Call for Applications: 10 Fellowships for Articles Based on Fact-checking Principles

Posted on

BIRN announces an open call for all journalists and students of journalism in Kosovo who are interested in becoming beneficiaries of one of 10 fellowships amounting 500 Dollars (gross).

With these fellowships and under the mentorship of BIRN editors and senior journalists, beneficiaries will conduct research or analysis based on fact-checking principles.

The winning proposals will be selected by a commission composed of BIRN editors specialized in fact-checking. BIRN will strive for equal gender representation among the selected members.

The 10 fellowship recipients will start collaborating with BIRN editors at the time of selection. Also, during the mentoring period, the selected participants will be trained by the FindBug in a one-day training on how to use the fake news platform that is being created as part of the project.

The fellowship will last for a period of five months.

The call is part of the project “Promoting Fact-Checking to Combat Fake News and Disinformation in Kosovo”, supported by the Embassy of the United States of America in Kosovo.

The aim of this project is to fight fake news and disinformation, offer practical training for aspiring journalists and raise public awareness about professional journalism by creating a platform that uses public data and fact-checking sources.

Who can apply?

Senior journalists, third year students in journalism and participants of the fact-check training cycle (Gjilan, Prizren, Prishtina), who are interested to benefit from one of the 10 fellowships and experience of BIRN editors during the mentoring. Apart from individually, journalists and students of journalism can also apply in small groups of two or three people.

How to apply?

Those interested should submit their proposals with the topics they want to write about. Ideas should be clear and contain details on the topic to be addressed, how it will be addressed, sources to be contacted, etc.

The story proposal should be developed based on the below listed criteria:

– Impact of the story on the public

– Inclusiveness

– Special addressing of fake news

– Use of fact-checking techniques.

You should attach a CV to your proposal. If you have previous articles, feel free to attach them to your application. Articles related to fact-checking are preferred, but other articles are acceptable as well.

Please submit your proposals to the following e-mail: dorentinakastrati@jetanekosove.com

Deadline for applications: 15 March 2022, at 16:00 hours (local time).

Thirrje për aplikim: 10 bursa për shkrimin e artikujve bazuar në parimet e verifikimit të fakteve

BIRN Kosova shpall thirrje të hapur për të gjithë gazetarët dhe studentët e gazetarisë në Kosovë që janë të interesuar të jenë përfitues të një nga 10 bursat në vlerë 500 dollarë (bruto e brutos).

Me këto bursa dhe nën mentorimin e redaktorëve dhe gazetarëve seniorë të BIRN, përfituesit do të realizojnë hulumtime apo analiza duke u bazuar në parimet e verifikimit të fakteve.

Propozimet fituese do të përzgjidhen nga një komision i përbërë nga redaktorët e BIRN-it që janë të specializuar në verifikim të fakteve. BIRN-i do të përpiqet për përfaqësim të barabartë gjinor mes anëtarëve të përzgjedhur.

10 përfituesit e bursave do të fillojnë bashkëpunimin me redaktorët e BIRN në momentin e përzgjedhjes. Po ashtu, gjatë periudhës së mentorimit, të përzgjedhurit do të trajnohen nga FindBug në një trajnim njëditor se si të përdorin platformën për lajme të rreme që është duke u krijuar si pjesë e projektit.

Bursa do të zgjasë për një periudhë prej pesë muajsh.

Thirrja është pjesë e projektit “Promovimi i verifikimit të fakteve për të luftuar lajmet e rreme dhe dezinformatat në Kosovë”, i mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.

Qëllimi i këtij projekti është të luftojë lajmet e rreme dhe dezinformatat, të ofrojë trajnime praktike për gazetarët aspirantë dhe të përmirësojë ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me gazetarinë profesionale duke krijuar një platformë që përdor të dhënat publike dhe burimet e kontrollit të fakteve.

Kush mund të aplikojë?

Gazetarët seniorë, studentët e vitit të tretë në gazetari dhe pjesëmarrësit e ciklit të trajnimeve për fact-check (Gjilan, Prizren, Prishtinë), të cilët janë të interesuar për të qenë përfitues të njërës nga 10 bursat dhe të përfitojnë edhe nga përvoja e redaktorëve të BIRN-it gjatë mentorimit. Përveç individualisht, gazetarët dhe studentët e gazetarisë mund të aplikojnë edhe në grupe të vogla nga dy apo tre persona.

