BIRN Kosovo Holds Energy, Environment, Climate Change Competition

Posted on

BIRN Kosovo, in partnership with TV Mreza, the ERA Group and Bankwatch, has announcing a competition for the three best journalistic stories on the topics of energy efficiency, environmental protection, climate change and environmental impacts on human health.

The stories can be television reports or print or online publications.

The competition is part of the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda project, which is supported by the European Union Office in Kosovo. The author of the story awarded first place will receive 1,000 euros, with 800 euros for second place and 500 euros for third place.

A professional jury composed of editors, journalists and practitioners will evaluate the stories based on a series of criteria including the importance of each story and its impact on society.

The jury will also evaluate the comprehensiveness, required resources, and quality of research involved, and look at whether the stories addressed issues that have so far been overlooked in the areas of energy efficiency, environmental protection, climate change and environmental health impacts.

The jury will further examine the level of inclusion of marginalised communities and groups in stories, and ask if there was a thorough representation of current circumstances in Kosovo in relation to energy efficiency, environmental protection, climate change and environmental health impacts.

It will also take into account the quality of photographs and illustrations used in the case of online and newspaper stories, and the quality of images and creativity employed in the case of TV and web TV stories.

Eligible stories for the competition must have been published through media that are members of the Kosovo Press Council or the Independent Media Commission. Stories published by Kosovo media that are members of the Kosovo Press Council will be prioritised.

Applicants are encouraged to submit, together with their story, a brief description of the story and the impact that the story had upon publication.

The stories must have been published between February 1, 2019 and February 29, 2020.

Applications will be accepted until 23:59 on March 31, at the following via the email address euawardskosovo@birn.eu.com.

Incomplete applications or applications sent after the deadline will not be considered.

All questions about the awards must be sent to the same email address by 23:59 on March 15.


BIRN Kosovo raspisuje konkurs za najbolje tri priče u oblasti energetske efikasnosti, okoline i klimatiskih promena

Balkanska istraživačka mreža, BIRN Kosovo, u partnerstvu sa TV Mreža, ERA grupom i Bankwatch-om raspisuje konkurs za tri najbolje novinarske priče objavljene na televiziji, u štampi i na internetu na temu energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, klimatskih promena i uticaja životne sredine na zdravlje ljudi.

Ova nagrada se dodeljuje u sklopu projekta „Evropeizacija Kosovske agende za zaštitu životne sredine“, koji podržava Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Prva priča biće nagrađena sa 1,000 evra, druga priča sa 800 evra a treća sa 500 evra.

Stručni žiri sastavljen od urednika/novinara i stručnjaka iz ovih oblasti proceniće priče na osnovu:

 • značaja priče i uticaja koji je ostvarila u društvu;
 • kompleksnosti, potrebnih resursa i kvaliteta istraživanja;
 • bavljenja do sada neobrađenim temama u oblasti energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, klimatskih promena i uticaja životne sredine na zdravlje ljudi;
 • uključivanja zajednica i marginalizovanih grupa u priču – ekološke pravde;
 • dubokog oslikavanja aktuelnih okolnosti na Kosovu, u vezi sa oblastima energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, klimatskih promena i uticaja životne sredine na zdravlje ljudi;
 • kvalitet upotrebljenih fotografija i ilustracija takođe će se ocenjivati u pričama objavljenim na internetu i u novinama;
 • u TV ili internet TV pričama takođe će se oceniti kvalitet slike i kreativnost u realizaciji priče.

Ko se može prijaviti?

Autori svih objevljenih priča u kososvkim medija, dok prednost imaju mediji koji su članovi Saveta štampe Kosova i Nezavisne komisije za medije.

Konkurenti se podstiču da uz priče dostave i kratak opis situacije pre njenog nastanka i uticaj koji je ista imala nakon objavljivanja.

Priče moraju da budu objavljene u intervalu od 1. februara 2019. do 29. februara 2020.

Sve prijave za Nagradu za energetiku i životnu sredinu na Kosovu, u okviru projekta „Evropeizacija Kosovske agende za zaštitu životne sredine“, biće primljene do 31. 03. 2020, do 23:59 h, na e-mail adresi: euawardskosovo@birn.eu.com.

* Nepotpune prijave ili prijave poslate nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Sva pitanja u vezi sa Nagradom za energetiku i životnu sredinu mogu se uputiti na gorenavedenu E-mail adresu do 15. 03. 2020. u 23:59 h.


BIRN Kosova shpall garën për tri storiet më të mira në efiçiencë të energjisë, mjedis dhe ndryshime klimatike

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese, BIRN Kosova, në partneritet me TV Mreža, ERA Group dhe Bankwatch shpall konkursin për tri storiet më të mira gazetareske të botuara në televizion, shtyp dhe online në temat e efiçiencës së energjisë, mbrotjes së mjedisit, ndryshimet klimatike dhe ndikimet e mjedisit në shëndetin e njeriut.

Çmimi ndahet në kuadër të projektit “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda”, mbështetur nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë.

Storia e parë do shpërblehet me 1,000 Euro, storia e dytë me 800 Euro dhe storia e tretë me 500 euro.

Një juri profesionale e përbërë nga redaktorë/gazetarë dhe profesionistë të fushës do t’i vlerësojë storiet duke u bazuar në:

 • Rëndësinë e stories dhe ndikimin e saj në shoqëri;
 • Gjithëpërfshirja, burimet e nevojshme dhe cilësia e hulumtimit;
 • Adresimi i çështjeve të patrajtuara deri më tani në fushën e efiçiencës së energjisë, mbrojtjes së mjedisit, ndryshimet klimatike dhe ndikimet e mjedisit në shëndetin e njeriut;
 • Gjithëpërfshirja e komuniteteve dhe grupeve të margjinalizuara në storie – drejtësinë mjedisore;
 • Pasqyrim të thellë të rrethanave aktuale në Kosovë në lidhje me fushën e efiçiencës së energjisë, mbrojtjes së mjedisit, ndryshimet klimatike dhe ndikimet e mjedisit në shëndetin e njeriut;
 • Në storiet online dhe gazetë do të vlerësohet edhe cilësia e fotografisë dhe ilustrimeve të përdorura;
 • Në storiet TV ose Web TV do vlerësohet edhe kualiteti i figurës dhe kreativiteti në realizimin e stories.

Kush mund të aplikojë?

Të gjitha storiet e publikuara në mediume kosovare, ndërsa përparësi kanë storiet e publikuara në mediumet që janë anëtare të KMShK-së dhe KPM-së.

Aplikuesit inkurajohen që së bashku me storiet të dërgojnë edhe një përshkrim të shkurtë të stories dhe impaktit që e ka pasur storia pas publikimit.

Storiet duhet të jenë të publikuara në mes datave 1 Shkurt 2019 dhe 29 Shkurt 2020.

Të gjitha aplikacionet për Çmimin e Energjisë dhe Mjedisit në Kosovë, në kuadër të projektit “Europeanization of Kosovo’s Environmental Agenda”, do të pranohen deri më 31/03/2020, deri në 23:59, në e-mail adresën: euawardskosovo@birn.eu.com.

* Aplikimet jo të plota ose aplikimet e dërguara pas afatit kohor nuk do të merren në konsideratë.

Çdo pyetje që ka të bëjë me Çmimin për Energji dhe Mjedis mund të drejtohet në e-mail adresën e përmendur më lart, deri më 15/03/2020 në 23:59.