The Second Phase of the “Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence” Programme Launched Today

Posted on

Following a success during the first phase of the program, BIRN Kosovo in cooperation with AJK, as part of the project funded by the EU, has opened the call for applications for the second phase of the “Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence” program for the year 2019.

The programme will begin in June and is based on the Balkan Fellowship for Journalistic Excellence, which has been running since 2007.

Balkan Investigative Reporting Network – BIRN Kosovo and Association of Journalists of Kosovo – AJK invite all interested journalists to apply to the 6 months fellowship, provided by the European Union in Kosovo.

10 ambitious and daring journalists will be selected by a team of local and regional professionals to become part of this dynamic and enriching experience. Each fellow will be granted a 2,000 euro fellowship bursary for an in-depth research story covering issues such as public spending, local governance, public procurement, environment, energy, healthcare, culture, education, media financing, human rights, inter-ethnic cooperation, etc.

In addition, the selected journalists will receive mentorship by a team of highly-skilled BIRN Kosovo editors, who have extensive experience in producing and editing high quality reporting in Kosovo and the region.

At the end of the programme, fellows are expected to have produced an original research/investigative story with a limit of 1,500 – 3,000 words. The format may vary from written articles, to TV reportages or content presented in a multimedia format. Stories of the selected fellows will be published in Albanian, Serbian and English. BIRN will ensure republication of fellowship articles in other local media in order to increase the outreach of the stories produced.

Are you interested in becoming part of this prestigious program?

Fill in the Application Form and submit your application by midnight on May 31, to [email protected], with the subject “Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence” – Phase II”

Any questions regarding this programme or the application can be addressed to [email protected], by May 25that the latest.

The proposals can be submitted in either Albanian, Serbian or English, the three working languages to be used during the fellowship.

Women and members of non-majority communities are strongly encouraged to apply.


Lansohet faza e dytë e programit të Bursës së Kosovës për Ekselencë në Gazetari

Pas një suksesi gjatë pjesës së parë të programit, BIRN Kosovo në bashkëpunim me AGK, në bazë të projektit të finanucar nga BE, ka hapur procesin e thirrjes për aplikim për fazën e dytë të Programit “Bursa e Kosovës për Ekselencë në Gazetari” për vitin 2019.

Programi do të fillojë në qershor 2019 dhe është i bazuar sipas Bursës Ballkanike për Ekselencë në Gazetari, që ka filluar qysh në vitin 2007.

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese – BIRN Kosovo dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK ftojnë të gjithë gazetarët e interesuar që të aplikojnë për këtë bursë 6-mujore, të ofruar nga Bashkimi Europian në Kosovë.

10 gazetarë ambiciozë dhe të guximshëm do të zgjidhen nga një ekip profesionistësh lokalë dhe rajonalë për t’u bërë pjesë e kësaj përvoje dinamike dhe të pasur. Secili anëtar do të përfitojë bursë prej 2,000 Euro për një storie të thellë hulumtuese që mbulon çështjet si shpenzimet publike, qeverisja lokale, prokurimi publik, mjedisi, energjia, shëndetësia, kultura, arsimi, financimi i mediave, të drejtat e njeriut, bashkëpunimi ndëretnik etj.

Përveç kësaj, gazetarët e përzgjedhur do të përfitojnë mentorim nga një ekip redaktorësh të kualifikuar të BIRN Kosova, të cilët kanë përvojë të gjerë në prodhimin dhe redaktimin e raportimit të cilësisë së lartë në Kosovë dhe në rajon.

Në fund të programit, bursistët pritet të kenë prodhuar një storie origjinale hulumtuese/kërkimore me një limit prej 1,500 – 3,000 fjalësh. Formati mund të ndryshojë, nga storie të shkruara, në reportazhe televizive ose përmbajtje të paraqitura në format multimedial. Storiet e bursistëve të përzgjedhur do të publikohen në shqip, anglisht dhe serbisht. BIRN do të sigurojë ripublikimin e storieve të bursistëve në mediat e tjera lokale në mënyrë që të rrisë shtrirjen e storieve të prodhuara.

A jeni të interesuar të jeni pjesë e këtij programi prestigjioz?

Plotësoni formularin e aplikimit dhe dorëzoni aplikacionin tuaj deri në mesnatë më 31 maj 2019, tek [email protected] me temën: “Bursa e Kosovës për Ekselencë në Gazetari – Faza II”.

Çdo pyetje në lidhje me këtë program ose aplikacion mund të drejtohet tek [email protected], jo më vonë se deri më 25 maj 2019.

Propozimet mund të dorëzohen në shqip, anglisht ose serbisht, që janë tri gjuhët e punës të cilat do të përdoren gjatë kohëzgjatjes së programit.

Gratë dhe pjesëtarët e komuniteteve pakicë inkurajohen fuqishëm që të aplikojnë.


Danas je lansirana druga faza programa Stipendija za novinarsku izuzetnost Na Kosovu

Nakon uspeha u prvoj fazi programa, BIRN Kosovo je u saradnji sa AGK, u okviru projekta koji finansira EU, otvorio poziv za podnošenje prijava za drugu fazu programa „Stipendija za novinarsku izuzetnost na Kosovu“ za 2019.

Program počinje u junu 2019. i zasnovan je na modelu Stipendije za novinarsku izuzetnost na Balkanu.

Balkanska Istraživačka Regionalna Mreža – BIRN Kosovo i Udruženje Novinara Kosova (AGK), pozivaju sve zainteresovane novinare da se prijave za šestomesečnu stipendiju, koju obezbeđuje Evropska unija na Kosovu.

10 ambicioznih i smelih novinara će izabrati tim lokalnih i regionalnih profesionalaca kako bi postali deo ovog dinamičnog i obogaćujućeg iskustva. Svaki stipendista će dobiti stipendiju od 2.000 evra za detaljnu istraživačku priču koja pokriva pitanja kao što su javna potrošnja, lokalna uprava, javne nabavke, životna sredina, energetika, zdravstvena zaštita, kultura, obrazovanje, finansiranje medija, ljudska prava, međuetnička saradnja, itd.

Osim toga, odabrani novinari će dobiti mentorstvo tima visokokvalifikovanih urednika BIRN Kosovo, koji imaju veliko iskustvo u produkciji i uređivanju visokokvalitetnog izveštavanja na Kosovu i u regionu.

Na kraju programa, očekuje se da stipendisti izrade originalnu ispitivačku/istraživačku priču, limitiranu na 1,500 do 3,000 reči. Format se može razlikovati: od pisanih članaka do TV reportaža ili sadržaja u multimedijalnom formatu. Priče izabranih stipendista biće objavljene na albanskom, engleskom i srpskom jeziku. BIRN će obezbediti ponovno objavljivanje članaka stipendista u drugim lokalnim medijima kako bi se povećalo pokriće izrađenih priča.

Da li ste zainteresovani da postanete deo ovog prestižnog programa?

Popunite obrazac prijave i pošaljite vašu prijavu do ponoći  31. maja 2019. na [email protected], pod naslovom “Stipendija za novinarsku izuzetnost na Kosovu – Faza II”

Sva pitanja u vezi ovog programa ili prijave mogu se poslati na [email protected], najkasnije do 25. maja 2019.

Predlozi mogu biti podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku – jezicima koji će biti korišćeni tokom stipendije.

Žene i pripadnici manjinskih zajednica se snažno ohrabruju da se prijave.