Open Call for Energy Efficiency and Environmental Reporting Workshop

Posted on

On December 23, 2020, BIRN Kosovo and TV Mreza will organize a workshop for journalists that focuses on improving knowledge and reporting on energy efficiency, as well as the health benefits of using renewables and creating a clean environment.

The workshop will directly increase the capacities of local journalists and help deliver professional and unbiased reporting on energy efficiency, renewables, health and the environment.

It will be designed to contain both theoretical and practical elements, so participants will not only learn theory but immediately implement it in practice.

This workshop is organised within the “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda” project, which is supported by the European Union in Kosovo and implemented by BIRN Kosovo, TV Mreza, ERA Group and Bankwatch.

Journalists attending the workshop will be equipped with the necessary skills to cover the sustainable development agenda, with a particular focus on energy efficiency and the environment.

Trainers in this workshop will be:

Jeta Xharra – BIRN Kosovo’s Country Director
Visar Prebreza and Kreshnik Gashi – BIRN Kosovo’s Managing EditorsFatmir Gërguri – Environmental Expert and former Chief Inspector at the Independent Commission for Mines and Minerals
Aleksandar Djordjevic – Environmental journalist at BIRN Serbia
Dragan Gmizic – Journalist and award-winning environmental film maker in Serbia

Requirements to participate in the workshop: Participants must have been an active journalist for at least one year, either freelance or connected to a media outlet, and must have published or broadcast a minimum of 7-10 stories.

The deadline to apply for participation is 11.59pm on December 22, 2020. The maximum number of participants is 20. The workshop will be held via ZOOM and is the second and final workshop organised within the “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda” project.

If you are interested in participating in the workshop, please click on the link/s below to register in:

***

Thirrje e hapur për pjesëmarrje në punëtorinë mbi efiçiencën e energjisë dhe raportimin në fushën e ambientit

Më 23 dhjetor 2020, BIRN Kosova dhe TV Mrezha do të organizojnë një punëtori për gazetarë të fokusuar në rritjen e njohurive dhe raportimit mbi efiçiencën e energjisë si dhe përfitimet e të përdorurit të energjisë së ripërtërishme. Gazetarët që do të marrin pjesë në këtë punëtori do të pajisen me aftësitë e nevojshme për të mbuluar agjendën e zhvillimit të qëndrueshëm, me fokus të veçantë në efiçiencën e energjisë dhe mjedisin.

Kjo punëtori është dizajnuar të përmbajë elemente teorike dhe praktike në mënyrë që pjesëmarrësit jo vetëm që përvetësojnë anën teorike por edhe ta kthejnë atë në rezultate të prekshme. Kjo punëtori organizohet brenda projektit “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda”, mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe implementohet nga BIRN Kosova, TV Mrezha, ERA Group dhe Bankwatch.

Gazetarët që do të marrin pjesë në këtë punëtori do të pajisen me aftësitë e nevojshme për të mbuluar agjendën e zhvillimit të qëndrueshëm, me fokus të veçantë në efiçiencën e energjisë dhe mjedisin.

Trajnerë në këtë punëtori do të jenë:

Jeta Xharra – Drejtoreshë Ekzekutive e BIRN Kosova
Visar Prebreza dhe Kreshnik Gashi – Redaktorë Menaxhues në BIRN Kosova

Fatmir Gërguri – Ekspert i Mjedisit
Aleksandar Gjorgjeviq – Gazetar në BIRN Serbia
Dragan Gmiziq – Gazetar dhe producent i filmave mjedisorë me çmime të fituara në Serbi

Kriteret minimale për të marrë pjesë në këtë punëtori

Pjesëmarrësit duhet të jenë gazetarë aktivë për të paktën një vit, qoftë i/e pavarur apo i/e lidhur me media, dhe të ketë të publikuar apo transmetuar të paktën 7-10 storie.

 Afati i fundit për të aplikuar për pjesëmarrje në këtë punëtori është 22 dhjetor 2020, 23:59, ndërsa numri maksimal i pjesëmarrësve është 20. Punëtoria do të mbahet përmes aplikacionit ZOOM dhe është punëtoria e dytë dhe e fundit e organizuar në kuadër të projektit “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda”.

Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë në punëtori, ju lutemi klikoni në linkun më poshtë për t’u regjistruar:

***

Otvoreni poziv za radionicu o izveštavanju o energetskoj efikasnosti i životnoj sredini

BIRN Kosovo i TV Mreža organizuju 23. decembra 2020. godine radionicu za novinare koja se fokusira na unapređenje znanja i izveštavanje o energetskoj efikasnosti, kao i zdravstvenim prednostima korišćenja obnovljivih izvora i stvaranja čiste životne sredine. Ovo će neposredno uvećati sposobnosti lokalnih novinara i pomoći im da na profesionalan i nepristrasan način izveštavaju o energetskoj efikasnosti, obnovljivoj energiji, zdravlju i životnoj sredini.

Radionica će biti osmišljena da sadrži i teorijske i praktične elemente, tako da učesnici neće samo steći teorijska znanja, već će odmah  početi i da ih primenjuju. Ova radionica je organizovana u okviru projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“, koji podržava Evropska unija na Kosovu, a sprovode BIRN Kosovo, TV Mreža, ERA grupa i Bankwatch.

Novinari koji prisustvuju radionici biće osposobljeni  veštinama potrebnim za izveštavanje, odnosno pisanje o agendi za održivi razvoj sa posebnim fokusom na energetsku efikasnost i životnu sredinu.

Predavači na ovoj radionicu biće:

Jeta  Džara –  direktorka BIRN Kosovo

Krešnik Gaši i Visar Prebreza – glavni urednici BIRN Kosovo

Fatmir Gerguri – ekspert za zaštitu životne sredine

Aleksandar Đorđević – istraživački novinar u  BIRN  Srbija

Dragan Gmizić – novinar i nagrađivani filmski reditelj o životnoj sredini/ekologiji

Minimalni uslovi za učestvovanje na ovoj radionici: Učesnici moraju da budu aktivni novinari najmanje godinu dana, bilo novinari slobodnjaci ili koji rade za medijsku kuću i da su objavili ili emitovali najmanje 7-10 priča.

Rok za prijavu za učešcće na ovoj radionici je 22. decembar 2020. godine, do 23.59 časova dok je maksimalan broj učesnika 20. Radionica će se održati putem ZOOM-a i druga je i poslednja radionica organizovana u okviru projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“.

Ako ste zainteresovani za učešće na radionici, kliknite  link/ove u nastavku da biste se registrovali: