Call for Applications: BIRN Kosovo’s Anti-Disinformation Summer School 2022

Posted on

BIRN Kosovo’s first ever Anti-Disinformation Summer School will offer young people from different communities an opportunity to acquire state-of-the-art knowledge and skills on fact-checking journalism – and it’s free.

Are you a student or young journalist eager to learn and grow professionally even when the rest of your peers are off on summer holidays? Are you up for meeting new people with the same interests as you? Do you want to meet renowned journalists and acquire hands-on skills on fact-checking journalism from certified trainers? Then BIRN Kosovo has the right place for you.

From July 25-29, 2022, BIRN Kosovo is hosting the first Anti-Disinformation Summer School, offering young people from different communities in Kosovo an opportunity to acquire state-of-the-art knowledge and skills on fact-checking journalism, all while interacting with young like-minded peers.

With fake news and disinformation being “the sign of the times”, especially with the current situation in Ukraine and the Russian disinformation apparatus surrounding it, training students and young journalists from different communities in Kosovo to identify and debunk fake news and disinformation is crucial to preventing the spread of these phenomena in Kosovo and beyond.

BIRN’s Anti-Disinformation Summer School will be held at Amazona Hotel in Prishtina from July 25-29. In the framework of the Summer School, BIRN Kosovo is teaming up with renowned local and regional journalists who will share their experiences and speak on the importance of fact-checking journalism as a means of countering malign foreign and domestic influences.

BIRN has put together a team of award-winning trainers with extensive experience in fact-checking journalism to deliver a series of training modules covering topics including: the basics of investigative journalism; international fact-checking standards and mechanisms; media ethics and the legal consequences of defamation and libel; fact-checking on a variety of issues relating to economics, rule of law, politics and other current affairs issues; and identification of “deep fake” – to name a few.

The programme will comprise training modules consisting of talks from renowned local and regional guest speakers, Q&As with public officials on the topic of disinformation from an institutional point of view and hands-on training sessions delivered by certified and award-winning trainers.

Guest speakers will share their experience in investigating and reporting on key topics that are of relevance to the local and regional context, including risks of disinformation and fake news stemming external actors, the war in Ukraine and its reverberations in Kosovo.

Participants will have the opportunity to acquire knowledge and hands-on skills to engage in fact-checking journalism through comprehensive and interactive modules put together by BIRN’s professional trainers.

Participants will also have a chance to put their newly acquired knowledge and skills into practice through individual and group work activities, which will take place at the end of each afternoon session.

All activities organized in the framework of the Anti-Disinformation Summer School will be held in parallel in Albanian and Serbian languages, with simultaneous translation provided. Simultaneous English translation will be provided on selected days.

Participation in the Anti-Disinformation Summer School is free. Accommodation, meals and transportation expenses will be covered fully by BIRN Kosovo.

Who can apply?

Eligible participants include students in Kosovo in their final year of studies in journalism, law, political science or social studies as well as young, aspiring, junior journalists in Kosovo. Applicants from marginalized communities in Kosovo that fulfill the afore-mentioned criteria are encouraged to apply.

To apply for the Anti-Disinformation Summer School, click here.

The deadline to apply is July 17, 2022, by 23.59 (local time).

 

Thirrje për Aplikim: Shkolla Verore për Anti-Dezinformim 2022, organizuar nga BIRN Kosova

 A je student apo gazetar në moshë të re dhe ke etje për të mësuar dhe për t’u zhvilluar profesionalisht përkundër faktit se të gjithë bashkëmoshatarët tu kanë shkuar në pushime verore? A je gati për të takuar njerëz të rinj që kanë të njëjtat interesa si ti? A dëshiron të takosh gazetarë të shquar dhe të fitosh aftësi praktike në gazetarinë e cila merret me verifikimin e fakteve, madje nga trajnerë të certifikuar? Nëse po, atëherë BIRN Kosova ka organizuar diçka fiks për ty. Prej datës 25 deri më 29 korrik 2022, BIRN Kosova do të organizojë shkollën e parë verore për anti-dezinformim, dhe do të ofrojë një mundësi të veçantë ku të rinjtë e komuniteteve të ndryshme të Kosovës do të fitojnë njohuritë dhe shkathtësitë më të fundit të gazetarisë së verifikimit të fakteve, ndërkohë që do të bashkëveprosh me bashkëmoshatarë të rinj që kanë mendime të ngjashme si ti.

