Open Call: Storytelling and Fact-Checking Workshop for Young People

Posted on

Young people from the Western Balkans are invited to apply for a workshop in storytelling and fact-checking on topics of transitional justice, truth-telling and memory. We are inviting young people from any discipline who are interested in these topics to submit a proposal to join us at this workshop.

Storytelling is crucial to the process of transitional justice because it has the power to reveal atrocities and hidden personal memories that can be used to encourage the further sharing of similar experiences and expand knowledge of these narratives. For victims of war crimes and atrocities, storytelling has a healing aspect, as it gives them a voice and provides recognition of their experiences and traumas.

The Balkan Investigative Reporting Network, BIRN is organizing a three-day interactive workshop at which participants will examine truth-seeking and reconciliation as an exercise in storytelling. The workshop will be led by BIRN’s award-winning journalists and editors and will examine how to avoid the trap of producing stories that trivialise war crimes and victims’ experiences and foster impunity. Participants will also learn how to create safe, non-partisan and compassionate space for victims who are sharing their stories.

Following the workshop, BIRN will provide funding and mentoring to participants to produce their own oral history video stories.

The workshop will be held in line with the current coronavirus health regulations.

BIRN and its partner(s) are supported by RYCO within the 4th Open Call for Project Proposals co-financed by the European Union.

Who can apply?

Young journalists, students, activists and anyone else who is interested in addressing these questions. We especially encourage young people from marginalised communities to apply. No previous experience is necessary. We will accept applications from people aged from 18 to 30 years old.

How to apply?

All applications should be submitted in English, BHS or Albanian to applications@birn.eu.com along with the applicant’s CV and letter of motivation.

DATE OF WORKSHOP: July 26-28, 2021 (three-day session)

LANGUAGE: The working language of the workshop is English

CALL FOR APPLICATIONS: Download here

DEADLINE: June 24, at midnight Central European Time

Otvoreni poziv: Radionica za mlade na temu primjene fact-checkinga i storytellinga u novinarstvu

Pozivamo mlade ljude sa područja Zapadnog Balkana da se prijave na radionicu na temu provjere činjenica i usmenog pripovjedanja iz oblasti tranzicione pravde, traženja istine i memorijalizacije. Pozivamo mlade ljude iz bilo koje branše koji su zainteresovani za ove teme da pošalju prijavu i da nam se pridruže na ovoj radionici.

Usmena historija je presudna za proces tranzicijske pravde jer ima moć da razotkrije zločine i objelodani skrivena lična sjećanja, što može poslužiti u ohrabrivanju razmjene sličnih iskustava i proširivanju znanja o tim narativima. Za žrtve ratnih zločina pripovjedanje ima iscjeliteljsku ulogu, jer im daje glas i priznanje njihovim iskustvima i traumama.

Balkanska istraživačka reporterska mreža, BIRN, organizuje trodnevnu interaktivnu radionicu na kojoj će učesnici moći da spoznaju više o procesu traženja istine i pomirenja kroz vježbu usmenog pripovjedanja. Radionicu će voditi nagrađeni novinari i urednici BIRN-a koji će pokazati kako izbjeći zamku stvaranja priča koje trivijaliziraju ratne zločine i iskustva žrtava, te ohrabruju nekažnjavanje. Učesnici radionice će također naučiti kako stvoriti siguran, nepristrasan i suosećajan prostor za žrtve koje dijele svoje priče.

Nakon radionice, BIRN će osigurati finansiranje i mentorstvo učesnicima u produkciji video priča.

Radionica će se održati u skladu s važećim zdravstvenim propisima o koronavirusu.

BIRN i njegov(i) partner(i) su podržani od strane RYCO-a u okviru 4. otvorenog poziva za podnošenje prijedloga projekata koji sufinansira Evropska Unija.

Ko se može prijaviti?

