BIRN Kosovo Announces Human Rights Reporting Award Competition

Posted on

The Balkan Investigative Reporting Network Kosovo, in cooperation with The Advocacy Center for Democratic Culture, ACDC, is calling for entries for a competition to win awards for the three best journalistic pieces on TV, in print or online media in Kosovo that highlight abuses of the rights of minority communities, women’s rights and LGBT rights.

*The stories submitted for the competition must have been published, aired or broadcast in Kosovo media during the period from November 1, 2017 to August 30, 2018.

Through this initiative, BIRN and ACDC, as part of the project ‘OmbudsWatch – Promoting the Ombudsperson’s Role in Kosovo’, supported by the Embassy of the Netherlands in Kosovo, believes that journalists rewarded for their successful coverage of the topics will improve further engagement with these issues in the future. The initiative is intended to boost the coverage of human rights issues and the work of the Ombudsperson, and help to set new standards for media reporting.

Stories will be evaluated based on the following criteria:

 • Style of writing and writing skills;
 • The value of the story and the impact it has on the audience/readership;
 • Addressing the rights of minority communities, women’s rights and LGBT rights in a unique manner;
 • Degree of logistical challenges;
 • Inclusiveness of the story;
 • Available sources used in information collection;
 • In-depth reflection of the current circumstances in Kosovo with regard to the specific marginalised communities;
 • The impact the report has had after publication.

In addition to the basic criteria, the following will be taken into account for TV submissions:

 • The quality of picture and sound;
 • The quality of video and sound;
 • Technical realissation of the story.

All applications for the Human Rights Award must be received by September 23, 2018 by 00:00, via the following e-mail address: [email protected]

*Incomplete applications or applications received after the deadline will not be taken into consideration.

Any questions related to the Human Rights Award can be directed to the email address above.

Applications from qualified female and male candidates from all religious, ethnic and social backgrounds are strongly encouraged. Gender balance will be taken into account during the selection process.

The journalistic prize will be accompanied by a monetary stimulation (1st prize 800 euros, 2nd prize 600 euros and 3rd prize 400 euros) for each of the three winning stories.

The prizes will be awarded in the first week of October 2018.

The applications received will be evaluated by a professional jury composed of three members – one journalist/editor, one human rights activist and one representative of the Ombudsperson.


BIRN Kosova shpall garën për raportim në çështje të të drejtave të njeriut

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese, BIRN Kosovë, në bashkëpunim me Qendrën e Avokimit për Kulturën Demokratike, ACDC, ka kënaqësinë të shpallë konkursin për tri storiet më të mira gazetareske të botuara në televizion, shtyp dhe online, që theksojnë abuzimet me të drejtat e komuniteteve pakicë, të drejtat e grave dhe të drejtat e LGBT.

* Storiet e paraqitura duhet të jenë të publikuar ose të transmetuar në mediat kosovare gjatë periudhës prej 1 nëntor 2017 deri më 30 gusht 2018.

Përmes kësaj iniciative, BIRN dhe ACDC, nën projektin “Ombudspersoni – Promovimi i rolit të Ombudspersonit në Kosovë”, mbështetur nga Ambasada e Holandës në Kosovë, beson se gazetarët që shpërblehen për mbulimin e suksesshëm të temave me interes do të përmirësojnë mobilizimin dhe angazhimin e mëtejshëm me këto çështje në të ardhmen. Kjo nismë shërben si mjet për të shtuar rëndësinë e mbulimit të çështjeve të të drejtave të njeriut dhe rolin e Ombudspersonit duke vendosur një standard të ri për raportimin në media.

Storiet do të vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme:

 • Stili i aftësive të shkrimit;
 • Vlera e stories dhe ndikimi që ka te audienca;
 • Adresimi i të drejtave të komuniteteve pakicë, të drejtat e grave dhe të drejtat e LGBT në mënyrë unike;
 • Shkalla e sfidave logjistike;
 • Gjithëpërfshirja e tregimit;

Burimet e disponueshme që përdoren në grumbullimin e informacionit;

 • Pasqyrim i thellë i rrethanave aktuale në Kosovë në lidhje me komunitetet e margjinalizuara;
 • Ndikimi që ka pasur pas botimit.

Përveç kritereve themelore, për aplikimet televizive do të merren parasysh:

 • Cilësia e figurës dhe zërit;
 • Cilësia e videos dhe zërit;
 • Realizimi teknik i stories.

