Call for Applications for a Fellowship Programme for Writing Stories Based on Judicial Data

Posted on

BIRN Kosovo has opened the call for applications for writing in-depth journalistic stories as part of the project “Data 4 fighting harmful narratives on the judiciary” funded by the Millennium Foundation Kosovo (MFK) and Millennium Challenge Corporation (MCC) as part of the #DigDataKosovo Challenge for Open Data.

As part of the project, BIRN in partnership with Internews Kosova, FindBug, and D4D is developing a smart solution that will help the interested parties and the overall public with the judicial cases, procedures, and regulations by an easy access to cases, the upcoming hearings, and time needed for solving a case based on searches on internet and social media.

BIRN’s intervention with the Judicial Dig Data Challenge consists of synthesizing the available judicial data on gender-based violence, attacks on journalists and the LGBTQI+ persons, corruption, resolution of civil cases, human resource management in justice institutions, effectiveness of the LAA, the Supreme Court and the Special Prosecution, among others, by linking multiple datasets from the Kosovo Judicial Council (KJC), the Kosovo Prosecutorial Council (KPC) and the Legal Aid Agency (LAA).

Our intervention also aims to extend the category of people utilizing the available judicial data. This will be achieved by engaging other actors, such as journalists, in the process of data analysis and in proposing means in addressing data-driven needs.

In this regard, BIRN invites all interested young, aspiring and mid-career journalists to apply for the three-month fellowship, provided by MFK.

Five (5) ambitious and daring journalists will be selected by a team of professional editors to become part of this program. Each fellow will be granted EUR 400.00 fellowship bursary for an in-depth research story based on judicial data. The analytical articles should be derived from the datasets of the Kosovo Judicial Council (KJC), the Kosovo Prosecutorial Council (KPC) and the Legal Aid Agency (LAA) as stated above, however journalists can also use other credible sources for their articles.

Moreover, the selected journalists will receive hands-on mentorship by a team of highly-skilled BIRN Kosovo editors and legal advisors, who have extensive experience in court monitoring, judicial data, and producing and editing high quality reporting in Kosovo regarding the judicial system.

At the end of the programme, fellows are expected to have produced an original research/investigative in-depth investigative story with a limit of 800 – 1,000 words.

How to apply?

Those interested should submit their proposals/pitches with the topics they want to write about,  which should be summarized in a maximum of 300 words. Ideas should be clear and contain details on the topic to be addressed, how it will be addressed, sources to be contacted, etc.

The story proposal should be developed based on the below listed criteria:

– Use of datasets of KJC, KPC, and LAA

– Impact of the story on the public

– Special addressing of the issue

– Inclusiveness

Please submit your proposal on a PDF document including the links of previous work, and your CV by midnight on April 30th, 2022, to [email protected], with the subject: Application for the Judicial Dig Data Challenge Fellowship.

Any questions regarding this programme or the application can be addressed to [email protected], by April 10, 2022 at the latest.

Women and members of non-majority communities are strongly encouraged to apply.

 

“Thirrje për Aplikime për ‘Fellowship Program’ për Shkrimin e Storieve bazuar në të Dhënat Gjyqësore”

BIRN Kosova ka hapur konkursin për aplikime për shkrimin e storieve analitike gazetareske si pjesë e projektit “Të dhëna për luftimin e narrativave të dëmshme mbi gjyqësorin” financuar nga Fondacioni i Mijëvjeçarit në Kosovë (MFK) dhe Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC) si pjesë e projektit #DigDataKosovo, Sfida për të dhëna të hapura’.

BIRN në partneritet me Internews Kosova, FindBug dhe D4D po zhvillon një zgjidhje inteligjente që do t’u ndihmojë palëve të interesuara dhe publikut të përgjithshëm me çështjet gjyqësore, procedurat dhe rregulloret, me një qasje të lehtë në rastet në të ardhmën, në seanca dëgjimore dhe kohën e nevojshme për zgjidhjen e një rasti bazuar në kërkimet/hulumtimet në internet dhe në mediat sociale.

