Call for Applications for a Two-Day Training Course on Fact-Checking and Tackling Disinformation

Posted on

BIRN Kosovo, in cooperation with the International Press Institute (IPI), as a part of the “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists” project, which is supported by the EU, is seeking students and early-career journalists for a two-day training course on tackling disinformation and establishing fact checking methods.

Both fact-checking and the framing of information in the correct social context are rarely applied in Kosovo, while journalism and social science degrees do not offer courses in this field. As a result, local journalists are not aware of the latest standards of fact-checking or new methods that platforms such as Facebook use in the fight against fake news.

To address these concerns, BIRN Kosovo, as a leading media outlet in investigative journalism in the country, has teamed up with IPI, an EU-based global network of editors, media executives and leading journalists that has been advocating for professional standards in journalism since 1950. The EU-based IPI will bring experienced media professionals to Kosovo, who will build journalists’ fact-checking and reporting skills, particularly with ethnically diverse investigative teams.

The training course devised and administered by the two organisations will help tackle fake news and unverified reporting, by helping journalists learn how to spot fake news and provide verified information that adheres to journalistic standards. The knowledge delivered will be of a very practical nature and will draw on the unique experiences of journalists who have successfully developed such skills in similar environments.

Over the two days, experienced international journalists will discuss relevant topics with the participants, including the Editors in Chief of Maldita – the leading Spanish organization in tackling disinformation through fact-checking and data journalism – and Teyit, the equivalent organization in Turkey. More information regarding the trainers can be found in their bios available to download below.

The presence of experienced local journalists will ensure that the exchange of skills and knowledge is not in the form of a training-centered teaching, but rather shaped as a conversation between experts, in which the specific challenges of journalists operating in a certain environment are addressed and solutions are discussed.

Who can apply?

Senior year journalism and social sciences students, recent graduates, young and professional journalists from Kosovo may apply.

Candidates from all parts of the country are encouraged to apply. However, the number of participants is limited and we will give priority to younger journalists with less experience in the described field.

Minimum 30 and maximum 40 participants will be selected.

How to apply?

All applications should be submitted in Albanian, Serbian, or English before December 4 at midnight Central European Time to [email protected] along with the following documents:

  • Applicants CV
  • Work Sample
  • Motivation Letter

Applicants who do not have any published work can submit their student assignments from practical courses in journalism.

The motivation letter should provide information regarding the applicants’ opinion and knowledge on the topic of fake news and should not exceed 400 words.

Language:

The training will be held in English, however translation in Albanian, Serbian, and English will be provided.

COVID-19 restrictions:

Due to COVID-19 restrictions in the country, as well as relevant health recommendations, the training will be delivered online through Zoom.

Deadline for applications: December 4, 2020 at Midnight Central European Time

Date of the training course: December 9-10, 2020

Call for applications: Download here

BIOs of trainers: Download here

Remarks:

Participants will be provided with certificates at the end of the training.

The project seeks to organise two additional two-day trainings regarding the topic of false information with different international experts. In this regard, the applicants who are not selected will have an opportunity to participate in similar trainings through the same program during 2021.

***

Thirrje për Aplikim për trajnim dyditor për kontrollimin e fakteve dhe trajtimin e dezinformimit

BIRN Kosova, në bashkëpunim me Institutin Ndërkombëtar të Medias (IPI), si pjesë e projektit “Solidifikimi i Qëndrueshmërisë së Gazetarëve të Tanishëm dhe të Ardhshëm të Kosovës“, i cili mbështetet nga BE, po kërkon studentë dhe gazetarë të diplomuar së fundmi për një trajnim dyditor i drejtuar nga profesionistë ndërkombëtarë të mediave që do të ofrojnë njohuri praktike në trajtimin e dezinformimit dhe metodat për kontrollimit të fakteve.

Të dyja, verifikimi i fakteve dhe kornizimi i informacionit në kontekstin e duhur shoqëror, zbatohen rrallë në Kosovë, ndërsa diplomat e gazetarisë dhe shkencave shoqërore nuk ofrojnë kurse në këtë fushë. Si rezultat, gazetarët lokalë nuk janë në dijeni të standardeve më të fundit të verifikimit të fakteve ose metodave të reja që përdorin platforma të tilla si Facebook në luftën kundër lajmeve të rreme.

Për t’i adresuar këto shqetësime, BIRN Kosova, si një prej mediave kryesore në gazetarinë hulumtuese, është bashkuar me IPI-në, një rrjet global i redaktorëve, drejtuesve të mediave dhe redaktorëve me bazë në BE që avokon për standardet profesionale në gazetari që nga viti 1950. IPI do të sjellë profesionistë me përvojë të mediave në Kosovë të cilët do të ndërtojnë aftësi për kontrollimin dhe raportimin e fakteve nga gazetarët, veçanërisht me ekipe hulumtuese etnikisht të ndryshme.

