Challenges to the Reintegration and Resocialization Process in Kosovo – II

Within the framework of the project ‘Resilient Community Program’, BIRN Kosovo published its second report, developed to support and monitor implementation of the National P/CVE Strategy and Action.

This report presents data collected from interviews with officials of the Ministry of the Interior, leaders of the Division for Integration and Socialization, managers of the Correctional Service, the Probation Service, the Ministry of Education, the Ministry of Labour and Social Welfare, representatives of the Police, the Foreign Ministry and the Ministry of Culture, Youth and Sports.

Data was requested from local institutions in all the municipalities of Kosovo, and the data provided by the municipalities that responded positively to this request are reflected in this report.

The report also presents fact-checking data from the local level, including conversations with mayors and other officials.

The report’s findings were presented at a conference on May 10, which brought together 31 people, of whom 11 were women. The participants represented local and national level institutions, the prosecution, civil society organisations, the media and the international community in Kosovo.

The monitoring and drafting of the analysis were carried out under the Resilient Community program, which is run by a consortium consisting of BIRN, PEN and PIPS and led by ATRC. The program is supported by USAID and the embassy of the Netherlands through the GCERF program.

The program aims to strengthen local and national methods and mechanisms for resocialization and reintegration programs as well as the prevention and fight against violent extremism, by strengthening the coordination mechanisms used by government and non-government actors working on resocialization, reintegration and the prevention of violent extremism in Kosovo.

It aims also to empower government actors, practitioners and non-government actors working in these fields.

Part of this program also includes monitoring the relevant institutions’ activities in the field of P/CVE and R&R, as well as the implementation of the direct activities with the said institutions.

 

 

Donjeta Rexhbohaj

Donjeta Rexhbogaj is a law school graduate.

She is currently getting her Master’s in European and International law. Her areas of interest are: criminal law, international law and transitional justice.

Donjeta is also passionate about reading and traveling.

Aulona Alaj

Aulona is currently in her final year at the Faculty of Law of the University of Pristina, where she is studying criminal law.

She is part of BIRN’s legal office, where she focuses on court monitoring.

Aulona’s goal is to contribute to the justice system through the monitoring of court hearings and reporting about violations in the criminal law procedure.

Jetlira Buzhala

Jetlira is lawyer who graduated from the University of Prishtina. Currently following the “Master’s” studies in the Criminal Program.

She is focused on the field of criminal justice, specifically workers’ rights.

Jetlira also loves to swim and spend time in nature.

Diar Vuçetaj

Diari was born in Norway, but he attended primary and secondary school in Peja. He completed his studies at the Faculty of Graphic Design and Visual Arts.

Vuçetaj joined the team of the Balkan Investigative Journalism Network (BIRN) in June 2022 as an intern. He has been a Graphic Design assistant since January 2023.

In his free time, he is also involved in sports activities.

BIRN launches call for applications for a three-day training course on legally safe and crisis reporting

BIRN Kosovo has opened a new call for applications for its first three-day training course on legally safe reporting and crisis reporting, as part of the EU-funded project “Strengthening Quality News and Independent Journalism in the Western Balkans and Turkey II”.

Considering the fragile state of democracy in the Western Balkans, skills in crisis reporting such as covering riots and protests but also elections are essential for maintaining high professional standards, as well as for maintaining the personal safety of journalists.

Journalists are often targeted by smear campaigns in the tabloid press and social media for doing their work professionally. They also face difficulties in preserving their digital security and keeping their work and sources safe.

This regional training is designed to answer these challenges by using a multi-sector approach, involving experts in different related fields to share their knowledge and skills. Practical simulations will take place in order to demonstrate adequate techniques for responding to attacks, as well as how to act pre-emptively.

The aim of the regional training camp is to provide journalists with specialized knowledge that helps them protect themselves and their newsrooms from different kinds of attacks, including physical attacks, legal actions such as Strategic Litigation Against Public Participation – SLAPP lawsuits, as well as to preserve their digital security.

A wide range of trainers and guest speakers will administer the sessions including BIRN managing editors and other external guest speakers.

Who can apply?

Final-year journalism students, recent graduates and young and professional journalists from the region, including Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Turkey and Serbia, may apply for the course.

Candidates from across the region are encouraged to apply.

How to apply?

All applications should be submitted in Albanian, Serbian or English by May 31, 2023, at midnight Central European Time to [email protected] along with the following documents:

  • Applicant’s CV
  • Work Sample
  • Motivation Letter

Applicants who do not have any published work can submit their student assignments from practical courses in journalism.

The motivation letter should provide information about the applicant’s opinion and knowledge of the topic and should not exceed 400 words.

