Internship Vacancy for Young Journalists and Students of Journalism at BIRN

The Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) is launching a call for 2 interns from Kosovo who are interested in pursuing a career in journalism.

Application Criteria:

To apply for this internship position, the candidate must:

 • Be enthusiastic and willing to pursue a career in journalism
 • Have applied or be enrolled as a student of journalism, law, social studies or other fields related to journalism
 • Be a proficient writer in their native language
 • Possess good knowledge of a foreign language (English preferred)
 • Having a Bachelor’s degree in Journalism or other related fields is an asset

Duties and responsibilities:

The successful candidates will be responsible for:

 • Fulfilling journalistic duties and obligations
 • Conducting research and preparing materials for publication
 • Attending ongoing training courses held by BIRN

Duration

Selected candidates will be engaged in their paid internship for a period of 3 months in the offices of BIRN.

How to apply?

To apply you must send a Curriculum Vitae (CV) and a letter of motivation via email to rekrutimi@jetanekosove.com, including your name, surname and position to which you are applying by February 1, 2022, 23:59. You are encouraged to send other documents to support your experience.

BIRN offers equal engagement opportunities to all interested individuals, and encourages applications from all, regardless of religion, race, ethnicity, gender, sexual orientation or political views.

“This Confidence Building Project is funded by UNMIK”

 

Konkurs për punë praktike për gazetarë të rinj dhe studentë të gazetarisë në BIRN

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) shpallë thirrjen për angazhimin e 2 praktikantëve nga Kosova të cilët janë të interesuar të ndjekin një karrierë në gazetari.

Kriteret për Aplikim:

Për të aplikuar dhe për të përmbushur pozitën, kandidati/ja duhet:

 • Të jetë entuziast dhe të ketë vullnet për të nisur profesionin në gazetari
 • Të ketë aplikuar apo të jetë student i regjistruar në degët e gazetarisë, juridikut, shkencat shoqërore apo fushave të ngjashme që ndërlidhen me gazetari
 • Të ketë njohuri të mira të të shkruarit në gjuhën amtare
 • Të ketë njohuri të mira në një gjuhë të huaj (preferohet gjuha angleze)
 • Posedimi i diplomës së studimeve Bachelor në gazetari apo fushave të ngjashme është përparësi

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Kandidatët e suksesshëm do të jenë përgjegjës për:

 • Përmbushjen e detyrave dhe obligimeve gazetareske
 • Përgatitjen dhe hulumtimin e materialeve për publikim
 • Ndjekjen e trajnimeve të vazhdueshme nga BIRN

Koha e angazhimit

Kandidatët e përzgjedhur do të angazhohen në praktikën me pagesë për një periudhë 3 mujore në zyrat e BIRN.

How to apply?

Për të aplikuar duhet të dërgoni një Curriculum Vitae (CV) dhe një letër motivimi përmes postës elektronike në adresën rekrutimi@jetanekosove.com , duke shkruar emrin, mbiemrin dhe pozitën për të cilën aplikoni, më së largu deri më 1 shkurt 2022, ora 23:59. Inkurajoheni që të dërgoni dokumente të tjera që dëshmojnë përvojën.

BIRN inkurajon aplikuesit nga të gjitha gjinitë, si dhe ofron mundësi të barabartë angazhimi për të gjithë personat e interesuar pa kurrfarë paragjykimi mbi baza gjinore, fetare, etnike ose politike, apo ndonjë bazë tjetër.

“Projekti ‘Confidence Building’ financohet nga UNMIK”

 

Konkurs za pripravnički program za mlade novinare i studente novinarstva u BIRN-u

Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo (BIRN) je raspisala konkurs za angažovanje 2 pripravnika sa Kosova koji žele da stvore karijeru u novinarstvu.

Uslovi za prijavu:

Za prijavu na navedenu poziciju, kandidat/kinja treba:

 • Biti entuzijastičan/na i želeti da stvori karijeru u novinarstvu
 • Da je aplicirao/la ili da je već upisan student na fakultetu za novinarstvo, pravo, društvene nauke ili na sličnom fakultetu koji je vezan za novinarstvo
 • Odlične veštine pisanja na maternjem jeziku
 • Dobro znanje stranog jezika (poželjno znanje engleskog jezika)
 • Posedovanje Bachelor diplome iz novinarstva ili sličnih oblasti je prednost.

Dužnosti i odgovornosti:

Uspešan kandidat će biti odgovoran za sledeće:

 • Ispunjavanje novinarskih dužnosti i odgovornosti
 • Priprema i istraživanje materijala za objavljivanje
 • Praćenje kontinuiranih obuka BIRN-a

Vreme angažmana

Odabrani kandidati će biti angažovani na period od 3 meseca, sa naknadom, u kancelariji BIRN-a.

Kako se možete prijaviti?

Za prijavu pošaljite Vaš Curriculum Vitae (CV) i motivaciono pismo putem elektronske pošte na adresu rekrutimi@jetanekosove.com, na kojem ćete navesti Vaše ime, prezime i poziciju za koju se prijavljujete, najdalje do 1 februara 2022. godine, do 23:59h. Prilaganje dokumentacije kojom se potvrđuje prethodno iskustvo je veoma dobrodošlo.

BIRN podstiče aplikante svih polova da se prijave, a takođe pruža jednaku mogućnost angažovanja za sva zainteresovana lica bez ikakvih predrasuda na polnoj, verskoj, etničkoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

“Projekat ‘Confidence Building’ finansira UNMIK”

 

 

BIRN Kosovo Holds Training with High School Students in Gorazdevac

On December 4, BIRN Kosovo held the tenth and final training session with high school students from Gorazdveac, a Serbian village in the region of Peja, as part of the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”.

