Open Call for Participation in BIRN Kosovo’s one-day training module for journalists to report on labour rights issues

Posted on

Are you a student of journalism, young or mid-career journalist eager to expand your journalistic reporting skills? Do you want to develop your capacities in reporting and advocating for labour rights in the Kosovo labour market? Do you think you have the ambition and creativity to be one of the prospective winners of a 500 Euro bursary to write a story on labour rights, health and safety at work? Then look no further!

BIRN Kosovo has the ideal opportunity for you.

BIRN will select the 10 best story pitches to be supported through a bursary amounting to 500 Euros, through which the 10 journalists with the winning pitches will have the opportunity to conduct research, analysis, investigative articles and other publications on various issues that pertain to the field of labour rights.

Moreover, on September 27, 2022 BIRN will organize a one-day training module with journalists and journalism students on the process of reporting on labour rights issues who wish to benefit from the bursary. Please note that in order to be part of the bursary program, interested parties should apply and participate in the above-mentioned training.

The one-day training module will bring together 20 young and mid-career journalists as well as students of journalism from different communities, who will have the opportunity to acquire knowledge and hands-on skills on how to report on labour rights issues, including reporting on injuries at work and labour rights abuses, safety in the workplace, mistreatment and breaches of employee rights, failure to adhere to work schedules, working without proper contracts or lack of employment contracts, violating annual leave and maternity leave entitlements, to name a few. The training module will be delivered by BIRN’s own team of award-winning journalists and editors, who have extensive experience in investigating, reporting on and advocating for labour rights issues.

BIRN Kosovo’s team of journalists and editors will provide editorial support to the winning journalists in the process of identifying their topic of interest, in the drafting of their editorial work and in the final publication of their media products. Notably, journalists’ works will be published on BIRN’s flagship anti-disinformation platform, KALLXO.com in a TV/online format. The platform enjoys high viewership and readership rates among the Kosovo public, including its social media platforms, such as Facebook, YouTube and Instagram.

The bursary and the one-day training module are organized in the framework of the EU-funded project “Protecting and promoting labour rights of vulnerable groups in the labour market” implemented by ATRC and BIRN Kosovo.

The aim of this project is to improve the working conditions for vulnerable categories of employees, notably within the private sector, including workplace health and safety for women and men, through the promotion of social dialogue between workers and duty bearers.

Who can apply?

Students of journalism, young and mid-career journalists across different regions in Kosovo, who are interested to learn more about reporting and advocating for labour rights issues and become one of the potential winners of ten 500 Euro bursaries, are eligible to apply for this call.

Applicants from marginalized communities in Kosovo, including members of minority ethnic communities and women, that fulfill the above-mentioned criteria are encouraged to apply for this call.

To apply for the one-day training module on reporting on labour rights issues, click here.

The deadline to apply is September 16, 2022.


Thirrje e hapur për pjesëmarrje në trajnimin njëditor të BIRN Kosovë për gazetarët që raportojnë mbi çështjet e të drejtave të punës

Jeni student i gazetarisë, gazetar i ri apo gazetar në mes të karrierës, i etur për t’i zgjeruar shkathtësitë tuaja gazetareske? Dëshiron t’i zhvillosh kapacitetet tuaja në raportim dhe avokim për të drejtat e punës në tregun e punës në Kosovë? Mendon se ke ambicie dhe kreativitet për të qenë një nga fituesit e mundshëm të bursës prej 500 euro për të shkruar storie mbi të drejtat e punës, shëndetin dhe sigurinë në punë? Atëherë mos kërko më tej!

BIRN Kosovë ofron mundësinë ideale për ju.

BIRN do të zgjedhë 10 storiet më të mira të propozuara që do të mbështeten me bursë në shumë prej 500 euro, përmes së cilës bursë 10 gazetarët me propozimet fituese do të kenë mundësi të realizojnë hulumtime, analiza, artikuj hulumtues dhe publikime të tjera për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me fushën e të drejtave të punës.

