Digital Rights Training for Kosovo Journalists: Applications Open

Posted on

BIRN invites Kosovo journalists to apply for a three-day training program designed to address rising concerns over digital rights and freedoms violations in the Balkans. The event, to be held in Brezovica, Kosovo, from May 26 to May 28, 2023, will provide participants with a comprehensive understanding of digital rights, focusing on reporting breaches, content blocking, manipulations, and propaganda in the digital realm.

With technology evolving rapidly, it’s essential for journalists to stay up-to-date on the latest methods and strategies to uncover and appropriately report on digital rights violations. To tackle these challenges, BIRN is organizing a three-day training that will focus on the theoretical and practical framework necessary to understand digital rights and how to report on breaches, blocking and filtering content, manipulations, and propaganda in the digital environment.

Numerous reports from international human rights organisations, media organisations, CSOs and international institutions indicate a concerning situation regarding digital rights in the Balkans, highlighting the need for continued efforts to improve the protection and promotion of these rights, but also to enhance journalists’ ability to adequately report on these issues. Although many of the countries from the region have regulatory frameworks that formally address these issues, challenges persist, such as online surveillance, censorship and data privacy issues.

Frequent cyberattacks and online harassment also threaten the safety and security of many, including journalists, who are often targets of online attacks. Still, many journalists from the region may not be fully aware of the extent of digital rights violations or the underlying legal and technological aspects that lead to these kinds of violations.

BIRN’s training will provide ten selected journalists from Kosovo with a comprehensive understanding of the issues at stake, helping them to identify and report on digital rights violations more effectively. Journalists play a crucial role in raising public awareness and driving change, and by equipping them with the necessary skills and knowledge, this training will enable them to produce impactful stories that can contribute to a more informed public debate and eventually lead to policy changes that protect and promote digital rights in the Balkans.

Who can apply?

The Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) invites journalists from Kosovo to apply for a three-day training on reporting digital rights violations.

How to apply?

To apply, interested journalists should demonstrate an interest in digital rights, possess previous journalism experience and show active engagement in the field of digital rights. A selection committee will evaluate the applications and select ten journalists to participate in the training.

To apply, submit the following application form along with your CV and a motivational letter to [email protected] no later than May 19, 2023, by 5 pm CET, with the subject line: Digital Rights Reporting Training for Journalists KOSOVO.

Where?

The training will take place in Brezovica, Kosovo, from May 26 to May 28, 2023. The organizers will fully cover travel and accommodation costs for selected participants. The working language of the training is Albanian and English.

What to expect?

The training will provide selected journalists with essential skills and knowledge to effectively investigate and report on digital rights violations in an ever-changing technological landscape. The training will cover various aspects of digital rights reporting, including identifying and collecting digital rights violations, categorizing these violations, and reporting on individual cases and broader trends.

The program will also focus on multimedia, contemporary tools, and modern journalistic approaches, such as open-source investigations, data journalism, fact-checking, and cross-border collaborations. The training in Brezovica will offer valuable educational insights and provide the opportunity to connect with fellow journalists and experts working in the digital rights field.

Unique opportunity after the training

Upon completion of the training, journalists will have the opportunity to pitch their story ideas to BIRN. Selected journalists will receive on-the-job mentoring and financial support to research and apply their newly acquired skills to implement their ideas on cases involving breaches, content blocking, filtering, manipulations, and propaganda in the digital environment.

Long story short

DEADLINE: Submit the application form along with your CV and a motivational letter to [email protected]  no later than May 19, 2023, at 5 pm CET with the subject line: Digital Rights Reporting Training for Journalists KOSOVO.

DATES OF TRAINING: May 26, May 27, and May 28, 2023

LOCATION: Brezovica, Kosovo

 

Trajnim për të Drejtat Digjitale për Gazetarët e Kosovës: Ftesë për aplikim

BIRN fton gazetarët e Kosovës që të aplikojnë për një program tre-ditor trajnimi i cili ka për qëllim të trajtojë çështjet gjithnjë e më shqetësuese lidhur me shkeljet e të drejtave dhe lirive digjitale në Ballkan. Ky trajnim, i cili do të mbahet në Brezovicë të Kosovës, nga data 26 maj deri më 28 maj 2023, do t’u ofrojë pjesëmarrësve një pasqyrë të plotë të kuptimit të të drejtave digjitale, duke u fokusuar në raportimin e shkeljeve, bllokimet e postimeve, manipulimet, dhe propagandën në sferën digjitale.

