The Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda team holds the Environmental Challenges and Exchange of Environmental Practices in Western Balkan Countries Regional Conference

Posted on

On Friday July 2, the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda team held a conference on the environmental challenges facing the Western Balkans, which was also designed to share good environmental practices between guest speakers and other participants from the region.

Photo: BIRN

The conference was held online via the Zoom platform from 9:30-11:30 and was broadcast live on BIRN Kosovo’s social media platforms.

This online conference brought together representatives from some of the region’s most engaged and well-known civil society organizations, along with journalists and environmental activists working in the fields of environmental protection, renewable energy, and environmental sustainability in the Western Balkans.

Panelists and participants exchanged best practices, shared their experiences, learned from one another, and explored future opportunities for environmental collaboration.

The conference was moderated by Pippa Gallop, Energy Advisor on the Western Balkans for CEE Bankwatch, while panelists included: Flutra Zymi, Executive Director of the Active Citizens NGO and an environmental activist from Kosovo, Dina Djordjevic, an investigative journalist from the Center for Journalism Research in Serbia (CINS), Besjana Guri, Communications Officer from EcoAlbania, and Natasa Kovacevic, Executive Director of the Green Home NGO in Montenegro.

The panelists discussed both success stories and cases of environmental damage in the region. They also discussed both excellent and poor techniques for combating environmental degradation, as well as the process of advocating for a cleaner environment in the Western Balkans.

At the conclusion of the discussion, participants had the opportunity to ask questions and discuss the themes of the conference with the panelists, which made for a great wrap up to this very informative event.

This conference was organized as part of Green Energy Days 2021 – an event hosted as part of the Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda project, which is funded by the European Union Office in Kosovo. Green Energy Days will take place until 7 July, 2021.

Ekipi, ‘Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës’, mban konferencën rajonale “Sfidat mjedisore dhe shkëmbimi i praktikave mjedisore në vendet e Ballkanit Perëndimor”

Ekipi, ‘Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës’, mbajti konferencën mbi sfidat mjedisore në Ballkanin Perëndimor me synim shkëmbimin e praktikave mjedisore ndërmjet folësve të ftuar dhe pjesëmarrësve nga rajonI.

Konferenca u mbajt online përmes platformës ‘Zoom’ prej orës 9:30 deri në orën 11:30, të premten, më 2 korrik 2021 dhe u transmetua drejtpërdrejt në platformat e mediave sociale të ‘BIRN Kosova’.

Kjo konferencë online tuboi përfaqësuesit nga disa prej organizatave më të angazhuara dhe më të njohura të shoqërisë civile në rajon, së bashku me gazetarë dhe aktivistë mjedisorë nga Ballkani Perëndimor që punojnë në fushat e mbrojtjes së mjedisit, të burimeve të ripërtëritshme dhe të mjedisit të qëndrueshëm. Panelistët dhe pjesëmarrësit shkëmbyen praktikat më të mira, ndanë përvojat e tyre, e sigurisht mësuan nga njëri-tjetri dhe hulumtuan mundësitë e ardhshme për bashkëpunim në lëmin mjedisor.

Konferenca u moderua nga Pippa Gallop – këshilltare për energji në Ballkanin Perëndimor nga “CEE Bankwatch”, ndërsa panelistët e kësaj konference. ishin Flutra Zymi – drejtore ekzekutive e OJQ-së “Qytetarë Aktiv” dhe aktiviste mjedisore nga Kosova, Dina Djordjevic – gazetare hulumtuese nga Qendra për Hulumtime të Gazetarisë në Serbi (CINS), Besjana Guri – zyrtare për komunikim nga “EcoAlbania” dhe Natasa Kovaçeviq – drejtore ekzekutive e OJQ-së “Shtëpia e Gjelbër” në Malin e Zi.

Panelistët e ftuar diskutuan si për historitë e suksesit, ashtu edhe për rastet e dëmtimeve të mjedisit në rajon. Ato diskutuan edhe për teknikat e shkëlqyera dhe ato të dobëta në luftimin e degradimit të mjedisit dhe për procesin e avokimit për një mjedis më të pastër në Ballkanin Perëndimor. Në fund, pjesëmarrësit patën mundësinë të shtronin pyetje dhe të diskutonin me panelistët mbi temat që u trajtuan në konferencë, gjë që doli me një përmbyllje të shkëlqyeshme të kësaj ngjarjeje shumë informuese.

Kjo konferencë u organizua si pjesë e Ditët e Energjisë së Gjelbër 2021, ngjarje kjo që u organizua si pjesë e projektit të Evropianizimit të Agjendës Mjedisore të Kosovës, i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Ditët e Energjisë së Gjelbër do të mbahen deri më 7 korrik 2021.

Tim za Evropeizaciju kosovske agende za zaštitu životne sredine održao regionalnu konferenciju „Izazovi u zaštiti  životne sredine i razmena praksi u zaštiti životne sredine u zemljama zapadnog Balkana“

Tim za Evropeizaciju kosovske agende za zaštitu životnu sredinu održao je konferenciju o izazovima u zaštiti životne sredine na Zapadnom Balkanu sa ciljem da gostujući govornici i učesnici ovog regiona podele međusobno prakse u zaštiti životne sredine.

Konferencija je održana onlajn putem Zoom  platforme od 9.30 do 11. 30 u petak, 2. jula 2021, i direktno je emitovana na BIRN kosovskim platformama društvenih medija.

Ova onlajn konferencija okupila je predstavnike nekih od najangažovanijih i najpoznatijih organizacija građanskog društva, zajedno sa novinarima i ekološkim aktivistima sa Zapadnog Balkana koji rade u oblastima zaštite životne sredine, obnovljivih izvora i ekološke održivosti. Panelisti i učesnici su razmenili najbolje prakse, podelili svoja iskustva, sigurno su naučili jedni od drugih i istražili buduće mogućnosti za saradnju u zaštiti životne sredine.

Konferencijom je moderirala Pippa Gallop – energetska savetnica za Zapadni Balkan iz „CEE Bankvatch“, dok su panelisti ove konferencije bili Zymi – izvršni direktor NVO „Aktivni građani“ i aktivista za zaštitu životne sredine sa Kosova, Dina Đorđević – istraživačka novinarka iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Besjana Guri – službenica za komunikacije iz „EcoAlbania“ i Nataša Kovačević – izvršna direktorka NVO „Zelena kuća“ u Crnoj Gori.

Pozvani panelisti su razgovarali o pričama o uspehu i slučajevima štete po životnu sredinu u regionu. Takođe su razgovarali o odličnim i lošim tehnikama borbe protiv degradacije životne sredine i procesu zalaganja za čistiju životnu sredinu na Zapadnom Balkanu. Na kraju, učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja i razgovaraju sa panelistima o temama o kojima se govorilo na konferenciji, što je stvorilo sjajan završetak ovog vrlo informativnog događaja.

Ova konferencija je organizovana u okviru Dana zelene energije 2021, događaja koji je domaćin u okviru projekta Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Dani zelene energije održavaće se do 7. jula 2021.