BIRN launches call for applications for a three-day training course on legally safe and crisis reporting

Posted on

BIRN Kosovo has opened a new call for applications for its first three-day training course on legally safe reporting and crisis reporting, as part of the EU-funded project “Strengthening Quality News and Independent Journalism in the Western Balkans and Turkey II”.

Considering the fragile state of democracy in the Western Balkans, skills in crisis reporting such as covering riots and protests but also elections are essential for maintaining high professional standards, as well as for maintaining the personal safety of journalists.

Journalists are often targeted by smear campaigns in the tabloid press and social media for doing their work professionally. They also face difficulties in preserving their digital security and keeping their work and sources safe.

This regional training is designed to answer these challenges by using a multi-sector approach, involving experts in different related fields to share their knowledge and skills. Practical simulations will take place in order to demonstrate adequate techniques for responding to attacks, as well as how to act pre-emptively.

The aim of the regional training camp is to provide journalists with specialized knowledge that helps them protect themselves and their newsrooms from different kinds of attacks, including physical attacks, legal actions such as Strategic Litigation Against Public Participation – SLAPP lawsuits, as well as to preserve their digital security.

A wide range of trainers and guest speakers will administer the sessions including BIRN managing editors and other external guest speakers.

Who can apply?

Final-year journalism students, recent graduates and young and professional journalists from the region, including Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Turkey and Serbia, may apply for the course.

Candidates from across the region are encouraged to apply.

How to apply?

All applications should be submitted in Albanian, Serbian or English by May 31, 2023, at midnight Central European Time to [email protected] along with the following documents:

  • Applicant’s CV
  • Work Sample
  • Motivation Letter

Applicants who do not have any published work can submit their student assignments from practical courses in journalism.

The motivation letter should provide information about the applicant’s opinion and knowledge of the topic and should not exceed 400 words.

Language:

The training will be held in English. Translation into Albanian and Serbian will be provided.

Location:

The training will take place in Durres, Albania. Details about the agenda and accommodation will be provided to the selected participants.

Deadline for applications: 12:00, Central European Time, May 31, 2023

Date of the training course: June 16 – 18, 2023

Remarks:

Travel costs and accommodation will be covered by BIRN.

 

BIRN hap thirrjen për aplikime për trajnimin treditor për raportimin e sigurt ligjor dhe raportimin në kohë krizash

BIRN Kosovë ka hapur një thirrje të re për aplikime për trajnimin e parë treditor për raportimin e sigurt ligjor dhe raportimin në kriza, si pjesë e projektit të financuar nga BE-ja “Forcimi i lajmeve cilësore dhe gazetarisë së pavarur në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi II”.

Duke marrë parasysh gjendjen e brishtë të demokracisë në Ballkanin Perëndimor, shkathtësitë e raportimit në kriza, siç janë mbulimi i trazirave, protestave, por edhe zgjedhjeve, janë thelbësore për të mbajtur një standard të lartë profesional, si dhe për të ruajtur sigurinë personale të gazetarëve.

Për më tepër, gazetarët shpeshherë janë shënjestër e fushatave të shpifjes në tabloide dhe media sociale, për shkak të punës së tyre me profesionalizëm.  Gjithashtu, ata përballen me vështirësi në sigurinë e tyre digjitale dhe sigurisë së mjedisit të punës dhe burimeve të tyre.

Ky trajnim rajonal është përgatitur ashtu që të ofrojë përgjigje për këto sfida duke aplikuar një qasje ndërsektoriale, me ekspertë të fushave të ndryshme të cilët do t’i ndajnë njohuritë dhe shkathtësitë e tyre. Për më tepër, do të aplikohen simulime praktike për t’i demonstruar teknikat adekuate për të reaguar në sulme, si dhe si të veprohet në mënyrë parandaluese.

Qëllimi i këtij trajnimi rajonal është që gazetarëve t’u ofrohen njohuri të specializuara që u ndihmojnë të mbrojnë veten dhe redaksitë e tyre nga lloje të ndryshme sulmesh, duke përfshirë sulmet fizike, mjetet juridike, si janë paditë strategjike kundër pjesëmarrjes publike – paditë SLAPP, si dhe të ruajnë sigurinë e tyre digjitale.

Seancat do të administrohen nga një numër trajnerësh dhe folësish të ftuar, duke përfshirë redaktorët menaxhues të BIRN dhe folës të tjerë të jashtëm.

Kush mund të aplikojë?

Në këtë trajnim mund të aplikojnë studentët e vitit të fundit të gazetarisë, të sapodiplomuarit dhe gazetarët e rinj dhe profesionistë nga rajoni, duke përfshirë Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Turqinë dhe Serbinë.

Inkurajohen të aplikojnë kandidatët nga i gjithë rajoni.

