Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda Team Holds the European Green Deal and Sustainable Development Goals Conference

Posted on

On Monday July 5 the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda team held a conference featuring two panel discussions on the European Green Deal and Sustainable Development Goals.

The conference was supported by the European Union Office in Kosovo and organised by BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, the ERA Group, and TV Mreza as part of the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project. The conference was part of Green Energy Days 2021, which is being held from June 28 until July 7.

The first panel discussion outlined the goals of the European Green Deal, which Kosovo must pursue in order to ensure energy efficiency as well as improve the local economy and public health. The discussion also touched on renewable energy issues in Kosovo, including analysis of existing policies and presentations of successful examples that Kosovo should follow so as to achieve compliance with the European Green Deal, thereby aiding European integration.

Sitting on the first panel to discuss this topic were: Viola Von Cramon-Taubadel – Member of European Parliament sitting with the Green parliamentary group, Haki Abazi – Kosovo MP and a member of the “Green Group” at the Kosovo Assembly, Visar Kelmendi – CEO of Green Energy Technologies, Linda Çavderbasha – Kosovo’s Deputy Minister of Environment and Flutra Zymi – Executive Director of the Active Citizens NGO and an environmentalist activist.

The second panel focused on three key Sustainable Development Goals: Public health and the well-being of the population, clean and affordable energy, and sustainable cities and communities. The panel outlined the strong link between the set goals for sustainable development, the progress that Kosovo has made so far and the steps that Kosovo needs to take to achieve these goals so as to ensure clean energy and a healthy population.

Members of the second panel were: Viktor Berishaj – Energy Policy Coordinator for South East Europe at Climate Action Network Europe, Shend Boshnjaku – CEO at Green Energy Kosovo and (environmental) CSO Representative, Lulzim Syla – CEO of Elen, Albena Reshitaj – MP and Member of the Parliamentary Committee on Agriculture, Forestry, Rural Development, Environment, Spatial Planning and Infrastructure, and Hana Xhemajli – a health policy researcher.

The conference also included the input of participants to the discussion during both panels, which made for interactive and diverse discussions on the chosen topics.

Ekipi i projektit Europianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës mban konferencën Marrëveshja e Gjelbër Evropiane dhe Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Të hënën më 5 korrik, ekipi i projektit Europianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës ka mbajtur konferencën me dy panele diskutimi mbi Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane dhe Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Konferenca u mbështet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe u organizua nga  BIRN Kosova, CEE Bankwatch, ERA Group dhe TV Mreza. Konferenca ishte pjesë e Ditëve të Energjisë së Gjelbër 2021, që ka filluar prej datës 28 qershor dhe do të zgjasin deri më 7 korrik.

Diskutimi në panelin e parë u përqendrua në qëllimet e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane, të cilat Kosova duhet t’i ndjekë drejt efiçencës së energjisë, si dhe përmirësimit të ekonomisë lokale dhe shëndetit publik. Në diskutim u fol edhe për energjinë e ripërtëritshme në Kosovë, përfshirë analizën e politikave ekzistuese dhe shembujt e suksesshëm që Kosova duhet t’i aplikojë drejt përputhjes me Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane, kësisoj duke ndihmuar integrimin evropian.

Të ulur në panelin e parë për të diskutuar për këtë temë ishin: Viola Von Cramon-Taubadel – deputete e Parlamentit Evropian, pjesë e Grupit parlamentar të të Gjelbërve, Haki Abazi – deputet dhe anëtar i “Grupit të Gjelbër” në Kuvendin e Kosovës, Visar Kelmendi – drejtor ekzekutiv i Green Energy Technologies, Linda Çavdërbasha – zëvendësministre e Mjedisit e Kosovës dhe Flutra Zymi – drejtore ekzekutive e OJQ-së Qytetarë Aktivë dhe aktiviste mjedisore.

