Green Energy Days 2022 Comes to an End

Posted on

Green Energy Days 2022 took place in various locations across Kosovo between May 16 and 22. The initiative included numerous activities, which have been followed up with TV broadcasts and articles.

Held for the second year in a row, Green Energy Days is aimed at providing a much-needed spotlight on the importance of energy efficiency, environmental protection and public health, especially to relevant officials.

BIRN Kosovo launched this year’s initiative with the release of “Helm n’ujë, Helm n’ajër” (Poison in the Water, Poison in the Air), a documentary produced by Ikonë Studio and Pixels Production. The launch event was hosted by BIRN Kosovo’s environmental journalist Drenushë Ramadani. It also welcomed several keynote speakers, such as deputy head of the European Union Office in Kosovo AnnaCarin Platon, producer at Ikonë Studio Valon Bajgora, executive director of the Active Citizens NGO Flutura Zymi and executive director of TV Mreža Mustafa Skenderi.

ERA Group organised two youth dialogue meetings on environmental protection with 109 young people from the municipalities of Peja and Gjakova. The sessions promoted good environmental practices and advocacy tools aimed at addressing pressing environmental issues.

One of the major events of Green Energy Days 2022 was the hosting of a high-level conference on May 19. Featuring three discussion panels, the conference brought together senior leaders and decision makers from around Kosovo and the region to discuss the Western Balkans’ green energy future as well as the challenges of decarbonisation. A new position paper on Kosovo’s National Energy and Climate Plan (NECP), which included 32 concrete recommendations on how to move the country towards an energy efficient and 100 per cent renewable economy, was also launched at the conference.

BIRN Kosovo’s executive director Jeta Xharra hosted the conference, which was opened by President of Kosovo Vjosa Osmani and the EU Office in Kosovo’s AnnaCarin Platon. Speakers included the mayors of Prishtina, Tirana and Sarajevo, and environment and economy ministers from Kosovo and Albania, who discussed their respective green agendas. The Mayors of Prizren, Gjilan, Obiliq and Drenas closed the conference by discussing environmental issues in their respective municipalities.

An in-depth article on water and river pollution and a public service announcement on water pollution in the White Drin River were also published during Green Energy Days 2022, alongside short articles and news pieces promoting the initiative.

ERA Group closed Green Energy Days 2022 by organising a youth mobilisation activity with 30 young people from the municipality of Peja. Through this activity, participants had the opportunity to plant pine trees in their school garden, thereby greening the public space and promoting collective action amongst younger generations.

Green Energy Days is an initiative under the “Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda” project, which is funded by the European Union Office in Kosovo and implemented by BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, ERA Group and TV Mreža.
The Green Energy Days 2022 initiative was the second and final edition within the “Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda” project.

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of BIRN and do not necessarily reflect the views of the European Union.

 

Me Aktivitete të Shumta Përfunduan ‘Ditët e Energjisë së Gjelbër 2022’

‘Ditët e Energjisë së Gjelbër 2022’, u shënuan në lokacione të ndryshme anembanë Kosovës ndërmjet 16 dhe 22 majit. Nisma përfshinte aktivitete të shumta, për të cilat u raportua në lajme televizive dhe artikuj mediatikë.

Për të dytin vit radhazi, ‘Ditët e Energjisë së Gjelbër’ synuan të nxjerrin në pah sa me rëndësi është efiçienca e energjisë, mbrojtja e mjedisit dhe shëndeti publik, veçanërisht për zyrtarët përkatës.

BIRN Kosova filloi nismën e këtij viti me publikimin e “Helm n’ujë, Helm n’ajër”, një dokumentar që është produksion i Ikonë Studio dhe Pixels Production.

Aktiviteti i parë i këtij edicioni u drejtua nga gazetarja mjedisore e BIRN-it në Kosovë, Drenushë Ramadani.

Aty morën pjesë gjithashtu disa folës tjerë, si: AnnaCarin Platon – zëvendësshefe e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Valon Bajgora – producent në Ikonë Studio, Flutura Zymi – drejtore ekzekutive e OJQ-së Qytetarët Aktivë dhe Mustafa Skenderi – drejtor ekzekutiv i TV Mreža.

ERA-Group organizoi dy takime dialogu me të rinjtë për mbrojtjen e mjedisit, ku morën pjesë 109 të rinj nga komunat e Pejës dhe Gjakovës. Seancat promovuan praktikat e mira mjedisore dhe mjetet avokuese që synojnë adresimin e çështjeve urgjente mjedisore.

Një nga aktivitetet kryesore të ‘Ditëve të Energjisë së Gjelbër 2022’ ishte organizimi i një konference të nivelit të lartë më 19 maj. Me tre panele diskutimi, konferenca bëri bashkë udhëheqës të lartë dhe vendimmarrës nga e gjithë Kosova dhe rajoni për të diskutuar të ardhmen e energjisë së gjelbër në Ballkanin Perëndimor, si dhe sfidat e dekarbonizimit.

Në konferencë u prezantua gjithashtu një dokument i ri i pozicionit mbi Planin Kombëtar të Energjisë dhe Klimës (PKEK) për Kosovën, i cili përfshinte 32 rekomandime konkrete se si mund të lëvizë vendi drejt një ekonomie me efiçiencë të energjisë dhe me burime të energjisë në shkallë 100 për qind.

