Kvalitet slike i zvuka;
 • Kvalitet videa i zvuka;
 • Tehnička realizacija priče.

Sve prijave za Nagradu za ljudska prava moraju biti primljene do 23. septembra 2018. do ponoći na e-mail adresi: diellza.salihu@birn.eu.com

Nepotpune prijave ili prijave primljene nakon roka neće biti uzete u obzir.

Sva pitanja o Nagradi mogu se uputiti na gore navedenu e-mail adresu.

Snažno se ohrabruju prijave kvalifikovanih kandidata žena i muškaraca iz svih verskih, etničkih i socijalnih sredina. Rodni balans će biti uzet u obzir tokom izbornog procesa.

Novinarska nagrada će imati i novčani deo (1. nagrada 800 evra, 2. nagrada 600 evra i 3. nagrada 400 evra) za svaku od tri pobedničke priče.

Nagrade će biti uručene prve nedelje oktobra 2018.

Primljene prijave će ocenjivati stručni žiri sastavljen od tri člana: novinar/ka ili urednik/ca, aktivista ili aktivistkinja za ljudska prava, kao i jedan predstavnik ili predstavnica kancelarije Zaštitnika građana.

Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence Programme Launched Today

The application process for Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence Programme 2018 is now open. The programme will begin in September 2018 and is based on the Balkan Fellowship for Journalistic Excellence, which has been running since 2007.

Balkan Investigative Reporting Network – BIRN Kosovo and Associacion of Journalists of Kosovo – AJK invite all interested journalists to apply to the 6 months fellowship, provided by the European Union in Kosovo.

10 ambitious and daring journalists will be selected by a team of local and regional professionals to become part of this dynamic and enriching experience. Each fellow will be granted a 2,000 euro fellowship bursary for an in-depth research story covering issues such as public spending, local governance, public procurement, environment, energy, healthcare, culture, education, media financing, human rights, inter-ethnic cooperation, etc.

In addition, the selected journalists will receive mentorship by a team of highly-skilled BIRN Kosovo editors, who have extensive experience in producing and editing high quality reporting in Kosovo and the region; recognized for their excellence by several organizations and awarded for unbiased and professional reporting by the main media bodies in Kosovo.

At the end of the programme, fellows are expected to have produced an original research/investigative story. The format may vary from written articles, to TV reportages or content presented in a multimedia format. Stories of the selected fellows will be published in Albanian, Serbian and English. BIRN will ensure republication of fellowship articles in other local media in order to increase the outreach of the stories produced.

Are you interested in becoming part of this prestigious program?

Fill in the Application Form and submit your application by midnight on 24 August 2018, to euproposals@birn.eu.com.

Any questions regarding this programme or the application can be addressed to euproposals@birn.eu.com, by 17 August 2018 at the latest.

The proposals can be submitted in either Albanian, Serbian or English, the three working languages to be used during the fellowship.

Women and members of non-majority communities are strongly encouraged to apply.


U lansua programi i Bursës së Kosovës për Ekselencë në Gazetari

Procesi i aplikimit për Programin e Bursës së Kosovës për Ekselencë në Gazetari’ për vitin 2018 tani është hapur. Programi do të fillojë në shtator 2018 dhe është i bazuar sipas Bursës Ballkanike për Ekselencë në Gazetari, që ka filluar qysh në vitin 2007.

Rrjeti Ballkanik i Gazetarise Hulumtuese – BIRN Kosova dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK ftojnë të gjithë gazetarët e interesuar që të aplikojnë për këtë bursë 6-mujore, të ofruar nga Bashkimi Europian në Kosovë.

10 gazetarë ambiciozë dhe të guximshëm do të zgjidhen nga një ekip profesionistësh lokalë dhe rajonalë për t’u bërë pjesë e kësaj përvoje dinamike dhe të pasur. Secili anëtar do të përfitojë bursë prej 2,000 euro për një storie të thellë hulumtuese që mbulon çështjet si shpenzimet publike, qeverisja lokale, prokurimi publik, mjedisi, energjia, shëndetësia, kultura, arsimi, financimi i mediave, të drejtat e njeriut, bashkëpunimi ndëretnik etj.

Përveç kësaj, gazetarët e përzgjedhur do të përfitojnë mentorim nga një ekip redaktorësh të kualifikuar të BIRN Kosova, të cilët kanë përvojë të gjerë në prodhimin dhe redaktimin e raportimit të cilësisë së lartë në Kosovë dhe në rajon, si dhe janë vlerësuar për ekselencën e tyre nga disa organizata dhe kanë fituar çmime për raportim të paanshëm dhe profesional nga organet kryesore të mediave në Kosovë.