Paneli i dytë u përqendrua në tri qëllimet kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm: shëndeti publik dhe mirëqenia e popullatës, energjia e pastër dhe financiarisht e përballueshme, si dhe qytete dhe komunitete të qëndrueshme. Paneli diskutoi mbi lidhjen e fortë ndërmjet qëllimeve të caktuara drejt zhvillimit të qëndrueshëm, progresit që Kosova e ka bërë deri më tash dhe hapat që Kosova duhet t’i ndërmarrë për t’i arritur këto qëllime dhe që rrjedhimisht të sigurojë energji të pastër dhe të ketë popullatë të shëndetshme.

Anëtarë të panelit të dytë ishin: Viktor Berishaj – koordinator i Politikave të Energjisë për Evropën Juglindore në Rrjetin e Veprimit Klimatik (CAN) në Evropë, Shend Boshnjaku – drejtor ekzekutiv në Green Energy Kosova dhe përfaqësues i OShC-së (çështjet mjedisore), Lulzim Syla – drejtor ekzekutiv i Elen, Albena Reshitaj – deputete dhe anëtare e Komisionit Parlamentar për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë dhe Hana Xhemajli – hulumtuese e politikave shëndetësore.

Në konference u përfshi edhe kontributi i pjesëmarrësve në diskutim gjatë të dy paneleve, me diskutime interaktive dhe të larmishme për temat e zgjedhura.

Tim na projektu Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine održao konferenciju o Evropskom zelenom dogovoru i ciljevima održivog razvoja

U ponedeljak, 5. jula tim na projektu Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine održao je konferenciju u dva panela na temu Evropski zeleni dogovor i ciljevi održivog razvoja.

Konferencija je omogućena podrškom Kancelarije Evropske unije na Kosovu a organizovali su je BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, ERA Group i TV Mreža, kao deo projekta Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine. Konferencija je bila deo Dana zelene energije 2021, koji su počeli 28. juna i trajaće do 7. jula.

Učesnici prvog panela su se osvrnuli na ciljeve Evropskog zelenog dogovora, koji Kosovo mora da sledi kako bi obezbedilo energetsku efikasnost, i kako bi poboljšalo lokalnu privredu i javno zdravlje. Na konferenciji se takođe govorilo o obnovljivim izvorima energije na Kosovu, uključujući analizu postojećih politika i predstavljanje uspešnih primera koje bi Kosovo trebalo da sledi, u skladu sa Evropskim zelenim dogovorom, potpomažući tim putem evropske integracije.

Da bi porazgovarali o ovoj temi, u prvom panelu su učestvovali: Viola Von Cramon-Taubadel – poslanica Evropskog parlamenta i članica poslaničkog kluba zelenih, Haki Abazi – kosovski poslanik i član „Grupe zelenih” u Skupštini Kosova, Visar Keljmendi –izvršni direktor Green Energy Technologies, Ljinda Čavderbaša – zamenica ministra životne sredine Kosova i Fljutra Zumi – izvršna direktorka NVO-a Aktivni građani i aktivistkinja za zaštitu životne sredine.

Diskusija u drugom panelu se usredsredila na tri ključna cilja održivog razvoja: Javno zdravlje i blagostanje stanovništva, čista i finansijski pristupačna energija i održivi gradovi i zajednice. U panelu je istaknuta snažna povezanost između postavljenih ciljeva održivog razvoja, napretka koji je Kosovo do sada postiglo i koraka koje Kosovo treba da preduzme ka postizanju ovih ciljeva i, shodno tome, ka obezbeđivanju čiste energije i zdravog stanovništva.

Članovi drugog panela bili su: Viktor Berišaj – koordinator energetske politike za jugoistočnu Evropu u Evropskoj mreži za klimatsku akciju, Šend Bošnjaku – izvršni direktor Green Energy Kosovo i predstavnici (ambijentalističkih) organizacija civilnog društva, Ljuljzim Sulja – izvršni direktor organizacije Elen, Aljbena Rešitaj – poslanica i članica skupštinskog odbora za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu i  Hana Džemajlji – istraživač zdravstvenih politika.

Diskusiji na konferenciji u oba panela su doprineli i učesnici, što je omogućilo interaktivnu i raznoliku diskusiju o izabranim temama.