Drejtoresha ekzekutive e BIRN-it në Kosovë, Jeta Xharra, drejtoi konferencën, e cila u hap nga Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe zëvendësshefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, AnnaCarin Platon. Folësit përfshinin kryetarin e komunës së Prishtinës dhe kryetarët e bashkive të Tiranës dhe të Sarajevës, si dhe ministrat e mjedisit dhe ekonomisë nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët diskutuan për agjendat e tyre të gjelbëra. Kryetarët e komunave të Prizrenit, Gjilanit, Obiliqit dhe Drenasit e mbyllën konferencën duke diskutuar për çështjet mjedisore në komunat e tyre përkatëse.

Një artikull i thelluar mbi ndotjen e ujërave dhe lumenjve dhe një material me interes të përgjithshëm publik mbi ndotjen e ujit në lumin Drini i Bardhë u publikuan gjithashtu gjatë ‘Ditëve të Energjisë së Gjelbër 2022’, krahas artikujve të shkurtër dhe lajmeve që promovojnë nismën.

ERA-Group mbylli ‘Ditët e Energjisë së Gjelbër 2022’ duke organizuar një aktivitet mobilizimi rinor me 30 të rinj nga komuna e Pejës. Përmes këtij aktiviteti, pjesëmarrësit patën mundësinë të mbjellin pisha në kopshtin e shkollës së tyre, duke gjelbëruar hapësirën publike dhe duke promovuar aksionin kolektiv mes brezave të rinj.

‘Ditët e Energjisë së Gjelbër’ është një nismë në kuadër të projektit “Evropianizimi i agjendës mjedisore të Kosovës”, i cili financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe zbatohet nga BIRN Kosova, CEE Bankwatch, ERA-Group dhe TV Mreža.

Nisma ‘Ditët e Energjisë së Gjelbër 2022’ ishte edicioni i dytë dhe i fundit në kuadër të projektit “Evropianizimi i agjendës mjedisore të Kosovës”.

Ky publikim është botuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e BIRN Kosova dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

 

Dani Zelene Energije 2022. Privedeni Kraju

Dani zelene energije 2022. održani su na različitim lokacijama širom Kosova, između 16. i 22. maja. Inicijativa je uključivala brojne aktivnosti, koje su propraćene TV prenosima i člancima.

Dani zelene energije, koji se održavaju drugu godinu za redom, imaju za cilj da, stave u žižu javnosti i ukažu na preko potrebnu važnost energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i javnog zdravlja, posebno relevantnim zvaničnicima.

BIRN Kosovo pokrenuo je ovogodišnju inicijativu projekcijom filma „Helm n’ujë, Helm n’ajër” (Otrov u vodi, Otrov u vazduhu), dokumentarni film u produkciji Ikonë Studio i Pixels Production. Domaćin projekcije bila je novinarka BIRN Kosova koja izveštava o životnoj sredini, Drenushë Ramadani. Na ovoj prigodi, prisutnima se obratilo nekoliko glavnih govornika, kao što su zamenica šefa Kancelarije Evropske unije na Kosovu, AnnaCarin Platon, producent Ikonë Studija Valon Bajgora, izvršni direktor NVO Aktivni građani Flutura Zymi i izvršni direktor TV Mreže, Mustafa Skenderi.

Organizacija ERA Group je organizovala dva dijaloga sa mladima na temu zaštite životne sredine sa 109 mladih iz opština Peć i Đakovica. Na sesijama su promovisane dobre prakse zaštite životne sredine i alati za zagovaranje usmereni na rešavanje hitnih pitanja životne sredine.

Jedan od glavnih događaja Dana zelene energije 2022. bilo je održavanje konferencije na visokom nivou 19. maja. Sa tri panela za diskusiju, konferencija je okupila lidere i donosioce odluka sa celog Kosova i iz regiona, kako bi razgovarali o budućnosti zelene energije na zapadnom Balkanu, kao i o izazovima dekarbonizacije. Na konferenciji je takođe predstavljen novi pozicioni dokument o Nacionalnom energetskom i klimatskom planu Kosova (NEKP), koji je uključivao 32 konkretne preporuke namenjene Kosovu kako bi krenulo u pravcu privrede stopostotno bazirane na obnovljivim izvorima energije.

Izvršna direktorka BIRN Kosova, Jeta Xharra, bila je domaćin konferencije koju su otvorili predsednica Kosova, Vjosa Osmani i zamenica šefa Kancelarije EU na Kosovu, AnnaCarin Platon. Među govornicima su bili gradonačelnici Prištine, Tirane i Sarajeva, te ministri životne sredine i privrede sa Kosova i iz Albanije, koji su govori o svojim zelenim agendama. Predsednici opština Prizren, Gnjilane, Obilić i Glogovac su zatvorili konferenciju diskusijom o pitanjima životne sredine u njihovim opštinama.

Detaljan članak o zagađenju vode i reka i javno saopštenje o zagađenju vode u reci Beli Drim takođe su objavljeni tokom Dana zelene energije 2022, zajedno sa kratkim člancima i vestima koji promovišu inicijativu.

ERA Group je zaključila Dane zelene energije 2022. organizovanjem aktivnosti animiranja mladih sa 30 mladih iz opštine Peć. Ovom aktivnošću, učesnici su imali priliku da zasade borove u svojoj školskoj bašti, ozelenjavajući na taj način javni prostor i promovišući kolektivno delovanje među mladim pokolenjima.

Dani zelene energije su inicijativa u okviru projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a realizuju BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, ERA Group i TV Mreža.
Inicijativa Dani zelene energije 2022. bila je drugo i poslednje izdanje u okviru projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“.

Ovaj tekst je objavljen uz podršku Evropske unije na Kosovu. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost BIRN Kosovo i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije na Kosovu.