Për më tepër, më 27 shtator 2022 BIRN do të organizojë një trajnim njëditor me gazetarët dhe studentët e gazetarisë të cilët dëshirojnë të përfitojnë nga bursa, ku fokusi do të jetë në procesin e raportimit për çështjet e të drejtave të punës. Ju lutem keni parasysh se për të qenë pjesë e programit të bursave, të interesuarit duhet të aplikojnë dhe të marrin pjesë në trajnimin e lartpërmendur.

Trajnimi njëditor do t’i mbledhë 20 gazetarë të rinj dhe në mes të karrierës, si dhe studentë të gazetarisë nga komunitete të ndryshme, të cilët do të kenë mundësinë të marrin njohuri dhe t’i ngrisin shkathtësitë praktike në raportimin për çështjet e të drejtave të punës, përfshirë raportimin për lëndimet në punë dhe shkeljet e të drejtave të punës, sigurinë në vendin e punës, keqtrajtimin dhe shkeljen e të drejtave të punëtorëve, mosrespektimin e orarit të punës, punën pa kontratë të rregullt ose mungesën e kontratave të punësimit, shkeljen e të drejtave të pushimit vjetor dhe lehonisë, mes tjerash. Trajnimi do të ofrohet nga ekipi i BIRN-it së bashku me gazetarë dhe redaktorë të vlerësuar me çmime, të cilët kanë përvojë të gjerë në hulumtimin, raportimin dhe mbrojtjen e çështjeve të të drejtave të punës.

Ekipi i gazetarëve dhe redaktorëve nga BIRN Kosovë do të ofrojë mbështetje editoriale për gazetarët fitues në procesin e identifikimit të temës së tyre të interesit, në hartimin e angazhimit të tyre editorial dhe në publikimin përfundimtar të produkteve të tyre mediatike. Në veçanti, storiet e gazetarëve do të publikohen në platformën kryesore të BIRN kundër dezinformimit, KALLXO.com në një format televiziv/online. Platforma gëzon shkallë të lartë shikueshmërie dhe leximit nga qytetarët e Kosovës, përfshirë platformat e saj të mediave sociale si Facebook, YouTube dhe Instagram.

Bursa dhe trajnimi njëditor organizohen në kuadër të projektit të financuar nga BE “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të punës të grupeve të cenueshme në tregun e punës” zbatuar nga ATRC dhe BIRN Kosovë.

Qëllimi i këtij projekti është përmirësimi i kushteve të punës për kategoritë e punonjësve të cenueshëm, veçanërisht brenda sektorit privat, përfshirë shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës për gratë dhe burrat, përmes promovimit të dialogut social ndërmjet punëtorëve dhe bartësve të detyrës.

Kush mund të aplikojë?

Në këtë thirrje kanë të drejtë të aplikojnë studentët e gazetarisë, gazetarët e rinj dhe ata në mes të karrierës nga rajone të ndryshme të Kosovës, të cilët janë të interesuar të mësojnë më shumë rreth raportimit dhe avokimit për çështjet e të drejtave të punës dhe të bëhen fitues të mundshëm të njërës nga dhjetë bursat prej 500 euro.

Inkurajohen aplikuesit nga komunitetet e margjinalizuara në Kosovë, duke përfshirë pjesëtarët e komuniteteve nga pakicat etnike dhe gratë, që plotësojnë kriteret e lartpërmendura.

Për të aplikuar për trajnimin njëditor mbi raportimin për çështjet e të drejtave të punës, klikoni këtu.

Afati i fundit për të aplikuar është 16 shtator 2022.


