17 applicants benefit from BIRN Kosovo’s EU funded Grant Scheme

Posted on

After two successful phases of grants from which 31 applicants were awarded, the jury selected 17 beneficiaries for the third and final phase of the project “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo” a project implemented by BIRN in cooperation with AGK, and funded by the EU.

With the third phase of the grant scheme, BIRN aims to provide opportunities for Kosovo’s public broadcaster, as well as other national and local televised media, print and online media who operate and work in Kosovo, in order to implement actions to produce new content for their respective outlets.

The project seeks to develop independent, investigative, impartial, unbiased and publicly beneficial journalism, and equip the beneficiaries with the required skills and resources to implement creative, investigative, legally sound and publicly beneficial journalism.

The applications and the selected grantees were evaluated by a professional jury, which met for the first time on September 12 to evaluate 44 applicants. The jury evaluated 39 applications that fulfilled the eligibility criteria, and during the meeting, each member of the jury presented their evaluations on each individual application, before discussing their merits.

The applications were evaluated by the jury based on the relevance of the proposed actions and activities, their creativity, the quality of the financial offer, the project team’s potential and the previous experience of the applicant.

In this regard, 15 applicants were provided with small grants of 5,000 euros or less, and two applicants with medium-sized grants, which range from 25,000 to 30,000 euros. The total amount of money awarded to the grantees as part of the scheme reached 124,073.70 euros.

The main objective for the selected applicants will be to contribute to the development of investigative journalism and freedom of expression, increasing the skills of media professionals in monitoring, fact-checking and accountability across Kosovo for the public’s benefit.

All applicants received individual replies about their application, including an evaluation form with points and comments from the jury.

Click here to see the list of awarded grantees  


17 aplikantë përfitojnë nga Skema e Granteve të BIRN, financuar nga BE

 

Pas dy fazave të suksesshme të granteve nga të cilat 31 aplikantë janë shpërblyer, juria ka përzgjedhur 17 përfitues për fazën e tretë dhe të fundit të projektit “Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe lirinë e shprehjes në Kosovë”, projekt ky i implementuar nga BIRN në bashkëpunim me AGK, dhe i financuar nga BE.

Përmes fazës së tretë të Skemës së Granteve, BIRN synon të sigurojë mundësi për transmetuesin publik të Kosovës, si dhe mediat e tjera televizive kombëtare dhe vendore , mediat e shkruara dhe ato online që veprojnë dhe punojnë në Kosovë, me qëllim të zbatimit të veprimeve që synojnë të prodhojnë përmbajtje te reja për mediat e tyre përkatëse.

Projekti synon të zhvillojë gazetari të pavarur, hulumtuese, të paanshme, dhe të dobishme për publikun, dhe të pajisë përfituesit me aftësitë dhe burimet e nevojshme për të zbatuar gazetari kreative, hulumtuese, juridike dhe të dobishme për publikun .

Aplikantët dhe përfituesit e përzgjedhur janë vlerësuar nga një juri profesionale, e cila u takua për herë të parë më 12 shtator për të vlerësuar 44 aplikantë. Juria vlerësoi 39 aplikime që plotësonin kriteret e pranueshmërisë, dhe gjatë takimit secili anëtar i jurisë prezantoi vlerësimet e tyre për secilin aplikim individual, ku më pas diskutuan edhe për meritat e kandidatëve.

Juria ka vlerësuar aplikantët në bazë të rëndësisë së veprimeve dhe aktiviteteve të propozuara, kreativitetit, cilësisë së ofertës financiare, potencialit të ekipit të projektit dhe përvojës së mëparshme të kandidatit.

Në këtë mënyrë, 15 aplikantë  janë pajisur me grante të vogla prej 5,000 euro ose më pak, dhe dy aplikantë me grante të mesme, më një shumë prej 25,000 deri në 30,000 euro. Shuma totale e fondeve të ofruara për përfituesit e granteve si pjesë e skemës arriti në 124,073.70 euro.

Qëllimi kryesor i aplikantëve te përzgjedhur do të jetë kontributi në zhvillimin e gazetarisë hulumtuese dhe lirisë së shprehjes, rritjen e aftësive të profesionistëve të mediave në monitorimin, kontrollimin e fakteve dhe përgjegjshmërinë në të gjithë Kosovën për të mirën e publikut.

Të gjithë kandidatët pranuan përgjigje individuale rreth aplikimit të tyre, ku po ashtu përfshihej edhe një formular vlerësimi me pikët dhe komentet nga juria.

Klikoni këtu për të parë listën e të përzgjedhurve.


17 dobitnika grantova BIRN Kosovo kroz projekat koji finansira EU

 

Nakon dve uspešne faze grantova sa kojih je 31 nagrađenih aplikanta, žiri je odabrao 17 korisnika za treću i poslednju fazu projekta „Doprinos jačanju nezavisnog istraživačkog i korisnog novinarstva za javnost, kao i slobodi izražavanja u Kosovo “, projekat koji je BIRN realizovao u saradnji sa AGK, a finansirao EU.

U trećoj fazi, cilj BIRN-a je da pruži mogućnost javnom servisu Kosova, kao i drugim nacionalnim i lokalnim televizijama i štampanim i onlajn medijima koji rade na Kosovu, da proizvedu nove, kvalitetne sadržaje.

Projekat ima za cilj razvijanje nezavisnog, istraživačkog, nepristrasnog, objektivnog i javno korisnog novinarstva i obučavanje korisnika grantovim potrebnim veštinama i resursima za implementaciju kreativnog, istraživačkog, pravno dobrog i javno korisnog novinarstva.

Aplikacije i izabrane dobitnike grantova je ocenio stručni žiri, koji se prvi put sastao 12. septembra kako bi ocenio 44 aplikanta. Žiri je ocenio 39 aplikacija koje su ispunile predviđene kriterijume, a tokom sastanka svaki član žirija predstavio je svoje ocene o svakoj pojedinačnoj aplikaciji, pre nego što su se upustili u diskusiju.

Aplikacije je ocenjivao žiri na osnovu relevantnosti predloženih aktivnosti, njihove kreativnosti, kvaliteta finansijske ponude, potencijala projektnog tima i prethodnog iskustva aplikanta.

Tako je 15 aplikanata  dobilo male grantove od 5.000 evra ili manje, a dva aplikanta srednje grantove, koji se kreću od 25.000 do 30.000 evra. Ukupan novčani iznos dodeljen dobitnicima u okviru šeme dostigao je 124,073.70 eura.

Glavni cilj odabranih grantova biće doprinos razvoju istraživačkog novinarstva i slobode izražavanja, jačanje veština medijskih profesionalaca u proveri činjenica i odgovornosti medija širom Kosova, a u svrhu dobrobiti javnosti.

Svi aplikanti dobili su pojedinačne odgovore o njihovoj aplikaciji, uključujući obrazac za ocenu sa bodovima i komentarima žirija.

Lista uspešnih aplikanata je priložena ispod.