Youth Collective Action at Green Energy Days 2021

Posted on

On July 6, the ERA Group, in partnership with BIRN Kosovo, CEE Bankwatch and TV Mreza, held the Youth Collective Action Bike Tour, which was organised as part of Green Energy Days 2021.

The bike tour took place in the city of Peja and featured 15 participants. It started at Haxhi Zeka Mill, from where the cyclists set off on a tour across the city of Peja with the final destination the Peja municipal building, where the cyclists submitted a request to build and maintain cycling trails.

As well as filing this request, the tour also aimed to promote eco-friendly transportation that enhances air quality and the well-being of Kosovo citizens. Throughout the activity, the Kosovo Police ensured the cyclists’ safety by regulating traffic.

The bike tour lasted 40 minutes, by the end of which the participants were hopeful that municipal officials would address their request to build and maintain cycling trails and that they had raised awareness about pursuing an eco-friendly lifestyle.

This activity was organized as part of Green Energy Days 2021, an event hosted as part of the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project that is funded by the European Union Office in Kosovo. Green Energy Days took place from 28 June until 7 July 2021.

Turneu me Biçikleta në Pejë si Aktivitet Vetëdijesimi për Ajrin e Pastër dhe Mirëmbajtjen e Shtigjeve të Çiklizmit

Më 6 korrik, Grupi ERA, në partneritet me BIRN Kosova, CEE Bankwatch dhe TV Mreza, organizoi Turneun me Biçikleta të Veprimit Kolektiv Rinor.

Turneu u mbajt si pjesë e Ditëve të Energjisë së Gjelbër 2021 që kanë filluar nga 28 qershori dhe ka zgjatur deri më 7 korrik 2021.

Turneu me biçikleta u zhvillua në qytetin e Pejës dhe morën pjesë 15 pjesëmarrës. Ai filloi nga Mulliri i Haxhi Zekës, nga ku çiklistët u nisën për një turne nëpër qytetin e Pejës me destinacionin përfundimtar ndërtesën komunale të Pejës, ku çiklistët paraqitën një kërkesë për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e shtigjeve të çiklizmit.

Përveç paraqitjes së kësaj kërkese, turneu gjithashtu synoi të promovojë transportin eko-miqësor që rrit cilësinë e ajrit dhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Gjatë gjithë këtij aktiviteti, Policia e Kosovës ofroi sigurinë e çiklistëve duke rregulluar trafikun.

Turneu me biçikleta zgjati 40 minuta, në fund të të cilit pjesëmarrësit shfaqën shpresën që zyrtarët komunalë do të trajtonin kërkesën e tyre për të ndërtuar dhe mirëmbajtur shtigje çiklizmi dhe se ata kishin rritur ndërgjegjësimin për ndjekjen e një stili eko-miqësor të jetës.

Ky aktivitet u organizua si pjesë e Ditëve të Energjisë së Gjelbër 2021, ngjarje kjo e organizuar si pjesë e projektit të Evropianizimit të Agjendës Mjedisore të Kosovës që financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Kolektivna akcija mladih na Danima zelene energije 2021.

ERA grupa, u partnerstvu sa BIRN Kosovo, CEE Bankwatch  i TV Mreža održala je 6. jula, Omladinsku kolektivnu biciklističku vožnju koja je organizovana u okviru Dani zelene energije 2021.

Biciklistička vožnja održana je u gradu Peći i na njoj je učestvovalo 15 učesnika. Počela je kod  Hadži Zekinog mlina, odakle su biciklisti krenuli u obilazak grada Peći sa krajnjim odredištem do zgrade Opštine Peć, gde su biciklisti podneli zahtev za izgradnju i održavanje biciklističkih staza.

Pored podnošenja ovog zahteva, obilazak je imao za cilj i promovisanje ekološkog prevoza koji poboljšava kvalitet vazduha i dobrobit građana Kosova. Tokom cele aktivnosti, Policija Kosova je obezbeđivala bezbednost biciklista regulisanjem saobraćaja.

Biciklistička vožnja trajala je 40 minuta, na kraju koje su se učesnici nadali da će opštinski službenici uzeti u razmatranje  njihov zahtev za izgradnju i održavanje biciklističkih staza i da su podigli svest o vođenju ekološkog načina života.

Ova aktivnost je organizovana u okviru Dani zelene energije 2021, događaja koji je domaćin u okviru projekta Evropeizacije kosovske agende za zaštitu životnu sredine koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Dani zelene energije održavali su se od 28. juna do 7. jula 2021.