Në fund të programit, bursistët priten të kenë prodhuar një storie origjinale hulumtuese/kërkimore. Formati mund të ndryshojë, nga storie të shkruara, në reportazhe televizive ose përmbajtje të paraqitura në format multimedial. Storiet e bursistëve të përzgjedhur do të publikohen në shqip, anglisht dhe serbisht. BIRN do të sigurojë ripublikimin e storieve të bursistëve në mediat e tjera lokale në mënyrë që të rrisë shtrirjen e storieve të prodhuara.

A jeni të interesuar të jeni pjesë e këtij programi prestigjioz?

Plotësoni formularin e aplikimit dhe dorëzoni aplikacionin tuaj deri në mesnatë më 24 gusht 2018, tek euproposals@birn.eu.com .

Çdo pyetje në lidhje me këtë program ose aplikacion mund të drejtohet tek euproposals@birn.eu.com, më së voni deri më 17 gusht 2018.

Propozimet mund të dorëzohen në shqip, anglisht ose serbisht, që janë tri gjuhët e punës të cilat do të përdoren gjatë kohëzgjatjes së programit.

Gratë dhe pjesëtarët e komuniteteve pakicë inkurajohen fuqishëm që të aplikojnë.


DANAS JE LANSIRAN PROGRAM STIPENDIJA ZA NOVINARSKU IZUZETNOST NA KOSOVU

Proces podnošenja prijave za program Stipendija za novinarsku izuzetnost na Kosovu za 2018 je ovim otvoren. Program će početi u septembru 2018. i zasnovan je na Balkanskoj stipendiji za novinarsku izuzetnost, koja se sprovodi od 2007.

Balkanska Istraživačka Regionalna Mreža (BIRN) i Udruženje Novinara Kosova (AGK), pozivaju sve zainteresovane novinare da se prijave za šestomesečnu stipendiju, koju obezbeđuje Evropska unija na Kosovu.

10 ambicioznih i smelih novinara će izabrati tim lokalnih i regionalnih profesionalaca kako bi postali deo ovog dinamičnog i obogaćujućeg iskustva. Svaki stipendista će dobiti stipendiju od 2.000 evra za detaljnu istraživačku priču koja pokriva pitanja kao što su javna potrošnja, lokalna uprava, javne nabavke, životna sredina, energetika, zdravstvena zaštita, kultura, obrazovanje, finansiranje medija, ljudska prava, međuetnička saradnja itd.

Osim toga, odabrani novinari će dobiti mentorstvo tima visokokvalifikovanih urednika BIRN Kosovo, koji imaju veliko iskustvo u produkciji i uređivanju visokokvalitetnog izveštavanja na Kosovu i regionu; priznatih po njihovoj izvrsnosti od nekoliko organizacija i nagrađivanih za nepristrasno i profesionalno izveštavanje od strane glavnih medijskih tela na Kosovu.

Na kraju programa, očekuje se da stipendiste naprave originalnu ispitivačku/istraživačku priču. Format se može razlikovati od pisanih članaka do TV reportaža ili sadržaja prikazanog u multimedijalnom formatu. Priče izabranih stipendista biće objavljene na albanskom, engleskom i srpskom jeziku. BIRN će obezbediti ponovno objavljivanje članaka stipendista u drugim lokalnim medijima kako bi se povećalo pokriće izrađenih priča.

Da li ste zainteresovani da postanete deo ovog prestižnog programa?

Popunite obrazac prijave i pošaljite vašu prijavu do ponoći 24. avgusta 2018, na euproposals@birn.eu.com.

Sva pitanja u vezi ovog programa ili prijave mogu se poslati na euproposals@birn.eu.com, najkasnije do 17. avgusta.

Predlozi mogu biti podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku, a ova tri radna jezika će biti korišćena tokom stipendije.

Žene i pripadnici nevećinskih zajednica se snažno ohrabruju da se prijave.

16 Applicants Receive Awards from BIRN’s EU-Funded Grant Scheme

Out of 41 applicants, including institutions, organisations and individuals, 16 were selected as beneficiaries of BIRN’s Medium and Small Grant Scheme, which is funded by the European Union

Out of 41 applicants, including institutions, organizations and individuals, 16 were selected as beneficiaries of BIRN’s Medium and Small Grant Scheme, which is funded by the European Union.