Language:

The training will be held in English. Translation into Albanian and Serbian will be provided.

Location:

The training will take place in Durres, Albania. Details about the agenda and accommodation will be provided to the selected participants.

Deadline for applications: 12:00, Central European Time, May 31, 2023

Date of the training course: June 16 – 18, 2023

Remarks:

Travel costs and accommodation will be covered by BIRN.

 

BIRN hap thirrjen për aplikime për trajnimin treditor për raportimin e sigurt ligjor dhe raportimin në kohë krizash

BIRN Kosovë ka hapur një thirrje të re për aplikime për trajnimin e parë treditor për raportimin e sigurt ligjor dhe raportimin në kriza, si pjesë e projektit të financuar nga BE-ja “Forcimi i lajmeve cilësore dhe gazetarisë së pavarur në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi II”.

Duke marrë parasysh gjendjen e brishtë të demokracisë në Ballkanin Perëndimor, shkathtësitë e raportimit në kriza, siç janë mbulimi i trazirave, protestave, por edhe zgjedhjeve, janë thelbësore për të mbajtur një standard të lartë profesional, si dhe për të ruajtur sigurinë personale të gazetarëve.

Për më tepër, gazetarët shpeshherë janë shënjestër e fushatave të shpifjes në tabloide dhe media sociale, për shkak të punës së tyre me profesionalizëm.  Gjithashtu, ata përballen me vështirësi në sigurinë e tyre digjitale dhe sigurisë së mjedisit të punës dhe burimeve të tyre.

Ky trajnim rajonal është përgatitur ashtu që të ofrojë përgjigje për këto sfida duke aplikuar një qasje ndërsektoriale, me ekspertë të fushave të ndryshme të cilët do t’i ndajnë njohuritë dhe shkathtësitë e tyre. Për më tepër, do të aplikohen simulime praktike për t’i demonstruar teknikat adekuate për të reaguar në sulme, si dhe si të veprohet në mënyrë parandaluese.

Qëllimi i këtij trajnimi rajonal është që gazetarëve t’u ofrohen njohuri të specializuara që u ndihmojnë të mbrojnë veten dhe redaksitë e tyre nga lloje të ndryshme sulmesh, duke përfshirë sulmet fizike, mjetet juridike, si janë paditë strategjike kundër pjesëmarrjes publike – paditë SLAPP, si dhe të ruajnë sigurinë e tyre digjitale.

Seancat do të administrohen nga një numër trajnerësh dhe folësish të ftuar, duke përfshirë redaktorët menaxhues të BIRN dhe folës të tjerë të jashtëm.

Kush mund të aplikojë?

Në këtë trajnim mund të aplikojnë studentët e vitit të fundit të gazetarisë, të sapodiplomuarit dhe gazetarët e rinj dhe profesionistë nga rajoni, duke përfshirë Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Turqinë dhe Serbinë.

Inkurajohen të aplikojnë kandidatët nga i gjithë rajoni.

Si të aplikoni?

Të gjitha aplikacionet duhet të dorëzohen në shqip, serbisht apo anglisht para datës 31 maj 2023, në mesnatë me kohë të Evropës Qendrore me postë elektronike, në adresën [email protected] së bashku me dokumentet e mëposhtme:

  • CV e aplikantit
  • Mostër e punës
  • Letër motivimi

Aplikantët që nuk kanë punime të botuara mund t’i dorëzojnë punimet e tyre studentore nga kurset praktike në gazetari.

Letra e motivimit duhet të përfshijë informata në lidhje me opinionin dhe njohuritë e aplikantëve lidhur me temën dhe nuk duhet të ketë më shumë 400 fjalë.

Gjuha:

Trajnimi do të mbahet në anglisht. Megjithatë, do të sigurohet përkthimi në shqip dhe serbisht.

Lokacioni:

Trajnimi do të mbahet në Durrës, Shqipëri. Detajet lidhur me agjendën dhe akomodimin do t’u dërgohen vetëm pjesëmarrësve të përzgjedhur.

Afati për aplikim: Ora 12:00, me kohë të Evropës Qendrore, më 31 maj 2023

Data e trajnimit: 16 – 18 qershor 2023

 Shënim:

Kostot e udhëtimit dhe akomodimit do të mbulohen nga BIRN.

 

BIRN objavljuje poziv za prijavu za trodnevnu obuku o pravno bezbednom i kriznom izveštavanju

BIRN Kosovo je objavio novi poziv za prijavu za prvu trodnevnu obuku o pravno bezbednom izveštavanju i kriznom izveštavanju, kao deo projekta koji finansira EZ “Osnaživanje kvalitetnih vesti i nezavisnog novinarstva u Zapadnom Balkanu i Turskoj II”.

