Call for Applications: Basic Journalism Training for High School Students

As part of the EU-supported “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists” project, BIRN Kosovo is seeking students from Kosovo’s public high schools interested in undergoing training in media production, media literacy and tackling fake news.

There is currently a promising generation of high school students in Kosovo who have the talent, creative ideas and willingness to engage in investigative journalism, but the media lacks a specific platform to provide these students the chance to express their skills through writing and community reporting.

In order to capitalize on the interest in journalism among young people, and in an attempt to plug the gap in the education system, BIRN Kosovo will organize ten (10) training sessions for 200 high school students in a program that aims to nurture young talent by mentoring students in the production of videos, photos and articles in order to achieve the main goal of the activity which is to lay the path for increased independence, transparency, accountability and civic engagement.

The training sessions will introduce the students to journalism, including topics like journalistic language and concepts, reporting standards, photography tips, production materials for video content, video editing, investigative journalism, ethics and author’s rights.

At the end of each training session, youngsters from high schools across Kosovo will pitch their journalistic ideas, which the BIRN team will collect and thoroughly analyse before selecting a minimum of 60 video and article ideas that will be published on the online platform KallxoRinia. The production process for all of these articles will be overseen by a team of BIRN Kosovo editors.

Who can apply?

Students attending Social Studies departments at Kosovo’s public high schools of the regions such as: Prishtina, Mitrovica, Prizren, Gjilan, Gorazdveac within the Peja region, Gjakova, Ferizaj, Drenas, Malisheva and Rahovec.

The number of participants is limited in each training session due to restrictions preventing the spread of COVID-19. A maximum 20 participants per training will be selected.

How to apply?

Please fill in the form provided in the link below:

https://bit.ly/3unj0eL

Deadline for applications: 10:00 (C.E.T.) on June 10, 2021

Remarks:

Participants will be provided with certificates at the end of the training.

Thirrje për Aplikim: Trajnim Bazik në Gazetari për Studentët e Shkollave të Mesme

BIRN Kosova është në kërkim të nxënësve nga shkollat publike të Kosovës të interesuar për të qenë pjesë e trajnimit për prodhim medial dhe shkrim-lexim mediatik si dhe trajtimin e lajmeve të rreme si pjesë e projektit “Solidifikimi i Qëndrueshmërisë së Gazetarëve të Tanishëm dhe të Ardhshëm të Kosovës“, i cili mbështetet nga BE.

Aktualisht ekziston një gjeneratë premtuese e nxënësve të shkollave të mesme në Kosovë që kanë talent, ide krijuese dhe gatishmëri për t’u angazhuar në gazetari hulumtuese, mirëpo media nuk ka një platformë specifike për t’u siguruar këtyre studentëve mundësinë për të shprehur aftësitë e tyre përmes shkrimit dhe raportimit lokal.

Me qëllim që të përfitojnë nga interesimi i të rinjve në gazetari, dhe në një përpjekje për të plotësuar boshllëkun në sistemin arsimor, BIRN Kosova do të organizojë dhjetë (10) seanca trajnimi për 200 nxënës të shkollave të mesme në një program që synon të shtojë talentin e të rinjve duke mentoruar studentët në prodhimin e videove, fotove dhe artikujve në mënyrë që të arrihet qëllimi kryesor i aktivitetit që është vë bazat për rritjen e pavarësisë, transparencës, llogaridhënies dhe angazhimit qytetar.

Sesionet trajnuese do t’i njohin studentët me gazetarinë, duke përfshirë tema si gjuha dhe konceptet gazetareske, standardet e raportimit, këshillat e fotografisë, materialet e prodhimit për përmbajtjen e videos, redaktimi i videos, gazetaria hulumtuese, etika dhe të drejtat e autorit.

Në fund të çdo sesioni trajnimi, të rinjtë nga shkollat e mesme anembanë Kosovës do t’i paraqesin idetë e tyre gazetareske, të cilat ekipi i BIRN do t’i mbledhë dhe do t’i analizojë hollësisht para se ta bëjë përzgjedhjen e një minimumi prej 60 videosh dhe ide shkrimi që do të publikohen në platformën në internet KallxoRinia. Procesi i prodhimit për të gjithë këta artikuj do të mbikëqyret nga një ekip i redaktorëve të BIRN-it në Kosovë.

