Thirrje për artikuj investigativë në fushën e institucioneve financiare

Posted on

Thirrja organizohet nga Rrjeti Ballkanik për Gazetarinë Investigative në Shqipëri (BIRN Albania), si pjesë e projektit të saj “Zbardhja e korrupsionit në Shqipëri”, të mbështetur nga Open Society Foundation in Albania dhe National Endowment for Democracy.

Nëpërmjet këtij konkursi tre (3) gazetarë investigativë do të përzgjidhen për të prodhuar artikuj investigativë në fushën e industrisisë dhe institucioneve financiare, në bashkëpunim me shoqërinë civile. Fituesit do të përzgjidhen nga një juri e pavarur e përbërë nga gazetarë me eksperiencë dhe ekspertë në fushën e financave. Këto grante investigative do të mbështeten nga National Endowment for Democracy.

Aplikantët e përzgjedhur, të cilët do marrin një bursë prej 1,200 USD (minus taksën të ardhurave personale), do kenë në dispozicion një periudhë tre mujore për të përfunduar investigimin e tyre dhe përgatitjen e artikullit për publikim.

Kandidatët fitues pritet që të angazhohen dhe të përmbushin të gjitha detyrimet në lidhje me investigimin, siç janë: takimet e shpeshta me redaktorin, publikimin e tekstit në faqen e BIRN Albania www.Reporter.al, si dhe respektimin e standardeve të gazetarisë investigative dhe etikës profesionale.

Kandidatët duhet të formulojnë një propozim të detajuar për konkursin. Propozimet duhet të kenë për qëllim ekspozimin e rasteve konkrete të korrupsionit, pandëshkueshmërisë dhe mungesës së zbatimit të ligjit në sektorin financiar.

Prioritet në përzgjedhje do i kushtohet propozimeve të cilat përfshijnë një nga temat e mëposhtme, të sygjeruara si prioritare gjatë një tryeze të rrumbullakët midis gazetarëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile të organizuar nga BIRN Albania:

  • Raste korrupsioni ose mashtrimi në sistemin bankar;
  • Transparenca e fondeve të investimeve;
  • Rreziqet e lidhura me kompanitë e investimeve online;
  • Mbikëqyrja dhe transparenca e sektorit financiar nga institucionet shtetërore;
  • Abuzime me klientët në sistemin bankar dhe shoqëritë e kursim kreditit;
  • Abuzime me kreditë nga bankat, kompanitë apo individët;
  • Korrupsion nga punonjësit e sistemit bankar apo ata të institucioneve mbikëqyrëse 

Aplikantët mund të dërgojnë më shumë se një aplikim, por vetëm një propozim për kandidat do të përzgjidhet.

Të drejtën për të aplikuar e kanë të gjithë gazetarët në Shqipëri, të punësuar pranë mediave të tjera apo në profesion të lirë.

Kandidatëve u kërkohet të dërgojnë propozimet e tyre në formularin e aplikimeve (Kliko këtu për formularin), një CV dhe tre shembuj të punës së tyre me email në:

office.albania@birn.eu.com

Afati i Aplikimit: 28 Shkurt, 2017

Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen deri më datë: 5 Mars, 2017