Through the project, “Support to Civil Society and Media Initiatives”, BIRN and its partners aim to assist individuals and organizations in the media sector in their efforts to improve transparency, independence and accountability in Kosovo within the sector itself and in Kosovo broadly.

This grant scheme is designed to “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo,” and will provide 14 applicants with small grants of 5,000 euros or less, and two applicants with medium grants, which range from 20,000 to 30,000 euros.

The total amount spent on the grant scheme is 121,267 euros.

The grantees were selected by a professional jury, which met for the first time on June 18 to evaluate the 41 applicants. Their decision was based upon the relevance of the proposed actions and activities, creativity, quality of the financial offer, the project team’s potential and previous experience of the applicant.

The jury met again on June 21 to discuss a shortlist of applicants and compiled the final list of beneficiaries after reviewing the first evaluation. The objective for the selected applicants will be to contribute to the strengthening and development of investigative journalism and freedom of expression, increasing the skills of media professionals in monitoring, fact-checking and accountability across Kosovo for the public benefit. The selected proposals provide a variety of activities including capacity building, investigative reporting, production of documentaries, usage of public documents and address issues related to freedom of expression and fake news.

14 applicants from the selected list were awarded grants from Lot 1, Supporting document-based reporting on themes related to good governance, education, healthcare, economy and human rights and encourage access to public documents, and two of the selected applicants were awarded grants from Lot 2, Improving internal governance of the PCK and/or its members organizations in respecting labor laws, respecting copyright and applying best standards of media legislation & improving legal assistance to the media & improving the legal protection for whistleblowers.

All applicants received individual replies about their application, which also included an evaluation form with points and comments from the jury.

Below is the full list of the successful applicants of the Call for Proposals for the Medium and Small Grant Scheme package to “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo” project.

List of awarded grantees


BIRN dodeljuje novčana sredstva za 16 kandidata u okviru EU programa

Šesnaest  od četrdeset jednog prijavljenog kandidata, uključujući institucije, organizacije i pojedince, dobiće novčana sredstva u okviru programa malih i srednjih subvencija koje dodeljuje BIRN Kosovo, a finansijski podržava Evropska unija. Projektom „Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva u interesu javnosti, kao i slobode izražavanja na Kosovu“, BIRN i partneri imaju za cilj da pomognu pojedincima i organizacijama u medijskom sektoru u njihovim naporima na poboljšanju transparentnosti, nezavisnosti i odgovornosti, kako u okviru samog sektora, tako i na Kosovu uopšte.

Ovi grantovi deo su projekta „Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i javno korisnog novinarstva i slobode izražavanja na Kosovu.” Četrnaest kandidata dobiće subvencije do pet hiljada evra, a dva  sredstva  u rasponu od dvadeset do trideset hiljada evra.

Ukupan iznos odobrenih sredstava iznosi 121.267 evra.

Dobitnike grantova odabrao je žiri koji se sastao  prvi put 18. juna kako bi ocenio sve projekte, a ocenjivani su značaj predloženih aktivnosti, kreativnost, finansijski okvir i potencijal projektnog tima, kao  i prethodna iskustava kandidata. Žiri se zatim sastao 21. juna kako bi porazgovarao o užem krugu kandidata i sastavio konačan spisak dobitnika finansijske podrške. Izabrani kandidati daće doprinos jačanju i razvoju istraživačkog novinarstva i slobode izražavanja, usavršavajući veštine medijskih profesionalaca u monitoringu, proveri činjenica i odgovornosti na čitavom Kosovu, u interesu svih građana. Izabrani predlozi uključuju raznolike aktivnosti, među kojima su  izgradnja kapaciteta, istraživačko novinarstvo, produkciju dokumentarnih emisija, korišćenje javnih dokumenata, kao i bavljenje pitanjima slobode izražavanja i lažnih vesti.

Četrnaest kandidata dobilo je subvencije iz Lot 1: Podrška  izveštavanju o dobroj upravi, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, privredi i ljudskim pravima i podsticanje pristupa javnim dokumentima, a dva subvencije iz Lot 2: Unapređenje unutrašnjeg upravljanja PCK (Pravni centar Kosova) i/ili njegovih organizacija članica u poštovanju zakona o radu, poštovanju autorskog prava i primeni najboljih standarda sadržanih u medijskim propisima ii poboljšanje pravne pomoći pružene medijima, kao i poboljšanje pravne zaštite uzbunjivača.