Përfshrija e BIRN përmes Judicial Dig Data Challenge konsiston në sintetizimin e të dhënave të disponueshme gjyqësore lidhur me dhunën me bazë gjinore, sulmet ndaj gazetarëve dhe personave të komunitetit LGBTQI+, korrupsionin, zgjidhjen e çështjeve civile, menaxhimin e burimeve njerëzore në institucionet e drejtësisë, efektivitetin e Agjencisë për Ndihmë Juridike, Gjykatës Supreme dhe Prokurorisë Speciale, ndër të tjera, duke ndërlidhur të dhëna të shumta nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Agjencia për Ndihmë Juridike (ANJ).

Përfshirja jonë synon gjithashtu ta zgjerojë kategorinë e personave të cilët i përdorin të dhënat e disponueshme gjyqësore. Kjo do të arrihet duke angazhuar akterë të tjerë, të tillë si gazetarët, në procesin e analizës së të dhënave dhe në propozimin e mjeteve për adresimin e nevojave të orientuara nga të dhënat.

Si rrjedhojë, BIRN fton të gjithë gazetarët e rinj, aspirantë dhe të interesuarit me karrierë të mesme profesionale që të aplikojnë për bursën tre mujore të ofruar nga MFK.

5 gazetarë ambiciozë dhe të guximshëm do të zgjidhen nga një ekip redaktorësh profesional për t’u bërë pjesë e këtij programi. Secili anëtar do të përfitojë bursë prej 400.00 Euro për një storie analitike bazuar në të dhëna gjyqësore. Shkrimet analitike duhet të rrjedhin nga grupet e të dhënave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Agjencisë për Ndihmë Juridike (ANJ), ashtu siç u tha më lart, megjithatë, gazetarët mund t’i përdorin edhe burime të tjera të besueshme për shkrimet e tyre.

Përveç kësaj, gazetarët e përzgjedhur do të përfitojnë mentorim nga një ekip redaktorësh dhe zyrtare ligjor të kualifikuar të BIRN Kosova, të cilët kanë përvojë të gjerë në monitorim të gjykatave, të dhëna gjyqësore, dhe në prodhimin dhe redaktimin e raportimit të cilësisë së lartë në Kosovë dhe në rajon.

Në fund të programit, bursistët pritet të kenë prodhuar një storie origjinale hulumtuese/kërkimore me një limit prej 800 – 1,000 fjalësh.

Si të aplikoni?

Të interesuarit duhet t’i paraqesin propozimet/pikat e tyre me temat për të cilat duan të shkruajnë, të cilat duhet të përmblidhen në maksimum 300 fjalë. Idetë duhet të jenë të qarta dhe të përmbajnë detaje mbi temën që do të trajtohet, si do të trajtohet, burimet që do të kontaktohen, etj.

Propozimi i stories duhet të zhvillohet bazuar në kriteret e poshtëlistuara:

– Përdorimi i grupeve të të dhënave të KGJK-së, KPK-së dhe ANJ-së

– Ndikimi i stories në opinionin publik

– Trajtim i veçantë i stories në fjalë

– Gjithëpërfshirje

Ju lutemi dorëzojeni propozimin tuaj në një dokument PDF duke përfshirë vegzat e punës së mëparshme dhe CV-në tuaj deri në mesnatën e datës 30 Prill 2022, në adresën [email protected], me temë: Aplikimi për Bursën Judicial Dig Data Challenge.

Çdo pyetje në lidhje me këtë program ose aplikacion mund të drejtohet tek [email protected], jo më vonë se deri më 10 prill 2022.

Gratë dhe pjesëtarët e komuniteteve pakicë inkurajohen fuqishëm që të aplikojnë.

 

Poziv za podnošenje prijava za pisanje priča na osnovu pravosudnih podataka”

BIRN Kosovo je, nakon uspeha i iskustava prethodnih dodela stipendija novinarima za pokrivanje različitih oblasti, otvorio poziv za podnošenje prijava za pisanje detaljnih novinarskih priča u okviru projekta „Podaci za borbu protiv štetnih narativa o pravosuđu“ koji finansiraju Milenijumska Fondacija Kosovo (MFK) i MCC.