Mladi novinari, studenti, aktivisti i svi drugi koji su zainteresovani za ovu tematiku. Posebno podstičemo mlade ljude iz marginalizovanih zajednica da se prijave. Nije potrebno prethodno iskustvo. Starosna dob učesnika je od 18 do 30 godina.

Kako se možete prijaviti?

Prijave slati na engleskom, BHS (bosanski, hrvatski, srpski) ili na albanskom jeziku na applications@birn.eu.com zajedno sa CV-jem i motivacionim pismom.

DATUM RADIONICE: 26 – 28.07.2021. (trodnevna radionica)

JEZIK: Radni jezik radionice je engleski.

POZIV ZA PRIJAVE: Preuzmite ovdje

KRAJNJI ROK: 24.06.2021, 12:00h (srednjevropsko vrijeme).

Thirrje e hapur: Seminar për të rinjtë mbi teknikat e raportimit dhe kontrollit të fakteve

Të rinjtë nga vendet e Ballkanit Perëndimor ftohen të aplikojnë për një seminar mbi teknikat e raportimit dhe kontrollimit të fakteve në temat e drejtësisë tranzicionale, tregimit të së vërtetës dhe kujtesës. Ftojmë të rinj nga çdo disiplinë që janë të interesuar për këto tema të paraqesin një propozim për t’u bashkuar me ne në këtë seminar.

Teknika e raportimit është thelbësore për procesin e drejtësisë tranzicionale sepse ajo ka fuqinë të zbulojë mizoritë dhe kujtimet e fshehura personale që mund të përdoren për të inkurajuar ndarjen e mëtejshme të përvojave të ngjashme dhe për të zgjeruar njohuritë e këtyre narrativave. Për viktimat e krimeve dhe mizorive të kohës së luftës, tregimi i historisë ka një aspekt shërues, pasi u jep atyre një zë dhe garanton njohjen e përvojave dhe traumave të tyre.

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, BIRN, po organizon një seminar tre-ditor ndërveprues në të cilin pjesëmarrësit do të shqyrtojnë kërkimin e së vërtetës dhe pajtimin si një ushtrim në tregimin e historive. Seminari do të drejtohet nga gazetarë dhe redaktorë të BIRN që kanë fituar çmime të ndryshme dhe do të analizojë se si të shmangni grackën e prodhimit të historive që banalizojnë krimet e luftës dhe përvojat e viktimave dhe nxisin mosndëshkimin. Pjesëmarrësit gjithashtu do të mësojnë se si të krijojnë hapësirë ​​të sigurt, të pavarur dhe të dhembshur për viktimat që tregojnë historitë e tyre.

Pas seminarit, BIRN do të sigurojë fonde dhe udhëzime për pjesëmarrësit që ata të realizojnë vetë historitë e tyre me video.

Seminari do të mbahet në përputhje me rregulloret aktuale shëndetësore kundër përhapjes së koronavirusit.

BIRN dhe partneri (partnerët) e tij mbështeten nga RYCO brenda Thirrjes së katërt të Hapur për Propozime Projektesh të bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian.

Kush mund të aplikojë?

Gazetarë të rinj, studentë, aktivistë dhe kushdo tjetër që është i interesuar të adresojë këto çështje. Ne inkurajojmë veçanërisht të rinjtë nga komunitetet e margjinalizuara që të aplikojnë. Asnjë përvojë e mëparshme nuk është e nevojshme. Do të pranojmë aplikime nga njerëz të moshës nga 18 deri në 30 vjeç.

Si mund të aplikojmë?

Të gjitha aplikimet duhet të dorëzohen në gjuhën angleze, boshnjake ose shqipe në applications@birn.eu.com së bashku me CV-në e aplikuesit dhe letrën e motivimit.

DATA E SEMINARIT: 26-28 korrik 2021 (seminar tre ditor)

GJUHA: Seminari do të zhvillohet në gjuhën angleze

THIRRJE PËR APLIKIME: Shkarkoni këtu

AFATI PËRFUNDIMITAR: 24 qershor në mesnatë sipas orës së Evropës Qendrore