Call for Proposals Aimed to Strengthen Independent Journalism in Kosovo

Posted on

Call for Proposals for the EU Funded Project.

“Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”

Deadline for applying December 28, 2018 at 4 PM.

BIRN and AJK have teamed up once again to implement the EU-funded project entitled “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”. One of the project’s components is the Call for Proposals aimed at providing opportunities for local NGOs/CSOs, including journalists, who operate and work in Kosovo, tackling issues related to media and freedom of expression in their respective communities. The scheme seeks to develop independent, investigative, impartial, unbiased, publicly beneficial journalism and equip the beneficiaries with the required skills and resources to implement creative, investigative, legally sound and publicly beneficial journalism.

This Call for Proposals contains two lots:

LOT I: Supporting the production of new content through investigative reporting and/or in-depth analysis on good governance, human rights, environment, sustainable development, competitiveness and investment climate, employment, public procurement, safety and security, energy efficiency, culture, dealing with the past;

LOT II: Supporting the improvement of the legal framework on the transparency of media ownership, copyright, whistleblowing, defamation, and fostering the expansion of membership in and cooperation between associations of Albanian and Serbian journalists.

The applications MUST be sent by e-mail to [email protected] by December 28, 2018, at 16:00.

All applications must be prepared and submitted in either Albanian, Serbian, or English language.

Information sessions will be held on December 17, 2018 at the EU Information and Cultural Centre in Pristina and on December 18, 2018 at the EU Information and Cultural Centre in the North Mitrovica.

Questions regarding the propositions of the Call for Proposals can be sent in either English, Albanian or Serbian language by e-mail before December 19, 2018 to the e-mail: [email protected].

 


Thirrje për Propozime për Projekt të Financuar nga BE

“Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë

Afati i fundit për aplikim 28.12.2018, në ora 16.00

BIRN dhe AGK janë bashkuar përsëri për të zbatuar projektin e financuar nga BE me titull “Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë”. Një nga komponentët e projektit është kjo Thirrje për Propozime me qëllim të ofrimit të mundësive për OJQ/OSHC-të lokale duke përfshirë këtu gazetarët që veprojnë dhe punojnë në Kosovë për trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes. Skema e ofruar synon të zhvillojë gazetari të pavarur, hulumtuese, të paanshme, joparagjykuese, dhe në të mirë të publikut, dhe t’i pajisë përfituesit me shkathtësitë dhe burimet e nevojshme për të ndërtuar një gazetari krijuese, hulumtuese ligjore dhe në të mirë publike.

Kjo Thirrje për Propozime përmban dy llote:

LLOTI I: Mbështetja e implementimit të përmbajtjes së re përmes raportimit hulumtues dhe/ose analizave të thella mbi qeverisjen e mirë, të drejtat e njeriut, mjedisin, zhvillimin e qëndrueshëm, konkurrencën në fushën e investimit, punësimin, prokurimin publik, sigurinë, efikasitetin energjetik, kulturën, dhe ballafaqimin me të kaluarën.

LLOTI II: Mbështetja e përmirësimit të transparencës në kuadrin ligjor, të drejtës së autorit, kallxuesve, shpifjes, dhe nxitjes së zgjerimit të anëtarësisë dhe bashkëpunimit mes shoqatave të gazetarëve shqiptarë me ata serbë.

Aplikacionet DUHET të dërgohen me postë elektronike në adresën [email protected] deri më 28.12.2018, ora 16:00.

Të gjitha aplikacionet duhet të përgatiten dhe dorëzohen në shqip, serbisht ose anglisht.

Seancat informuese do të mbahen më 17 dhjetor 2018 në ora 10:00 në Qendrën Informative dhe Kulturore të BE-së në Prishtinë dhe më 18 dhjetor 2018 në ora 10:00 në Qendrën Informative dhe Kulturore në Mitrovicën e Veriut.

Pyetjet në lidhje me propozimet e Thirrjes për Propozime mund të dërgohen në anglisht, shqip ose serbisht përmes postës elektronike deri më 19 dhjetor 2018 në adresën: [email protected].


Poziv za predloge za projekat koji finansira EU

“Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva od javnog značaja i slobodi izražavanja na Kosovu

Rok za podnošenje prijava: 28. decembar 2018. u 16.00 časova.

BIRN i UNK su udružili snage u sprovođenju projekta koji finansira EU “Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva od javnog značaja i slobode izražavanja na Kosovu”. Poziv za predloge je jedna od komponenti projekta koja ima za cilj pružanje prilika nevladinim/organizacijama civilnog društva, uključujući i novinare koji žive i rade na Kosovu i bave se pitanjima slobode medija i slobode izražavanja u svojim zajednicama. Navedena grant šema pokušava da razvije ne samo nezavisno, istraživačko, objektivno i novinarstvo od javnog značaja na Kosovu, nego i da korisnicima pruži odgovarajuće veštine i resurse za prevazilaženje protokolarnog novinarstva i mogućnost bavljenja kreativnim, istraživačkim, tačnim i novinarstvom od javnog značaja.

Ovaj Poziv sadrži dva lota:

LOT I: Podrška produkciji novih sadržaja kroz istraživačko izveštavanje i/ili detaljne analize o dobrom upravljanju, ljudskim pravima, životnoj sredini, održivom razvoju, konkurentnosti i investicionoj klimi, zapošljavanju, javnim nabavkama, sigurnosti i bezbednosti, energetskoj efikasnosti, kulturi, suočavanju s prošlošću;

LOT II: Podrška unapređenju pravnog okvira o transparentnosti medijskog vlasništva, autorskih prava, uzbunjivanja, klevete i podsticanja širenja članstva i saradnje između udruženja albanskih i srpskih novinara.

Prijave se MORAJU poslati e-mailom na [email protected] do 28.12.2018. u 16.00 časova.

Sve prijave moraju da budu popunjene na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Informativne sesije će biti održane 17. decembra 2018. u Informativno-kulturnom centru EU u Prištini i 18. decembra 2018. u Informativno-kulturnom centru EU u Severnoj Mitrovici.

Pitanja u vezi sa „Pozivom za predloge“ se mogu poslati na engleskom, albanskom ili srpskom jeziku e-mailom do 19. decembra 2018. na e-mail: [email protected].