BIRN Kosovo Participates in Environmental Journalism Awards

Posted on

BIRN Kosovo was one of four organisations that implemented the ‘Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda’ project, which has awarded journalists in Kosovo for the best stories about the environment, energy efficiency and climate change.

Illustration: BIRN

TV Mreza, ERA Group and Bankwatch were also involved in implementing the project, which is supported by the European Union Office in Kosovo.

The winning stories were chosen by Kreshnik Gashi, Dajana Berisha and Mustafa Skenderi from a total of 22 entries, all broadcast on TV or published in online media. See more details here.

First prize was given to a story by a journalist from Preport, Besnik Boletini, awarded for his documentary ‘Extraction Industry’.

The investigation revealed the damage caused to the environment by the extraction industry. Thousands of hectares of river bed have been damaged by operators extracting sand and gravel. Many hills, mountains and rivers have been affected by gravel exploiters, leaving the sites in total devastation. The story can be found here.

Sanie Jusufi from the Koha Group was awarded second prize for her investigation titled ‘Farewell River’.

The story addresses concerns over construction permits issued by the Ministry of Environment and Spatial Planning for hydropower plants, in violation of existing procedural rules and regulations.

The ministry, in violation of the criteria set out by these rules, permitted the construction of the plants, causing environmental degradation and leaving the many residents of Lower Bitija in the municipality of Sterpce without any water. The story can be found here.

Third prize was given to Katarina Marinkovic and Sanja Djokic from Media Centar for their TV report on environmental pollution in the municipality of Kllokot.

Their story addresses one of the most urgent environmental issues in Kllokot – the pollution of the river Morava of Binca, and the obstruction of its water flow as a result of waste being dumped in the river.

The story investigates the issues faced by residents of Kllokot, which are caused fellow locals who regard the river as a landfill, as well as municipal officials, who have failed to take adequate measures to protect it. The story can be found here.

Similar prizes will be awarded for stories published in 2020.


Ndahen çmimet gazetareske për hulumtimet më të mira në fushën e mjedisit

Juria profesionale i ka bërë publike vlerësimet për gazetarët në kuadër të thirrjes për tri hulumtimet më të mira në efiçiencë të energjisë, mjedis dhe ndryshime klimatike.

Për çmimin i cili ndahet në kuadër të projektit  “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda”, në garë kanë qenë 22 storie të publikuara në televizione dhe media online gjatë vitit 2019.

Juria në përbërje Kreshnik Gashi, Dajana Berisha dhe Mustafa Skenderi kanë vlerësuar me çmimin e parë hulumtimin e gazetarit të Preport, Besnik Boletini. Çmimi I dytë është ndarë për hulumtimin e gazetares së grupit Koha, Sanie Jusufi, ndërsa çmimi i tretë është ndarë për gazetaret e Media Centar, Katarina Marinković dhe Sanja Đokić.

Hulumtimet e vlerësuara

Çmimi për gazetarin Besnik Boletini është ndarë për hulumtimin dokumentar  “Industrisë së Shkatërrimit”.

Hulumtimi paraqet dëmet që i janë bërë mjedisit nga industria nxjerrëse. Mijëra hektarë shtretër lumi janë dëmtuar nga operatorët ndërsa nxjerrin rërë dhe zhavorr. Shumë kodra, male dhe lumenj janë degraduar nga shfrytëzuesit e zhavorrit të cilët kanë lënë ato vende të shkatërruara më pas. Hulumtimi mund të lexohet në këtë link.

Çmimi për gazetaren Sanie Jusufi është ndarë për hulumtimet “Mirupafshim Lumë” që trajtojnë shqetësimin se si Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor lëshoi leje për ndërtimin e hidrocentraleve duke shkelur rregullat dhe rregulloret. Duke u përplasur me kriteret, Ministria lejoi ndërtimin e hidrocentraleve që këtej, duke degraduar mjedisin dhe duke lënë pa ujë banorët e Bitisë së Poshtme – Komuna e Shterpcës. Hulumtimi mund të ndiqet në këtë link.