Kur lajmet e rreme dhe dezinformatat janë bërë “simbol i kohës aktuale”, veçanërisht kur marrim parasysh situatën aktuale që po zhvillohet në Ukrainë dhe aparatin dezinformues të Rusisë që po i rrethon ato ngjarje, trajnimi i studentëve dhe gazetarëve të rinj nga komunitete të ndryshme të Kosovës lidhur me identifikimin dhe demaskimin e lajmeve të rreme dhe dezinformimit është me rëndësi sipërore në parandalimin e përhapjes së këtyre dukurive në Kosovë dhe përtej saj.

Shkolla Verore për Anti-Dezinformim do të mbahet në Hotel Amazonë në Prishtinë, në datat 25-29 korrik 2022. Në kuadër të kësaj Shkolle Verore, BIRN Kosova ka formuar një ekip të fortë bashkë me gazetarë të njohur vendorë dhe rajonalë, të cilët do të ndajnë përvojën e tyre dhe do të flasin për rëndësinë e angazhimit në gazetarinë e verifikimit të fakteve si mjet i luftimit të ndikimeve keq-dashëse të huaja dhe vendore.

Madje, BIRN ka formuar një ekip trajnerësh të shquar të cilët kanë çmime prestigjioze në gazetari dhe përvojë të gjerë në verifikim të fakteve, dhe të cilët do të ofrojnë një varg modulesh trajnimi të cilat do të mbulojnë një spektër të gjerë temash, duke përfshirë: bazat e gazetarisë hulumtuese, standardet ndërkombëtare dhe mekanizmat ndërkombëtarë në verifikim të fakteve, etika mediale dhe pasojat ligjore të shpifjes dhe përgojimit medial, verifikimi i fakteve tek një sërë çështjesh që lidhen me ekonominë, sundimin e ligjit, politikën, si dhe çështje të tjera aktuale, siç është për shembull, identifikimi i “dip fejk-ut” (“deep fake”, falsifikimi i thellë, vendosja e fytyrës së një personi mbi një person tjetër në video).

Programi i trajnimit do të përfshijë module ditore, të cilat do të përfshijnë biseda me mysafirë të ftuar që janë të njohur në Kosovë dhe rajon, pyetje dhe përgjigje me zyrtarë publikë mbi temën e dezinformimit nga këndvështrimi institucional, si dhe sesione të trajnimit praktik të cilat do të ofrohen nga trajnerë të certifikuar dhe të shpërblyer me çmime të ndryshme.

Mysafirët e ftuar që do të prezantojnë do të ndajnë përvojën e tyre në gazetari raportuese dhe atë hulumtuese të bërë në tema që janë të rëndësishme për kontekstin lokal dhe rajonal, duke përfshirë rreziqet e dezinformimit dhe të lajmeve të rreme që rrjedhin nga palë të jashtme, lufta në Ukrainë dhe jehona e saj në Kosovë.

Përmes moduleve gjithëpërfshirëse dhe ndërvepruese që kanë përgatitur trajnerët profesionistë të BIRN, pjesëmarrësit do të kenë mundësi të fitojnë njohuri dhe aftësi praktike për të bërë gazetari fakt-verifikuese. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të praktikojnë njohuritë dhe aftësitë e posa-fituara përmes angazhimit në punë individuale dhe punë grupore, të cilat do të zhvillohen në fund të çdo sesioni të pasdites.

Të gjitha aktivitetet që do të organizohen në kuadër të Shkollës Verore për Anti-Dezinformim do të zhvillohen paralelisht në gjuhën shqipe dhe serbe, me përkthim simultan. Gjithashtu, në ditë të caktuara të programit do të ofrohet përkthim simultan edhe në anglisht.

Pjesëmarrja në Shkollën Verore për Anti-Dezinformim është falas. Shpenzimet e qëndrimit, ushqimit dhe transportit do të mbulohen plotësisht nga BIRN Kosova.

Kush mund të aplikojë?

Pjesëmarrës të pranuar mund të jenë studentët e Kosovës të cilët janë në vitin e fundit të studimeve në drejtimet në vijim: gazetari, juridik, shkenca politike apo shkenca sociale, si dhe gazetarët e rinj me ambicie të larta, dhe gazetarët e posa-inkuadruar në fushën e gazetarisë në Kosovë. Inkurajohen të aplikojnë pjesëmarrës nga komunitetet e margjinalizuara në Kosovë të cilët përmbushin kriteret e lartpërmendura.

Për të aplikuar në Shkollën Verore për Anti-Dizinformim, klikoni këtu.

Afati i fundit për të aplikuar në Shkollën Verore për Anti-Dezinformim është 17 korrik 2022, ora 23:59.

Poziv za prijave: Letnja škola BIRN Kosovo protiv dezinformacija 2022.

