Platform B: Resilience of local media – what can we learn from the region and beyond?

Together with our partners, BIRN is continuing its series of online and offline events aimed at amplifying the voices of strong and credible individuals and organisations in the region that promote the core values of democracy, such as civic engagement, independent institutions, transparency and rule of law.

As primarily a media organisation, we want to open space and provide a platform to discuss and reshape our alliances in light of the challenges facing democracies in South-East and Central Europe.

This effort comes at a critical time when the region is seeing several troubling trends: centralized power, reduced transparency, assaults on media, politicized judiciaries, unchecked corruption, online violations, and social polarization – all amidst heightened geopolitical tensions and deep divisions in Europe.

Due to the ongoing pandemic, the Platform B event series will be organised in accordance with all relevant health measures. As the situation improves, we hope to be able to host some of the events in BIRN spaces in Sarajevo and Belgrade, and elsewhere in the region.

Platform B will be an opportunity for individuals and groups to meet monthly on selected topics.

Next event: Resilience of local media – what can we learn from the region and beyond?

Date: January 28, 2022 (Friday)

Time: 11am-1pm, CET

Local media in the region face a number of structural problems, which have got worse since the pandemic started. The aim of this online event is to discuss the perspectives of local journalism in the Western Balkans through a discussion of media professionals from the region and the EU. During the event, we will also present an interactive publication that will hopefully become an important resource for all local media in the region. 

The first part of the event aims at an exchange between media representatives and journalists from EU countries who face the same or similar problems in their work as media in the region. 

Panelists that will take part in the discussion include: 

Anna Petersen, editor at Landeszeitung Lüneburg, Germany

Márton Kárpáti, CEO of Telex.hu, Hungary

Brigitte Alfter, director of Arena for Journalism in Europe

The panel will be moderated by Besar Likmeta, BIRN’s editor in Albania. 

The second part of the event will be dedicated to tackling specific issues related to the local media in the region. By creating room for discussion on three specific topics, we will try to reach conclusions and come up with possible solutions to some of the problems that local media face. This discussion will be moderated by Amer Bahtijar, president of Tačno.net from Bosnia and Herzegovina, Darija Ranković, editor of Kolubarske from Serbia and Ivana Petrović, editor of City Smart Radio from Serbia.

More information can be found in the agenda.

You can register for the event HERE.  

This event is organized in cooperation with partner organization n-ost within the project “Local journalism – European perspectives”. 

 

Internship Vacancy for Young Journalists and Students of Journalism at BIRN

The Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) is launching a call for 2 interns from Kosovo who are interested in pursuing a career in journalism.

Application Criteria:

To apply for this internship position, the candidate must:

 • Be enthusiastic and willing to pursue a career in journalism
 • Have applied or be enrolled as a student of journalism, law, social studies or other fields related to journalism
 • Be a proficient writer in their native language
 • Possess good knowledge of a foreign language (English preferred)
 • Having a Bachelor’s degree in Journalism or other related fields is an asset

Duties and responsibilities:

The successful candidates will be responsible for:

 • Fulfilling journalistic duties and obligations
 • Conducting research and preparing materials for publication
 • Attending ongoing training courses held by BIRN

Duration

Selected candidates will be engaged in their paid internship for a period of 3 months in the offices of BIRN.

How to apply?

To apply you must send a Curriculum Vitae (CV) and a letter of motivation via email to rekrutimi@jetanekosove.com, including your name, surname and position to which you are applying by February 1, 2022, 23:59. You are encouraged to send other documents to support your experience.

BIRN offers equal engagement opportunities to all interested individuals, and encourages applications from all, regardless of religion, race, ethnicity, gender, sexual orientation or political views.

“This Confidence Building Project is funded by UNMIK”

 

Konkurs për punë praktike për gazetarë të rinj dhe studentë të gazetarisë në BIRN

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) shpallë thirrjen për angazhimin e 2 praktikantëve nga Kosova të cilët janë të interesuar të ndjekin një karrierë në gazetari.

