Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda team holds Renewable Energy Policy in Kosovo conference

Posted on

On June 28, BIRN Kosovo, in partnership with CEE Bankwatch, the ERA Group and TV Mreža, held the Renewable Energy Policy in Kosovo conference, which was organised as part of Green Energy Days 2021.

Photo: BIRN

The conference was moderated by Executive Director of BIRN Kosovo Jeta Xharra and featured a host of guest speakers including: Pippa Gallop, an Energy Advisor on South East Europe for CEE Bankwatch, Jeta Statovci MP, the First Chairperson of the Parliamentary Committee on Economy, Industry, Entrepreneurship, and Trade, Ymer Fejzullahu, Head of the Department for Tariffs and Fees at the Energy Regulatory Office, Besiana Berisha, a senior official at the Division of Renewable Energy, Efficiency and Cogeneration at the Energy Department of the Ministry of Economy, Dajana Berisha, a co-founder of the Kosovo Civil Society Consortium for Sustainable Development (KOSID), and Trim Tërnava, the CEO of Jaha Solar Panel and a renewable energy consultant.

Topics addressed at the conference mostly focused on current renewable energy policy in Kosovo, as well as the country’s slow progress towards developing a greener energy sector. The Panelists provided insights on the impact of the energy sector both on the environment and on the well-being of the citizens of Kosovo, as well as recommendations on future policies that will help integrate renewably sourced energy into Kosovo’s energy supply.

At the end of the panel discussion, the audience was given the opportunity to address their concerns by asking questions and participating in the discussion.

Photo: BIRN

This conference was organized as part of Green Energy Days 2021, an event hosted as part of the Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda project, which is funded by the European Union Office in Kosovo. Green Energy Days will take place until 7 July, 2021.


Tim na projektu Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“ održava lokalnu konferenciju o Politici obnovljivih izvora energije na Kosovu”

Dana 28. juna, BIRN Kosovo, je u partnerstvu sa CEE Bankwatch, ERA Group i TV Mrežom održao lokalnu konferenciju o  „Politici obnovljivih izvora energije na Kosovu”, kao deo „Dana zelene energije 2021”, aktivnosti realizovane u sklopu projekta koji finansira EU pod nazivom „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“.

Photo: BIRN

Konferenciju je vodila Jeta Džara – izvršna direktorka BIRN Kosovo, a ona je okupila paneliste Pippa Gallop – savetnica za energetiku za jugoistočnu Evropu CEE Bankwatch, Jeta Statovci – poslanica i prva predsedavajuća Odbora za privredu, preduzetništvo i trgovinu, Imer Fejzulahu – šef Odeljenja za tarife i naknade pri Regulatornoj kancelariji za energetiku, Besiana Beriša – viša službenica Odseka za obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i koproizvodnju pri Odeljenju za energetiku Ministarstva privrede, Dajana Beriša – suosnivačica Konzorcijuma građanskog društva za održivi razvoj (KOSID) i, Trim Trnava – izvršni direktor Jaha Solar Panel i konsultant za pitanja obnovljivih izvora energije.

Teme obuhvaćene konferencijom uglavnom su bile usredsređene na aktuelnu politiku obnovljivih izvora energije na Kosovu i spor napredak zemlje u razvoju zelene energije. Pored toga, panelisti su se osvrnuli na uticaj energetskog sektora na životnu sredinu i blagostanje građana Kosova, kao i na preporuke o budućim politikama koje će pomoći da se obnovljivi izvori energije uvrste u kosovski energetski miks. Na kraju panel diskusije, učesnicima je data prilika da iznesu svoje zabrinutosti postavljanjem pitanja i učešćem u diskusiji.

Photo: BIRN

Ova konferencije organizovana je kao deo „Dana zelene energije 2021”, pod okriljem projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“. „Dani zelene energije 2021″ traju do 7. jula 2021.


U mbajt konferenca lokale “Politikat e Energjisё sё Ripёrtёritshme nё Kosovё

Mё 28 qershor, “BIRN Kosova”, nё partneritet me “CEE Bankwatch”, “ERA Group” dhe “TV Mrezha”, mbajtën konferencёn lokale “Politikat e Energjisё sё Ripёrtrishme nё Kosovё”.

Në konferencën e moderuar nga Jeta Xharra – drejtoreshё e “BIRN Kosova”, ishin të pranishëm edhe Pippa Gallop – këshilltare e Energjisë në Ballkanin Perëndimor nga “CEE Bankwatch”, Jeta Statovci – deputete në Kuvendin e Kosovës dhe zëvëndëskryetare e parë e Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, Ymer Fejzullahu – udhëheqës i Departamentit për Tarifa dhe Çmime në Zyrën e Rregullatorit për Energji, Besiana Berisha – zyrtare e lartë nga Departamenti i Energjisë, Divizioni për Burime të Ripërtëritshme të Energjisë, Efiçiencës dhe Bashkëprodhimit, Dajana Berisha – bashkëthemeluese e ‘Konzorciumit për Zhvillim të Qëndrueshëm në Kosovë’ (KOSID) dhe, Trim Tërnava – CEO në ‘Jaha Solar Panel’ dhe konsulent i energjisë së ripërtëritshme.

Photo: BIRN

Temat e trajtuara në konferencën e diskutimit ishin kryesisht të fokusuara në politikat e energjisë së ripërtëritshme në Kosovë dhe zhvillimin e ngadaltë të energjisë së gjelbër. Gjithashtu, panelistët ofruan njohuritë e tyre në ndikimin e sektorit të energjisë në mjedis dhe në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës, si dhe rekomandime për politikat e ardhshme, të cilat do të ndihmojnë në integrimin e burimeve të ripërtëritshme në energjinë e Kosovës. Në fund të diskutimit, në mes të panelistëve, të pranishmit në audience paten rastin t’i adresojnë shqetësimet e tyre duke bërë pyetje dhe duke marrë pjesë në diskutim.

Kjo konferencë u organizua si pjesë e aktivitetit “Ditët e Energjisë së Gjelbër 2021”, aktivitet brenda projektit të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, “Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës”. “Ditët e Energjisë së Gjelbër”, do shtrijnë aktivitetin deri më 7 korrik 2021.

Photo: BIRN