BIRN Kosovo Holds Training on ‘Redirect Method’ – to Prevent and Counter Violent Extremism and Terrorism

From 24 to 27 July, BIRN Kosovo, with the support of the IOM Office in Kosovo, held trainings on the Redirect Method – a technique developed to prevent and counter violent extremism and terrorism by utilizing the power and influence that social media has nowadays.

The training sessions brought together officers from the Kosovo Police and the Interior Ministry, legal and IT officers from Courts and Prosecutors’ Offices, as well as representatives of media and civil society organisations.

Besides being trained on the Redirect Method, the representatives of the aforementioned institutions and organisations were given the opportunity to address obstacles they have faced while working on preventing and countering violent extremism and terrorism, as well as engage on discussions and share best practices from different perspectives.

The content was delivered by Kreshnik Gashi, a certified trainer on the Redirect Method and editor-in-chief at KALLXO.com, and by Labinot Leposhtica, head of the legal office at BIRN Kosovo and court monitoring project manager.

 

Call for Applications: Basic Journalism Training for High School Students

As part of the EU-supported “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists” project, BIRN Kosovo is seeking students from Kosovo’s public high schools interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news. In June 2021, two training sessions from the same program were held with a total of 35 high school students from Gjilan and Ferizaj.

There is currently a promising generation of high school students in Kosovo who have the talent, creative ideas and willingness to engage in investigative journalism, but the media lacks a specific platform to provide these students the chance to express their skills through writing and community reporting.

In order to capitalize on the interest in journalism among young people, and in an attempt to plug the gap in the education system, BIRN Kosovo will organize eight (8) additional training sessions for high school students in a program that aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity which is to lay the path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

The training sessions will introduce the students to journalism, including topics like journalistic language and concepts, reporting standards, photography tips, production materials for video content, video editing, investigative journalism, ethics and author’s rights.

At the end of each training session, youngsters from high schools across Kosovo will pitch their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting a minimum of 60 video and article ideas that will be published on the online platform KallxoRinia. The production process for all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.

Who can apply?

Students attending Social Studies departments at Kosovo’s public high schools of the regions such as: Prishtina, Mitrovica, Prizren, Gorazdveac within the Peja region, Gjakova, Drenas, Malisheva and Rahovec.

The number of participants is limited in each training session due to restrictions preventing the spread of COVID-19. A maximum 25 participants per training will be selected.

How to apply?

Please fill in the form provided in the link below:

https://bit.ly/3fRP5Gz

Deadline for applications: 10:00 (C.E.T.) on August 31, 2021

Thirrje për aplikim: Trajnim bazik në Gazetari për studentët e shkollave të mesme

BIRN Kosova, në bashkëpunim me Institutin Ndërkombëtar të Medias (IPI) është në kërkim të nxënësve nga shkollat publike të Kosovës të interesuar për të qenë pjesë e trajnimit për prodhim medial dhe shkrim-lexim mediatik si dhe trajtimin e lajmeve të rreme si pjesë e projektit “Solidifikimi i Qëndrueshmërisë së Gazetarëve të Tanishëm dhe të Ardhshëm të Kosovës“, i cili mbështetet nga BE. Në qershor 2021, u mbajtën dy trajnime nga i njëjti program me gjithsej 35 nxënës të shkollave të mesme nga Gjilani dhe Ferizaji.

Aktualisht ekziston një gjeneratë premtuese e nxënësve të shkollave të mesme në Kosovë që kanë talent, ide krijuese dhe gatishmëri për t’u angazhuar në gazetari hulumtuese, mirëpo media nuk ka një platformë specifike për t’u siguruar këtyre studentëve mundësinë për të shprehur aftësitë e tyre përmes shkrimit dhe raportimit lokal.

Me qëllim që të përfitojnë nga interesimi i të rinjve në gazetari, dhe në një përpjekje për të plotësuar boshllëkun në sistemin arsimor, BIRN Kosova do të organizojë tetë (8) seanca trajnimi për nxënës të shkollave të mesme në një program që synon të shtojë talentin e të rinjve duke mentoruar studentët në prodhimin e videove, fotove dhe artikujve në mënyrë që të arrihet qëllimi kryesor i aktivitetit që është vë bazat për rritjen e pavarësisë, transparencës, llogaridhënies dhe angazhimit qytetar.

Sesionet trajnuese do t’i njohin studentët me gazetarinë, duke përfshirë tema si gjuha dhe konceptet gazetareske, standardet e raportimit, këshillat e fotografisë, materialet e prodhimit për përmbajtjen e videos, redaktimi i videos, gazetaria hulumtuese, etika dhe të drejtat e autorit.

Në fund të çdo sesioni trajnimi, të rinjtë nga shkollat e mesme anembanë Kosovës do t’i paraqesin idetë e tyre gazetareske, të cilat ekipi i BIRN do t’i mbledhë dhe do t’i analizojë hollësisht para se ta bëjë përzgjedhjen e një minimumi prej 60 videosh dhe ide shkrimi që do të publikohen në platformën në internet KallxoRinia. Procesi i prodhimit për të gjithë këta artikuj do të mbikëqyret nga një ekip i redaktorëve të BIRN-it në Kosovë.

Kush mund të aplikojë?

Studentët të cilët janë në vijim të drejtimeve shoqërore në shkollat publike të Kosovës  në regjionet si: Prishtina, Mitrovica, Prizreni, Gorazdevci brenda regjionit të Pejës, Gjakova, Drenasi, Malisheva dhe Rahoveci.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar në çdo sesion trajnimi për shkak të kufizimeve me qëllim të parandalimit të përhapjes së COVID-19.  Do të zgjidhen maksimumi 25 pjesëmarrës për trajnim.

Si duhet aplikuar?