Kush mund të aplikojë?

Studentët të cilët janë në vijim të drejtimeve shoqërore në shkollat publike të Kosovës  në regjionet si: Prishtina, Mitrovica, Prizreni, Gjilani, Gorazdevci brenda regjionit të Pejës, Gjakova, Ferizaji, Drenasi, Malisheva dhe Rahoveci.

Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar në çdo sesion trajnimi për shkak të kufizimeve me qëllim të parandalimit të përhapjes së COVID-19.  Do të zgjidhen maksimumi 20 pjesëmarrës për trajnim.

Si duhet aplikuar?

Ju lutem plotësojeni formularin e ofruar në vegzën si më poshtë: https://bit.ly/3unj0eL

 Afati i fundit për aplikim: 10 qershor 2021, ora 10:00 (sipas kohës lokale)

 Vërejtje:

Pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata në fund të trajnimit.

Poziv za Prijave: Osnovna Novinarska Obuka za Srednjoškolce

Kao deo projekta koji podržava EU „Učvršćivanje pozicija sadašnjih i budućih novinara na Kosovu“, BIRN Kosovo poziva učenike kosovskih javnih srednjih škola zainteresovanih za obuku iz medijske produkcije, medijske pismenosti i borbe protiv lažnih vesti.

Trenutno na Kosovu postoji perspektivna generacija srednjoškolaca koji imaju talenat, kreativne ideje i volju da se bave istraživačkim novinarstvom, ali medijima nedostaje posebna platforma koja bi ovim učenicima pružila priliku da iskažu svoje veštine pisanjem i izveštavanjem iz zajednice.

Kako bi iskoristio interesovanje za novinarstvo među mladima i u pokušaju da prevaziđe jaz u obrazovnom sistemu, BIRN Kosovo će organizovati deset (10) treninga za 200 srednjoškolaca u programu koji ima za cilj negovanje mladih talenata kroz mentorisanje učenika u video produkciji, fotografiji i člancima kako bi se postigao glavni cilj aktivnosti, a to je otvaranje puta za veću nezavisnost, transparentnost, odgovornost i građanski angažman.

Treninzi će učenike upoznati sa novinarstvom, uključujući teme poput novinarskog jezika i koncepata, standarda izveštavanja, saveta za fotografiju, produkciju materijala za video sadržaje, video montažu, istraživačko novinarstvo, etiku i autorska prava.

Na kraju svakog treninga, mladi iz srednjih škola širom Kosova će predstaviti svoje novinarske ideje koje će BIRN-ova ekipa prikupiti i detaljno analizirati pre nego što odabere najmanje 60 ideja za video i članke koji će biti objavljeni na on-line platformi KallxoRinia. Proces produkcije svih ovih članaka će nadgledati tim urednika BIRN Kosovo.

Ko se može prijaviti?

Učenici koji pohađaju odeljenja za društvene nauke u kosovskim javnim srednjim školama u regionima kao što su: Priština, Mitrovica, Prizren, Gnjilane, Goraždevac u pećkom regionu, Đakovica, Uroševac, Glogovac, Mališevo i Orahovac.

Broj učesnika na svakom treningu je ograničen zbog restrikcija kojima se sprečava širenje COVID-19. Biće izabrano najviše 20 učesnika po treningu.

Kako se prijaviti?

Molimo popunite obrazac priložen na linku ispod:

https://bit.ly/3unj0eL

Rok za prijavljivanje: 10. jun 2021. godine u 10.00 (CET)

Napomene:

Na kraju obuke polaznicima će biti uručeni sertifikati.

 

BIRN and IPI Launch Call for Applications for the Third Two-Day Training Course on Fact-Checking and Tackling Disinformation

BIRN and the International Press Institute (IPI) have opened the Call for Applications for the third two-day training course on fact-checking and tackling disinformation as part of the EU funded project titled “Solidifying the Resilience of Kosovo’s Current and Future Journalists” .

The first edition held on December 2020 gathered a total of 36 participants were part of the training, including 24 journalists and six students of journalism, 20 of whom were women. The trainings were led by Stephane M. Grueso from Maldita.es and five trainers of Teyit including Kansu Ekin Tanca, Gülin Çavuş, Öyküm Hüma Keskin and Emre İlkan Saklıca.