Kriteret për Aplikim:

Për të aplikuar dhe për të përmbushur pozitën, kandidati/ja duhet:

 • Të jetë entuziast dhe të ketë vullnet për të nisur profesionin në gazetari
 • Të ketë aplikuar apo të jetë student i regjistruar në degët e gazetarisë, juridikut, shkencat shoqërore apo fushave të ngjashme që ndërlidhen me gazetari
 • Të ketë njohuri të mira të të shkruarit në gjuhën amtare
 • Të ketë njohuri të mira në një gjuhë të huaj (preferohet gjuha angleze)
 • Posedimi i diplomës së studimeve Bachelor në gazetari apo fushave të ngjashme është përparësi

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Kandidatët e suksesshëm do të jenë përgjegjës për:

 • Përmbushjen e detyrave dhe obligimeve gazetareske
 • Përgatitjen dhe hulumtimin e materialeve për publikim
 • Ndjekjen e trajnimeve të vazhdueshme nga BIRN

Koha e angazhimit

Kandidatët e përzgjedhur do të angazhohen në praktikën me pagesë për një periudhë 3 mujore në zyrat e BIRN.

How to apply?

Për të aplikuar duhet të dërgoni një Curriculum Vitae (CV) dhe një letër motivimi përmes postës elektronike në adresën rekrutimi@jetanekosove.com , duke shkruar emrin, mbiemrin dhe pozitën për të cilën aplikoni, më së largu deri më 1 shkurt 2022, ora 23:59. Inkurajoheni që të dërgoni dokumente të tjera që dëshmojnë përvojën.

BIRN inkurajon aplikuesit nga të gjitha gjinitë, si dhe ofron mundësi të barabartë angazhimi për të gjithë personat e interesuar pa kurrfarë paragjykimi mbi baza gjinore, fetare, etnike ose politike, apo ndonjë bazë tjetër.

“Projekti ‘Confidence Building’ financohet nga UNMIK”

 

Konkurs za pripravnički program za mlade novinare i studente novinarstva u BIRN-u

Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo (BIRN) je raspisala konkurs za angažovanje 2 pripravnika sa Kosova koji žele da stvore karijeru u novinarstvu.

Uslovi za prijavu:

Za prijavu na navedenu poziciju, kandidat/kinja treba:

 • Biti entuzijastičan/na i želeti da stvori karijeru u novinarstvu
 • Da je aplicirao/la ili da je već upisan student na fakultetu za novinarstvo, pravo, društvene nauke ili na sličnom fakultetu koji je vezan za novinarstvo
 • Odlične veštine pisanja na maternjem jeziku
 • Dobro znanje stranog jezika (poželjno znanje engleskog jezika)
 • Posedovanje Bachelor diplome iz novinarstva ili sličnih oblasti je prednost.

Dužnosti i odgovornosti:

Uspešan kandidat će biti odgovoran za sledeće:

 • Ispunjavanje novinarskih dužnosti i odgovornosti
 • Priprema i istraživanje materijala za objavljivanje
 • Praćenje kontinuiranih obuka BIRN-a

Vreme angažmana

Odabrani kandidati će biti angažovani na period od 3 meseca, sa naknadom, u kancelariji BIRN-a.

Kako se možete prijaviti?

Za prijavu pošaljite Vaš Curriculum Vitae (CV) i motivaciono pismo putem elektronske pošte na adresu rekrutimi@jetanekosove.com, na kojem ćete navesti Vaše ime, prezime i poziciju za koju se prijavljujete, najdalje do 1 februara 2022. godine, do 23:59h. Prilaganje dokumentacije kojom se potvrđuje prethodno iskustvo je veoma dobrodošlo.

BIRN podstiče aplikante svih polova da se prijave, a takođe pruža jednaku mogućnost angažovanja za sva zainteresovana lica bez ikakvih predrasuda na polnoj, verskoj, etničkoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

“Projekat ‘Confidence Building’ finansira UNMIK”

 

 

Meet the People Behind BIRN: Ivana Jeremic

Each month, BIRN introduces you to members of its team. For December, meet, Ivana Jeremic, BIRN Editor.