Ju lutem plotësojeni formularin e ofruar në vegzën si më poshtë: https://bit.ly/3fRP5Gz

 Afati i fundit për aplikim: 31 gusht 2021, ora 10:00 (sipas kohës lokale)

Poziv za prijave: Osnovna novinarska obuka za srednjoškolce

Kao deo projekta koji podržava EU „Učvršćivanje pozicija sadašnjih i budućih novinara na Kosovu“, BIRN Kosovo poziva učenike kosovskih javnih srednjih škola zainteresovanih za obuku iz medijske produkcije, medijske pismenosti i borbe protiv lažnih vesti. U junu 2021. su održane dve obuke iz istog programa sa ukupno 35 učenika srednjih škola iz Gnjilana i Uroševca.

Trenutno na Kosovu postoji perspektivna generacija srednjoškolaca koji imaju talenat, kreativne ideje i volju da se bave istraživačkim novinarstvom, ali medijima nedostaje posebna platforma koja bi ovim učenicima pružila priliku da iskažu svoje veštine pisanjem i izveštavanjem iz zajednice.

Kako bi iskoristio interesovanje za novinarstvo među mladima i u pokušaju da prevaziđe jaz u obrazovnom sistemu, BIRN Kosovo će organizovati dodatnih osam (8) treninga za srednjoškolce u programu koji ima za cilj negovanje mladih talenata kroz mentorisanje učenika u video produkciji, fotografiji i člancima kako bi se postigao glavni cilj aktivnosti, a to je otvaranje puta za veću nezavisnost, transparentnost, odgovornost i građanski angažman.

Treninzi će učenike upoznati sa novinarstvom, uključujući teme poput novinarskog jezika i koncepata, standarda izveštavanja, saveta za fotografiju, produkciju materijala za video sadržaje, video montažu, istraživačko novinarstvo, etiku i autorska prava.

Na kraju svakog treninga, mladi iz srednjih škola širom Kosova će predstaviti svoje novinarske ideje koje će BIRN-ova ekipa prikupiti i detaljno analizirati pre nego što odabere najmanje 60 ideja za video i članke koji će biti objavljeni na on-line platformi KallxoRinia. Proces produkcije svih ovih članaka će nadgledati tim urednika BIRN Kosovo.

Ko se može prijaviti?

Učenici koji pohađaju odeljenja za društvene nauke u kosovskim javnim srednjim školama u regionima kao što su: Priština, Mitrovica, Prizren, Goraždveac u pećkom regionu, Đakovica, Glogovac, Mališevo i Orahovac.

Broj učesnika na svakom treningu je ograničen zbog restrikcija kojima se sprečava širenje COVID-19. Biće izabrano najviše 25 učesnika po treningu.

Ko se može prijaviti?

Molimo popunite obrazac priložen na linku ispod:

https://bit.ly/3fRP5Gz

Rok za prijavljivanje: 31. avgust 2021. godine u 10.00 (CET)

BIRN Kosovo Listed by US State Department as a Resource of Reporting Corruption for the Second Year in a Row

In its 2021 Investment Climate report on Kosovo, the US State Department has listed BIRN and its executive director Jeta Xharra as a useful resource for reporting corruption for the second time in a row.

The US State Department has listed BIRN Kosovo and its director Jeta Xharra as a resource for reporting corruption in a report on the global investment climate in 2021. In 2012, BIRN and Internews Kosova established the KALLXO.com  platform for reporting corruption and other irregularities in the provision of public services.

The report states that despite Kosovo Government’s efforts to combat the widespread corruption in Kosovo, it has resulted in unsuccessful attempts to properly investigate, imprison and punish the corrupted individuals in Kosovo.

The US State Department lists the Anti-Corruption Agency and the Office of the Auditor General as government agencies mandated to fight corruption. Other resources for reporting corruption listed by the State Department for 2021 are Shaip Havolli, the director of the Kosovo Anti-Corruption Agency, the Ombudsperson Naim Qelaj and Ismet Kryeziu, the director of the Kosovo Democratic Institute/Transparency International.

 

 

EU Awards for Investigative Journalism Announced in Kosovo

The three best investigative stories in Kosovo published in 2020 were awarded in Pristina on Thursday, July 15, 2021.

Six journalists who received the awards exposed important information about illegal gambling, violation of anti-monopoly rules and fraud with college accreditations and degrees.

The awards were presented by the EU Special Representative to Kosovo, Ambassador Tomas Szuyong who noted that a free media and independent journalism is essential for any democratic society, and by Xhelal Neziri, the Head of Jury who made a summary of the jury decision and commented on the relevance of all awarded stories, noting how “investigative journalists have been a great contribution to the democracy of this country, because transparency is the foundation of a functioning democratic state”.

This year’s jury consisted of Neziri, as Head of Jury and jury members Edis Agani and Mustafa Canka.

Jeta Xharra and Visar Prebreza came in first place for the best investigative story, “Unclean energy: A Kosovar who owned the sun”, about a Kosovo businessman who stands behind six companies registered in Malta, reaping millions of euros from the sale of solar energy – in violation of anti-monopoly rules.

The BIRN investigation found out that Blerim Devolli receives incentives to produce more than half of the total solar energy used in Kosovo. The six-month investigation uncovered hidden companies, owned by a single person, through which solar energy is produced, and resulted in the country’s Anti-Corruption Agency opening an investigation based on BIRN’s inquiries.

Xharra, in her acceptance speech, emphasized the importance of those in government as well as citizens with integrity being willing to fight corruption and wrongdoing.

The second award, for a story of exceptional quality, went to Besa Kalaja and Besnik Boletini whose article “Victims of private colleges” addressed the manipulation that has been done for years and is still being done by private colleges in Kosovo.

Their research found that thousands of students have completed their studies and graduated from private colleges, but have not legally graduated because the colleges did not obtain all the right accreditation or get registered at the Ministry of Education. Due to this, many students lost their right to scholarships abroad.

Finally, a story about illegal gambling in a village of Karaçeva by Kreshnik Gashi and Adelina Ahmeti won third prize as a story of exceptional quality.