The training which was held by trainers including Darko Dimitrijevic– a journalist and Executive Director of Radio Gorazdevac and Milic Petrovic – a producer at Radio Gorazdevac was aimed at students of Kosovo’s state-run high schools that are interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

The program aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity: to create a path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

A total of 11 students from Gorazdveac participated in the training, 6 of whom were women. While the training took place in the offices of Radio Gorazdevac.

At the end of the training session, youngsters pitched their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting the articles and other materials that will be published on the online platform KallxoRinia (Kallxo Youth). The production of all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.

 

 

BIRN Kosovo Holds Training with High School Students in Drenas

On December 3, BIRN Kosovo held the ninth training session with students of the “Gjegj Kastrioti Skenderbeu” high school in the municipality of Drenas as part of the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”.

The training which was held by trainers including Dorentina Kastrati – Editor of KALLXO.com and Valdet Salihu – Producer of “KALLXOPernime” was aimed at students of Kosovo’s state-run high schools that are interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

The program aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity: to create a path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

A total of 24 students from the social sciences department of the “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” high school participated, 19 of whom were women.

At the end of the training session, youngsters pitched their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting the articles and other materials that will be published on the online platform KallxoRinia (Kallxo Youth). The production of all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors. 

BIRN Kosovo Holds Training with High School Students in Malisheva

On December 3, BIRN Kosovo held the eighth training session with students of the “Hamdi Berisha” high school in the municipality of Malisheva as part of the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”.

The training which was held by trainers including Dorentina Kastrati – Editor of KALLXO.com and Valdet Salihu – Producer of “KALLXOPernime” was aimed at students of Kosovo’s state-run high schools that are interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

The program aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity: to create a path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

A total of 30 students from the “Hamdi Berisha” high school participated, 22 of whom were women.

At the end of the training session, youngsters pitched their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting the articles and other materials that will be published on the online platform KallxoRinia (Kallxo Youth). The production of all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.

 

 

BIRN Kosovo Holds Training with High School Students in Rahovec

On December 2, BIRN Kosovo held the seventh training session with students of the “Xhelal Hajda” high school in the municipality of Rahovec as part of the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”.

 

The training which was held by trainers including Dorentina Kastrati – a Editor of KALLXO.com and Valdet Salihu – Producer of “KALLXOPernime” was aimed at students of Kosovo’s state-run high schools that are interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

The program aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity: to create a path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

A total of 25 students from the social sciences department of the “Xhelal Hajda” high school participated, 20 of whom were women.

At the end of the training session, youngsters pitched their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting the articles and other materials that will be published on the online platform KallxoRinia (Kallxo Youth). The production of all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.

BIRN Kosovo Holds Training with High School Students in Prizren

On November 27, BIRN Kosovo held the sixth training session with students of the “Remzi Ademaj” high school in the municipality of Prizren as part of the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”.

The training was aimed at students of Kosovo’s state-run high schools that are interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

The program aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity: to create a path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

A total of 15 students from the social sciences department of the “Remzi Ademaj” high school participated, 12 of whom were women.

At the end of the training session, youngsters pitched their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting the articles and other materials that will be published on the online platform KallxoRinia (Kallxo Youth). The production of all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.

 

 

BIRN Kosovo Holds Training with High School Students in Gjakova

On November 26, BIRN Kosovo held the fifth training session with students of the “Hajdar Dushi” high school in the municipality of Gjakova as part of the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”.

The training was aimed at students of Kosovo’s state-run high schools that are interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

The program aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity: to create a path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

A total of 33 students from the social sciences department of the “Hajdar Dushi” high school participated, 29 of whom were women.

At the end of the training session, youngsters pitched their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting the articles and other materials that will be published on the online platform KallxoRinia (Kallxo Youth). The production of all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.

 

 

BIRN Kosovo Holds Fourth Training with High School Students in South Mitrovica

On November 25, BIRN Kosovo held the fourth training session with students of the “Frang Bardhi” high school in the municipality of South Mitrovica as part of the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”.

The training was aimed at students of Kosovo’s state-run high schools that are interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

The program aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity: to create a path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

A total of 27 students from the social sciences department of the “Frang Bardhi” high school participated, 20 of whom were women.

At the end of the training session, youngsters pitched their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting the articles and other materials that will be published on the online platform KallxoRinia (Kallxo Youth). The production of all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.

 

 

BIRN Kosovo Holds Third Training with High School Students in Prishtina

On November 25, BIRN Kosovo held a third training session with students of the “Ahmet Gashi” high school in the municipality of Prishtina as part of the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”.

The training was aimed at students of Kosovo’s state-run high schools that are interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

The program aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity: to create a path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

A total of 25 students from the social sciences department of the “Ahmet Gashi” high school participated, 17 of whom were women.

At the end of the training session, youngsters pitched their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting the articles and other materials that will be published on the online platform KallxoRinia (Kallxo Youth). The production of all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.

BIRN will hold a total of 10 training sessions at the Social Studies department of high schools from across Kosovo with a total of 200 students, as part of the project.

 

 

 

 

 

 

Donika Elshani

Donika Elshani joined BIRN Kosovo in September 2021 as a project coordinator. She is responsible for maintaining donor relations, drafting project proposals, producing narrative reports, and coordinating project activities, among other things.

Donika holds a Bachelor’s degree in Political Science from the Politics, Psychology, Law, and Economics (PPLE) College at the University of Amsterdam. She recently graduated from the Leiden University in The Hague with a Master’s degree in Crisis and Security Management.

Before joining BIRN Kosovo Donika worked with several non-governmental organizations, including the Kosovo Civil Society Foundation and the Balkan Civil Society Development Network in Kosovo as well as at the Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict and the T.M.C. Asser Institute in The Hague.