ERA Group Organised Two Youth Dialogue Meetings with Youth From the Municipalities of Peja and Gjakova

Posted on

On May 17 and 20, ERA Group organised two youth dialogue meetings with youth from the municipalities of Peja and Gjakova.

The dialogue sessions, facilitated by ERA Group’s executive director Fatos Lajqi, were aimed at educating youth on environmental protection and promoting good environmental practices. During the meetings, young people discussed protected areas and their significance. They also learned more about civil society initiatives that are focused on environmental protection as well as advocacy tools and materials such as the “Mos ma prek Lumbardhin” (Don’t Touch Lumbardhi) campaign aimed at addressing pressing environmental issues.

Fifty-four young people participated in the dialogue meeting in Peja while 55 participated in the session in Gjakova.

The two youth dialogue meetings were part of the Green Energy Days 2022 programme. Green Energy Days is organised within the “Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda” project, which is funded by the European Union Office in Kosovo and implemented by BIRN Kosovo, CEE Bankwatch and TV Mreža.

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of BIRN and do not necessarily reflect the views of the European Union.

 

ERA Group mban takime me të rinjtë për edukimin rreth mbrojtjes së mjedisit

Më 17 dhe 20 maj, ERA Group, në kuadër të projektit “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda”, mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe implementuar nga BIRN Kosova, Bankwatch, ERA Group, dhe TV Mrezha, mbajti dy takime të dialogut me të rinjë nga komunat e Pejës dhe Gjakovës.

Takimet e dialogut me të rinjë u mbajtën nga Fatos Lajqi – Drejtor Ekzekutiv i ERA Group. Qëllimi i takimeve të dialogut me të rinjë ishte edukimi i të rinjëve rreth mbrojtjes së mjedisit, si dhe promovimi i praktikave të mira mjedisore. Gjatë takimeve, pjesëmarësit biseduan për zonat e mbrojtura dhe rëndësinë e tyre. Gjithashtu, atyre u ofrua mundësia të mësojnë më shumë rreth iniciativave të shoqërise civile për mbrojtjen e mjedisit dhe mënyrat e avokimit mbi çēshtjet e ngutshme mjedisore, siç është rasti i kampanjës “Mos ma prek Lumbardhin”.

Në takimin e dialogu, i cili u mbajt në komunën e Pejës, morën pjesë gjithsej 54 të rinjë, ndërsa në atë të komunës së Gjakovës, morën pjesë gjithsej 55 të rinjë.

Këto dy takime të dialogut me të rinjë u organizuan brenda kampanjës “Ditët e energjisë së gjelbër 2022”, organizuar nga partnerët e projektit “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda”.

Ky publikim është botuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e BIRN Kosova dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

 

17 i 20  maja ERA Group je u okviru projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a koji realizuje sa organizacijama BIRN Kosovo, CEE Bankwatch i TV Mreža, organizovala dva dijaloga mladih iz opština Peć i Đakovica.

Dijaloge mladih održao je izvršni direktor ERA Group – Fatos Ljajći. Cilj ovih dijaloga mladih bila je edukacija mladih o zaštiti životne sredine, kao i promocija dobrih praksi u oblasti životne sredine. Duž ovog dijaloga, mladi su razgovarali o zaštićenim područjima i njihovom značaju. Takođe su naučili više o inicijativama civilnog društva na polju zaštite životne sredine, kao i o alatkama i sredstvima zagovaranja za rešavanje hitnih pitanja životne sredine, na primer, kampanja „Ne diraj mi Bistricu“.

U dijalogu mladih u Peći učestvovalo je 54 mladih, dok je njih 55 učestvovalo u dijalogu mladih u Đakovici.

Oba dijaloga mladih organizovana su u sklopu „Dana zelene energije 2022“ kao deo projekta „Evropeizacija Kosovske agende za zaštitu.

Ovaj tekst je objavljen uz podršku Evropske unije na Kosovu. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost BIRN Kosovo i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije na Kosovu.