After the adoption of a law that made gambling illegal in Kosovo, KALLXO.com received information that gambling was being conducted illegally in different locations. This information revealed that a neighbourhood had been set up in the village of Karaçeva where facilities functioned as casinos.

In cooperation with the KALLXO.com team, prosecutor Rozelida Manastiri started an investigation which lasted about 14 months. The series, “Crime in Karaçeva 1&2”, involved several months of investigation resulting in the capture and arrest of more than 50 people in connection with the Karaçeva case.

The EU Award for Investigative Journalism is presented annually in six Western Balkan countries and Turkey for exceptional investigations published in the previous year.

EU Special Representative to Kosovo/ Ambassador Tomáš Szunyog
Head of Jury: Xhelal Neziri
1st place winners: Jeta Xharra and Visar Prebreza
2nd place winners: Besa Kalaja and Besnik Boletini
3rd place winners: Adelina Ahmeti and Kreshnik Gashi

Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda Team Holds Youth Dialogue Meetings in Peja and Gjakova

On June 29 and 30, the Environmentally Responsible Action (ERA) Group, in partnership with BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, and TV Mreza, held two youth dialogue meetings with youngsters from the municipalities of Peja and Gjakova, organised as part of Green Energy Days 2021.

The purpose of the dialogue meetings was to promote the best energy efficiency and environmental practices with young people from Peja and Gjakova. Throughout the dialogue meetings, advocacy work of the partners and other environmental NGOs in Kosovo were discussed, as were the best practices for reducing environmental degradation.

The meetings started off with ERA Group’s Executive Director Fatos Lajqi, who imparted on the groups the importance of Article 52 of the Kosovo Constitution, which states: “Nature, biodiversity, the environment and national inheritance are each and every citizen’s responsibility.”

The second guest at the meetings was Fatos Katallozi from Outdoor Kosova, who covered some of Kosovo’s most pressing environmental issues, focusing particularly on energy efficiency and specific examples of river and environmental protection.

Meanwhile, the third session of each meeting was presented by BIRN Kosovo’s Managing Editor Visar Prebreza, who taught the youngsters from Peja and Gjakova on the basics of environmental investigative journalism, as well as the tools available to advocate for the environment through journalism.

After the talks, participants worked in groups and had the chance to exchange opportunities and ideas on advocating towards a cleaner and better protected environment. They also presented the most pressing environmental issues in their communities and offered solutions and advocacy tools to tackle them.

 The two youth dialogue meetings were organized as part of Green Energy Days 2021, an event held as part of the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project, which is funded by the European Union Office in Kosovo. Green Energy Days will take place until 7 July, 2021.

Ekipi i “Evropianizimi i agjendës mjedisore të Kosovës” organizon takime dialogu me të rinjtë nga Peja dhe Gjakova

Më 29 dhe 30 qershor, ERA Group në partneritet me BIRN Kosovën, CEE Bankwatch dhe TV Mrezhën, ka organizuar dy takime dialogu me të rinj nga komuna e Pejës dhe Gjakovës në kuadër të Javës së Energjisë së Gjelbër 2021.

Qëllimi i këtyre takimeve dialogu është të promovohen praktikat më të mira të efiçiencës së energjisë dhe ambientit nga të rinjtë nga Peja dhe Gjakova.

Takimet filluan me prezantimin e drejtorit ekzekutiv të ERA Group, Fatos Lajqi, të nenit 52 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës i cili thotë që: “Natyra dhe biodiversiteti, mjedisi jetësor dhe trashëgimia kombëtare, janë përgjegjësi për secilin”.

Gjatë diskutimit u prezantuan arritjet kryesore të partnerëve të projektit dhe OJQ-ve bashkëpunuese mbi mbrojtjen e ambientit dhe praktikat më të mira për uljen e dëmeve mjedisore.

I ftuari i dytë në këto takime ishte Fatos Katallozi nga Outdoor Kosova, i cili diskutoi për çështje më të ngutshme mbi ambientin lidhur me efiçiencën e energjisë.

Shembuj praktikë të mbrojtjes dhe ruajtjes së energjisë, lumenjve dhe ambientit në tërësi u shpalosën në këto takime.

Sesioni i fundit u zhvillua nga redaktori menaxhues i BIRN Kosova, Visar Prebreza, i cili i mësoi të rinjtë nga Peja dhe Gjakova bazat e gazetarisë hulumtuese në fushën e ambientit si dhe mjetet gazetareske për të avokuar drejt një ambienti të pastër përmes gazetarisë hulumtuese.

Pas diskutimit nga të ftuarit në takime, pjesëmarrësit zhvilluan punë në grupe, ku patën mundësitë të shkëmbejnë informata dhe ide mbi avokimin ndaj mbrotjes së mjedisit si dhe përgatitën prezantime me problemet më të ngutshme mjedisore në komunitetet e tyrë, të cilat më pas i prezantuan dhe gjetën zgjidhje për to.

Ky aktivitet u organizua si pjesë e aktivitetit “Ditët e Energjisë së Gjelbër 2021”, aktivitet brenda projektit të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, “Evropianizimi i agjendës mjedisore të Kosovës”. “Ditët e Energjisë së Gjelbër” do të zgjasin deri më 7 korrik 2021.

Tim na projektu „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine” organizuje sastanke za dijalog sa mladima iz Peći i Đakovice

Dana 29. i 30. juna, ERA Group je u partnerstvu sa BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, i TV Mrežom, organizovala dva sastanka dijaloga sa mladima iz Peći i Đakovice, kao deo Nedelje zelene energije 2021.

Cilj ovih sastanaka bio je da se promovišu najbolje prakse energetske efikasnosti i zaštite životne sredine od strane mladih iz Peći i Đakovice.

Sastanci su počeli prezentacijom izvršnog direktora ERA Group – Fatosa Ljajći, koji je predstavio član 52 Ustava Republike Kosovo, koji glasi: „Priroda i biodiverzitet, životna sredina i nacionalno nasleđe su obaveza svakog lica.” Tokom diskusije su predstavljena glavna dostignuća partnera na projektu i NVO-a koji sarađuju na njemu u vezi sa zaštitom životne sredine i najboljim praksama za smanjenje štete pričinjene životnoj sredini.

