Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda Team Holds Youth Dialogue Meetings in Peja and Gjakova

Posted on

On June 29 and 30, the Environmentally Responsible Action (ERA) Group, in partnership with BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, and TV Mreza, held two youth dialogue meetings with youngsters from the municipalities of Peja and Gjakova, organised as part of Green Energy Days 2021.

Photo: BIRN

The purpose of the dialogue meetings was to promote the best energy efficiency and environmental practices with young people from Peja and Gjakova. Throughout the dialogue meetings, advocacy work of the partners and other environmental NGOs in Kosovo were discussed, as were the best practices for reducing environmental degradation.

The meetings started off with ERA Group’s Executive Director Fatos Lajqi, who imparted on the groups the importance of Article 52 of the Kosovo Constitution, which states: “Nature, biodiversity, the environment and national inheritance are each and every citizen’s responsibility.”

The second guest at the meetings was Fatos Katallozi from Outdoor Kosova, who covered some of Kosovo’s most pressing environmental issues, focusing particularly on energy efficiency and specific examples of river and environmental protection.

Meanwhile, the third session of each meeting was presented by BIRN Kosovo’s Managing Editor Visar Prebreza, who taught the youngsters from Peja and Gjakova on the basics of environmental investigative journalism, as well as the tools available to advocate for the environment through journalism.

After the talks, participants worked in groups and had the chance to exchange opportunities and ideas on advocating towards a cleaner and better protected environment. They also presented the most pressing environmental issues in their communities and offered solutions and advocacy tools to tackle them.

 The two youth dialogue meetings were organized as part of Green Energy Days 2021, an event held as part of the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project, which is funded by the European Union Office in Kosovo. Green Energy Days will take place until 7 July, 2021.

Ekipi i “Evropianizimi i agjendës mjedisore të Kosovës” organizon takime dialogu me të rinjtë nga Peja dhe Gjakova

Më 29 dhe 30 qershor, ERA Group në partneritet me BIRN Kosovën, CEE Bankwatch dhe TV Mrezhën, ka organizuar dy takime dialogu me të rinj nga komuna e Pejës dhe Gjakovës në kuadër të Javës së Energjisë së Gjelbër 2021.

Qëllimi i këtyre takimeve dialogu është të promovohen praktikat më të mira të efiçiencës së energjisë dhe ambientit nga të rinjtë nga Peja dhe Gjakova.

Takimet filluan me prezantimin e drejtorit ekzekutiv të ERA Group, Fatos Lajqi, të nenit 52 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës i cili thotë që: “Natyra dhe biodiversiteti, mjedisi jetësor dhe trashëgimia kombëtare, janë përgjegjësi për secilin”.

Gjatë diskutimit u prezantuan arritjet kryesore të partnerëve të projektit dhe OJQ-ve bashkëpunuese mbi mbrojtjen e ambientit dhe praktikat më të mira për uljen e dëmeve mjedisore.

I ftuari i dytë në këto takime ishte Fatos Katallozi nga Outdoor Kosova, i cili diskutoi për çështje më të ngutshme mbi ambientin lidhur me efiçiencën e energjisë.

Shembuj praktikë të mbrojtjes dhe ruajtjes së energjisë, lumenjve dhe ambientit në tërësi u shpalosën në këto takime.

Sesioni i fundit u zhvillua nga redaktori menaxhues i BIRN Kosova, Visar Prebreza, i cili i mësoi të rinjtë nga Peja dhe Gjakova bazat e gazetarisë hulumtuese në fushën e ambientit si dhe mjetet gazetareske për të avokuar drejt një ambienti të pastër përmes gazetarisë hulumtuese.

Pas diskutimit nga të ftuarit në takime, pjesëmarrësit zhvilluan punë në grupe, ku patën mundësitë të shkëmbejnë informata dhe ide mbi avokimin ndaj mbrotjes së mjedisit si dhe përgatitën prezantime me problemet më të ngutshme mjedisore në komunitetet e tyrë, të cilat më pas i prezantuan dhe gjetën zgjidhje për to.

Ky aktivitet u organizua si pjesë e aktivitetit “Ditët e Energjisë së Gjelbër 2021”, aktivitet brenda projektit të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, “Evropianizimi i agjendës mjedisore të Kosovës”. “Ditët e Energjisë së Gjelbër” do të zgjasin deri më 7 korrik 2021.

Tim na projektu „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine” organizuje sastanke za dijalog sa mladima iz Peći i Đakovice

Dana 29. i 30. juna, ERA Group je u partnerstvu sa BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, i TV Mrežom, organizovala dva sastanka dijaloga sa mladima iz Peći i Đakovice, kao deo Nedelje zelene energije 2021.

Cilj ovih sastanaka bio je da se promovišu najbolje prakse energetske efikasnosti i zaštite životne sredine od strane mladih iz Peći i Đakovice.

Sastanci su počeli prezentacijom izvršnog direktora ERA Group – Fatosa Ljajći, koji je predstavio član 52 Ustava Republike Kosovo, koji glasi: „Priroda i biodiverzitet, životna sredina i nacionalno nasleđe su obaveza svakog lica.” Tokom diskusije su predstavljena glavna dostignuća partnera na projektu i NVO-a koji sarađuju na njemu u vezi sa zaštitom životne sredine i najboljim praksama za smanjenje štete pričinjene životnoj sredini.

Drugi pozvani na ovaj sastanak bio je Fatos Katalozi iz Outdoor Kosova koji se osvrnuo na goruća pitanja kada je reč o životnoj sredini u vezi sa energetskom efikasnošću; praktične primere zaštite i očuvanja energije, reka i životne sredine u celosti, koji su predstavljeni na ovim sastancima.

Poslednju sesiju vodio je glavni i odgovorni urednik BIRN Kosovo – Visar Prebreza koji je mlade iz Peći i Đakovice naučio nešto više o osnovama istraživačkog novinarstva o životnoj sredini kao i o novinarskim sredstvima za zagovaranje čiste životne sredine putem istraživačkog novinarstva.

Nakon izlaganja, učesnici su radili u grupama gde su imali priliku da razmene informacije i ideje o zagovaranju zaštite životne sredine i pripremili prezentacije o gorućim ekološkim problemima u njihovim zajednicama, nakon čega su predstavljena i rešenja na iste.

Ova aktivnost organizovana je kao deo aktivnosti „Dani zelene energije 2021”, kao deo projekta koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine”. „Dani zelene energije”, trajaće do 7. jula 2021.