Si duhet aplikuar?

Të interesuarit duhet të dorëzojnë propozimet me temat të cilat dëshirojnë t’i shkruajnë. Idetë duhet të jenë të qarta dhe të përmbajnë detaje mbi temën që do të trajtohet, mënyra si do të trajtohet, burimet që do të kontaktohen, etj.

Propozimi i stories duhet të hartohet në bazë të kritereve të shkruara më poshtë:

– Impaktin e stories në publik

– Gjithëpërfshirjen

– Trajtimin e veçantë të problemit të lajmeve të rreme

– Përdorimin e teknikave të verifikimi të fakteve

Propozimit tuaj duhet t’ia bashkëngjitni CV-në. Në rast se keni artikuj të mëhershëm jeni të mirëseardhur t’ia bashkëngjitni aplikimit tuaj. Preferohet të jenë artikuj që kanë të bëjnë me verifikim të fakteve por përjashtim nuk bëjnë edhe artikujt e tjerë.

Propozimet duhet të dërgohen në emailin: dorentinakastrati@jetanekosove.com

Afati i fundit për aplikim: 15 mars 2022, ora 16:00 (sipas kohës lokale).

Poziv za prijavljivanje: 10 stipendija za pisanje članaka zasnovanih na principu provere činjenica

BIRN Kosovo objavljuje otvoreni poziv za sve novinare i studente novinarstva na Kosovu koji su zainteresovani da budu dobitnici jedne od 10 stipendija u vrednosti od 500 dolara (bruto).

Ovim stipendijama i pod mentorstvom urednika i dugogodišnjih novinara BIRN-a, dobitnici će realizovati istraživanja ili analizu zasnovanu na principu provere činjenica.

Pobedničke predloge izabraće komisija sastavljena od urednika BIRN-a specijalizovanih za proveru činjenica. BIRN će nastojati da obezbedi ravnopravnu rodnu zastupljenost među izabranim članovima.

10 stipendista počeće saradnju sa urednicima BIRN-a u trenutku izbora. Takođe, tokom perioda mentorstva, izabrani kandidati će biti obučeni od strane FindBug-a u okviru jednodnevne obuke o tome kako da koriste platformu za prijavljivanje lažnih vesti, koja je trenutno u izradi kao deo ovog projekta.

Stipendija će trajati pet meseci.

Poziv je deo projekta „Promovisanje provere činjenica za borbu protiv lažnih vesti i dezinformacija na Kosovu“, koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu.

Cilj ovog projekta je borba protiv lažnih vesti i dezinformacija, pružanje praktične obuke budućim novinarima i podizanje svesti javnosti o profesionalnom novinarstvu, kreiranjem platforme koja koristi javne podatke i izvore za proveru činjenica.

Ko se može prijaviti?

Dugogodišnji novinari, studenti treće godine novinarstva i učesnici ciklusa obuke o proveri činjenica (Gnjilane, Prizren, Priština), koji su zainteresovani da dobiju jednu od 10 stipendija i da ostvare koristi od iskustva urednika BIRN-a tokom mentorstva. Osim individualno, novinari i studenti novinarstva mogu se prijaviti i u manjim grupama, sačinjenim od dve ili tri osobe.

Kako se prijaviti?

Zainteresovani treba da dostave predloge sa temama o kojima žele da pišu. Ideje moraju biti jasne i da sadrže detalje o temi koja će biti obrađena, načinu na koji će biti obrađena, izvorima koji će biti kontaktirani itd.

Predlog priče treba pripremiti na osnovu dolenavedenih kriterijuma:

– Uticaj priče u javnosti

– Uključivost

– Posebno razmatranje problema lažnih vesti

– Korišćenje tehnika provere činjenica

Uz svoj predlog morate priložiti biografiju (CV). Ako imate ranije članke, slobodno ih priložite prijavi. Poželjni su članci u vezi sa proverom činjenica, ali drugi članci nisu isključeni.

Predloge treba dostaviti e-poštom na: dorentinakastrati@jetanekosove.com

Krajnji rok za prijavljivanje: 15. mart 2022, 16.00 časova (po lokalnom vremenu).