Drugi pozvani na ovaj sastanak bio je Fatos Katalozi iz Outdoor Kosova koji se osvrnuo na goruća pitanja kada je reč o životnoj sredini u vezi sa energetskom efikasnošću; praktične primere zaštite i očuvanja energije, reka i životne sredine u celosti, koji su predstavljeni na ovim sastancima.

Poslednju sesiju vodio je glavni i odgovorni urednik BIRN Kosovo – Visar Prebreza koji je mlade iz Peći i Đakovice naučio nešto više o osnovama istraživačkog novinarstva o životnoj sredini kao i o novinarskim sredstvima za zagovaranje čiste životne sredine putem istraživačkog novinarstva.

Nakon izlaganja, učesnici su radili u grupama gde su imali priliku da razmene informacije i ideje o zagovaranju zaštite životne sredine i pripremili prezentacije o gorućim ekološkim problemima u njihovim zajednicama, nakon čega su predstavljena i rešenja na iste.

Ova aktivnost organizovana je kao deo aktivnosti „Dani zelene energije 2021”, kao deo projekta koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine”. „Dani zelene energije”, trajaće do 7. jula 2021.

 

Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda Team Holds Awards Ceremony for Best Environmental Journalism

On July 7, the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project team, which consists of BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, the ERA Group and TV Mreza, held an awards ceremony to recognise the three best journalistic stories on energy efficiency, environmental protection, climate change and environmental impacts on public health published between March 2020 and February 2021.

The first prize of 1,000 euros was awarded to Valjeta Kosumi and Visar Krasniqi, two journalists from Radio Television of Kosovo that produced a five-part series of documentaries titled Our Home, which addresses issues like global warming, air pollution, river pollution, deforestation and waste management.

The second prize of 800 euros was awarded to Besnik Boletini and Qëndrim Bunjaku from the Çohu NGO for their in-depth investigation into air pollution titled Air – A Mortal Threat. The story explores the main issues surrounding air pollution in Kosovo, identifying its main causes, and its effects on public health.

Last but not least, the third prize of 500 euros was awarded to Sanie Jusufi from KOHA for her three-part story Abuse of Water, which examines Kosovo’s water capacities, highlighting the lack of clean water and the severe problems with river pollution.

The awards were presented by the European Union Special Representative for Kosovo, Mr. Tomas Szunyog. During his speech, Mr. Szunyog emphasized the importance of the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project, mainly because of its aim of encouraging “the proactive participation of Civil Society in Kosovo in policy and decision making, particularly on issues relating to energy efficiency, the environment and public health, thereby bringing Kosovo’s environmental policies closer to the EU acquis.”

Once the awards were presented, the winners of the competition held a panel discussion, during which they provided the audience with greater insight into their findings. The prizes were awarded as part of the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project, which is funded by the European Union Office in Kosovo.

This ceremony was organized as part of Green Energy Days 2021, an event hosted as part of the Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda project, which is funded by the European Union Office in Kosovo. Green Energy Days took place from 28 June until 7 July, 2021.

Ekipi i projektit Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës mban ceremoninë e ndarjes së çmimeve për gazetarinë më të mirë mjedisore

Më 7 korrik, ekipi i projektit Europianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës, i cili përbëhet nga ‘BIRN Kosova’, ‘CEE Bankwatch’, ‘Grupi ERA’ dhe ‘TV Mrezha’, mbajti një ceremoni të ndarjes së çmimeve për tri storjet më të mira gazetareske mbi efikasitetin e energjisë, mbrojtjen e mjedisit, ndryshimet klimatike dhe ndikimet e mjedisit në shëndetin publik të botuara mes marsit 2020 dhe shkurtit 2021.

Çmimi i parë prej 1,000 eurosh iu nda Valjeta Kosumit dhe Visar Krasniqit, dy gazetarë nga Radio Televizioni i Kosovës që kanë përgatitur një seri me pesë pjesë të dokumentarëve me titull ‘Shtëpia Jonë’, e cila adreson çështje si ngrohja globale, ndotja e ajrit, ndotja e lumenjve, shpyllëzimi dhe menaxhimi i mbeturinave.

Çmimi i dytë prej 800 eurosh iu nda Besnik Boletinit dhe Qëndrim Bunjakut nga OJQ-ja ‘Çohu’ për hulumtimin e tyre të thelluar mbi ndotjen e ajrit me titull ‘Ajri kërcënim për jetën’. Kjo storje eksploron çështjet kryesore që lidhen me ndotjen e ajrit në Kosovë, duke identifikuar shkaqet e saj kryesore dhe efektet e saj në shëndetin publik.

E fundit por jo më pak e rëndësishmja, çmimi i tretë prej 500 eurosh iu nda Sanie Jusufit nga ‘KOHA’ për storjen e saj me tri pjesë ‘Keqpërdorimi i Ujit’, e cila shqyrton kapacitetet ujore të Kosovës, duke theksuar mungesën e ujit të pastër dhe problemet e mëdha me ndotjen e lumenjve.

Çmimet u ndanë nga Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian për Kosovën, Z. Tomas Szunyog. Gjatë fjalës së tij, Z. Szunyog theksoi rëndësinë projektit ‘Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës’, kryesisht për shkak të qëllimit të tij për të inkurajuar “pjesëmarrjen proaktive të Shoqërisë Civile në Kosovë në krijimin e politikave dhe vendimmarrje, veçanërisht për çështjet që lidhen me efiçencën e energjisë, mjedisin dhe shëndetin publik, duke sjellë politikat mjedisore të Kosovës më afër legjislacionit të BE-së”.