Svi kandidati su dobili individualne odgovore o uspehu njihove prijave, uz obrazac procene i poene i komentare žirija.

U nastavku sledi potpun spisak odabranih kandidata.

Lista dobitnika subvencija

Call for Proposals Aimed To Strengthen Independent Journalism

Call for Proposals for the EU Funded Project

“Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”

BIRN and AJK have joined forces in implementing the EU Funded Project “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”. This Call for Proposals is one of the project’s components which aims to provide opportunities for local NGOs/CSOs, including journalists, operating and working in Kosovo, to tackle the issues related to media freedoms and freedom of expression in their respective communities. Specifically, the given scheme seeks to develop not only independent, investigative, impartial, unbiased and publicly beneficial journalism in Kosovo, but also equip its beneficiaries with the required skills and resources to move beyond protocol journalism and delve into creative, investigative, legally-sound and publicly beneficial journalism.

This Call for Proposals contains two lots:

LOT I: Supporting document-based reporting on themes related to good governance, education, healthcare, economy and human rights and encourage access to public documents.

LOT IIImproving internal governance of the PCK and/or its members organizations in respecting labor law, respecting copyright and applying best standards of media legislation.

The applications MUST be sent by e-mail to euproposals@birn.eu.com by 08.06.2018, at 16:00.


Thirrje për Propozime për Projekt të Financuar nga BE

“Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë”

BIRN dhe AGK kanë bashkuar forcat në zbatimin e projektit të financuar nga BE-ja “Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë”. Kjo Thirrje për Propozime është një nga komponentët e projektit që ka për qëllim të ofrojnë mundësi për OJQ/OSHC-të lokale, përfshirë gazetarët që veprojnë dhe punojnë në Kosovë, për të trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes në komunitetet e tyre përkatëse. Konkretisht, skema e ofruar mëton të zhvillojë jo vetëm një gazetari të pavarur, hulumtuese, të paanshme, joparagjykuese dhe në të mirë të publikut, por gjithashtu t’i pajisë përfituesit e saj me shkathtësitë dhe resurset e nevojshme për të lëvizur përtej gazetarisë së protokollit dhe për të hyrë në gazetarinë krijuese, hulumtuese dhe në të mirë publike .

Kjo Thirrje për Propozime përmban dy llote:

LLOTI I: Mbështetja e raportimit të bazuar në dokumente mbi temat që kanë të bëjnë me qeverisjen e mirë, arsimin, shëndetësinë, ekonominë dhe të drejtat e njeriut dhe inkurajimi i qasjes në dokumente publike.

LLOTI II: Përmirësimi i qeverisjes së brendshme të KMSHK dhe/ose organizatave anëtarëve të saj në respektimin e ligjit të punës, duke respektuar të drejtën e autorit dhe zbatuar standardet më të mira të legjislacionit të medias.

Aplikacionet DUHET të dërgohen me postë elektronike në adresën euproposals@birn.eu.com deri më 08.06.2018, ora 16:00.


Poziv za predloge za projekat koji finansira EU

“Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva od javne koristi i slobode izražavanja na Kosovu”

BIRN i UNK su udružili snage u sprovođenju projekta koji finansira EU “Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva od javne koristi i slobode izražavanja na Kosovu” Ovaj Poziv za predloge je jedna od komponenti projekta koja ima za cilj pružanje prilika NVO/OCD-ima, uključujući novinare koji deluju i rade na Kosovu u borbi protiv pitanja koja se odnose na slobodu medija i slobodu izražavanja u svojim zajednicama. Posebno, navedena shema pokušava da razvije ne samo nezavisno, istraživačko, objektivno i novinarstvo od javne koristi na Kosovu, nego i korisnicima pruži odgovarajuće veštine i resurse za prevazilaženje protokolskog novinarstva i udube se u kreativno, istraživačko, zakonski opravdano i novinarstvo od javne koristi.

Ovaj Poziv za ponude sadrži dva lota:

LOT I: Podrška izveštavanju zasnovanom na dokumentima o temama koje se odnose na dobro upravljanje, obrazovanje, privredu i ljudska prava i ohrabrivanje uvida u javna dokumenta.

LOT II: Poboljšanje unutrašnjeg upravljanja SŠM i/ili članica organizacija u poštovanju zakona o radu, poštovanju autorskih prava i primeni najboljih standarda u medijskom zakonodavstvu.

Prijave se MORAJU poslati e-mailom na euproposals@birn.eu.com do 08.06.2018. u 16.00