Marrë parasysh sa shpejtë po ndryshon teknologjia, është me rëndësi thelbësore që gazetarët të jenë në hap me metodat dhe strategjitë e fundit se si zbulohen dhe si raportohen në mënyrë të duhur shkeljet e të drejtave digjitale. Për të trajtuar këto sfida, BIRN është duke organizuar trajnim tre-ditor i cili do të fokusohet në kornizën teorike dhe praktike të domosdoshme për të kuptuar të drejtat digjitale dhe mënyrën e raportimit të shkeljeve, bllokimeve dhe filtrimit të postimeve, manipulimet dhe propagandën në mjedisin digjital.

Një numër i madh raportesh nga organizata ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, organizata mediatike, organizata të shoqërisë civile dhe institucione ndërkombëtare tregojnë se situata lidhur me të drejtat digjitale në Ballkan është shqetësuese, dhe raportet theksojnë se ka nevojë për përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar mbrojtjen dhe promovimin e këtyre të drejtave, por edhe për të përmirësuar aftësitë e gazetarëve për të raportuar si duhet këto çështje. Pavarësisht asaj se shumë vende të rajonit kanë korniza rregullative të cilat trajtojnë zyrtarisht këto çështje, sfidat vazhdojnë, sfidat me çështje si mbikëqyrja në internet, censura dhe privatësia e të dhënave.

Sulmet e shpeshta kibernetike dhe ngacmimet në internet janë gjëra që po ashtu rrezikojnë sigurinë dhe mbrojtjen e shumë njerëzve, duke përfshirë ato të gazetarëve, të cilët shpesh janë caqe të sulmeve në internet.

Prapëseprapë, shumë gazetarë të rajonit mund të mos jenë plotësisht në dijeni për nivelin e shkeljeve të të drejtave digjitale apo për aspektet themelore ligjore e teknologjike që çojnë tek këto lloj shkeljesh.

Trajnimi i BIRN-it do t’u ofrojë dhjetë gazetarëve të përzgjedhur nga Kosova një pasqyrë të plotë të kuptimit të këtyre çështjeve, dhe do t’i ndihmojë ata të identifikojnë dhe raportojnë në mënyrë më efektive shkeljet e të drejtave digjitale. Gazetarët luajnë rol vendimtar në rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe në shtyrjen përpara të ndryshimeve, andaj, duke i pajisur ata me aftësitë dhe njohuritë e duhura, ky trajnim do t’u mundësojë atyre të përgatisin storie të cilat do të kenë efekt dhe të cilat mund t’i kontribuojnë një debati publik më të informuar dhe përfundimisht mund të çojnë tek ndryshime të politikave të cilat mbrojnë dhe promovojnë të drejtat digjitale në Ballkan.

Kush mund të aplikojë?

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) fton gazetarët nga Kosova të aplikojnë për pjesëmarrje në trajnimin tre-ditor për raportimin e shkeljeve të të drejtave digjitale.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar për këtë mundësi, gazetarët e interesuar duhet të dëshmojnë se kanë interesim në të drejtat digjitale, përvojë të mëparshme gazetareske, dhe të tregojnë angazhim aktiv në fushën e të drejtave digjitale. Një komision vlerësues do të vlerësojë aplikacionet dhe do të përzgjedhë dhjetë gazetarë për të marrë pjesë në trajnim.

Për të aplikuar, dorëzoni këtë formular aplikimi bashkë me CV-në tuaj dhe një letër motivuese tek [email protected]  më së largu më datë 19 maj 2023, ora 17:00 duke shkruar tek subjekti i emailit: Digital Rights Reporting Training for Journalists KOSOVO.

Ku?