Pas ndarjes së çmimeve, fituesit e konkursit zhvilluan një diskutim në panel, gjatë të cilit ata i ofruan audiencës informata më të hollësishme lidhur me gjetjet e tyre. Çmimet u ndanë si pjesë e projektit ‘Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës’, i cili financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Kjo ceremoni u organizua si pjesë e aktivitetit “Ditët e Energjisë së Gjelbër 2021”, aktivitet brenda projektit të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, “Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës”. Aktiviteti “Ditët e Energjisë së Gjelbër 2021” filloi më 28 qershor dhe u përmbyll më 7 korrik 2021.

 Tim na projektu Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine održao svečanost uručivanja nagrada za najbolje ekološko novinarstvo

Tim na projektu Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životnu sredinu, koji čine BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, ERA Group  i TV Mreža održao je svečanost uručivanja nagrada za tri najbolje novinarske priče o energetskoj efikasnosti, zaštiti životne sredine, klimatskim promenama i uticajima životne sredine na javno zdravlje, objavljene između marta 2020. i februara 2021.

Prva nagrada od 1.000 evra dodeljena je Valjeti Kosumi i Visaru Krasnićiju, dvoma novinarima Radio-televizije Kosova koji su proizveli petodelnu seriju dokumentarnih filmova pod nazivom „Naš dom“, koji se bave pitanjima poput globalnog zagrevanja, zagađenja vazduha, zagađenja reka, seče šuma i upravljanja otpadom.

Drugu nagradu od 800 evra dobili su Besnik Boljetini i Ćendrim Bunjaku iz nevladine organizacije    „Çohu “za njihovo detaljno istraživanje zagađenja vazduha pod nazivom Vazduh – pretnja po život. Priča istražuje glavna pitanja vezana za zagađenje vazduha na Kosovu, identifikujući njihove glavne uzroke i posledice po javno zdravlje.

Na kraju, ali ne najmanje važno, treća nagrada od 500 evra dodeljena je Sanie Jusufi iz KOHE za njenu trodelnu priču pod nazivom „Zloupotreba vode“, koja ispituje vodne kapacitete Kosova, ističući nedostatak čiste vode i ozbiljne probleme sa zagađenjem reka.

Nagrade je uručio specijalni predstavnik Evropske unije za Kosovo, g. Tomas Szunyog. Tokom svog govora, g. Szunyog je naglasio važnost projekta Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine, uglavnom zbog njegovog cilja da podstakne „proaktivno učešće građanskog društva na Kosovu u praktičnoj politici i donošenju odluka, posebno o pitanjima koja se odnose na energetsku efikasnost, životnu sredinu i javno zdravlje, približavajući time kosovske praktične politike za zaštitu životne sredine pravnim tekovinama EU “.

Nakon što su uručene nagrade, pobednici konkursa održali su panel diskusiju tokom koje su publici pružili bolji uvid u svoja otkrića. Ove nagrade su dodeljene u okviru projekta Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Ova ceremonija organizovana je kao deo „Dana zelene energije 2021”, pod okriljem projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“. „Dani zelene energije 2021“ započeli su 28. juna i trajali do 7. jula 2021.

 

Youth Collective Action at Green Energy Days 2021

On July 6, the ERA Group, in partnership with BIRN Kosovo, CEE Bankwatch and TV Mreza, held the Youth Collective Action Bike Tour, which was organised as part of Green Energy Days 2021.

The bike tour took place in the city of Peja and featured 15 participants. It started at Haxhi Zeka Mill, from where the cyclists set off on a tour across the city of Peja with the final destination the Peja municipal building, where the cyclists submitted a request to build and maintain cycling trails.

As well as filing this request, the tour also aimed to promote eco-friendly transportation that enhances air quality and the well-being of Kosovo citizens. Throughout the activity, the Kosovo Police ensured the cyclists’ safety by regulating traffic.

The bike tour lasted 40 minutes, by the end of which the participants were hopeful that municipal officials would address their request to build and maintain cycling trails and that they had raised awareness about pursuing an eco-friendly lifestyle.

This activity was organized as part of Green Energy Days 2021, an event hosted as part of the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project that is funded by the European Union Office in Kosovo. Green Energy Days took place from 28 June until 7 July 2021.

Turneu me Biçikleta në Pejë si Aktivitet Vetëdijesimi për Ajrin e Pastër dhe Mirëmbajtjen e Shtigjeve të Çiklizmit

Më 6 korrik, Grupi ERA, në partneritet me BIRN Kosova, CEE Bankwatch dhe TV Mreza, organizoi Turneun me Biçikleta të Veprimit Kolektiv Rinor.

Turneu u mbajt si pjesë e Ditëve të Energjisë së Gjelbër 2021 që kanë filluar nga 28 qershori dhe ka zgjatur deri më 7 korrik 2021.

Turneu me biçikleta u zhvillua në qytetin e Pejës dhe morën pjesë 15 pjesëmarrës. Ai filloi nga Mulliri i Haxhi Zekës, nga ku çiklistët u nisën për një turne nëpër qytetin e Pejës me destinacionin përfundimtar ndërtesën komunale të Pejës, ku çiklistët paraqitën një kërkesë për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e shtigjeve të çiklizmit.

Përveç paraqitjes së kësaj kërkese, turneu gjithashtu synoi të promovojë transportin eko-miqësor që rrit cilësinë e ajrit dhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Gjatë gjithë këtij aktiviteti, Policia e Kosovës ofroi sigurinë e çiklistëve duke rregulluar trafikun.

Turneu me biçikleta zgjati 40 minuta, në fund të të cilit pjesëmarrësit shfaqën shpresën që zyrtarët komunalë do të trajtonin kërkesën e tyre për të ndërtuar dhe mirëmbajtur shtigje çiklizmi dhe se ata kishin rritur ndërgjegjësimin për ndjekjen e një stili eko-miqësor të jetës.

Ky aktivitet u organizua si pjesë e Ditëve të Energjisë së Gjelbër 2021, ngjarje kjo e organizuar si pjesë e projektit të Evropianizimit të Agjendës Mjedisore të Kosovës që financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Kolektivna akcija mladih na Danima zelene energije 2021.