Të gjitha aplikacionet për Çmimin e të Drejtave të Njeriut, në kuadër të projektit “Projekti i Ombudspersonit për Promovimin e Ombudspersonit në Kosovë”, do të pranohen deri më 23 Shtator 2018, deri në 00:00, në e-mail adresën: [email protected]

* Aplikimet e jo të plota ose aplikimet e pranuara pas afatit kohor nuk do të merren në konsideratë.

Çdo pyetje që ka të bëjë me Çmimin për të Drejtat e Njeriut mund të drejtohet në e-mail adresën e përmendur më lart.

Aplikacionet nga kandidatët e kualifikuar nga të gjitha përkatësitë fetare, etnike dhe sociale inkurajohen fuqishëm. Balanca gjinore do të merret parasysh gjatë procesit të përzgjedhjes.

Çmimi gazetaresk do të shoqërohet me stimulim monetar (Çmimi i parë 800 euro; Çmimi i dytë 600 euro dhe Çmimi i tretë 400 euro) për secilën nga tri storiet fituese.

Çmimet do të jepen në javën e parë të tetorit 2018.

Aplikacionet e pranuara do të vlerësohen nga një juri profesionale e përbërë nga 3 anëtarë, nga të cilët do të ketë një gazetar/redaktor, një aktivist për të drejtat e njeriut si dhe një përfaqësues nga Ombudspersoni.


BIRN Kosovo otvorio je nagradni konkurs za izveštavanje o ljudskim pravima

Balkanska istraživačka mreža, BIRN Kosovo, u saradnji sa Centrom za zastupanje demokratske kulture, ACDC, objavljuje Konkurs za tri najbolja novinarska rada objavljena na  televiziji, u štampanim i online medijima, kojima se naglašavaju zloupotrebe prava manjinskih zajednica, prava žena i prava LGBT osoba.

* Prijavljeni radovi treba da su objavljeni ili emitovani u kosovskim medijima u periodu od 1. novembra 2017. do 30. avgusta 2018.

Ovom inicijativom BIRN i ACDC, u okviru projekta “OmbudsNadzor – Promovisanje uloge Zaštitnika građana na Kosovu”, uz podršku Ambasade Holandije na Kosovu, žele da doprinesu daljem novinarskom angažovanju  na ovim pitanjima. Ova inicijativa ima za cilj da unapredi izveštavanje o pitanjima ljudskih prava i rad Zaštitnika građana.

Priče će se ocenjivati na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Stil pisanja i veštine pisanja;
 • Vrednost priče i njen uticaj na publiku;
 • Obrada prava manjinskih zajednica, prava žena i prava LGBT na jedinstven način;
 • Stepen logističkih izazova;
 • Inkluzivnost priče;
 • Raspoloživi izvori koji su korišćeni pri prikupljanju informacija;
 • Detaljno odražavanje trenutnih okolnosti na Kosovu u odnosu na date marginalizovane zajednice;
 • Uticaj koji je zabeležen na kraju nakon objavljivanja.

Pored osnovnih kriterijuma, za podnete TV priloge će se uzimati u obzir i:

 • Kvalitet slike i zvuka;
 • Kvalitet videa i zvuka;
 • Tehnička realizacija priče.

Sve prijave za Nagradu za ljudska prava moraju biti primljene do 23. septembra 2018. do ponoći na e-mail adresi: [email protected]

Nepotpune prijave ili prijave primljene nakon roka neće biti uzete u obzir.

Sva pitanja o Nagradi mogu se uputiti na gore navedenu e-mail adresu.

Snažno se ohrabruju prijave kvalifikovanih kandidata žena i muškaraca iz svih verskih, etničkih i socijalnih sredina. Rodni balans će biti uzet u obzir tokom izbornog procesa.

Novinarska nagrada će imati i novčani deo (1. nagrada 800 evra, 2. nagrada 600 evra i 3. nagrada 400 evra) za svaku od tri pobedničke priče.

Nagrade će biti uručene prve nedelje oktobra 2018.

Primljene prijave će ocenjivati stručni žiri sastavljen od tri člana: novinar/ka ili urednik/ca, aktivista ili aktivistkinja za ljudska prava, kao i jedan predstavnik ili predstavnica kancelarije Zaštitnika građana.