S obzirom na krhko stanje demokratije u Zapadnom Balkanu, veštine u kriznom izveštavanju kao što je izveštavanje o nemirima, protestima kao i o izborima su osnovne za održavanje visokih profesionalnih standarda, kao i za održavanje lične bezbednosti novinara.

Štaviše, novinari su često na meti klevetničke kampanje od strane tabloidne štampe i društvenih mreža zbog toga što svoj posao rade na profesionalni način. Oni se takođe suočavaju sa poteškoćama u očuvanju svoje digitalne bezbednosti i bezbednosti svog rada i izvora.

Ova regionalna obuka je osmišljena da odgovori na sve izazove koristeći višesektorski pristup, uključivanjem stručnjaka iz različitih relevantnih oblasti kako bi podelili svoje znanje i veštine. Dodatno će se održavati praktične simulacije kako bi se demonstrirale adekvatne tehnike za reagovanje na napade i preventivno delovanje.

Cilj ovog regionalnog kampa za obuku je da novinarima pruži specijalizovano znanje koje će im pomoći da zaštite sebe i svoje redakcije od različitih vrsta napada, uključujući fizičke napade, pravne radnje, kao i Strateške sporove protiv učešća javnosti- SSPUJ tužbe, kao i da očuvaju svoju digitalnu bezbednost.

Širok spektar trenera i gostujućih govornika će održavati sesije, uključujući BORN-ove glavne urednike i spoljašnje gostujuće govornike.

Ko se može prijaviti?

Studenti novinarstva na poslednjoj godini studija, nedavno diplomirani studenti i mladi i profesionalni novinari iz regije uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Tursku i Srbiju, se mogu prijaviti za učestvovanje na obuci.

Ohrabrujemo kandidate iz cele regije da se prijave.

Kako se prijaviti?

Sve prijave treba dostaviti na Albanskom, Srpskom ili Engleskom jeziku do 31. maja 2023. godine u ponoć po srednjeevropskom vremenu na email [email protected] zajedno sa sledećim dokumentima:

  • CV kandidata
  • Uzorak radova
  • Motivaciono pismo

Kandidati koji nisu objavili neki rad mogu dostaviti svoje studentske radove iz praktičnih kurseva novinarstva.

Motivaciono pismo treba pružati informacije u vezi mišljenja i znanja kandidata u vezi navedene teme i ne treba biti duže od 400 reči.

Jezik:

Obuka će biti održana na engleskom jeziku. Međutim, prevod na albanskom i srpskom jeziku će biti dostupan.

Mesto:

Obuka će se održati u Draču, Albanija. Detalji vezani za dnevni red i smeštaj će biti pruženi samo odabranim kandidatima.

Rok za prijavu: 12:00, centralno-evropsko vreme, 31. maj 2023. godine

 Datum obuke: Jun 16 – 18, 2023. godine

 Beleška:

Putni troškovi i smeštaj pokriva BIRN.

 

 

 

 

Kosovo Civil Society, Media, Form Coalition Against Disinformation

BIRN Kosovo director hails formation of new coalition as a kind of vaccine against “the virus of disinformation” eroding Kosovo society.

BIRN Kosovo and six other Kosovo-based NGOs and media organisations have formed the Kosovo Coalition Against Disinformation.

“The coalition aims to advocate for and support awareness raising and capacity building in Kosovo society in order to face the challenges of disinformation and build a society in which accurate, full, and timely information is the foundation of information,” their joint statement read.

The organisations participating in the coalition alongside BIRN are the NGOs Democracy Plus, Democracy for Development and Roma in Action, the media outlet Internews Kosova and the Serbian-language media outlets KoSSev and Gracanica Online.

BIRN Kosovo director Jeta Xharra said the coalition’s goal is to “function as a vaccine against the disinformation virus and the untrue propaganda that is shared very quickly in many information channels that exist today, including social media networks”.

Xharra added: “We decided to become strategic and create alliances with other civil society and media organisations which have worked in this field. We are started today with seven members but we aim to include new members in future.”

She explained that the members have worked together to create the coalition’s principles in the war against disinformation in order to “to make this alliance functional in all the territory of Kosovo including the many languages of Kosovo, not only the language of the majority”.

The ambassador of Switzerland to Kosovo, Thomas Kolly, said the media have an obligation to offer the truth to news consumers.

“Everyone has the right to be told the truth, the media has an obligation to tell us this. We as consumers are on the other side. This coalition is a wonderful concept,” he said.