ERA grupa, u partnerstvu sa BIRN Kosovo, CEE Bankwatch  i TV Mreža održala je 6. jula, Omladinsku kolektivnu biciklističku vožnju koja je organizovana u okviru Dani zelene energije 2021.

Biciklistička vožnja održana je u gradu Peći i na njoj je učestvovalo 15 učesnika. Počela je kod  Hadži Zekinog mlina, odakle su biciklisti krenuli u obilazak grada Peći sa krajnjim odredištem do zgrade Opštine Peć, gde su biciklisti podneli zahtev za izgradnju i održavanje biciklističkih staza.

Pored podnošenja ovog zahteva, obilazak je imao za cilj i promovisanje ekološkog prevoza koji poboljšava kvalitet vazduha i dobrobit građana Kosova. Tokom cele aktivnosti, Policija Kosova je obezbeđivala bezbednost biciklista regulisanjem saobraćaja.

Biciklistička vožnja trajala je 40 minuta, na kraju koje su se učesnici nadali da će opštinski službenici uzeti u razmatranje  njihov zahtev za izgradnju i održavanje biciklističkih staza i da su podigli svest o vođenju ekološkog načina života.

Ova aktivnost je organizovana u okviru Dani zelene energije 2021, događaja koji je domaćin u okviru projekta Evropeizacije kosovske agende za zaštitu životnu sredine koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Dani zelene energije održavali su se od 28. juna do 7. jula 2021.

 

Roundtable Discussion Held on Ethical Reporting on Violent Extremism and Terrorism

On July 6, BIRN Kosovo held a roundtable discussion on the challenges of reporting ethically on violent extremism and terrorism, which was organised as part of the Resilient Community Program project.

The roundtable discussion brought together Kreshnik Gashi, Editor in Chief at KALLXO.com, Mensur Hoti, the Director of the Department for Public Safety at the Ministry of Internal Affairs, and representatives of media outlets from across Kosovo.

It focused on the problems that have arisen when reporting on violent extremism and terrorism in Kosovo, including the importance of ethical reporting, media outlets’ hesitation to report on these matters, and how to fight narratives in the battle against violent extremism and terrorism and raise public awareness instead of spreading fear, hatred and stigmatisation.

The discussion also touched on the rehabilitation and reintegration process of returnees to Kosovo from the conflict zones in Syria and Iraq, which has been implemented by the Department for Public Safety at the Ministry of Internal Affairs.

Representatives from media outlets in Kosovo were also given the opportunity to address obstacles they have faced while reporting on violent extremism and terrorism situations and come up with solutions that will help accurately inform public opinion.

The discussion was organised as part of the “Resilient Community Program”, a project that is funded by the Global Community Engagement and Resilience Fund.

 

Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda Team Holds the European Green Deal and Sustainable Development Goals Conference

On Monday July 5 the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda team held a conference featuring two panel discussions on the European Green Deal and Sustainable Development Goals.

The conference was supported by the European Union Office in Kosovo and organised by BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, the ERA Group, and TV Mreza as part of the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project. The conference was part of Green Energy Days 2021, which is being held from June 28 until July 7.

The first panel discussion outlined the goals of the European Green Deal, which Kosovo must pursue in order to ensure energy efficiency as well as improve the local economy and public health. The discussion also touched on renewable energy issues in Kosovo, including analysis of existing policies and presentations of successful examples that Kosovo should follow so as to achieve compliance with the European Green Deal, thereby aiding European integration.

Sitting on the first panel to discuss this topic were: Viola Von Cramon-Taubadel – Member of European Parliament sitting with the Green parliamentary group, Haki Abazi – Kosovo MP and a member of the “Green Group” at the Kosovo Assembly, Visar Kelmendi – CEO of Green Energy Technologies, Linda Çavderbasha – Kosovo’s Deputy Minister of Environment and Flutra Zymi – Executive Director of the Active Citizens NGO and an environmentalist activist.

The second panel focused on three key Sustainable Development Goals: Public health and the well-being of the population, clean and affordable energy, and sustainable cities and communities. The panel outlined the strong link between the set goals for sustainable development, the progress that Kosovo has made so far and the steps that Kosovo needs to take to achieve these goals so as to ensure clean energy and a healthy population.

Members of the second panel were: Viktor Berishaj – Energy Policy Coordinator for South East Europe at Climate Action Network Europe, Shend Boshnjaku – CEO at Green Energy Kosovo and (environmental) CSO Representative, Lulzim Syla – CEO of Elen, Albena Reshitaj – MP and Member of the Parliamentary Committee on Agriculture, Forestry, Rural Development, Environment, Spatial Planning and Infrastructure, and Hana Xhemajli – a health policy researcher.

The conference also included the input of participants to the discussion during both panels, which made for interactive and diverse discussions on the chosen topics.

Ekipi i projektit Europianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës mban konferencën Marrëveshja e Gjelbër Evropiane dhe Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Të hënën më 5 korrik, ekipi i projektit Europianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës ka mbajtur konferencën me dy panele diskutimi mbi Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane dhe Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Konferenca u mbështet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe u organizua nga  BIRN Kosova, CEE Bankwatch, ERA Group dhe TV Mreza. Konferenca ishte pjesë e Ditëve të Energjisë së Gjelbër 2021, që ka filluar prej datës 28 qershor dhe do të zgjasin deri më 7 korrik.

Diskutimi në panelin e parë u përqendrua në qëllimet e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane, të cilat Kosova duhet t’i ndjekë drejt efiçencës së energjisë, si dhe përmirësimit të ekonomisë lokale dhe shëndetit publik. Në diskutim u fol edhe për energjinë e ripërtëritshme në Kosovë, përfshirë analizën e politikave ekzistuese dhe shembujt e suksesshëm që Kosova duhet t’i aplikojë drejt përputhjes me Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane, kësisoj duke ndihmuar integrimin evropian.