“I love the feeling of working for a cross-border network, being able to collaborate with journalists, not only in the Balkans but across Europe,” says Jeremic, 32, an investigative journalist, fact-checker and one of BIRN’s Editors. Her career in BIRN started in 2019. One year before, she was a fellow of the BIRN Fellowship for Journalistic Excellence.

“I love the international perspective BIRN stories have and how they impact the way I think of the topics now. I am more involved with the long-form stories that are more challenging but, in my opinion, more fun as well,” states Jeremic, who took part in the new cross-border project “China in the Balkans”’ that BIRN launched last December.

In it, BIRN identified 135 Chinese-linked projects in the Balkans worth more than 32 billion euros. They are described as investments but few have come without controversy. BIRN collaborated with journalists from all over Balkans to create an interactive map of them, where readers can browse the various types of cooperation Beijing has reached with countries in the region.

“The goal of this map, or database, is to dispel some of the myths that accompany Chinese investments. Although the projects are presented as investments, they are mostly projects financed through additional government borrowing,” Jeremic explains.

“The projects are insufficiently transparent, and their expediency is questionable. BIRN will continue to monitor projects and regularly update the database, and other journalists and the public will have the opportunity to follow all projects related to the Chinese presence in one place. The idea is to use the map just as a starting point for other investigative stories,” she adds.

BIRN: The Pandora Papers would not have been the same without cross-border journalism. Do you think that it’s the same with “China in the Balkan” Did the impact of “China in the Balkans” exceed what an individual journalist could achieve with his/her own work?

Jeremic: Absolutely. China uses the same strategy in the whole region, and the lack of the rule of law allows these companies to work in an untransparent way, harming the environment and violating basic human rights. In terms of wider coverage, the cross-border angle definitely helps attract the attention of EU decision-makers and the public. What’s happening in Bosnia or in Montenegro, for example, is not only important for the local population, because these projects have consequences that go beyond the borders of these states. Besides, working on stories with a team of people from different countries and with different skills makes the story better.

BIRN: Journalists are often described as lone wolves, but in recent years they started to collaborate. “China in the Balkans” was a cross-border investigation project. How difficult or easy was it to work in a cross-border team?

Jeremic: It can be challenging in terms of organisation and interference with daily tasks, but at the same time, it’s rewarding. BIRN is a network and we are used to working in big teams with people we sometimes haven’t even met in person. “China in the Balkans” mapped more than 130 projects. It wouldn’t be possible to do that without journalists on the ground in each of the countries. It helped that we had project coordinators to keep track of everything and make sure everyone was on the same page.

BIRN: What is BIRN’s next cross-border project?

Jeremic: “I’m not sure what I am allowed to mention, but most of our projects are cross-border.”

 

 

Online Violence Against Women Must Not Be Tolerated, Debate Told

Women who work in the public arena in the Western Balkans are regularly targeted by online threats, insults and false accusations, and existing laws must be enforced to protect them, said panelists at a BIRN debate.

Panelists at a BIRN debate entitled ‘Female Empowerment – Online Practices and Challenges’ in Sarajevo on Monday said that online insults, threats and false accusations are commonly-used weapons to discredit and discourage women who work in the public arena.

Iva Paradjanin, a Serbian journalist whose work mostly focuses on women’s rights and who runs a podcast called Tampon Zona, said that even though online violence against women has become more visible, it is still not taken seriously enough.

“We are working to empower women, to raise awareness that violence is not only physical,” Paradjanin said.

She said that online attacks have a real impact on women’s lives, and those who write offensive comments should not be allowed to remain under the illusion that they are free from any kind of responsibility.

Bosnian journalist Dalija Hasanbegovic Konakovic said that women are often attacked because they are seen as a “weaker target”.

“You should not be silent. You will feel better once you start speaking out. In that way, at least you will know that you are fighting back and that you will not be perceived as weak,” Hasanbegovic Konakovic said.

“What scares me the most is that we are losing the thread of humanity,” said Lana Prlic, a member of parliament in Bosnia and Herzegovina’s Federation entity, who came under attack online after posting on social media about her COVID-19 vaccination in September 2020.

