Internship Vacancy for Young Journalists and Students of Journalism at BIRN

Posted on

The Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) is launching a call for 2 interns from Kosovo who are interested in pursuing a career in journalism.

Application Criteria:

To apply for this internship position, the candidate must:

 • Be enthusiastic and willing to pursue a career in journalism
 • Have applied or be enrolled as a student of journalism, law, social studies or other fields related to journalism
 • Be a proficient writer in their native language
 • Possess good knowledge of a foreign language (English preferred)
 • Having a Bachelor’s degree in Journalism or other related fields is an asset

Duties and responsibilities:

The successful candidates will be responsible for:

 • Fulfilling journalistic duties and obligations
 • Conducting research and preparing materials for publication
 • Attending ongoing training courses held by BIRN

Duration

Selected candidates will be engaged in their paid internship for a period of 3 months in the offices of BIRN.

How to apply?

To apply you must send a Curriculum Vitae (CV) and a letter of motivation via email to rekrutimi@jetanekosove.com, including your name, surname and position to which you are applying by February 1, 2022, 23:59. You are encouraged to send other documents to support your experience.

BIRN offers equal engagement opportunities to all interested individuals, and encourages applications from all, regardless of religion, race, ethnicity, gender, sexual orientation or political views.

“This Confidence Building Project is funded by UNMIK”

 

Konkurs për punë praktike për gazetarë të rinj dhe studentë të gazetarisë në BIRN

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) shpallë thirrjen për angazhimin e 2 praktikantëve nga Kosova të cilët janë të interesuar të ndjekin një karrierë në gazetari.

Kriteret për Aplikim:

Për të aplikuar dhe për të përmbushur pozitën, kandidati/ja duhet:

 • Të jetë entuziast dhe të ketë vullnet për të nisur profesionin në gazetari
 • Të ketë aplikuar apo të jetë student i regjistruar në degët e gazetarisë, juridikut, shkencat shoqërore apo fushave të ngjashme që ndërlidhen me gazetari
 • Të ketë njohuri të mira të të shkruarit në gjuhën amtare
 • Të ketë njohuri të mira në një gjuhë të huaj (preferohet gjuha angleze)
 • Posedimi i diplomës së studimeve Bachelor në gazetari apo fushave të ngjashme është përparësi

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Kandidatët e suksesshëm do të jenë përgjegjës për:

 • Përmbushjen e detyrave dhe obligimeve gazetareske
 • Përgatitjen dhe hulumtimin e materialeve për publikim
 • Ndjekjen e trajnimeve të vazhdueshme nga BIRN

Koha e angazhimit

Kandidatët e përzgjedhur do të angazhohen në praktikën me pagesë për një periudhë 3 mujore në zyrat e BIRN.

How to apply?

Për të aplikuar duhet të dërgoni një Curriculum Vitae (CV) dhe një letër motivimi përmes postës elektronike në adresën rekrutimi@jetanekosove.com , duke shkruar emrin, mbiemrin dhe pozitën për të cilën aplikoni, më së largu deri më 1 shkurt 2022, ora 23:59. Inkurajoheni që të dërgoni dokumente të tjera që dëshmojnë përvojën.

BIRN inkurajon aplikuesit nga të gjitha gjinitë, si dhe ofron mundësi të barabartë angazhimi për të gjithë personat e interesuar pa kurrfarë paragjykimi mbi baza gjinore, fetare, etnike ose politike, apo ndonjë bazë tjetër.

“Projekti ‘Confidence Building’ financohet nga UNMIK”

 

Konkurs za pripravnički program za mlade novinare i studente novinarstva u BIRN-u

Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo (BIRN) je raspisala konkurs za angažovanje 2 pripravnika sa Kosova koji žele da stvore karijeru u novinarstvu.

Uslovi za prijavu:

Za prijavu na navedenu poziciju, kandidat/kinja treba:

 • Biti entuzijastičan/na i želeti da stvori karijeru u novinarstvu
 • Da je aplicirao/la ili da je već upisan student na fakultetu za novinarstvo, pravo, društvene nauke ili na sličnom fakultetu koji je vezan za novinarstvo
 • Odlične veštine pisanja na maternjem jeziku
 • Dobro znanje stranog jezika (poželjno znanje engleskog jezika)
 • Posedovanje Bachelor diplome iz novinarstva ili sličnih oblasti je prednost.

Dužnosti i odgovornosti:

Uspešan kandidat će biti odgovoran za sledeće:

 • Ispunjavanje novinarskih dužnosti i odgovornosti
 • Priprema i istraživanje materijala za objavljivanje
 • Praćenje kontinuiranih obuka BIRN-a

Vreme angažmana

Odabrani kandidati će biti angažovani na period od 3 meseca, sa naknadom, u kancelariji BIRN-a.

Kako se možete prijaviti?

Za prijavu pošaljite Vaš Curriculum Vitae (CV) i motivaciono pismo putem elektronske pošte na adresu rekrutimi@jetanekosove.com, na kojem ćete navesti Vaše ime, prezime i poziciju za koju se prijavljujete, najdalje do 1 februara 2022. godine, do 23:59h. Prilaganje dokumentacije kojom se potvrđuje prethodno iskustvo je veoma dobrodošlo.

BIRN podstiče aplikante svih polova da se prijave, a takođe pruža jednaku mogućnost angažovanja za sva zainteresovana lica bez ikakvih predrasuda na polnoj, verskoj, etničkoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

“Projekat ‘Confidence Building’ finansira UNMIK”