Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda Team Holds Awards Ceremony for Best Environmental Journalism

Posted on

On July 7, the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project team, which consists of BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, the ERA Group and TV Mreza, held an awards ceremony to recognise the three best journalistic stories on energy efficiency, environmental protection, climate change and environmental impacts on public health published between March 2020 and February 2021.

The first prize of 1,000 euros was awarded to Valjeta Kosumi and Visar Krasniqi, two journalists from Radio Television of Kosovo that produced a five-part series of documentaries titled Our Home, which addresses issues like global warming, air pollution, river pollution, deforestation and waste management.

The second prize of 800 euros was awarded to Besnik Boletini and Qëndrim Bunjaku from the Çohu NGO for their in-depth investigation into air pollution titled Air – A Mortal Threat. The story explores the main issues surrounding air pollution in Kosovo, identifying its main causes, and its effects on public health.

Last but not least, the third prize of 500 euros was awarded to Sanie Jusufi from KOHA for her three-part story Abuse of Water, which examines Kosovo’s water capacities, highlighting the lack of clean water and the severe problems with river pollution.

The awards were presented by the European Union Special Representative for Kosovo, Mr. Tomas Szunyog. During his speech, Mr. Szunyog emphasized the importance of the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project, mainly because of its aim of encouraging “the proactive participation of Civil Society in Kosovo in policy and decision making, particularly on issues relating to energy efficiency, the environment and public health, thereby bringing Kosovo’s environmental policies closer to the EU acquis.”

Once the awards were presented, the winners of the competition held a panel discussion, during which they provided the audience with greater insight into their findings. The prizes were awarded as part of the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project, which is funded by the European Union Office in Kosovo.

This ceremony was organized as part of Green Energy Days 2021, an event hosted as part of the Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda project, which is funded by the European Union Office in Kosovo. Green Energy Days took place from 28 June until 7 July, 2021.

Ekipi i projektit Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës mban ceremoninë e ndarjes së çmimeve për gazetarinë më të mirë mjedisore

Më 7 korrik, ekipi i projektit Europianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës, i cili përbëhet nga ‘BIRN Kosova’, ‘CEE Bankwatch’, ‘Grupi ERA’ dhe ‘TV Mrezha’, mbajti një ceremoni të ndarjes së çmimeve për tri storjet më të mira gazetareske mbi efikasitetin e energjisë, mbrojtjen e mjedisit, ndryshimet klimatike dhe ndikimet e mjedisit në shëndetin publik të botuara mes marsit 2020 dhe shkurtit 2021.

Çmimi i parë prej 1,000 eurosh iu nda Valjeta Kosumit dhe Visar Krasniqit, dy gazetarë nga Radio Televizioni i Kosovës që kanë përgatitur një seri me pesë pjesë të dokumentarëve me titull ‘Shtëpia Jonë’, e cila adreson çështje si ngrohja globale, ndotja e ajrit, ndotja e lumenjve, shpyllëzimi dhe menaxhimi i mbeturinave.

Çmimi i dytë prej 800 eurosh iu nda Besnik Boletinit dhe Qëndrim Bunjakut nga OJQ-ja ‘Çohu’ për hulumtimin e tyre të thelluar mbi ndotjen e ajrit me titull ‘Ajri kërcënim për jetën’. Kjo storje eksploron çështjet kryesore që lidhen me ndotjen e ajrit në Kosovë, duke identifikuar shkaqet e saj kryesore dhe efektet e saj në shëndetin publik.

E fundit por jo më pak e rëndësishmja, çmimi i tretë prej 500 eurosh iu nda Sanie Jusufit nga ‘KOHA’ për storjen e saj me tri pjesë ‘Keqpërdorimi i Ujit’, e cila shqyrton kapacitetet ujore të Kosovës, duke theksuar mungesën e ujit të pastër dhe problemet e mëdha me ndotjen e lumenjve.

Çmimet u ndanë nga Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian për Kosovën, Z. Tomas Szunyog. Gjatë fjalës së tij, Z. Szunyog theksoi rëndësinë projektit ‘Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës’, kryesisht për shkak të qëllimit të tij për të inkurajuar “pjesëmarrjen proaktive të Shoqërisë Civile në Kosovë në krijimin e politikave dhe vendimmarrje, veçanërisht për çështjet që lidhen me efiçencën e energjisë, mjedisin dhe shëndetin publik, duke sjellë politikat mjedisore të Kosovës më afër legjislacionit të BE-së”.

Pas ndarjes së çmimeve, fituesit e konkursit zhvilluan një diskutim në panel, gjatë të cilit ata i ofruan audiencës informata më të hollësishme lidhur me gjetjet e tyre. Çmimet u ndanë si pjesë e projektit ‘Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës’, i cili financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Kjo ceremoni u organizua si pjesë e aktivitetit “Ditët e Energjisë së Gjelbër 2021”, aktivitet brenda projektit të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, “Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës”. Aktiviteti “Ditët e Energjisë së Gjelbër 2021” filloi më 28 qershor dhe u përmbyll më 7 korrik 2021.

 Tim na projektu Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine održao svečanost uručivanja nagrada za najbolje ekološko novinarstvo

Tim na projektu Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životnu sredinu, koji čine BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, ERA Group  i TV Mreža održao je svečanost uručivanja nagrada za tri najbolje novinarske priče o energetskoj efikasnosti, zaštiti životne sredine, klimatskim promenama i uticajima životne sredine na javno zdravlje, objavljene između marta 2020. i februara 2021.

Prva nagrada od 1.000 evra dodeljena je Valjeti Kosumi i Visaru Krasnićiju, dvoma novinarima Radio-televizije Kosova koji su proizveli petodelnu seriju dokumentarnih filmova pod nazivom „Naš dom“, koji se bave pitanjima poput globalnog zagrevanja, zagađenja vazduha, zagađenja reka, seče šuma i upravljanja otpadom.

Drugu nagradu od 800 evra dobili su Besnik Boljetini i Ćendrim Bunjaku iz nevladine organizacije    „Çohu “za njihovo detaljno istraživanje zagađenja vazduha pod nazivom Vazduh – pretnja po život. Priča istražuje glavna pitanja vezana za zagađenje vazduha na Kosovu, identifikujući njihove glavne uzroke i posledice po javno zdravlje.

Na kraju, ali ne najmanje važno, treća nagrada od 500 evra dodeljena je Sanie Jusufi iz KOHE za njenu trodelnu priču pod nazivom „Zloupotreba vode“, koja ispituje vodne kapacitete Kosova, ističući nedostatak čiste vode i ozbiljne probleme sa zagađenjem reka.

Nagrade je uručio specijalni predstavnik Evropske unije za Kosovo, g. Tomas Szunyog. Tokom svog govora, g. Szunyog je naglasio važnost projekta Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine, uglavnom zbog njegovog cilja da podstakne „proaktivno učešće građanskog društva na Kosovu u praktičnoj politici i donošenju odluka, posebno o pitanjima koja se odnose na energetsku efikasnost, životnu sredinu i javno zdravlje, približavajući time kosovske praktične politike za zaštitu životne sredine pravnim tekovinama EU “.

Nakon što su uručene nagrade, pobednici konkursa održali su panel diskusiju tokom koje su publici pružili bolji uvid u svoja otkrića. Ove nagrade su dodeljene u okviru projekta Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Ova ceremonija organizovana je kao deo „Dana zelene energije 2021”, pod okriljem projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“. „Dani zelene energije 2021“ započeli su 28. juna i trajali do 7. jula 2021.