“We are mothers, sisters, daughters and so on. Those people who are sending us insults, they are forgetting about these identities,” Prlic said.

In the second part of the debate, moderator Zlatan Music from the OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, and panelists Samra Filipovic-Hadziabdic, director of the Agency for Gender Equality in Bosnia and Herzegovina, Maja Raicevic, director of the Centre for Women’s Rights, and Adnan Kadribasic, a lawyer and expert on human rights and gender equality, said that the main problem is the lack of response, support and goodwill from the authorities, particularly the police and prosecution.

They urged the authorities in the Western Balkans region to start implementing existing laws and sanctioning perpetrators.

“We have a good legal framework that we can use to sanction these acts. There are various possibilities, we just need to know how to use them, and to want to use them. Improving the institutional response is crucial,” said Kadribasic.

The panelists argued that speaking out about violence empowers other women who have had the same experience and gives them courage to speak out too.

“If you stand by one woman who speaks out, you are showing that she is not alone. By our example, we show whether we are united or not. We must stop normalising violence,” said Hasanbegovic Konakovic.

In the front line – protecting journalists digital safety in the time of crisis

BIRN Serbia

The project addresses the lack of adequate response to the rising trend of online harassment, threats, pressures and abuses of journalists in the online sphere.

Summary:

Since 2014, Share and BIRN digital monitoring documented hundreds of cases of digital rights violations in various forms, from technical to psychological. The initial bad situation additionally escalated during the emergency situation and Covid 19 crisis. Journalists were systemically denied access to information, while those questioning the Government measures were intimated and subjected to various forms of online harassment, even undue arrest, resulting in the lack of reliable information for the public in the time of crisis.

In spite of journalists increasingly being at risk online, it is not sufficiently recognized by the existing legal setting. Consequently, institutional mechanisms for protection of journalists are not adequate. In addition, journalists themselves don’t have enough knowledge to protect themselves and integrity of their work in these situations, while public support is sporadic. Considering the growing importance of keeping the digital space free and open in the country where in general media freedoms are in decline the project will prevent, expose, react to and help counter various forms of online harassment.

 Donor:

EIDHR

Main Objective:

BIRN, IJAS, and IPI’s joint action aim to strengthen journalists’ resilience amid various forms of online harassment and pressures and thus enhance the role and position of media and civil society in standing for freedom of expression and free flow of information, as fundamental human rights. These rights are especially endangered during Covid 19 pandemic and similar crises.

Main Activities:

 1. Monitoring of the existing legal framework and practice in response to online attacks against journalists
 2. Advocacy actions to support IJAS/BIRN engagement in policy working groups and enable formulation of new policies and/or proper implementation in the digital sphere
 3. Capacity building for journalists
 4. Online platform development and promotion
 5. Services for journalists (legal support, online crisis communication, technical support)
 6. Journalistic production and ongoing online campaign

Target Groups:

 • Journalists, media outlets and media organizations
 • Independent institutions
 • CSO sector dealing with human rights
 • Decision makers
 • Citizens
 • International institutions dealing with human rights and media freedom

Main implementer:

Independent Journalists Association of Serbia (IJAS)

Partners:

Balkan Investigative Reporting Network Serbia (BIRN Serbia)

International Press Institute (IPI)

 

 

BIRN Presents Online Platform on China’s Activities in Western Balkans

BIRN’s new interactive map pinpoints China’s growing business presence in the region – which experts say media and civil society need to focus on more.

Experts and journalists have warned that Chinese loans and investments in the Balkans lack a desirable level of transparency and say more of a focus is needed on such activities.

BIRN’s new platform “China in the Balkans”, aims to shed light on China’s increased activities in the six Western Balkans countries.

In the last decade, the region has seen China’s influence grow fast, mostly through its Belt and Road Initiative, BRI.

As a relatively new player in the region, China’s investments have raised some concerns related not only to their environmental impact but to political influence, corruption and growing debt.