Alongside the two main ethnic communities of Albanians and Serbs, Kosovo’s constitution recognises Romani, Egyptian, Ashkali, and Turkish communities. Serbian and Albanian are official languages, but in certain towns Romani and Turkish are also widely spoken.

“If those who distribute disinformation are organised, we, on the other hand, must become organised and strategic to stop disinformation, and this is not done alone but together around good information,” Xharra said.

Tatjana Lazarevic, from the KoSSev portal, said she expected the coalition to aid justice, impartiality and accuracy.

“My expectation is to share together the values of the Declaration; they are words for me, which means, words with meaning; I expect us to practice our profession, not to serve politics. I expect us to spread justice, impartiality, accuracy; to increase the potential of our professional community and media literacy, but also the expectations and power of our public,” she said.

The Kosovo Coalition on Disinformation intends to become a platform of civil society and media organizations “that defend freedom of expression, pluralism of thought and free flow of information”, fighting disinformation not only via reporting but also in the field of education and science.

During the announcement ceremony, the coalition brought together various representatives from embassies, prominent media institutions, journalists and NGOs.

The project is supported by the Swiss embassy.

 

 

Digital Rights Training for Kosovo Journalists: Applications Open

BIRN invites Kosovo journalists to apply for a three-day training program designed to address rising concerns over digital rights and freedoms violations in the Balkans. The event, to be held in Brezovica, Kosovo, from May 26 to May 28, 2023, will provide participants with a comprehensive understanding of digital rights, focusing on reporting breaches, content blocking, manipulations, and propaganda in the digital realm.

With technology evolving rapidly, it’s essential for journalists to stay up-to-date on the latest methods and strategies to uncover and appropriately report on digital rights violations. To tackle these challenges, BIRN is organizing a three-day training that will focus on the theoretical and practical framework necessary to understand digital rights and how to report on breaches, blocking and filtering content, manipulations, and propaganda in the digital environment.

Numerous reports from international human rights organisations, media organisations, CSOs and international institutions indicate a concerning situation regarding digital rights in the Balkans, highlighting the need for continued efforts to improve the protection and promotion of these rights, but also to enhance journalists’ ability to adequately report on these issues. Although many of the countries from the region have regulatory frameworks that formally address these issues, challenges persist, such as online surveillance, censorship and data privacy issues.

Frequent cyberattacks and online harassment also threaten the safety and security of many, including journalists, who are often targets of online attacks. Still, many journalists from the region may not be fully aware of the extent of digital rights violations or the underlying legal and technological aspects that lead to these kinds of violations.

BIRN’s training will provide ten selected journalists from Kosovo with a comprehensive understanding of the issues at stake, helping them to identify and report on digital rights violations more effectively. Journalists play a crucial role in raising public awareness and driving change, and by equipping them with the necessary skills and knowledge, this training will enable them to produce impactful stories that can contribute to a more informed public debate and eventually lead to policy changes that protect and promote digital rights in the Balkans.

Who can apply?

The Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) invites journalists from Kosovo to apply for a three-day training on reporting digital rights violations.

How to apply?

To apply, interested journalists should demonstrate an interest in digital rights, possess previous journalism experience and show active engagement in the field of digital rights. A selection committee will evaluate the applications and select ten journalists to participate in the training.

To apply, submit the following application form along with your CV and a motivational letter to [email protected] no later than May 19, 2023, by 5 pm CET, with the subject line: Digital Rights Reporting Training for Journalists KOSOVO.

Where?

The training will take place in Brezovica, Kosovo, from May 26 to May 28, 2023. The organizers will fully cover travel and accommodation costs for selected participants. The working language of the training is Albanian and English.

What to expect?

The training will provide selected journalists with essential skills and knowledge to effectively investigate and report on digital rights violations in an ever-changing technological landscape. The training will cover various aspects of digital rights reporting, including identifying and collecting digital rights violations, categorizing these violations, and reporting on individual cases and broader trends.

The program will also focus on multimedia, contemporary tools, and modern journalistic approaches, such as open-source investigations, data journalism, fact-checking, and cross-border collaborations. The training in Brezovica will offer valuable educational insights and provide the opportunity to connect with fellow journalists and experts working in the digital rights field.

Unique opportunity after the training

Upon completion of the training, journalists will have the opportunity to pitch their story ideas to BIRN. Selected journalists will receive on-the-job mentoring and financial support to research and apply their newly acquired skills to implement their ideas on cases involving breaches, content blocking, filtering, manipulations, and propaganda in the digital environment.

Long story short

DEADLINE: Submit the application form along with your CV and a motivational letter to [email protected]  no later than May 19, 2023, at 5 pm CET with the subject line: Digital Rights Reporting Training for Journalists KOSOVO.

