Serbian Language Teacher

Posted on

Under the project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists”, funded by the European Union, BIRN aims to increase the capacities of professional journalists and promote cultural diversity by engaging 20 Albanian journalists in Serbian language courses, to be ready to report on topics on the northern part of Kosovo and Serb-majority areas.

BIRN is looking to hire:

Position: Serbian Language Teacher
Period of Employment: 6 months, 4 hours per week;
Contract: Services

This activity will be implemented in cooperation with our project partner TV Mreza, which will engage 20 Serbian journalists in learning Albanian in order for them to have access to Albanian resources.

Requirements for the position:

– Completion of a Bachelor’s Degree in a language or other social science;

– Excellent knowledge of Serbian and Albanian languages;

– Previous experience in teaching the Serbian language;

– Excellent communication skills;

– Willingness to work flexible hours;

Duties and Responsibilities:

– To plan the teaching program and relevant literature;

– To organise and evaluate the level of knowledge based on test results;

– To ensure the progress of all participants;

– To maintain correspondence and draft reports related to teaching;

– To cooperate well with the team and the person in charge.

Note: Due to the current COVID-19 situation, the courses will be held online.

To apply, send a Curriculum Vitae (CV) and a Motivation Letter in Albanian and Serbian by email to [email protected], describing the position for which you are applying, no later than February 28, 2021.

BIRN encourages applicants of all genders, and offers equal employment opportunities to all interested persons, without prejudice on the basis of gender, religion, ethnicity or political background.

Please find additional information on BIRN Kosovo and the EU funded project “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists” at www.birn.eu.com.


BIRN është në kërkim të plotësimit të pozitës së lirë:

Pozita: Mësimdhënës/e për gjuhë serbe
Periudha e punësimit: 6 muaj
Kontrata: Shërbime 

Në kuadër të projektit “Forcimi i Qëndrueshmërisë së Gazetarëve të Tanishëm dhe të Ardhshëm të Kosovës“, i cili financohet nga Bashkimi Europian, BIRN synon të ngritë kapacitetet e gazetarëve profesional dhe të promovojë diversitetin kulturor duke angazhuar 20 gazetarë shqiptarë në kurse të gjuhës serbe në mënyrë që të jenë të gatshëm për të raportuar në tema për pjesën veriore të Kosovës dhe zonat me shumicë serbe.

Ky aktivitet do të realizohet në bashkëpunim me partnerin tonë të projektit, TV Mreza, organizatë kjo e cila do angazhojë 20 gazetarë serbë që të mësojnë gjuhën shqipe në mënyrë qe të kenë qasje edhe në burimet shqipe.

 Kriteret për të përmbushur pozitën:

Diplomë universitare në nivel Bachelor në gjuhë apo shkenca të tjera sociale;

– Njohja e shkëlqyer e gjuhës serbe dhe shqipe;

– Përvojë të mëhershme në mësimdhënie të gjuhës serbe;

– Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi;

– Gatishmëri për të punuar me orar fleksibil;

Detyrat dhe përgjegjësitë:

– Planifikon programin për mësimdhënie me literaturë të zgjedhur;

– Organizon dhe vlerëson nivelin e njohurive në bazë të rezultateve të testeve;

– Kujdeset për të arritur zhvillim te secili pjesëmarrës;

– Mban korrespodencë dhe përgatit raporte në lidhje me mësimdhënien;

– Bashkëpunon mirë me ekipin dhe personin përgjegjës.

Shënim: Për shkak të situatës aktuale me COVID-19, kurset do të mbahen online.

Për të aplikuar duhet të dërgoni një Curriculum Vitae (CV) dhe një letër motivimi në gjuhën shqipe dhe serbe përmes postës elektronike në adresën [email protected], duke përshkruar pozitën për të cilën aplikoni, më së largu deri më 28 shkurt 2021.

BIRN inkurajon aplikuesit nga të gjitha gjinitë, si dhe ofron mundësi të barabartë punësimi për të gjithë personat e interesuar, pa kurrfarë paragjykimi mbi baza gjinore, fetare, etnike ose politike.

Informata shtesë për BIRN Kosova dhe projektin e financuar nga BE “Forcimi i qëndrueshmërisë së gazetarëve të tanishëm dhe të ardhshëm të Kosovës” mund të gjeni në www.birn.eu.com.


BIRN je u potrazi za kandidatima koji bi popunili slobodno radno mesto:

Radno mesto: Nastavnik/Nastavnica srpskog jezika
Period zapošljavanja: 6 meseci, 4 sata nedeljno
Ugovor: Usluge

Kao deo projekta „Osnaživanje profesionalnih kapaciteta sadašnjih i budućih novinarki i novinara na Kosovu„ koji finansira Evropska unija, BIRN ima za  cilj da podigne kapacitete profesionalnih novinara i da promoviše kulturnu različitost, angažovanjem 20 albanskih novinara koji će pohađati kurs srpskog jezika, kako bi bili spremni da izveštavaju o temama u vezi sa severnim delom Kosova i područjima sa većinskim srpskim stanovništvom.

Ova aktivnost biće realizovana u saradnji sa našim projektnim partnerom, TV Mrežom, koja će angažovati 20 srpskih novinara za učenje albanskog jezika, kako bi imali pristup izvorima informacija na albanskom jeziku.

Kriterijumi koje kandidat za ovo radno mesto mora ispunjavati:

– Završene osnovne studije jezika ili bilo kojih drugih društvenih nauka;

– Odlično poznavanje srpskog i albanskog jezika;

– Prethodno iskustvo u držanju časova srpskog jezika;

– Odlične veštine komunikacije;

– Spremnost za rad na fleksibilno radno vreme;

Dužnosti i odgovornosti:

– Planira nastavni program koristeći izabranu literaturu;

– Organizuje i ocenjuje nivo stečenih znanja, na osnovu rezultata testiranja;

– Stara se da svaki učesnik ostvari napredak;

– Vodi korespondenciju i priprema izveštaje u vezi sa nastavnim procesom;

– Ostvaruje dobru saradnju sa timom i odgovornim licem.

Napomena: Usled aktuelne situacije sa pandemijom KOVIDA-19, kursevi će biti održani onlajn.

Za prijavljivanje, pošaljite biografiju (CV) i propratno pismo, na albanskom i srpskom jeziku, elektronskom poštom na adresu [email protected], uz naznaku radnog mesta za koje se prijavljujete, najkasnije do 28. februara 2021. godine.

BIRN podstiče prijavljivanje kandidata svih polova i pruža jednaku mogućnost zapošljavanja svima zainteresovanima, bez predrasuda po rodnoj, verskoj, etničkoj ili političkoj osnovi.

Dodatne informacije o BIRN Kosovu i projektu koji finansira EU „Osnaživanje profesionalnih kapaciteta sadašnjih i budućih novinarki i novinara na Kosovu” možete naći na stranici www.birn.eu.com.