Otvoreni poziv za učešće u jednodnevnom modulu obuke BIRN Kosovo za novinare za izveštavanje o pitanjima radnih prava

Da li studirate novinarstvo ili ste mladi novinar ili novinar sa karijerom u usponu koji želi da proširi svoje veštine izveštavanja? Da li želite da razvijete kapacitete u izveštavanju i zagovaranju radnih prava na kosovskom tržištu rada? Da li mislite da imate ambiciju i kreativnost da budete jedan od potencijalnih dobitnika stipendije od 500 evra za pisanje priče o radnim pravima, zdravlju i bezbednosti na radu? Onda, ne tražite dalje!

BIRN Kosovo ima odličnu ponudu za vas.

BIRN će izabrati 10 najboljih kratkih opisa priča koje će biti podržane stipendijom u iznosu od 500 evra, a kroz koju će 10 novinara sa pobedničkim kratkim opisom priča biti u prilici da sprovedu istraživanja, analize, istraživačke članke i druge publikacije o različitim pitanjima koja se odnose na oblast radnih prava.

Štaviše, BIRN će 27. septembra 2022. organizovati jednodnevni modul obuke za novinare i studente novinarstva koji žele da dobiju stipendiju o procesu izveštavanja o pitanjima iz oblasti radnih prava. Imajte na umu da kako bi mogli da učestvuju u programu stipendije, zainteresovani moraju da se prijave i učestvuju u gore pomenutoj obuci.

Jednodnevni modul obuke će okupiti 20 mladih novinara i novinara u karijeri u usponu, kao i studente novinarstva iz različitih zajednica, koji će imati priliku da steknu znanja i praktične veštine o tome kako izveštavati o pitanjima iz oblasti radnih prava, uključujući, između ostalog, izveštavanje o povredama na radu i zloupotrebama prava na radu, bezbednosti na radnom mestu, maltretiranju i kršenju prava zaposlenih, nepoštovanju radnog vremena, radu bez odgovarajućih ugovora ili nepostojanju ugovora o radu, kršenju prava na godišnji odmor i porodiljsko odsustvo. Modul obuke će održati BIRN-ova ekipa nagrađivanih novinara i urednika, koji imaju veliko iskustvo u istraživanju, izveštavanju i zagovaranju za pitanja radnih prava.

Novinarski i urednički tim BIRN Kosovo će pružiti uređivačku podršku stipendisanim novinarima u procesu identifikacije njihove teme od interesa, u izradi nacrta njihovog uređivačkog rada i konačnom objavljivanju njihovih medijskih proizvoda. Pored toga, radovi novinara će biti objavljeni na vodećoj platformi za borbu protiv dezinformacija BIRN-a, KALLXO.com, u TV/onlajn formatu. Platforma uživa visoku stopu gledanosti i čitanosti među kosovskom javnošću, uključujući njene platforme na društvenim medijima, kao što su Facebook, YouTube i Instagram.

Stipendija i jednodnevni modul obuke su organizovani u okviru projekta koji finansira EU „Zaštita i promocija radnih prava ranjivih grupa na tržištu rada“, koji implementiraju ATRC i BIRN Kosovo.

Cilj ovog projekta je unapređenje uslova rada za ugrožene kategorije zaposlenih, posebno u privatnom sektoru, uključujući zdravlje i bezbednost na radnom mestu za žene i muškarce, kroz promociju socijalnog dijaloga između radnika i nosilaca dužnosti.

Ko se može prijaviti?

Studenti novinarstva, mladi novinari ili novinari sa karijerom u usponu iz različitih regiona na Kosovu, koji su zainteresovani da saznaju više o izveštavanju i zagovaranju za pitanja radnih prava i postanu jedan od deset potencijalnih dobitnika stipendije od 500 evra, imaju pravo da se prijave na ovaj poziv.

Podstičemo podnosioce prijava iz marginalizovanih zajednica na Kosovu, uključujući pripadnike manjinskih zajednica i žene, koji ispunjavaju gore navedene kriterijume da se prijave na ovaj poziv.

Da biste se prijavili za jednodnevni modul obuke o izveštavanju o pitanjima radnih prava, kliknite ovde.

Rok za prijavljivanje je 16. septembar 2022.