Trajnimi do të mbahet në Brezovicë të Kosovës, nga data 26 maj deri më 28 maj 2023. Organizatorët do të mbulojnë plotësisht shpenzimet e udhëtimit dhe qëndrimit për pjesëmarrësit e përzgjedhur. Gjuha e punës në trajnim është shqip dhe anglisht.

Çfarë ju pret?

Gazetarëve të përzgjedhur trajnimi do t’u ofrojë aftësi dhe njohuri thelbësore të hetimit/hulumtimit dhe raportimit efektiv të shkeljeve të të drejtave digjitale në sferën teknologjike e cila gjithnjë është duke ndryshuar. Trajnimi do të shikojë aspektet e ndryshme të raportimit të të drejtave digjitale, duke përfshirë identifikimin dhe grumbullimin e shkeljeve të të drejtave digjitale, kategorizimin shkeljeve, dhe raportimin e rasteve individuale dhe tendencave më të gjera.

Programi i trajnimit do të fokusohet edhe në multimedia, mjetet bashkëkohore, qasjet moderne gazetareske siç janë hetimet/hulumtimet me mjete teknologjike me burim të hapur, gazetarinë e cila bazohet në analizim të të dhënave, kontrollimin e fakteve dhe bashkëpunimet ndërkufitare. Trajnimi në Brezovicë do të ofrojë njohuri të vlefshme edukative dhe do të ofrojë mundësi për t’u njohur me kolegë gazetarë dhe ekspertë të cilët punojnë në fushën e të drejtave digjitale.

Mundësi unike pas trajnimit

Pas përfundimit të trajnimit, gazetarët do të kenë mundësinë që t’i paraqesin BIRN-it idetë e tyre për storie. Gazetarët e përzgjedhur do të përfitojnë mentorim dhe mbështetje financiare për të bërë hulumtim dhe për të zbatuar aftësitë e posa-fituara të tyre për të realizuar idetë që kanë për storie lidhur me shkelje, bllokime të postimeve, filtrimeve, manipulimeve dhe propagandave në mjedisin digjital.

Pra, si përmbledhje

AFATI I FUNDIT: Dërgoni këtë formular aplikimi bashkë me CV-në tuaj dhe një letër motivuese tek [email protected]  më së largu deri më datë 19 maj 2023, ora 17:00 duke shkruar tek subjekti i emailit: Digital Rights Reporting Training for Journalists KOSOVO.

DATAT E TRAJNIMIT: 26 maj, 27 maj dhe 28 maj 2023

LOKACIONI: Brezovicë, Kosovë

 

Obuka o digitalnim pravima za novinare na Kosovu: Otvoren je rok za prijavu

BIRN poziva kosovske novinare da se prijave na trodnevni program obuke koji je osmišljen da odgovori na rastuću zabrinutost o kršenjima digitalnih prava i sloboda na Balkanu. Ovaj događaj, koji će se održati u Brezovici, na Kosovu, od 26 do 28 maja 2023. godine, će pružiti učesnicima sveobuhvatno razumevanje o digitalnim pravima, sa fokusom na kršenja u toku izveštavanja, blokiranje sadržaja, manipulacije i propagandu u digitalnom svetu.

Uz tehnologiju koja se brzo razvija, za novinare je od suštinskog značaja da budu u koraku sa poslednjim metodama i strategijama za otkrivanje i pravilno izveštavanje o kršenju digitalnih prava. Da bi se uhvatio u koštac sa ovim izazovima, BIRN organizuje trodnevnu obuku koja će se fokusirati na teoretski i praktički okvir neophodan za razumevanje digitalnih prava i kako izveštavati o prekršajima, blokiranju i filtriranju sadržaja, manipulacijama i propagandi u digitalnom okruženju.

Brojni izveštaji od međunarodnih ogranizacija za ljudska prava, medijskih organizacija, organizacija civilnog društva i međunarodnih institucija ukazuju na zabrinjavajuću situaciju u vezi digitalnih prava na Balkanu, naglašavajući potrebu za neprekidnim naporima da se poboljša zaštita i promocija ovih prava, ali i da se unaprede veštine novinara da adekvatno izveštavaju o ovim pitanjima. Iako većina zemalja u regiji poseduje regulatorni okvir koji se zvanično bavi ovim pitanjima, izazov i dalje postoji u sledećim pitanjima: online nadzor, cenzura i pitanja o privatnosti podataka.

