Call for Applications: Basic Journalism Training for High School Students

Posted on

As part of the EU-supported “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists” project, BIRN Kosovo is seeking students from Kosovo’s public high schools interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news. In June 2021, two training sessions from the same program were held with a total of 35 high school students from Gjilan and Ferizaj.

There is currently a promising generation of high school students in Kosovo who have the talent, creative ideas and willingness to engage in investigative journalism, but the media lacks a specific platform to provide these students the chance to express their skills through writing and community reporting.

In order to capitalize on the interest in journalism among young people, and in an attempt to plug the gap in the education system, BIRN Kosovo will organize eight (8) additional training sessions for high school students in a program that aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity which is to lay the path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

The training sessions will introduce the students to journalism, including topics like journalistic language and concepts, reporting standards, photography tips, production materials for video content, video editing, investigative journalism, ethics and author’s rights.

At the end of each training session, youngsters from high schools across Kosovo will pitch their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting a minimum of 60 video and article ideas that will be published on the online platform KallxoRinia. The production process for all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.

Who can apply?

Students attending Social Studies departments at Kosovo’s public high schools of the regions such as: Prishtina, Mitrovica, Prizren, Gorazdveac within the Peja region, Gjakova, Drenas, Malisheva and Rahovec.

The number of participants is limited in each training session due to restrictions preventing the spread of COVID-19. A maximum 25 participants per training will be selected.

How to apply?

Please fill in the form provided in the link below:

https://bit.ly/3fRP5Gz

Deadline for applications: 10:00 (C.E.T.) on August 31, 2021

Thirrje për aplikim: Trajnim bazik në Gazetari për studentët e shkollave të mesme

BIRN Kosova, në bashkëpunim me Institutin Ndërkombëtar të Medias (IPI) është në kërkim të nxënësve nga shkollat publike të Kosovës të interesuar për të qenë pjesë e trajnimit për prodhim medial dhe shkrim-lexim mediatik si dhe trajtimin e lajmeve të rreme si pjesë e projektit “Solidifikimi i Qëndrueshmërisë së Gazetarëve të Tanishëm dhe të Ardhshëm të Kosovës“, i cili mbështetet nga BE. Në qershor 2021, u mbajtën dy trajnime nga i njëjti program me gjithsej 35 nxënës të shkollave të mesme nga Gjilani dhe Ferizaji.

Aktualisht ekziston një gjeneratë premtuese e nxënësve të shkollave të mesme në Kosovë që kanë talent, ide krijuese dhe gatishmëri për t’u angazhuar në gazetari hulumtuese, mirëpo media nuk ka një platformë specifike për t’u siguruar këtyre studentëve mundësinë për të shprehur aftësitë e tyre përmes shkrimit dhe raportimit lokal.

Me qëllim që të përfitojnë nga interesimi i të rinjve në gazetari, dhe në një përpjekje për të plotësuar boshllëkun në sistemin arsimor, BIRN Kosova do të organizojë tetë (8) seanca trajnimi për nxënës të shkollave të mesme në një program që synon të shtojë talentin e të rinjve duke mentoruar studentët në prodhimin e videove, fotove dhe artikujve në mënyrë që të arrihet qëllimi kryesor i aktivitetit që është vë bazat për rritjen e pavarësisë, transparencës, llogaridhënies dhe angazhimit qytetar.

Sesionet trajnuese do t’i njohin studentët me gazetarinë, duke përfshirë tema si gjuha dhe konceptet gazetareske, standardet e raportimit, këshillat e fotografisë, materialet e prodhimit për përmbajtjen e videos, redaktimi i videos, gazetaria hulumtuese, etika dhe të drejtat e autorit.

Në fund të çdo sesioni trajnimi, të rinjtë nga shkollat e mesme anembanë Kosovës do t’i paraqesin idetë e tyre gazetareske, të cilat ekipi i BIRN do t’i mbledhë dhe do t’i analizojë hollësisht para se ta bëjë përzgjedhjen e një minimumi prej 60 videosh dhe ide shkrimi që do të publikohen në platformën në internet KallxoRinia. Procesi i prodhimit për të gjithë këta artikuj do të mbikëqyret nga një ekip i redaktorëve të BIRN-it në Kosovë.

Kush mund të aplikojë?

Studentët të cilët janë në vijim të drejtimeve shoqërore në shkollat publike të Kosovës  në regjionet si: Prishtina, Mitrovica, Prizreni, Gorazdevci brenda regjionit të Pejës, Gjakova, Drenasi, Malisheva dhe Rahoveci.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar në çdo sesion trajnimi për shkak të kufizimeve me qëllim të parandalimit të përhapjes së COVID-19.  Do të zgjidhen maksimumi 25 pjesëmarrës për trajnim.

Si duhet aplikuar?

Ju lutem plotësojeni formularin e ofruar në vegzën si më poshtë: https://bit.ly/3fRP5Gz

 Afati i fundit për aplikim: 31 gusht 2021, ora 10:00 (sipas kohës lokale)

Poziv za prijave: Osnovna novinarska obuka za srednjoškolce

Kao deo projekta koji podržava EU „Učvršćivanje pozicija sadašnjih i budućih novinara na Kosovu“, BIRN Kosovo poziva učenike kosovskih javnih srednjih škola zainteresovanih za obuku iz medijske produkcije, medijske pismenosti i borbe protiv lažnih vesti. U junu 2021. su održane dve obuke iz istog programa sa ukupno 35 učenika srednjih škola iz Gnjilana i Uroševca.

Trenutno na Kosovu postoji perspektivna generacija srednjoškolaca koji imaju talenat, kreativne ideje i volju da se bave istraživačkim novinarstvom, ali medijima nedostaje posebna platforma koja bi ovim učenicima pružila priliku da iskažu svoje veštine pisanjem i izveštavanjem iz zajednice.

Kako bi iskoristio interesovanje za novinarstvo među mladima i u pokušaju da prevaziđe jaz u obrazovnom sistemu, BIRN Kosovo će organizovati dodatnih osam (8) treninga za srednjoškolce u programu koji ima za cilj negovanje mladih talenata kroz mentorisanje učenika u video produkciji, fotografiji i člancima kako bi se postigao glavni cilj aktivnosti, a to je otvaranje puta za veću nezavisnost, transparentnost, odgovornost i građanski angažman.

Treninzi će učenike upoznati sa novinarstvom, uključujući teme poput novinarskog jezika i koncepata, standarda izveštavanja, saveta za fotografiju, produkciju materijala za video sadržaje, video montažu, istraživačko novinarstvo, etiku i autorska prava.

Na kraju svakog treninga, mladi iz srednjih škola širom Kosova će predstaviti svoje novinarske ideje koje će BIRN-ova ekipa prikupiti i detaljno analizirati pre nego što odabere najmanje 60 ideja za video i članke koji će biti objavljeni na on-line platformi KallxoRinia. Proces produkcije svih ovih članaka će nadgledati tim urednika BIRN Kosovo.

Ko se može prijaviti?

Učenici koji pohađaju odeljenja za društvene nauke u kosovskim javnim srednjim školama u regionima kao što su: Priština, Mitrovica, Prizren, Goraždveac u pećkom regionu, Đakovica, Glogovac, Mališevo i Orahovac.

Broj učesnika na svakom treningu je ograničen zbog restrikcija kojima se sprečava širenje COVID-19. Biće izabrano najviše 25 učesnika po treningu.

Ko se može prijaviti?

Molimo popunite obrazac priložen na linku ispod:

https://bit.ly/3fRP5Gz

Rok za prijavljivanje: 31. avgust 2021. godine u 10.00 (CET)