Të ulur në panelin e parë për të diskutuar për këtë temë ishin: Viola Von Cramon-Taubadel – deputete e Parlamentit Evropian, pjesë e Grupit parlamentar të të Gjelbërve, Haki Abazi – deputet dhe anëtar i “Grupit të Gjelbër” në Kuvendin e Kosovës, Visar Kelmendi – drejtor ekzekutiv i Green Energy Technologies, Linda Çavdërbasha – zëvendësministre e Mjedisit e Kosovës dhe Flutra Zymi – drejtore ekzekutive e OJQ-së Qytetarë Aktivë dhe aktiviste mjedisore.

Paneli i dytë u përqendrua në tri qëllimet kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm: shëndeti publik dhe mirëqenia e popullatës, energjia e pastër dhe financiarisht e përballueshme, si dhe qytete dhe komunitete të qëndrueshme. Paneli diskutoi mbi lidhjen e fortë ndërmjet qëllimeve të caktuara drejt zhvillimit të qëndrueshëm, progresit që Kosova e ka bërë deri më tash dhe hapat që Kosova duhet t’i ndërmarrë për t’i arritur këto qëllime dhe që rrjedhimisht të sigurojë energji të pastër dhe të ketë popullatë të shëndetshme.

Anëtarë të panelit të dytë ishin: Viktor Berishaj – koordinator i Politikave të Energjisë për Evropën Juglindore në Rrjetin e Veprimit Klimatik (CAN) në Evropë, Shend Boshnjaku – drejtor ekzekutiv në Green Energy Kosova dhe përfaqësues i OShC-së (çështjet mjedisore), Lulzim Syla – drejtor ekzekutiv i Elen, Albena Reshitaj – deputete dhe anëtare e Komisionit Parlamentar për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë dhe Hana Xhemajli – hulumtuese e politikave shëndetësore.

Në konference u përfshi edhe kontributi i pjesëmarrësve në diskutim gjatë të dy paneleve, me diskutime interaktive dhe të larmishme për temat e zgjedhura.

Tim na projektu Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine održao konferenciju o Evropskom zelenom dogovoru i ciljevima održivog razvoja

U ponedeljak, 5. jula tim na projektu Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine održao je konferenciju u dva panela na temu Evropski zeleni dogovor i ciljevi održivog razvoja.

Konferencija je omogućena podrškom Kancelarije Evropske unije na Kosovu a organizovali su je BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, ERA Group i TV Mreža, kao deo projekta Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine. Konferencija je bila deo Dana zelene energije 2021, koji su počeli 28. juna i trajaće do 7. jula.

Učesnici prvog panela su se osvrnuli na ciljeve Evropskog zelenog dogovora, koji Kosovo mora da sledi kako bi obezbedilo energetsku efikasnost, i kako bi poboljšalo lokalnu privredu i javno zdravlje. Na konferenciji se takođe govorilo o obnovljivim izvorima energije na Kosovu, uključujući analizu postojećih politika i predstavljanje uspešnih primera koje bi Kosovo trebalo da sledi, u skladu sa Evropskim zelenim dogovorom, potpomažući tim putem evropske integracije.

Da bi porazgovarali o ovoj temi, u prvom panelu su učestvovali: Viola Von Cramon-Taubadel – poslanica Evropskog parlamenta i članica poslaničkog kluba zelenih, Haki Abazi – kosovski poslanik i član „Grupe zelenih” u Skupštini Kosova, Visar Keljmendi –izvršni direktor Green Energy Technologies, Ljinda Čavderbaša – zamenica ministra životne sredine Kosova i Fljutra Zumi – izvršna direktorka NVO-a Aktivni građani i aktivistkinja za zaštitu životne sredine.

Diskusija u drugom panelu se usredsredila na tri ključna cilja održivog razvoja: Javno zdravlje i blagostanje stanovništva, čista i finansijski pristupačna energija i održivi gradovi i zajednice. U panelu je istaknuta snažna povezanost između postavljenih ciljeva održivog razvoja, napretka koji je Kosovo do sada postiglo i koraka koje Kosovo treba da preduzme ka postizanju ovih ciljeva i, shodno tome, ka obezbeđivanju čiste energije i zdravog stanovništva.

Članovi drugog panela bili su: Viktor Berišaj – koordinator energetske politike za jugoistočnu Evropu u Evropskoj mreži za klimatsku akciju, Šend Bošnjaku – izvršni direktor Green Energy Kosovo i predstavnici (ambijentalističkih) organizacija civilnog društva, Ljuljzim Sulja – izvršni direktor organizacije Elen, Aljbena Rešitaj – poslanica i članica skupštinskog odbora za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu i  Hana Džemajlji – istraživač zdravstvenih politika.

Diskusiji na konferenciji u oba panela su doprineli i učesnici, što je omogućilo interaktivnu i raznoliku diskusiju o izabranim temama.

The Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda team holds the Environmental Challenges and Exchange of Environmental Practices in Western Balkan Countries Regional Conference

On Friday July 2, the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda team held a conference on the environmental challenges facing the Western Balkans, which was also designed to share good environmental practices between guest speakers and other participants from the region.

The conference was held online via the Zoom platform from 9:30-11:30 and was broadcast live on BIRN Kosovo’s social media platforms.

This online conference brought together representatives from some of the region’s most engaged and well-known civil society organizations, along with journalists and environmental activists working in the fields of environmental protection, renewable energy, and environmental sustainability in the Western Balkans.

Panelists and participants exchanged best practices, shared their experiences, learned from one another, and explored future opportunities for environmental collaboration.

The conference was moderated by Pippa Gallop, Energy Advisor on the Western Balkans for CEE Bankwatch, while panelists included: Flutra Zymi, Executive Director of the Active Citizens NGO and an environmental activist from Kosovo, Dina Djordjevic, an investigative journalist from the Center for Journalism Research in Serbia (CINS), Besjana Guri, Communications Officer from EcoAlbania, and Natasa Kovacevic, Executive Director of the Green Home NGO in Montenegro.

