ERA Group Holds Youth Mobilisation Activity

Posted on

The Environmentally Responsible Action (ERA) Group held a youth mobilisation activity with young people from the municipality of Peja.

In total, 30 students from the Shaban Spahia technical high school took part in the activity. The participants had the chance to plant pine trees in the school’s garden, thereby greening the public space and promoting collective action amongst younger generations.

This youth mobilisation activity was held as part of the Green Energy Days programme, part of the “Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda” project, which is supported by the European Union Office in Kosovo and implemented by BIRN Kosovo, Bankwatch, ERA Group and TV Mreža.

ERA Group mban aktivitet mobilizimi me të rinj

Në kuadër të projektit “Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda”, ERA Group ka mbajtur një aktivitet me mobilizimin e të rinjve nga komuna e Pejës.

Gjithsej, 30 të rinj nga shkolla e mesme teknike “Shaban Spahia” në Pejë ishin pjesë e këtij aktiviteti.

Pjesëmarrësit patën mundësi të mbjellin pisha në oborrin e shkollës së tyre, me qëllimin që të gjelbërojnë hapësirat publike dhe të ofrojnë shembull të veprimit kolektiv tek te rinjtë e tjerë.

Ky aktivitet për mobilizimin e të rinjve u organizua si pjesë e iniciativës “Green Energy Days”, në kuadër të projektit “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda”, i cili mbështetet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe implementohet nga BIRN Kosovo, Bankwatch, ERA Group dhe TV Mrezha.

ERA Group održava aktivnost animiranja sa mladima

Kao deo projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine”, ERA Group održala je aktivnost animiranja mladih iz opštine Peć.

Ukupno, 30 mladih iz srednje tehničke škole „Shaban Spahia” u Peći učestvovalo je u ovoj aktivnosti.

Učesnici su bili u prilici da zasade borove u dvorištu svoje škole, u nameri da ozelene javne površine i da daju primer kolektivnog delovanja drugim mladima.

Ova aktivnost animiranja mladih organizovana je kao deo inicijative „Dani zelene energije”, održane u okviru projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine”, koji podržava Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a realizuju BIRN Kosovo, Bankwatch, ERA Group i TV Mreža.