BIRN Kosovo Relaunches Tender to Produce Documentary on Sustainable Development in Kosovo

Posted on

BIRN Kosovo, within the “Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda”, an EU-funded project, is relaunching a tender call for proposals for the production of an up-to-60-minute documentary on sustainable development in Kosovo.

The documentary will serve to raise public awareness and inform citizens of the damage being done to the environment in Kosovo.

The main objective of this tender call is to contract a professional production company in Kosovo to produce an up-to-60-minute follow-up to “Kingdom of Coal”, the BIRN documentary that won Best Green Doc award at Dokufest, Prizren, back in 2011.

This documentary will draw on information acquired from citizens most affected by environmental degradation, as well as local communities, civil society organisations, environmental activists, public officials, relevant ministries and other relevant public institutions, energy and environmental experts, health experts, journalists, professors of environmental engineering, energy efficiency and climate change, international health and environment organisations, as well as EU experts and other international donors that have contributed to the protection of environment in Kosovo and to raising awareness on the importance of healthy and sustainable environment.

This activity will be implemented in 2021.

 Applications should be addressed to: [email protected]  with the subject line “Tender Call Application with Ref. no: 2021/01 – Documentary Production – [NAME OF THE APPLICANT]”, by March 12, 2021, at 23:59, at the latest.

*A maximum of 30,000 euros will be offered for the production of the documentary.

For more information, instructions and the application form, click the links below for:

This tender call for applications is open within the project “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda”. The project is supported by the European Union Office in Kosovo and implemented by BIRN Kosovo, TV Mreža, ERA Group, and Bankwatch.

***

BIRN Kosova rishpall tender për prodhimin e dokumentarit për zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë

BIRN Kosova, në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda”, rishpall tender për prodhimin e një dokumentari deri në 60 minuta për zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë.

Ky dokumentar ka për qëllim të rrisë vetëdijen dhe t’i informojë qytetarët rreth dëmit që po i bëhet ambientit në Kosovë.

Objektivi kryesor i këtij tenderi është të kontraktohet një kompani profesionale në Kosovë për prodhimin e dokumentarit deri në 60 minuta. Ky dokumentar do të jetë pasues i dokumentarit të BIRN-it “Mbretëria e Qymyrit” që ka fituar çmimin “Best Green Documentary” në festivalin DokuFest në Prizren, në vitin 2011.

Ky dokumentar do të shfrytëzojë informacione të nxjerra nga qytetarët e ndikuar nga degradimi i ambientit, komunitetet lokale, organizatat e shoqërisë civile, aktivistë të ambientit, zyrtarë publikë, ministri dhe institucione të tjera relevante, profesorë të inxhinierisë së ambientit, efiçiencës së energjisë dhe ndryshimeve klimatike, organizata ndërkombëtare të shëndetit dhe ambientit si dhe ekspertë nga Bashkimi Evropian dhe donatorë ndërkombëtarë që kanë kontribuar në mbrojtjen e mjedisit në Kosovë.

Ky aktivitet do të implementohet në vitin 2021.

Aplikimet duhet të dorëzohen te  [email protected], me subjektin “Aplikime për tender me numër të referencës 2021/01 – Prodhim Dokumentari – [EMRI I APLIKUESIT], më së largu deri më 12/03/2021, 23:59.

 *Shuma maksimale që do të ofrohet për prodhimin e dokumentarit është 30,000 EUR.

Për të marrë më shumë informata, udhëzime dhe shkarkuar formën e aplikacionit klikoni në linqet më poshtë:

Ky tender është hapur përmes projektit “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda”. Ky projekt mbështetet nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe implementohet nga BIRN Kosova, TV Mrezha, ERA Group dhe Bankwatch.

***

BIRN Kosovo ponovo objavljuje tender za proizvodnju dokumentarnog filma o održivom razvoju na Kosovu

BIRN Kosovo, u okviru projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“, koji finansira EU, ponovo objavljuje tenderski poziv za podnošenje predloga za proizvodnju dokumentarnog filma u trajanju od najviše 60 minuta na temu održivog razvoja na Kosovu.

Dokumentarac će poslužiti za podizanje svesti javnosti i informisanje građana o šteti kojoj je izložena životna sredina na Kosovu.

Glavni cilj ovog tenderskog poziva je da se angažuje profesionalna produkcijska kompanija na Kosovu koja će proizvesti dokumentarni film u trajanju do 60 minuta. Dokumentarni film mora biti nastavak dokumentarnog filma BIRN-a „Kraljevstvo uglja”, koji je osvojio nagradu za najbolji zeleni dokumentarac na Dokufestu u Prizrenu 2011. godine.

Ovaj dokumentarni film zasnivaće se na informacijama dobijenim od građana pogođenih degradiranjem životne sredine, lokalnih zajednica, organizacija civilnog društva, ekoloških aktivista, javnih zvaničnika, relevantnih ministarstava i drugih relevantnih javnih institucija, stručnjaka za energetiku i životnu sredinu, zdravstvenih stručnjaka, novinara, profesora inženjerstva zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i klimatskih promena, međunarodnih zdravstvenih i ekoloških organizacija, kao i stručnjaka EU i drugih međunarodnih donatora koji su doprineli zaštiti životne sredine na Kosovu, sa namerom da podigne svest šire javnosti o značaju zdrave i održive životne sredine.

Ova aktivnost biće realizovana 2021. godine.

Prijave pošaljite elektronskom poštom na adresu  [email protected]  i u predmetu stavite naznaku „Poziv za prijavljivanje na tender pod ref. br: 2021/01 – Proizvodnja dokumentarca – [NAZIV PODNOSIOCA PRIJAVE]”, najkasnije do 12. 03. 2021. 23.59 časova.

*Maksimalni iznos ponuđen za produkciju dokumentarnog filma je EUR 30,000.

Za podrobnije informacije, uputstva i prijavni obrazac, kliknite na linkove u nastavku:

Ovaj poziv za prijavljivanje na tender otvoren je u okviru projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“. Ovaj projekat omogućen je podrškom Kancelarije Evropske unije na Kosovu a realizuju ga BIRN Kosovo, TV Mreža, ERA Group, i Bankwatch.