Si të aplikoni?

Të gjitha aplikacionet duhet të dorëzohen në shqip, serbisht apo anglisht para datës 31 maj 2023, në mesnatë me kohë të Evropës Qendrore me postë elektronike, në adresën [email protected] së bashku me dokumentet e mëposhtme:

  • CV e aplikantit
  • Mostër e punës
  • Letër motivimi

Aplikantët që nuk kanë punime të botuara mund t’i dorëzojnë punimet e tyre studentore nga kurset praktike në gazetari.

Letra e motivimit duhet të përfshijë informata në lidhje me opinionin dhe njohuritë e aplikantëve lidhur me temën dhe nuk duhet të ketë më shumë 400 fjalë.

Gjuha:

Trajnimi do të mbahet në anglisht. Megjithatë, do të sigurohet përkthimi në shqip dhe serbisht.

Lokacioni:

Trajnimi do të mbahet në Durrës, Shqipëri. Detajet lidhur me agjendën dhe akomodimin do t’u dërgohen vetëm pjesëmarrësve të përzgjedhur.

Afati për aplikim: Ora 12:00, me kohë të Evropës Qendrore, më 31 maj 2023

Data e trajnimit: 16 – 18 qershor 2023

 Shënim:

Kostot e udhëtimit dhe akomodimit do të mbulohen nga BIRN.

 

BIRN objavljuje poziv za prijavu za trodnevnu obuku o pravno bezbednom i kriznom izveštavanju

BIRN Kosovo je objavio novi poziv za prijavu za prvu trodnevnu obuku o pravno bezbednom izveštavanju i kriznom izveštavanju, kao deo projekta koji finansira EZ “Osnaživanje kvalitetnih vesti i nezavisnog novinarstva u Zapadnom Balkanu i Turskoj II”.

S obzirom na krhko stanje demokratije u Zapadnom Balkanu, veštine u kriznom izveštavanju kao što je izveštavanje o nemirima, protestima kao i o izborima su osnovne za održavanje visokih profesionalnih standarda, kao i za održavanje lične bezbednosti novinara.

Štaviše, novinari su često na meti klevetničke kampanje od strane tabloidne štampe i društvenih mreža zbog toga što svoj posao rade na profesionalni način. Oni se takođe suočavaju sa poteškoćama u očuvanju svoje digitalne bezbednosti i bezbednosti svog rada i izvora.

Ova regionalna obuka je osmišljena da odgovori na sve izazove koristeći višesektorski pristup, uključivanjem stručnjaka iz različitih relevantnih oblasti kako bi podelili svoje znanje i veštine. Dodatno će se održavati praktične simulacije kako bi se demonstrirale adekvatne tehnike za reagovanje na napade i preventivno delovanje.

Cilj ovog regionalnog kampa za obuku je da novinarima pruži specijalizovano znanje koje će im pomoći da zaštite sebe i svoje redakcije od različitih vrsta napada, uključujući fizičke napade, pravne radnje, kao i Strateške sporove protiv učešća javnosti- SSPUJ tužbe, kao i da očuvaju svoju digitalnu bezbednost.

Širok spektar trenera i gostujućih govornika će održavati sesije, uključujući BORN-ove glavne urednike i spoljašnje gostujuće govornike.

Ko se može prijaviti?

Studenti novinarstva na poslednjoj godini studija, nedavno diplomirani studenti i mladi i profesionalni novinari iz regije uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Tursku i Srbiju, se mogu prijaviti za učestvovanje na obuci.

Ohrabrujemo kandidate iz cele regije da se prijave.

Kako se prijaviti?

Sve prijave treba dostaviti na Albanskom, Srpskom ili Engleskom jeziku do 31. maja 2023. godine u ponoć po srednjeevropskom vremenu na email [email protected] zajedno sa sledećim dokumentima:

  • CV kandidata
  • Uzorak radova
  • Motivaciono pismo

Kandidati koji nisu objavili neki rad mogu dostaviti svoje studentske radove iz praktičnih kurseva novinarstva.

Motivaciono pismo treba pružati informacije u vezi mišljenja i znanja kandidata u vezi navedene teme i ne treba biti duže od 400 reči.

Jezik:

Obuka će biti održana na engleskom jeziku. Međutim, prevod na albanskom i srpskom jeziku će biti dostupan.

Mesto:

Obuka će se održati u Draču, Albanija. Detalji vezani za dnevni red i smeštaj će biti pruženi samo odabranim kandidatima.

Rok za prijavu: 12:00, centralno-evropsko vreme, 31. maj 2023. godine

 Datum obuke: Jun 16 – 18, 2023. godine

 Beleška:

Putni troškovi i smeštaj pokriva BIRN.