Call for Proposals Aimed To Strengthen Independent Journalism

Posted on

Call for Proposals for the EU Funded Project

“Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”

BIRN and AJK have joined forces in implementing the EU Funded Project “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”. This Call for Proposals is one of the project’s components which aims to provide opportunities for local NGOs/CSOs, including journalists, operating and working in Kosovo, to tackle the issues related to media freedoms and freedom of expression in their respective communities. Specifically, the given scheme seeks to develop not only independent, investigative, impartial, unbiased and publicly beneficial journalism in Kosovo, but also equip its beneficiaries with the required skills and resources to move beyond protocol journalism and delve into creative, investigative, legally-sound and publicly beneficial journalism.

This Call for Proposals contains two lots:

LOT I: Supporting document-based reporting on themes related to good governance, education, healthcare, economy and human rights and encourage access to public documents.

LOT IIImproving internal governance of the PCK and/or its members organizations in respecting labor law, respecting copyright and applying best standards of media legislation.

The applications MUST be sent by e-mail to euproposals@birn.eu.com by 08.06.2018, at 16:00.


Thirrje për Propozime për Projekt të Financuar nga BE

“Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë”

BIRN dhe AGK kanë bashkuar forcat në zbatimin e projektit të financuar nga BE-ja “Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë”. Kjo Thirrje për Propozime është një nga komponentët e projektit që ka për qëllim të ofrojnë mundësi për OJQ/OSHC-të lokale, përfshirë gazetarët që veprojnë dhe punojnë në Kosovë, për të trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes në komunitetet e tyre përkatëse. Konkretisht, skema e ofruar mëton të zhvillojë jo vetëm një gazetari të pavarur, hulumtuese, të paanshme, joparagjykuese dhe në të mirë të publikut, por gjithashtu t’i pajisë përfituesit e saj me shkathtësitë dhe resurset e nevojshme për të lëvizur përtej gazetarisë së protokollit dhe për të hyrë në gazetarinë krijuese, hulumtuese dhe në të mirë publike .

Kjo Thirrje për Propozime përmban dy llote:

LLOTI I: Mbështetja e raportimit të bazuar në dokumente mbi temat që kanë të bëjnë me qeverisjen e mirë, arsimin, shëndetësinë, ekonominë dhe të drejtat e njeriut dhe inkurajimi i qasjes në dokumente publike.

LLOTI II: Përmirësimi i qeverisjes së brendshme të KMSHK dhe/ose organizatave anëtarëve të saj në respektimin e ligjit të punës, duke respektuar të drejtën e autorit dhe zbatuar standardet më të mira të legjislacionit të medias.

Aplikacionet DUHET të dërgohen me postë elektronike në adresën euproposals@birn.eu.com deri më 08.06.2018, ora 16:00.


Poziv za predloge za projekat koji finansira EU

“Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva od javne koristi i slobode izražavanja na Kosovu”

BIRN i UNK su udružili snage u sprovođenju projekta koji finansira EU “Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva od javne koristi i slobode izražavanja na Kosovu” Ovaj Poziv za predloge je jedna od komponenti projekta koja ima za cilj pružanje prilika NVO/OCD-ima, uključujući novinare koji deluju i rade na Kosovu u borbi protiv pitanja koja se odnose na slobodu medija i slobodu izražavanja u svojim zajednicama. Posebno, navedena shema pokušava da razvije ne samo nezavisno, istraživačko, objektivno i novinarstvo od javne koristi na Kosovu, nego i korisnicima pruži odgovarajuće veštine i resurse za prevazilaženje protokolskog novinarstva i udube se u kreativno, istraživačko, zakonski opravdano i novinarstvo od javne koristi.

Ovaj Poziv za ponude sadrži dva lota:

LOT I: Podrška izveštavanju zasnovanom na dokumentima o temama koje se odnose na dobro upravljanje, obrazovanje, privredu i ljudska prava i ohrabrivanje uvida u javna dokumenta.

LOT II: Poboljšanje unutrašnjeg upravljanja SŠM i/ili članica organizacija u poštovanju zakona o radu, poštovanju autorskih prava i primeni najboljih standarda u medijskom zakonodavstvu.

Prijave se MORAJU poslati e-mailom na euproposals@birn.eu.com do 08.06.2018. u 16.00