While these investments are growing in size and number, access to contracts and other relevant data is often difficult or impossible to find.

The interactive map pinpoints various projects undertaken by China in Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Greece.

Editor Ivan Angelovski, who in recent months managed the investigation of China investments in the Balkans, said around 130 China business activities worth around 30 billion euros have been disclosed and presented in the interactive map.

“We are looking at anything related to the state, and digging into that was the real task. Governments are sending mixed messages; they are not clear what is a loan and what is direct investment,” Angelovski pointed out.

BIRN editor Ivana Jeremic said that 61 cases of China projects detected in Serbia make up almost half of all the cases presented in BIRN’s new database.

“For these cases that we were able to detect, the estimated value of projects is almost 19 billion euros …  which explains the scope of influence China has in Serbia and importance of loans and investments,” Jeremic said.

“Some projects got stuck because of legal issues or environmentalists stopping some projects progressing because of environmental issues or land expropriation,” she added.

China’s activity in the region gathered speed in 2009. In that year the financial crisis that hit the world a year earlier was storming through the Balkans, and the region was scraping the bottom of the barrel to make ends meet. 

Greece opened its door through the Port of Piraeus, while Serbia declared China the “fourth pillar” of its foreign policy.

Balkan countries needed money fast, and China needed a friendly corridor from the Mediterranean to Western Europe. It was the beginning of a beautiful friendship. But it has come at a price. 

By BIRN’s own count, the region hosts over 130 projects worth at least 32 billion euros linked in one way or another to China.

The “China in the Balkans” map is a result of BIRN’s research into the various types of cooperation between Beijing and countries in the region.

It shows China is concentrating on taking over metallurgy, mining, energy, and transport in the region, with most of these projects accompanied by allegations of corruption, exploitation and environmental harm.

Plamen Tonchev, head of Asia Unit at the Athens-based Institute of International Economic Relations, said Chinese business activities in the Balkans should be seen as part of a bigger picture.

“The scale is overwhelming. The fact that Western Balkans are small by any standards, the fragmentation of the region, doesn’t help. China is a giant in terms of economic capacity and everybody is dazzled by the Chinese presence,” Tonchev said.

Ana Krstinovska, program manager at the Centre for Research and Policy Making in Skopje, said China’s activities in the region need to be more of a focus for media and civil society.

“We need to develop a more nuanced and in-depth understanding of China’s activities throughout the world in order to see what China is doing here, how we can maximise our interest,” she said, “because China is here to stay and in addition to being a threat to democratic values, it is an economic opportunity that we should not be missing out on.”

 

 

Platform B: China in the Balkans – Transparency Locked

Event series by Balkan Investigative Reporting Network and partners

Together with our partners, BIRN is launching a series of online and offline events aimed to amplify the voices of strong and credible individuals and organisations in the region that promote the core values of democracy, such as civic engagement, independent institutions, transparency and rule of law.

As a primarily media organisation, we want to open space and provide a platform to discuss and reshape our alliances in light of the challenges facing democracies in South-East and Central Europe.

This effort comes at a critical time when the region is seeing several troubling trends: centralized power, reduced transparency, assaults on media, politicized judiciaries, unchecked corruption, online violations and social polarization – all amidst heightened geopolitical tensions and deep divisions in Europe.

Due to the ongoing pandemic, Platform B event series will be organised in accordance with all relevant health measures. As the situation improves, we hope to be able to host some of the events in BIRN spaces in Sarajevo and Belgrade, and elsewhere in the region.

The Platform B will be an opportunity for individuals and groups to meet monthly on selected topics.

Next event: China in the Balkans – Transparency Locked

Date: December 15, 2021 (Wednesday)

Time: 3pm-4.30pm, CET

In the last decade, the entire SEE region has seen Chinese influence grow, mostly through the Belt and Road Initiative, BRI.  China is a relatively new player in the region, and it has raised some concerns related to the environment, political influence, corruption, and economics. While investments are growing, access to contracts and other data is often difficult, if not impossible to find.

