BIRN Kosovo is Launching a Free Serbian Language Course for Albanian journalists

Posted on

It is our pleasure to announce a new Albanian–Serbian language course, as part of the EU-funded project Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists.

Through this activity, BIRN aims to increase the capacities of professional journalists and promote cultural diversity by engaging 20 Albanian journalists or students of journalism in Serbian language courses over a period of six months. This will not only help more media professionals become ready to report on topics in the north of Kosovo as well as other Serb-majority areas, but will also help journalists of different ethnicities to learn each other’s languages, improving the cultural exchange between the two groups and leading to improved cooperation in reporting.

This activity will be implemented in cooperation with our project partner TV Mreza, who will also provide 20 Serbian journalists with opportunities to learn Albanian, so they will have access to resources in the Albanian language.

A significant objective of this project is to promote human rights and inter-ethnic investigative teams, while the project partners are seeking to promote inter-ethnic cooperation and cultural diversity through this activity.

Eligibility requirements:

  • You must be a journalist or a student in the last year of studies in the field of journalism. Students will be eligible as long as there are vacant places on the course
  • You must be able to attend all of the sessions, which will take place twice a week. The schedule of classes and testing will be decided between the students and the lecturer. 

Note: Due to the current situation with COVID-19, the courses will be held online.

Deadline for application: March 12, 2021

To apply, please fill in the survey by following this link:  

BIRN encourages applicants of all genders, and offers equal opportunities to all interested persons, free of prejudice on the basis of gender, religion, ethnicity or political background.

Please find additional information on BIRN Kosovo and the EU-funded project Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists at www.birn.eu.com.


BIRN Kosova lanson kurs falas të gjuhës serbe për gazetarët shqiptarë

Kemi kënaqësinë të shpallim një kurs të ri për shqip – serbisht, si pjesë e projektit të financuar nga BE “Forcimi i qëndrueshmërisë së gazetarëve të tanishëm dhe të ardhshëm të Kosovës”.

Përmes këtij aktiviteti BIRN synon t’i rrisë kapacitetet e gazetarëve profesionistë dhe të promovojë diversitetin kulturor, duke angazhuar njëzet (20) gazetarë shqiptarë ose studentë shqiptarë të gazetarisë në kurset e gjuhës serbe për një periudhë prej gjashtë muajsh. Kjo jo vetëm që do të ndihmojë profesionistët e medias që të jenë më të gatshëm të raportojnë për tema në veri të Kosovës dhe zonat e tjera me shumicë serbe, por gjithashtu do të bëjë të mundur që gazetarë të etnive të ndryshme të mësojnë gjuhën e njëri-tjetrit, duke përmirësuar shkëmbimin kulturor midis dy grupeve dhe duke i hapur rrugë bashkëpunimit më të mirë në raportim.

Ky aktivitet do të zbatohet në bashkëpunim me partnerin tonë të projektit TV Mreza, i cili gjithashtu do t’u sigurojë njëzet (20) gazetarëve serbë mundësinë për të mësuar shqip, ashtu që të kenë qasje në burimet në gjuhën shqipe.

Një objektiv i rëndësishëm i këtij veprimi është promovimi i të drejtave të njeriut dhe ekipeve ndëretnike hulumtuese, dhe partnerët e projektit do të synojnë të promovojnë bashkëpunimin ndëretnik dhe diversitetin kulturor përmes këtij aktiviteti.

Kriteret e kërkuara:

  • Duhet të jeni gazetar ose student në vitin e fundit të studimeve në fushën e gazetarisë. Studentët do të pranohen vetëm nëse ka vende të lira në kurs
  • Duhet të jeni në gjendje të merrni pjesë në të gjitha orët të cilat do të mbahen dy herë në javë. Orari i orëve dhe testimit do të përcaktohet në dakordim me studentët dhe mësimdhënësin.

Shënim: Për shkak të situatës aktuale me COVID-19, kurset do të mbahen në internet.

Afati për aplikim: 12 mars 2021

Për të aplikuar, ju lutemi plotësoni anketën vijuese:

BIRN inkurajon aplikantët e të gjitha gjinive dhe ofron mundësi të barabarta për të gjithë personat e interesuar, pa paragjykime në baza të gjinisë, fesë, përkatësisë etnike ose prejardhjes politike.

Për më shumë informata mbi BIRN Kosova dhe projektin e financuar nga BE “Forcimi i qëndrueshmërisë së gazetarëve të tanishëm dhe të ardhshëm të Kosovës” vizitoni www.birn.eu.com


BIRN Kosovo započinje besplatan kurs srpskog jezika za albanske novinare

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o novom kursu albanskog i srpskog jezika, kao deo projekta koji finansira EU pod nazivom „Osnaživanje profesionalnih kapaciteta sadašnjih i budućih novinarki i novinara na Kosovu.”

BIRN ovom aktivnošću namerava da podigne kapacitete profesionalnih novinarki i novinara i da promoviše kulturnu raznolikost, angažovanjem dvadeset (20) albanskih novinara ili studenata žurnalizma, koji će pohađati kurs srpskog jezika, u trajanju od šest meseci. Ovaj kurs ne samo da će pomoći medijskim radnicima da budu spremniji da izveštavaju o temama u vezi sa severnim delom Kosova i drugim područjima sa većinski srpskim stanovništvom, već će omogućiti novinarima iz različitih etničkih zajednica da nauče jezike jedni drugih, da poboljšaju kulturnu razmenu između dve grupe i prokrče put za bolju saradnju u izveštavanju.

Ova aktivnost biće realizovana u saradnji sa našim projektnim partnerom, TV Mrežom, koja će angažovati dvadeset (20) srpskih novinara i pružiti im mogućnost da uče albanski jezik, kako bi im time omogućila da imaju pristup izvorima informacija na albanskom jeziku.

Značajan cilj ove aktivnosti podrazumeva unapređivanje ljudskih prava i međuetničkih istraživačkih timova, dok će partneri na ovom projektu, tokom istog, težiti daljem unapređivanju međuetničke saradnje i kulturne različitosti.

 Kriterijumi za prijavljivanje:

  • Morate biti novinar ili apsolvent na studijama žurnalistike. Studenti se mogu prijaviti sve dok bude bilo upražnjenih mesta za pohađanje kursa.
  • Morate biti u mogućnosti da pohađate sve časove, koji će se održavati dva puta nedeljno. Raspored časova i testiranje biće dogovoreni između polaznika i predavača.

Napomena: Usled aktuelne situacije sa KOVIDOM-19, kurs se održava onlajn.

Rok za prijavljivanje: 12. mart 2021.

Za prijavljivanje, molimo vas popunite anketu na sledećem linku:

BIRN podstiče prijavljivanje kandidata svih polova i pruža jednaku mogućnost zapošljavanja svima zainteresovanima, bez ikakvih predrasuda po rodnoj, verskoj, etničkoj ili političkoj osnovi.

Dodatne informacije o BIRN Kosovu i projektu „Osnaživanje profesionalnih kapaciteta sadašnjih i budućih novinarki i novinara na Kosovu “, možete naći na stranici www.birn.eu.com.