BIRN-i jep Shpërblim për Gazetarë që Punojnë me Dokumente

Posted on

A keni botuar storie të suksesshme falë materialeve të marra në bazë të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike?

BIRN-i dëshiron të shpërblejë materialisht gazetarët që kanë shfrytëzuar dokumente të tilla për përgatitjen e artikujve të tyre.

BIRN-i ofron çmimin kryesor prej 1000 eurosh për shkrimin më të mirë të gazetarisë hulumtuese që është realizuar duke përdorur dokumente publike të nxjerra nga institucionet. Për fituesit e vendit të dytë janë paraparë 700 euro, ndërsa çmimi i tretë ka vlerën e 300 eurove.

Në këtë mënyrë BIRN-i dëshiron t’i përkrahë gazetarët, ngase ata janë në vijën e parë të frontit të luftës për transparencë në institucionet qeveritare. Kjo luftë është e vështirë. Një raport i kohëve të fundit, i publikuar nga BIRN-i, ka zbuluar se kërkesat e parashtruara në bazë të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike janë realizuar në vetëm 30 për qind të rasteve.

Andaj, shkrimi i storieve në bazë të dokumenteve publike të nxjerra ligjërisht, kërkon shumë punë dhe shumë kujdes. Madje edhe nëse kërkesat për dokumente publike nuk përmbushen, vetë akti i presionit mbi institucionet për të zbatuar obligimet e tyre ligjore përbën një vegël të rëndësishme në promovimin e kulturës së transparencës.

Nëse mëtohen përmirësime të theksuara në cilësinë e qeverisjes në Kosovë, duke filluar nga shpenzimet më efektive të parasë publike, deri te luftimi më i efektshëm i korrupsionit, është i domosdoshëm vëzhgimi më intensiv, më inteligjent dhe më i gjerë i punës së sektorit publik.

BIRN-i do të shqyrtojë storiet në shtyp, televizion, radio ose internet, të publikuara në mediume kosovare mes datave 1 gusht 2012 dhe 31 korrik 2013.

Storiet mund të jenë të shkruara në shqip, serbisht ose anglisht. Materialet e siguruara në bazë të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike duhet të jenë kyçe për hetimet e kryera për nevoja të këtyre storieve.

Konkurruesit duhet të paraqesin edhe një deklaratë të shkurtër, prej jo më shumë se 800 fjalësh, në të cilën në detaje përshkruajnë se si e kanë shfrytëzuar Ligjin për Qasje në Dokumente Publike gjatë përgatitjes së stories dhe se si materialet e siguruara përmes këtij ligji kanë qenë thelbësore për këtë storie.

Çdo material i paraqitur në konkurs do të shqyrtohet nga një panel i gazetarëve me përvojë.

Për të marrë pjesë në këtë konkurs, konkurrentët duhet të dorëzojnë storien origjinale dhe deklaratën me shkrim, jo më vonë se deri më 20 shtator 2013 në [email protected]. Storiet në radio dhe televizion duhet të paraqiten në formën origjinale të emituar dhe të kenë të bashkëngjitur edhe transkriptin e raportit të emituar.

BIRN-i do t’i shpallë fituesit më 28 shtator 2013, në Ditën Ndërkombëtare të së Drejtës për të Ditur.