In a bid to bring more information to these discussions and to shed light on the Chinese presence in the Western Balkans and Greece, BIRN is launching its interactive map ‘China in the Balkans.’ A result of BIRN’s research into the different cooperations between Beijing and countries in the region, the map tracks around 130 Chinese-linked projects, including foreign direct investments, but also those focused on infrastructure, culture, technology media and donations sent during the COVID-19 crisis.

Together with our journalists who worked on the project and regional and international experts, we will reflect on the findings of BIRN’s year-and-a-half-long research and discuss the implications of this Chinese presence in a broader geopolitical context.

Panelists inclide:

 • Ivana Jeremic, Balkan Insight editor & journalist working on Chinese activities in Serbia
 • Bojan Stojkovski, journalist covering Chinese activities in North Macedonia
 • Samir Kajosevic, Balkan Insight correspondent for Montenegro & journalist covering Chinese activities in the country
 • Irvin Pekmez, BIRN BiH journalist, who covered Chinese activities in Bosnia and Herzegovina.
 • Plamen Tonchev, MERICS European China Policy Fellow & Head of Asia Unit Institute of International Economic Relations (IIER).
 • Ana Krstinovska, a Skopje-based China expert and founder of the research and consultancy services organisation ESTIMA.

Other panelists – regional and international experts – are to be announced in the coming days.

Moderator: Ivan Angelovski, BIRN investigations editor

Registration

This online event is part of BIRN Open House – a series of events hosted by Balkan Investigative Reporting Network in Sarajevo that aim to foster debate about key thematic areas we usually follow through our journalism, but now we want to talk with you about media freedom, justice, accountability, memory, digital rights and many other things. The events will take place in the future Reporter’s House, space that will from next year host BIRN’s museum, dedicated to media and journalists, war in former Yugoslavia and challenges to contemporary journalism.

Upcoming events as of January:

Presentation of BIRN’s report into the position of female journalists in the Western Balkans newsrooms, early January.

 

 

BIRN Kosovo Holds Training with High School Students in Gorazdevac

On December 4, BIRN Kosovo held the tenth and final training session with high school students from Gorazdveac, a Serbian village in the region of Peja, as part of the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”.

The training which was held by trainers including Darko Dimitrijevic– a journalist and Executive Director of Radio Gorazdevac and Milic Petrovic – a producer at Radio Gorazdevac was aimed at students of Kosovo’s state-run high schools that are interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

The program aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity: to create a path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

A total of 11 students from Gorazdveac participated in the training, 6 of whom were women. While the training took place in the offices of Radio Gorazdevac.

At the end of the training session, youngsters pitched their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting the articles and other materials that will be published on the online platform KallxoRinia (Kallxo Youth). The production of all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.

 

 

BIRN Kosovo Holds Training with High School Students in Drenas

On December 3, BIRN Kosovo held the ninth training session with students of the “Gjegj Kastrioti Skenderbeu” high school in the municipality of Drenas as part of the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”.

The training which was held by trainers including Dorentina Kastrati – Editor of KALLXO.com and Valdet Salihu – Producer of “KALLXOPernime” was aimed at students of Kosovo’s state-run high schools that are interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

The program aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity: to create a path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

A total of 24 students from the social sciences department of the “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” high school participated, 19 of whom were women.

At the end of the training session, youngsters pitched their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting the articles and other materials that will be published on the online platform KallxoRinia (Kallxo Youth). The production of all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors. 

BIRN Kosovo Holds Training with High School Students in Malisheva

On December 3, BIRN Kosovo held the eighth training session with students of the “Hamdi Berisha” high school in the municipality of Malisheva as part of the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”.

The training which was held by trainers including Dorentina Kastrati – Editor of KALLXO.com and Valdet Salihu – Producer of “KALLXOPernime” was aimed at students of Kosovo’s state-run high schools that are interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

The program aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity: to create a path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

A total of 30 students from the “Hamdi Berisha” high school participated, 22 of whom were women.

At the end of the training session, youngsters pitched their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting the articles and other materials that will be published on the online platform KallxoRinia (Kallxo Youth). The production of all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.