Çmimi për gazetaret Katarina Marinković dhe Sanja Đokić është ndarë për hulumtimet televizive për ndotjen e ambientit veçanërisht në komunën e Kllokotit. Hulumtimi trajton një nga çështjet më të ngutshme mjedisore të Kllokotit, ndotjen e lumit Morava e Binçës, bllokimin e tij për shkak të hedhjes së mbeturinave.  Hulumtimi trajton çështjet me të cilat merren banorët e Kllokotit duke pasur parasysh papërgjegjësinë e vendasve që trajtojnë lumin si deponi dhe përfaqësuesit e komunës që nuk marrin masa adekuate për ta mbrojtur atë. Hulumtimi mund të ndiqet në këtë link.

Çmimet janë ndarë në kuadër të projektit “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda” i mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe i implementuar nga BIRN Kosova, TV Mreža, ERA Group dhe Bankwatch.

Çmime të ngjashme do të ndahen edhe për hulumtimet e publikuara gjatë vitit 2020.


Dodeljene novinarske nagrade za najbolje priče iz oblasti životne sredine

Stručni žiri objavio je imena nagrađenih u okviru poziva za tri najbolje novinarske priče o energetskoj efikasnosti, životnoj sredini i klimatskim promenama.

Za nagradu koja se dodeljuje u okviru projekta “Evropeizacija kosovske agende životne sredine,” koji podržava Kancelarija Evropske unije na Kosovu, u konkurenciji su bile 22 priče objavljene na televizijama i online.

Žiri u sastavu: Krešnik Gaši, Dajana Beriša i Mustafa Skenderija dodelio je prvu nagradu za priču novinara Preporta, Besnika Boljetina. Druga nagrada je dodeljena za priču novinara iz grupe Koha, Sanije Jusufi, dok je treća nagrada dodeljena novinarkama Medija centra, Katarini Marinković i Sanji Đokić.

Ocenjena istraživanja

Novinaru Besniku Boljetinu je nagrada dodeljena za dokumentarno istraživanje “Industrija uništenja”.

Istraživanje prikazuje štetu koju je industrija vađenja šljunka i peska nanela životnoj sredini. Radovima je oštećeno na hiljade hektara rečnih korita tokom vađenja peska i šljunka. Kopači šljunka su degradirali mnoga brda, šume i reke, a zatim ta mesta napustili i ostavili uništenim. Priča se može pročitati na ovom linku.

Novinarki Sanije Jusufi je nagrada dodeljena za istraživanje “Zbogom reko”. Priča govori o tome kako je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja kršeći pravila i propise izdalo dozvole za izgradnju hidroelektrana. Protivno kriterijumima, Ministarstvo je dozvolilo gradnju hidroelektrana, degradirajući životnu sredinu i ostavivši bez vode stanovnike Donje Bitinje – opština Štrpce. Priča se može pročitati na ovom linku.

Novinarkama  Katarini Marinković  i Sanji Đokić je nagrada dodeljena za TV istraživanje u vezi zagađenja životne sredine, posebno u opštini Klokot. Priča se bavi jednim od najvažnijih problema životne sredine u Klokotu, zagađivanjem reke Binačke Morave i njenom blokadom zbog bacanja otpada.  Istraživanje obrađuje pitanja kojima se bave stanovnici Klokota uzimajući u obzir neodgovornost meštana koji tretiraju reku kao deponiju i opštinskih predstavnika koji ne preduzimaju adekvatne mere da bi je zaštitili. Priča se može odgledati na ovom linku.

Nagrade su uručene u okviru projekta „Evropeizacija kosovske agende životne sredine“ koji podržava Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a realizuju BIRN Kosovo, TV Mreža, ERA Grupa i Bankvoč.

Slične nagrade će biti dodeljene i za priče objavljene tokom 2020.