Česti sajber napadi i onlajn uznemiravanje takođe prete sigurnosti i bezbednosti mnogih ljudi, ukjučujući novinare koji se često nalaze na meti ovih onlajn napada. Međutim, mnogi novinari iz regije možda nisu svesni razmera kršenja diitalnih prava ili pravnih i tehnoloških aspekata koji vode do ovih vrsta prekršaja.

BIRN-ova obuka će deset odabranim novinarima sa Kosova sa sveobuhvatnim razumevanjem pitanja o kojima je reč, pomoći da identifikuju i izveštavaju o kršenjima digitalnih prava na efikasniji način. Novinari igraju važnu ulogu u podizanju svesti javnosti i pokretanju promena, kao i u naoružavanju javnosti sa potrebnim veštinama i znanjem, otuda će im ova obuka omogućiti da proizvode uticajne priče koje mogu doprineti informisanijim javnim raspravama i na kraju dovesti do promena politika koje štite i promovišu digitalna prava na Balkanu.

Ko se može prijaviti?

Balkanska mreža za istražno novinarstvo (engleski BIRN) poziva novinare sa Kosova da se prijave na trodnevnu obuku o izveštavanju o kršenjima digitalnih prava.

Kako se možete prijaviti?

Da bi se prijavili, zainteresovani novinari treba da pokažu interesovanje za digitalna prava, imaju prethodno novinarsko iskustvo i da pokažu aktivan angažman u oblasti digitalnih prava. Komisija za procenu će ocenjivati prijave i odabrati deset novinara koji će učestvovati na obuci.

Za prijavu, pošaljite sledeći obrazac za prijavu zajedno sa Vašim CV-om i motivacionim pismom na email adresu [email protected]  najdalje do 19. maja 2023. godine u 17:00h po centralno-evropskom vremenu, sa naslovom: Obuka za izveštavanje o digitalnim pravima KOSOVO.

Gde?

Obuka će se održati u Brezovici, Kosovo, od 26-28 maja, 2023. godine. Organizatori će u potpunosti pokriti putne troškove i troškove smeštaja za odabrane učesnike. Radni jezici obuke će biti albanski i engleski.

Šta očekivati?

Obuka će odabranim novinarima pružiti osnovne veštine i znanje da efikasno istražuju i izveštavaju o kršenjima digitalnih prava u tehnološkom okruženju koje se stalno menja. Obuka će se baviti različitim aspektima izveštavanja o digitalnim pravima, uključujući i identifikovanje i prikupljanje primera kršenja digitalnih prava, kategorizaciju prekršaja i izveštavanje o individualnim slučajevima i rasprostranjenijim trendovima.

Program obuke će biti fokusiran na multimedije, savremene alate i moderne novinarske pristupe kao što je istraživanje otvorenog izvora, data novinarstvo, provera činjenica i prekogranične saradnje. Obuka u Brezovici će pružiti vredne obrazovne uvide i mogućnost povezivanja sa kolegama novinarima i stručnjacima koji rade u oblasti digitalnih prava.

Jedinstvena mogućnost nakon obuke

Po završetku obuke, novinari će imati mogućnost da predstave svoju priču BIRN-u. Odabrani novinari će dobiti mentorstvo na poslu i finansijsku podršku za istraživanje i primenu svojih novostečenih veština kako bi implementirali svoje ideje u slučajevima koji uključuju kršenja, blokiranje sadržaja, filtriranje, manipulacije i propagandu u digitalnom okruženju.

Ukratko

ROK ZA APLICIRANJE: Pošaljite obrazac za prijavu zajedno sa Vašim CV-om i motivacionim pismom na email adresu [email protected]  najkasnije do 19. maja 2023. godine, u 17:00h po srednje-evropskom vremenu sa naslovom: Obuka za novinare za izveštavanje o digitalnim pravima KOSOVO.

DATUMI OBUKE: maj 26, maj 27, i maj 28, 2023. godine.

MESTO: Brezovica, Kosovo