DATES OF TRAINING: May 26, May 27, and May 28, 2023

LOCATION: Brezovica, Kosovo

 

Trajnim për të Drejtat Digjitale për Gazetarët e Kosovës: Ftesë për aplikim

BIRN fton gazetarët e Kosovës që të aplikojnë për një program tre-ditor trajnimi i cili ka për qëllim të trajtojë çështjet gjithnjë e më shqetësuese lidhur me shkeljet e të drejtave dhe lirive digjitale në Ballkan. Ky trajnim, i cili do të mbahet në Brezovicë të Kosovës, nga data 26 maj deri më 28 maj 2023, do t’u ofrojë pjesëmarrësve një pasqyrë të plotë të kuptimit të të drejtave digjitale, duke u fokusuar në raportimin e shkeljeve, bllokimet e postimeve, manipulimet, dhe propagandën në sferën digjitale.

Marrë parasysh sa shpejtë po ndryshon teknologjia, është me rëndësi thelbësore që gazetarët të jenë në hap me metodat dhe strategjitë e fundit se si zbulohen dhe si raportohen në mënyrë të duhur shkeljet e të drejtave digjitale. Për të trajtuar këto sfida, BIRN është duke organizuar trajnim tre-ditor i cili do të fokusohet në kornizën teorike dhe praktike të domosdoshme për të kuptuar të drejtat digjitale dhe mënyrën e raportimit të shkeljeve, bllokimeve dhe filtrimit të postimeve, manipulimet dhe propagandën në mjedisin digjital.

Një numër i madh raportesh nga organizata ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, organizata mediatike, organizata të shoqërisë civile dhe institucione ndërkombëtare tregojnë se situata lidhur me të drejtat digjitale në Ballkan është shqetësuese, dhe raportet theksojnë se ka nevojë për përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar mbrojtjen dhe promovimin e këtyre të drejtave, por edhe për të përmirësuar aftësitë e gazetarëve për të raportuar si duhet këto çështje. Pavarësisht asaj se shumë vende të rajonit kanë korniza rregullative të cilat trajtojnë zyrtarisht këto çështje, sfidat vazhdojnë, sfidat me çështje si mbikëqyrja në internet, censura dhe privatësia e të dhënave.

Sulmet e shpeshta kibernetike dhe ngacmimet në internet janë gjëra që po ashtu rrezikojnë sigurinë dhe mbrojtjen e shumë njerëzve, duke përfshirë ato të gazetarëve, të cilët shpesh janë caqe të sulmeve në internet.

Prapëseprapë, shumë gazetarë të rajonit mund të mos jenë plotësisht në dijeni për nivelin e shkeljeve të të drejtave digjitale apo për aspektet themelore ligjore e teknologjike që çojnë tek këto lloj shkeljesh.

Trajnimi i BIRN-it do t’u ofrojë dhjetë gazetarëve të përzgjedhur nga Kosova një pasqyrë të plotë të kuptimit të këtyre çështjeve, dhe do t’i ndihmojë ata të identifikojnë dhe raportojnë në mënyrë më efektive shkeljet e të drejtave digjitale. Gazetarët luajnë rol vendimtar në rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe në shtyrjen përpara të ndryshimeve, andaj, duke i pajisur ata me aftësitë dhe njohuritë e duhura, ky trajnim do t’u mundësojë atyre të përgatisin storie të cilat do të kenë efekt dhe të cilat mund t’i kontribuojnë një debati publik më të informuar dhe përfundimisht mund të çojnë tek ndryshime të politikave të cilat mbrojnë dhe promovojnë të drejtat digjitale në Ballkan.

Kush mund të aplikojë?

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) fton gazetarët nga Kosova të aplikojnë për pjesëmarrje në trajnimin tre-ditor për raportimin e shkeljeve të të drejtave digjitale.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar për këtë mundësi, gazetarët e interesuar duhet të dëshmojnë se kanë interesim në të drejtat digjitale, përvojë të mëparshme gazetareske, dhe të tregojnë angazhim aktiv në fushën e të drejtave digjitale. Një komision vlerësues do të vlerësojë aplikacionet dhe do të përzgjedhë dhjetë gazetarë për të marrë pjesë në trajnim.

Për të aplikuar, dorëzoni këtë formular aplikimi bashkë me CV-në tuaj dhe një letër motivuese tek [email protected]  më së largu më datë 19 maj 2023, ora 17:00 duke shkruar tek subjekti i emailit: Digital Rights Reporting Training for Journalists KOSOVO.

Ku?

