Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence Programme Launched Today

Posted on

The application process for Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence Programme 2018 is now open. The programme will begin in September 2018 and is based on the Balkan Fellowship for Journalistic Excellence, which has been running since 2007.

Balkan Investigative Reporting Network – BIRN Kosovo and Associacion of Journalists of Kosovo – AJK invite all interested journalists to apply to the 6 months fellowship, provided by the European Union in Kosovo.

10 ambitious and daring journalists will be selected by a team of local and regional professionals to become part of this dynamic and enriching experience. Each fellow will be granted a 2,000 euro fellowship bursary for an in-depth research story covering issues such as public spending, local governance, public procurement, environment, energy, healthcare, culture, education, media financing, human rights, inter-ethnic cooperation, etc.

In addition, the selected journalists will receive mentorship by a team of highly-skilled BIRN Kosovo editors, who have extensive experience in producing and editing high quality reporting in Kosovo and the region; recognized for their excellence by several organizations and awarded for unbiased and professional reporting by the main media bodies in Kosovo.

At the end of the programme, fellows are expected to have produced an original research/investigative story. The format may vary from written articles, to TV reportages or content presented in a multimedia format. Stories of the selected fellows will be published in Albanian, Serbian and English. BIRN will ensure republication of fellowship articles in other local media in order to increase the outreach of the stories produced.

Are you interested in becoming part of this prestigious program?

Fill in the Application Form and submit your application by midnight on 24 August 2018, to [email protected].

Any questions regarding this programme or the application can be addressed to [email protected], by 17 August 2018 at the latest.

The proposals can be submitted in either Albanian, Serbian or English, the three working languages to be used during the fellowship.

Women and members of non-majority communities are strongly encouraged to apply.


U lansua programi i Bursës së Kosovës për Ekselencë në Gazetari

Procesi i aplikimit për Programin e Bursës së Kosovës për Ekselencë në Gazetari’ për vitin 2018 tani është hapur. Programi do të fillojë në shtator 2018 dhe është i bazuar sipas Bursës Ballkanike për Ekselencë në Gazetari, që ka filluar qysh në vitin 2007.

Rrjeti Ballkanik i Gazetarise Hulumtuese – BIRN Kosova dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK ftojnë të gjithë gazetarët e interesuar që të aplikojnë për këtë bursë 6-mujore, të ofruar nga Bashkimi Europian në Kosovë.

10 gazetarë ambiciozë dhe të guximshëm do të zgjidhen nga një ekip profesionistësh lokalë dhe rajonalë për t’u bërë pjesë e kësaj përvoje dinamike dhe të pasur. Secili anëtar do të përfitojë bursë prej 2,000 euro për një storie të thellë hulumtuese që mbulon çështjet si shpenzimet publike, qeverisja lokale, prokurimi publik, mjedisi, energjia, shëndetësia, kultura, arsimi, financimi i mediave, të drejtat e njeriut, bashkëpunimi ndëretnik etj.

Përveç kësaj, gazetarët e përzgjedhur do të përfitojnë mentorim nga një ekip redaktorësh të kualifikuar të BIRN Kosova, të cilët kanë përvojë të gjerë në prodhimin dhe redaktimin e raportimit të cilësisë së lartë në Kosovë dhe në rajon, si dhe janë vlerësuar për ekselencën e tyre nga disa organizata dhe kanë fituar çmime për raportim të paanshëm dhe profesional nga organet kryesore të mediave në Kosovë.

Në fund të programit, bursistët priten të kenë prodhuar një storie origjinale hulumtuese/kërkimore. Formati mund të ndryshojë, nga storie të shkruara, në reportazhe televizive ose përmbajtje të paraqitura në format multimedial. Storiet e bursistëve të përzgjedhur do të publikohen në shqip, anglisht dhe serbisht. BIRN do të sigurojë ripublikimin e storieve të bursistëve në mediat e tjera lokale në mënyrë që të rrisë shtrirjen e storieve të prodhuara.

A jeni të interesuar të jeni pjesë e këtij programi prestigjioz?

Plotësoni formularin e aplikimit dhe dorëzoni aplikacionin tuaj deri në mesnatë më 24 gusht 2018, tek [email protected] .

Çdo pyetje në lidhje me këtë program ose aplikacion mund të drejtohet tek [email protected], më së voni deri më 17 gusht 2018.

Propozimet mund të dorëzohen në shqip, anglisht ose serbisht, që janë tri gjuhët e punës të cilat do të përdoren gjatë kohëzgjatjes së programit.

Gratë dhe pjesëtarët e komuniteteve pakicë inkurajohen fuqishëm që të aplikojnë.


DANAS JE LANSIRAN PROGRAM STIPENDIJA ZA NOVINARSKU IZUZETNOST NA KOSOVU

Proces podnošenja prijave za program Stipendija za novinarsku izuzetnost na Kosovu za 2018 je ovim otvoren. Program će početi u septembru 2018. i zasnovan je na Balkanskoj stipendiji za novinarsku izuzetnost, koja se sprovodi od 2007.

Balkanska Istraživačka Regionalna Mreža (BIRN) i Udruženje Novinara Kosova (AGK), pozivaju sve zainteresovane novinare da se prijave za šestomesečnu stipendiju, koju obezbeđuje Evropska unija na Kosovu.

10 ambicioznih i smelih novinara će izabrati tim lokalnih i regionalnih profesionalaca kako bi postali deo ovog dinamičnog i obogaćujućeg iskustva. Svaki stipendista će dobiti stipendiju od 2.000 evra za detaljnu istraživačku priču koja pokriva pitanja kao što su javna potrošnja, lokalna uprava, javne nabavke, životna sredina, energetika, zdravstvena zaštita, kultura, obrazovanje, finansiranje medija, ljudska prava, međuetnička saradnja itd.

Osim toga, odabrani novinari će dobiti mentorstvo tima visokokvalifikovanih urednika BIRN Kosovo, koji imaju veliko iskustvo u produkciji i uređivanju visokokvalitetnog izveštavanja na Kosovu i regionu; priznatih po njihovoj izvrsnosti od nekoliko organizacija i nagrađivanih za nepristrasno i profesionalno izveštavanje od strane glavnih medijskih tela na Kosovu.

Na kraju programa, očekuje se da stipendiste naprave originalnu ispitivačku/istraživačku priču. Format se može razlikovati od pisanih članaka do TV reportaža ili sadržaja prikazanog u multimedijalnom formatu. Priče izabranih stipendista biće objavljene na albanskom, engleskom i srpskom jeziku. BIRN će obezbediti ponovno objavljivanje članaka stipendista u drugim lokalnim medijima kako bi se povećalo pokriće izrađenih priča.

Da li ste zainteresovani da postanete deo ovog prestižnog programa?

Popunite obrazac prijave i pošaljite vašu prijavu do ponoći 24. avgusta 2018, na [email protected].

Sva pitanja u vezi ovog programa ili prijave mogu se poslati na [email protected], najkasnije do 17. avgusta.

Predlozi mogu biti podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku, a ova tri radna jezika će biti korišćena tokom stipendije.

Žene i pripadnici nevećinskih zajednica se snažno ohrabruju da se prijave.