Trajnimi i hartuar dhe administruar nga këto dy organizata do të ndihmojë në trajtimin e lajmeve të rreme dhe raportimeve të paverifikuara, duke i ndihmuar gazetarët të mësojnë se si të zbulojnë lajme të rreme dhe të sigurojnë informacione të verifikuara që i përmbahen standardeve gazetareske. Njohuritë e dhëna do të jenë të një natyre shumë praktike dhe do të mbështeten në përvojat unike të gazetarëve që kanë zhvilluar me sukses aftësi të tilla në mjedise të ngjashme.

Gjatë dy ditëve, gazetarët ndërkombëtarë me përvojë do të diskutojnë tema të rëndësishme me pjesëmarrësit, duke përfshirë redaktorët kryesorë të Maldita – organizata kryesore spanjolle në trajtimin e dezinformimit përmes kontrollimit të fakteve dhe gazetarisë së të dhënave – dhe Teyit, organizata ekuivalente në Turqi. Më shumë informacion në lidhje me trajnerët mund të gjenden në biografitë e tyre në dispozicion për t’u shkarkuar më poshtë.

Prania e gazetarëve lokalë me përvojë do të sigurojë që shkëmbimi i aftësive dhe njohurive nuk është në formën e një qendre trajnuese ligjërimi, por më tepër formësohet si një interaksion midis ekspertëve, në të cilën adresohen sfidat specifike të gazetarëve që veprojnë në një mjedis të caktuar dhe diskutohen zgjidhjet.

Kush e ka të drejtën e aplikimit?

Të drejtën e aplikimit e kanë studentët të vitit të fundit të studimeve të gazetarisë dhe shkencave shoqërore, të sapodiplomuarit, gazetarë të rinj dhe profesionistë nga Kosova.

Kandidatët nga të gjitha pjesët e Kosovës inkurajohen të aplikojnë. Sidoqoftë, numri i pjesëmarrësve është i kufizuar dhe ne do t’u japim prioritet gazetarëve të rinj me më pak përvojë në fushën e përshkruar.

Do të zgjidhen minimum 30 dhe maksimalisht 40 pjesëmarrës.

Si duhet aplikuar?

Të gjitha aplikacionet duhet të paraqiten në shqip, serbisht ose anglisht para 4 dhjetorit sipas kohës lokale (mesnatë) së Evropës Qendrore tek [email protected] së bashku me dokumentet e mëposhtme:

  • CV e Aplikuesit
  • Artikull i botuar
  • Letër Motivimi

Aplikantët që nuk kanë ndonjë shkrim të botuar mund të paraqesin punimet e tyre studentore nga kurset praktike në gazetari.

Letra e motivimit duhet të sigurojë informacion në lidhje me mendimin dhe njohuritë e aplikantëve mbi temën e lajmeve të rreme dhe nuk duhet të tejkalojë 400 fjalë.

Gjuha

Trajnimi do të mbahet në gjuhën angleze, megjithatë, do të sigurohet përkthimi në shqip, serbisht dhe anglisht.

Kufizimet COVID-19:

Për shkak të kufizimeve të COVID-19 në Kosovë, si dhe rekomandimeve përkatëse shëndetësore, trajnimi do të jepet në internet përmes platformës Zoom.

Afati i fundit për aplikim: 4 Dhjetor 2020 sipas kohës lokale (mesnatë) të Evropës Qendrore

Data e kursit të trajnimit: 9-10 Dhjetor, 2020

Thirrje për aplikim: Shkarkoni këtu

BIO-të e trajnerëve: Shkarkoni këtu

Shënim:

Pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata në fund të trajnimit.

Projekti synon të organizojë dy trajnime shtesë dyditore në lidhje me temën e informacioneve të rremë me ekspertë të ndryshëm ndërkombëtarë. Në këtë drejtim, aplikantët që nuk janë zgjedhur do të kenë mundësinë të marrin pjesë në trajnime të ngjashme përmes të njëjtit program gjatë vitit 2021.

***

Poziv za prijave za dvodnevni kurs obuke o proveri činjenica i borbi protiv dezinformacija

BIRN Kosovo, u saradnji sa Međunarodnim institutom za štampu (IPI) kao deo projekta za „Učvršćivanje otpornosti sadašnjih i budućih kosovskih novinara“, koji podržava EU, poziva studente i nedavno kvalifikovane novinare na dvodnevni kurs koji će voditi međunarodni medijski stručnjaci, a koji će pružiti praktično znanje o borbi protiv dezinformacija i uspostavljanju metoda za proveru činjenica.