Trajnimi do të mbahet në Brezovicë të Kosovës, nga data 26 maj deri më 28 maj 2023. Organizatorët do të mbulojnë plotësisht shpenzimet e udhëtimit dhe qëndrimit për pjesëmarrësit e përzgjedhur. Gjuha e punës në trajnim është shqip dhe anglisht.

Çfarë ju pret?

Gazetarëve të përzgjedhur trajnimi do t’u ofrojë aftësi dhe njohuri thelbësore të hetimit/hulumtimit dhe raportimit efektiv të shkeljeve të të drejtave digjitale në sferën teknologjike e cila gjithnjë është duke ndryshuar. Trajnimi do të shikojë aspektet e ndryshme të raportimit të të drejtave digjitale, duke përfshirë identifikimin dhe grumbullimin e shkeljeve të të drejtave digjitale, kategorizimin shkeljeve, dhe raportimin e rasteve individuale dhe tendencave më të gjera.

Programi i trajnimit do të fokusohet edhe në multimedia, mjetet bashkëkohore, qasjet moderne gazetareske siç janë hetimet/hulumtimet me mjete teknologjike me burim të hapur, gazetarinë e cila bazohet në analizim të të dhënave, kontrollimin e fakteve dhe bashkëpunimet ndërkufitare. Trajnimi në Brezovicë do të ofrojë njohuri të vlefshme edukative dhe do të ofrojë mundësi për t’u njohur me kolegë gazetarë dhe ekspertë të cilët punojnë në fushën e të drejtave digjitale.

Mundësi unike pas trajnimit

Pas përfundimit të trajnimit, gazetarët do të kenë mundësinë që t’i paraqesin BIRN-it idetë e tyre për storie. Gazetarët e përzgjedhur do të përfitojnë mentorim dhe mbështetje financiare për të bërë hulumtim dhe për të zbatuar aftësitë e posa-fituara të tyre për të realizuar idetë që kanë për storie lidhur me shkelje, bllokime të postimeve, filtrimeve, manipulimeve dhe propagandave në mjedisin digjital.

Pra, si përmbledhje

AFATI I FUNDIT: Dërgoni këtë formular aplikimi bashkë me CV-në tuaj dhe një letër motivuese tek [email protected]  më së largu deri më datë 19 maj 2023, ora 17:00 duke shkruar tek subjekti i emailit: Digital Rights Reporting Training for Journalists KOSOVO.

DATAT E TRAJNIMIT: 26 maj, 27 maj dhe 28 maj 2023

LOKACIONI: Brezovicë, Kosovë

 

Obuka o digitalnim pravima za novinare na Kosovu: Otvoren je rok za prijavu

BIRN poziva kosovske novinare da se prijave na trodnevni program obuke koji je osmišljen da odgovori na rastuću zabrinutost o kršenjima digitalnih prava i sloboda na Balkanu. Ovaj događaj, koji će se održati u Brezovici, na Kosovu, od 26 do 28 maja 2023. godine, će pružiti učesnicima sveobuhvatno razumevanje o digitalnim pravima, sa fokusom na kršenja u toku izveštavanja, blokiranje sadržaja, manipulacije i propagandu u digitalnom svetu.

Uz tehnologiju koja se brzo razvija, za novinare je od suštinskog značaja da budu u koraku sa poslednjim metodama i strategijama za otkrivanje i pravilno izveštavanje o kršenju digitalnih prava. Da bi se uhvatio u koštac sa ovim izazovima, BIRN organizuje trodnevnu obuku koja će se fokusirati na teoretski i praktički okvir neophodan za razumevanje digitalnih prava i kako izveštavati o prekršajima, blokiranju i filtriranju sadržaja, manipulacijama i propagandi u digitalnom okruženju.

Brojni izveštaji od međunarodnih ogranizacija za ljudska prava, medijskih organizacija, organizacija civilnog društva i međunarodnih institucija ukazuju na zabrinjavajuću situaciju u vezi digitalnih prava na Balkanu, naglašavajući potrebu za neprekidnim naporima da se poboljša zaštita i promocija ovih prava, ali i da se unaprede veštine novinara da adekvatno izveštavaju o ovim pitanjima. Iako većina zemalja u regiji poseduje regulatorni okvir koji se zvanično bavi ovim pitanjima, izazov i dalje postoji u sledećim pitanjima: online nadzor, cenzura i pitanja o privatnosti podataka.

Česti sajber napadi i onlajn uznemiravanje takođe prete sigurnosti i bezbednosti mnogih ljudi, ukjučujući novinare koji se često nalaze na meti ovih onlajn napada. Međutim, mnogi novinari iz regije možda nisu svesni razmera kršenja diitalnih prava ili pravnih i tehnoloških aspekata koji vode do ovih vrsta prekršaja.