The panelists discussed both success stories and cases of environmental damage in the region. They also discussed both excellent and poor techniques for combating environmental degradation, as well as the process of advocating for a cleaner environment in the Western Balkans.

At the conclusion of the discussion, participants had the opportunity to ask questions and discuss the themes of the conference with the panelists, which made for a great wrap up to this very informative event.

This conference was organized as part of Green Energy Days 2021 – an event hosted as part of the Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda project, which is funded by the European Union Office in Kosovo. Green Energy Days will take place until 7 July, 2021.

Ekipi, ‘Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës’, mban konferencën rajonale “Sfidat mjedisore dhe shkëmbimi i praktikave mjedisore në vendet e Ballkanit Perëndimor”

Ekipi, ‘Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës’, mbajti konferencën mbi sfidat mjedisore në Ballkanin Perëndimor me synim shkëmbimin e praktikave mjedisore ndërmjet folësve të ftuar dhe pjesëmarrësve nga rajonI.

Konferenca u mbajt online përmes platformës ‘Zoom’ prej orës 9:30 deri në orën 11:30, të premten, më 2 korrik 2021 dhe u transmetua drejtpërdrejt në platformat e mediave sociale të ‘BIRN Kosova’.

Kjo konferencë online tuboi përfaqësuesit nga disa prej organizatave më të angazhuara dhe më të njohura të shoqërisë civile në rajon, së bashku me gazetarë dhe aktivistë mjedisorë nga Ballkani Perëndimor që punojnë në fushat e mbrojtjes së mjedisit, të burimeve të ripërtëritshme dhe të mjedisit të qëndrueshëm. Panelistët dhe pjesëmarrësit shkëmbyen praktikat më të mira, ndanë përvojat e tyre, e sigurisht mësuan nga njëri-tjetri dhe hulumtuan mundësitë e ardhshme për bashkëpunim në lëmin mjedisor.

Konferenca u moderua nga Pippa Gallop – këshilltare për energji në Ballkanin Perëndimor nga “CEE Bankwatch”, ndërsa panelistët e kësaj konference. ishin Flutra Zymi – drejtore ekzekutive e OJQ-së “Qytetarë Aktiv” dhe aktiviste mjedisore nga Kosova, Dina Djordjevic – gazetare hulumtuese nga Qendra për Hulumtime të Gazetarisë në Serbi (CINS), Besjana Guri – zyrtare për komunikim nga “EcoAlbania” dhe Natasa Kovaçeviq – drejtore ekzekutive e OJQ-së “Shtëpia e Gjelbër” në Malin e Zi.

Panelistët e ftuar diskutuan si për historitë e suksesit, ashtu edhe për rastet e dëmtimeve të mjedisit në rajon. Ato diskutuan edhe për teknikat e shkëlqyera dhe ato të dobëta në luftimin e degradimit të mjedisit dhe për procesin e avokimit për një mjedis më të pastër në Ballkanin Perëndimor. Në fund, pjesëmarrësit patën mundësinë të shtronin pyetje dhe të diskutonin me panelistët mbi temat që u trajtuan në konferencë, gjë që doli me një përmbyllje të shkëlqyeshme të kësaj ngjarjeje shumë informuese.

Kjo konferencë u organizua si pjesë e Ditët e Energjisë së Gjelbër 2021, ngjarje kjo që u organizua si pjesë e projektit të Evropianizimit të Agjendës Mjedisore të Kosovës, i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Ditët e Energjisë së Gjelbër do të mbahen deri më 7 korrik 2021.

Tim za Evropeizaciju kosovske agende za zaštitu životne sredine održao regionalnu konferenciju „Izazovi u zaštiti  životne sredine i razmena praksi u zaštiti životne sredine u zemljama zapadnog Balkana“

Tim za Evropeizaciju kosovske agende za zaštitu životnu sredinu održao je konferenciju o izazovima u zaštiti životne sredine na Zapadnom Balkanu sa ciljem da gostujući govornici i učesnici ovog regiona podele međusobno prakse u zaštiti životne sredine.

Konferencija je održana onlajn putem Zoom  platforme od 9.30 do 11. 30 u petak, 2. jula 2021, i direktno je emitovana na BIRN kosovskim platformama društvenih medija.

Ova onlajn konferencija okupila je predstavnike nekih od najangažovanijih i najpoznatijih organizacija građanskog društva, zajedno sa novinarima i ekološkim aktivistima sa Zapadnog Balkana koji rade u oblastima zaštite životne sredine, obnovljivih izvora i ekološke održivosti. Panelisti i učesnici su razmenili najbolje prakse, podelili svoja iskustva, sigurno su naučili jedni od drugih i istražili buduće mogućnosti za saradnju u zaštiti životne sredine.

Konferencijom je moderirala Pippa Gallop – energetska savetnica za Zapadni Balkan iz „CEE Bankvatch“, dok su panelisti ove konferencije bili Zymi – izvršni direktor NVO „Aktivni građani“ i aktivista za zaštitu životne sredine sa Kosova, Dina Đorđević – istraživačka novinarka iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Besjana Guri – službenica za komunikacije iz „EcoAlbania“ i Nataša Kovačević – izvršna direktorka NVO „Zelena kuća“ u Crnoj Gori.

Pozvani panelisti su razgovarali o pričama o uspehu i slučajevima štete po životnu sredinu u regionu. Takođe su razgovarali o odličnim i lošim tehnikama borbe protiv degradacije životne sredine i procesu zalaganja za čistiju životnu sredinu na Zapadnom Balkanu. Na kraju, učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja i razgovaraju sa panelistima o temama o kojima se govorilo na konferenciji, što je stvorilo sjajan završetak ovog vrlo informativnog događaja.

Ova konferencija je organizovana u okviru Dana zelene energije 2021, događaja koji je domaćin u okviru projekta Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Dani zelene energije održavaće se do 7. jula 2021.