Kako verifikacija činjenica, tako i postavljanje informacija u ispravan društveni kontekst se retko primenjuju na Kosovu, dok na studijama novinarstva i društvenih nauka nisu ponuđeni predmeti iz ove oblasti. Kao rezultat toga, lokalni novinari nisu upoznati sa najnovijim standardima u verifikaciji činjenica ili novim metodama koje platforme poput Facebook-a koriste u borbi protiv lažnih vesti.

Da bi se pozabavio ovom problematikom, BIRN Kosovo, kao vodeća medijska kuća u istraživačkom novinarstvu, se je udružio IPI-jem, globalnom mrežom urednika, rukovodilaca medija i vodećih novinara sa sedištem u EU, koja se od 1950. zalaže za profesionalne standarde u novinarstvu. IPI, sa sedištem u EU, će na Kosovo dovesti iskusne medijske stručnjake koji će izgraditi veštine provere činjenica i izveštavanja kod novinara, a posebno sa etnički različitim istraživačkim ekipama.

Kurs koji su osmislile i kojim upravljaju dve organizacije će pomoći u suočavanju sa lažnim vestima i neproverenim izveštavanjem, pomažući novinarima da nauče kako da uoče lažne vesti i pruže verifikovane informacije koje se pridržavaju novinarskih standarda. Ponuđeno znanje će biti veoma praktične prirode i oslanjaće se na jedinstvena iskustva novinara koji su uspešno razvili takve veštine u sličnim sredinama.

Tokom dva dana, iskusni međunarodni novinari će razgovarati sa učesnicima o relevantnim temama, uključujući glavne i odgovorne urednike časopisa Maldita – vodeće španske organizacija u borbi protiv dezinformacija putem provere činjenica i novinarstva podataka – i Teyita, ekvivalentne organizacije u Turskoj. Više informacija o trenerima možete naći u njihovoj biografiji, koja je dostupna za preuzimanje ispod.

Prisustvo iskusnih lokalnih novinara će osigurati da razmena veština i znanja ne bude u obliku predavanja usredsređenog na obuku, već će biti oblikovana kao razgovor između stručnjaka, tokom kojeg će se adresirati i diskutovati o rešenjima za specifične izazove sa kojima se suočavaju novinari koji deluju u određenom okruženju.

Ko se može prijaviti?

Mogu se prijaviti studenti na poslednjoj godini studija novinarstva i društvenih nauka, nedavno diplomirani studenti, mladi i profesionalni novinari sa Kosova.

Podstiču se kandidati iz svih delova zemlje da se prijave. Međutim, broj učesnika je ograničen i prednost će biti data mlađim novinarima sa manje iskustva u opisanoj oblasti.

Biće izabrano najmanje 30, a najviše 40 učesnika.

Kako se prijaviti?

Sve prijave treba podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku pre 4. decembra u ponoć po srednjoevropskom vremenu na [email protected] zajedno sa sledećim dokumentima:

  • CV podnosioca prijave
  • Primer njihovog rada
  • Motivaciono pismo

Kandidati koji nemaju objavljen rad mogu da predaju svoje studentske zadatke sa praktičnih predmeta iz novinarstva.

Motivaciono pismo treba da sadrži informacije u vezi sa mišljenjem i znanjem podnosioca prijave na temu lažnih vesti i ne treba da bude duže od 400 reči.

Jezik:

Obuka će biti održana na engleskom jeziku, dok će biti obezbeđen prevod na albanski, srpski i engleski jezik.

Ograničenja zbog COVID-19:

Zbog ograničenja COVID-19 u zemlji, kao i relevantnih zdravstvenih preporuka, obuka će biti održana onlajn, na Zoom-u.

Rok za prijavljivanje: 4. decembar 2020. u ponoć po srednjoevropskom vremenu

Datum održavanja obuke: 9 – 10 decembar 2020.

Poziv za prijavu: Preuzmite ovde

BIO trenera: Preuzmite ovde

Napomene:

Na kraju obuke polaznicima će biti uručeni sertifikati.

Namera je da se u projektu organizuju dva dodatna dvodnevna treninga na temu lažnih informacija sa različitim međunarodnim stručnjacima. Vezano sa tim, kandidati koji ne budu izabrani će biti u prilici da učestvuju na sličnim obukama u istom programu tokom 2021. godine.