BIRN-ova obuka će deset odabranim novinarima sa Kosova sa sveobuhvatnim razumevanjem pitanja o kojima je reč, pomoći da identifikuju i izveštavaju o kršenjima digitalnih prava na efikasniji način. Novinari igraju važnu ulogu u podizanju svesti javnosti i pokretanju promena, kao i u naoružavanju javnosti sa potrebnim veštinama i znanjem, otuda će im ova obuka omogućiti da proizvode uticajne priče koje mogu doprineti informisanijim javnim raspravama i na kraju dovesti do promena politika koje štite i promovišu digitalna prava na Balkanu.

Ko se može prijaviti?

Balkanska mreža za istražno novinarstvo (engleski BIRN) poziva novinare sa Kosova da se prijave na trodnevnu obuku o izveštavanju o kršenjima digitalnih prava.

Kako se možete prijaviti?

Da bi se prijavili, zainteresovani novinari treba da pokažu interesovanje za digitalna prava, imaju prethodno novinarsko iskustvo i da pokažu aktivan angažman u oblasti digitalnih prava. Komisija za procenu će ocenjivati prijave i odabrati deset novinara koji će učestvovati na obuci.

Za prijavu, pošaljite sledeći obrazac za prijavu zajedno sa Vašim CV-om i motivacionim pismom na email adresu [email protected]  najdalje do 19. maja 2023. godine u 17:00h po centralno-evropskom vremenu, sa naslovom: Obuka za izveštavanje o digitalnim pravima KOSOVO.

Gde?

Obuka će se održati u Brezovici, Kosovo, od 26-28 maja, 2023. godine. Organizatori će u potpunosti pokriti putne troškove i troškove smeštaja za odabrane učesnike. Radni jezici obuke će biti albanski i engleski.

Šta očekivati?

Obuka će odabranim novinarima pružiti osnovne veštine i znanje da efikasno istražuju i izveštavaju o kršenjima digitalnih prava u tehnološkom okruženju koje se stalno menja. Obuka će se baviti različitim aspektima izveštavanja o digitalnim pravima, uključujući i identifikovanje i prikupljanje primera kršenja digitalnih prava, kategorizaciju prekršaja i izveštavanje o individualnim slučajevima i rasprostranjenijim trendovima.

Program obuke će biti fokusiran na multimedije, savremene alate i moderne novinarske pristupe kao što je istraživanje otvorenog izvora, data novinarstvo, provera činjenica i prekogranične saradnje. Obuka u Brezovici će pružiti vredne obrazovne uvide i mogućnost povezivanja sa kolegama novinarima i stručnjacima koji rade u oblasti digitalnih prava.

Jedinstvena mogućnost nakon obuke

Po završetku obuke, novinari će imati mogućnost da predstave svoju priču BIRN-u. Odabrani novinari će dobiti mentorstvo na poslu i finansijsku podršku za istraživanje i primenu svojih novostečenih veština kako bi implementirali svoje ideje u slučajevima koji uključuju kršenja, blokiranje sadržaja, filtriranje, manipulacije i propagandu u digitalnom okruženju.

Ukratko

ROK ZA APLICIRANJE: Pošaljite obrazac za prijavu zajedno sa Vašim CV-om i motivacionim pismom na email adresu [email protected]  najkasnije do 19. maja 2023. godine, u 17:00h po srednje-evropskom vremenu sa naslovom: Obuka za novinare za izveštavanje o digitalnim pravima KOSOVO.

DATUMI OBUKE: maj 26, maj 27, i maj 28, 2023. godine.

MESTO: Brezovica, Kosovo

 

 

 

 

 

BIRN Kosovo Hosts Debate on Fake News, Gender Disinformation and Sexism

On March 31, 2023, BIRN held a debate with 20 students of the high school “Hivzi Sylejmani” in the municipality of Fushë Kosovo on fake news, gender disinformation and sexism.

The activity addressed the importance of fact-checking information coming from all sources, emphasizing the significance of addressing fake news and disinformation as measures to prevent gender disinformation and sexism in the virtual era.

The activity included also the screening of a video titled “Gender disinformation”, followed by the presentation and discussion of the panel composed by Kreshnik Gashi, Managing editor of KALLXO.com, Sanam Dolatshahi, Head of the Office of Strategic Communications and Public Affairs at UNMIK, and Kadrije Krasniqi, Project Coordinator at Balkan Sunflowers Kosovo.

The event started with opening remarks of the guest speaker of this event, Barrie Freeman, Deputy Special Representative of the UN Secretary–General.