 Da li ste student ili mladi novinar koji želi da uči i da se profesionalno razvija čak i kada su ostale vaše kolege na letnjem odmoru? Da li ste spremni za upoznavanje novih ljudi sa istim interesovanjima kao i vi? Da li želite da se upoznate sa renomiranim novinarima i steknete praktične veštine o novinarstvu za proveru činjenica od sertifikovanih trenera? Onda BIRN Kosovo ima pravo mesto za vas. U periodu od 25. do 29. jula 2022. BIRN Kosovo će biti domaćin prve letnje škole protiv dezinformacija, koja nudi jedinstvenu priliku mladim ljudima iz različitih zajednica na Kosovu da steknu najsavremenija znanja i veštine o novinarstvu za proveravanje činjenica, a istovremeno u interakciji sa mladim kolegama istomišljenika.

S obzirom da su lažne vesti i dezinformacije „obeležje vremena“, posebno sa trenutnom situacijom u Ukrajini i ruskim dezinformacionim aparatom oko iste, obučavanje studenata i mladih novinara iz različitih zajednica na Kosovu o identifikovanju i raskrinkavanju lažnih vesti i dezinformacija je od suštinskog značaja u sprečavanju širenja ovih pojava na Kosovu, a i šire.

Letnja škola protiv dezinformacija će biti održana u Hotelu Amazona u Prištini, od 25. do 29. jula 2022. U okviru Letnje škole, BIRN Kosovo se udružuje sa renomiranim domaćim i regionalnim novinarima koji će podeliti svoja iskustva i govoriti o značaju bavljenja novinarstvom za proveravanje činjenica kao sredstvom za suzbijanje zloćudnih stranih i domaćih uticaja.

Štaviše, BIRN je okupio tim nagrađivanih trenera sa velikim iskustvom u novinarstvu za proveravanje činjenica, koji će održati niz modula obuke koji pokrivaju širok spektar tema, uključujući, da spomenemo samo neke od njih: osnove istraživačkog novinarstva, međunarodni standardi i mehanizmi za proveravanje činjenica, medijska etika i pravne posledice klevete i opanjkavanja, provera činjenica o raznim pitanjima koja se odnose na ekonomiju, vladavinu prava, politiku i druga tekuća pitanja i identifikaciju dip fejka (dubokog lažiranja).

Program obuke će se sastojati od dnevnih modula obuke, koji će se sastojati od razgovora sa renomiranim lokalnim i regionalnim gostujućim govornicima, pitanja i odgovora sa javnim zvaničnicima na temu dezinformacija sa institucionalne tačke gledišta i praktičnih obuka koje će održati sertifikovani i nagrađivani treneri.

Gostujući govornici će podeliti svoja iskustva u istraživanju i izveštavanju o ključnim temama koje su od značaja za lokalni i regionalni kontekst, uključujući pretnje od dezinformacija i lažnih vesti koje potiču od spoljnih aktera, rat u Ukrajini i odjek na Kosovu.

Učesnici će imati priliku da steknu znanja i praktične veštine za angažovanje u novinarstvu za proveravanje činjenica kroz sveobuhvatne i interaktivne module koje sastavljaju BIRN-ovi profesionalni treneri. Učesnici biti u prilici da uvežbaju novostečena znanja i veštine kroz individualne i aktivnosti rada u grupama, koje će se odvijati na kraju svake popodnevne sesije.

Sve aktivnosti koje se organizuju u okviru Letnje škole protiv dezinformacija održavaće se paralelno na albanskom i srpskom jeziku, a simultani prevod je obezbeđen. Pored toga, biće obezbeđen i simultani prevod na engleski u određenim danima programa.

Učešće na Letnjoj školi protiv dezinformacija je besplatno. Troškove smeštaja, obroka i prevoza će u potpunosti snositi BIRN Kosovo.

Ko se može prijaviti?

Učesnici koji imaju pravo da se prijave uključuju studente na Kosovu koji su trenutno na završnoj godini studija u sledećim disciplinama: novinarstvo, pravo, politička nauke ili društvene nauke, kao i mladi, ambiciozni novinari i mlađi novinari na Kosovu. Podstičemo podnosioce prijava iz marginalizovanih zajednica na Kosovu koji ispunjavaju gore navedene kriterijume da se prijave na ovaj poziv.

Da biste se prijavili za Letnju školu protiv dezinformacija, kliknite ovde.

Krajnji rok za prijavljivanje na Letnju školu protiv dezinformacija je 17. jul 2022. do 23.59 (po lokalnom vremenu).