Uprkos obećavajućih poboljšanja u radu kosovskog pravosudnog sistema, i dalje zemlja se suočava sa hitnim izazovima u ovoj oblasti, uključujući odgovornost, nepristrasnost, upravljanje, efikasnost i kvalitet pravde.

Odugovlačeni sudski postupci, nestručne sudije i tužioci, stalna borba sa nerešenim predmetima, čine neefikasan pravosudni sistem koji ne ispunjava potrebe građana. Mali značajni napreci su se dogodili u pogledu rada sudova i efikasnosti pravosuđa u rešavanju predmeta. Organi za sprovođenje zakona i dalje ne reaguju na potrebe ranjivih delova društva kao što su žrtve rodno zasnovanog nasilja, etničke manjine i seksualne manjine.

Štaviše, lažne vesti i orkestrirane dezinformacione kampanje su imale geopolitički uticaj koji je imao značaja na sve oblasti u uspostavljenim i demokratijama u nastajanju, i podrivao odgovor na globalne izazove.

U okviru projekta, BIRN u partnerstvu sa Internews Kosova, FindBug-om i D4D-om razvija pametno rešenje koje će pomoći zainteresovanim stranama i celokupnoj javnosti u sudskim predmetima, procedurama i propisima lakim pristupom predmetima, predstojećim saslušanjima i potrebnog vremena za rešavanje predmeta na osnovu pretraga na internetu i društvenim mrežama.

Intervencija BIRN-a na izazovu Judicial Dig Data Challenge sastoji se od sinteze dostupnih pravosudnih podataka o rodno zasnovanom nasilju, napadima na novinare i LGBTQI+ osobe, korupciji, rešavanju građanskih sporova, upravljanju ljudskim resursima u pravosudnim institucijama, efikasnosti APP-a, Vrhovnog suda i Specijalnog tužilaštva, između ostalog, povezivanjem više skupova podataka iz Sudskog saveta Kosova (SSK), Tužilačkog saveta Kosova (TSK) i Agencije za pravnu pomoć (APP).

Takođe, naša intervencija ima za cilj da proširi kategoriju ljudi koji koriste dostupne sudske podatke. Ovo će se postići angažovanjem drugih aktera, kao što su studenti i novinari, u procesu analize podataka i predlaganjem sredstava za adresiranje potreba zasnovanim na podacima.

U tom pogledu, BIRN poziva sve zainteresovane mlade, perspektivne novinare i novinare srednje karijere da se prijave za tromesečnu stipendiju koju obezbeđuje MFK.

Pet (5) ambicioznih i smelih novinara će izabrati tim profesionalnih urednika kako bi postali deo ovog programa. Svaki stipendista će dobiti stipendiju od 400,00 evra za detaljnu istraživačku priču zasnovanu na pravosudnim podacima.

Osim toga, odabrani novinari će dobiti mentorstvo tima visokokvalifikovanih urednika BIRN Kosovo i pravnih savetnika, koji imaju veliko iskustvo u praćenju sudova, pravosudnih podataka i produkciji i uređivanju visokokvalitetnog izveštavanja na Kosovu u vezi sa pravosudnim sistemom.

Na kraju programa, očekuje se da stipendisti proizvedu originalnu ispitivačku/istraživačku detaljnu priču sa ograničenjem od 1.000 – 1.500 reči.

Da li ste zainteresovani da postanete deo ovog programa?

 

Popunite obrazac prijave i pošaljite vašu prijavu do ponoći 30. aprila 2022. godine, na [email protected], sa naslovom: Prijava za Dig Data Challenge Fellowship.

Sva pitanja u vezi ovog programa ili prijave mogu se poslati na [email protected], najkasnije do 25. maja.

Žene i pripadnici nevećinskih zajednica se snažno ohrabruju da se prijave.