Freeman stated: “Studies have shown that 58 per cent of women have declared that once in their life they have experienced gender-based violence and mistreatment through the internet. For the United Nations, the fight against fake news and hate speech is an important battle. We know that the world is a better world, people live better lives when news and information are based on facts.”

Gashi, managing editor of KALLXO.com, spoke about the importance of educating the young on how to debunk fake news and invest their skills in reading properly on the internet by close cooperation with credible media outlets, in order to avoid harming others online but also being victims themselves.

Sanam Dolatshahi, Head of the Office of Strategic Communications and Public Affairs at UNMIK, stated that, “the internet is very important, and we cannot ignore it, but we have to know how to use it properly without harming ourselves or others.”

Kadrije Krasniqi, Project Coordinator at Balkan Sunflowers Kosovo, highlighted the significance of the interest among the young in participating in educative activities because such activities can help youngsters to build their future.

The event was followed by an interactive discussion between the guest speakers and the students.

Young participants were eager to express their views on fake news, disinformation and hate speech. Apart from addressing questions to the panel, they shared personal experiences. A total of 20 students took part in this debate, out of whom 14 were women.

The activity was carried out within the UNMIK-supported project “Addressing disinformation through fact-checking journalism”.

 

 

BIRN Marks International Fact-Checking Day in Kosovo

Event attended by a range of high-level politicians and diplomats including the Kosovo Prime Minister, the EU ambassador and the ambassadors of Italy, Croatia and Sweden, among others

On March 30, 2023, Balkan Investigative Reporting Network – BIRN Kosovo organized an event financed by the EU in Kosovo to commemorate International Fact-Checking Day at the National Library in Kosovo.

Jeta Xharra, Executive Director of BIRN Kosovo, delivered the opening speech. In her address, Xharra emphasized the critical role of journalism in promoting truth and countering disinformation. She also acknowledged the impressive contribution of Kallxo.com to journalism. Xharra highlighted some notable cases when Kallxo’s reporting has resulted in rectification of injustices, formal investigations and the prosecution of public officials and individuals affiliated with organized crime in Kosovo.

Kreshnik Gashi, managing editor of KALLXO.com, presented initial findings from BIRN’s research on fake news sources in Kosovo, revealing that fake news producers can deceive even computers.

“From October 2022 to March 2023, a total of 315 fake information articles were detected, with 33 of them related to Kosovo’s interethnic relations and national security and 30 related to the dialogue between Kosovo and Serbia,” Gashi said.

The full report is set to be available by the end of May.

The event included keynote speeches from Kosovo Prime Minister Albin Kurti, EU Ambassador in Kosovo Tomáš Szunyog and a video address from Lutz Guellner, Head of Strategic Communication, Task Forces and Information Analysis Division.

The Prime Minister spoke about the need for a sociology of television and media anthropology to produce a “vaccine” against the virus of fake news. At the same time, the Head of the EU in Kosovo pledged continued support for Kosovo’s collective fight against disinformation and promote professional journalism.

Guellner addressed the issue of disinformation and manipulation of information as a challenge for societies and emphasized the importance of fact-checkers and journalists in resisting this challenge.

A panel discussion on disinformation in Kosovo and the impact of the war in Ukraine, moderated by Jeta Xharra and featuring a range of media experts from Kosovo, included Xhemajl Rexha from the Association of Journalists of Kosovo, Jeton Mehmeti from Independent Media Commission, Brikenda Rexhepi from Koha Group, Faik Ispahiu from Internews Kosova and Budimir Nicic from Medija Centar Cagllavica.

Over 80 participants attended the event in person, with others joining via Zoom. The conference was also attended by a notable roster of public officials and international diplomats, including Arberie Nagavci, Minister of Education, Antonello De Riu, the Italian Ambassador in Kosovo, Danijela Barišić, the Croatian Ambassador in Kosovo, Ronald Goldberg, the Deputy Head of Mission in the Dutch Embassy, Jonas Westerlund, the Ambassador of Sweden, Zeinah Salahi, Head of USAID, SRSG Caroline Ziadeh, Head of UNMIK, etc.

The event underscored the challenges facing the pursuit of truth in a global, complex, and ever-evolving information environment, as highlighted by the recent publication of the European External Action Service’s (EEAS) Stratcom division’s first study on Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI).

The study revealed that Russia’s FIMI operations target Ukraine, seeking to undermine its sovereignty and territorial integrity. At the same time, China uses its global media footprint and economic leverage to influence media coverage and developments worldwide.

BIRN has been a member of the International Fact-Checking Network since 2017 and is recognized for its efforts in exposing disinformation and gaining the public’s trust. The organization’s ongoing disinformation study in Kosovo is part of a broader effort to understand and counter various malign influences in the region.