While the second training held on March 2021 gathered a total of 34 participants, 27 of whom were women. The trainers of the two-day training included Carina Van Wyk, Allwell Okpi, and Keegan Leech from Africa Check, the first independent fact-checking organization in Africa. While the second day was led by Eoghan Sweeney, an open-source investigation specialist and trainer who over the past decade has helped to establish and develop digital verification and fact-checking operations at media organizations across the globe.

IPI will invite different experienced media professionals to administer the training course and share their knowledge and experience with Kosovo journalists, as well as students of journalism and social sciences.

The first day of training will be held by Claus Hesseling, a German journalist, author, trainer and lecturer who will cover the basics of fact-checking and verification, while the second day of the training will include trainers such as: Miroslava Sirotnikova who contributed to international media outlets, Kostas Zafeiropoulos, a co-founder of the non-profit Mediterranean Institute for Investigative Reporting (MIIR) and an investigative journalist for one of Greece’s biggest daily newspapers “Efimerida ton Sintakton”, Darren Loucaides a UK based journalist focused on disinformation, Edgaras Savickas an investigative journalist, and Sarah Hurtes whose work has appeared in Harper’s Bazaar, Vice and Thomson Reuters.

More information regarding the trainers can be found through their bios available to download below.

As the only media organization in Kosovo certified by the International Fact-Checking Network (IFCN), BIRN has again teamed up with the IPI, an EU-based global network of editors, media executives and leading journalists, in order to help improve standards in Kosovo journalism.

Who can apply?

Final year journalism and social sciences students, recent graduates, and young and professional journalists from Kosovo may apply for the course.

Candidates from all parts of the country are encouraged to apply. However, the number of participants is limited and we will give priority to younger journalists with less experience in the described field.

A minimum of 30 and a maximum of 40 participants will be selected.

How to apply?

Please fill in the form provided in the link below:

https://bit.ly/3wyYWXv

Language:

The training will be held in English. However, translation in Albanian and Serbian will be provided.

COVID-19 restrictions:

Due to COVID-19 restrictions, as well as relevant health recommendations, the training will be delivered online through Zoom.

Deadline for applications: June 13, 2021 at Midnight Central European Time

Date of the training course: June 16 – 17, 2021

Call for applications: Download here

Trainers’ bios: Download here

Remarks:

Participants will be provided with certificates at the end of the training.

BIRN dhe IPI lansojnë thirrjen për aplikim për kurs trainimi dy-ditor për kontrollimin e fakteve dhe trajtimin e dezinformimit

BIRN dhe Instituti Ndërkombëtar i Medias (IPI) kanë hapur Thirrjen për Aplikime për kursin e tretë dy-ditor të trajnimit mbi kontrollimin e fakteve dhe trajtimin e dezinformimit si pjesë e projektit të financuar nga BE me titull “Solidifikimi i Qëndrueshmërisë së Gazetarëve të Tanishëm dhe të Ardhshëm të Kosovës“,

Edicioni i parë i mbajtur në dhjetorin e  vitit 2020 mblodhi një total prej 36 pjesëmarrësish që ishin pjesë e trajnimit, duke përfshirë 24 gazetarë dhe gjashtë studentë të gazetarisë, 20 prej të cilëve ishin gra. Trajnimet u udhëhoqen nga Stephane M. Grueso nga Maldita.es dhe pesë trajnerë të Teyit përfshirë Kansu Ekin Tanca, Gülin Çavuş, Öyküm Hüma Keskin dhe Emre İlkan Saklıca.

Ndërkohë trajnimi i dytë i mbajtur në muajin mars 2021 mblodhi gjithsej 34 pjesëmarrës, 27 prej të cilëve ishin gra. Trajnerët e trajnimit dy-ditor përfshinin Carina Van ëyk, Allëell Okpi dhe Keegan Leech nga Africa Check, organizata e parë e pavarur për kontrollimin e fakteve në Afrikë. Ndërsa dita e dytë u udhëhoq nga Eoghan Sweeney, një specialist i hetimieve me burime të hapura, dhe trainer i cili gjatë dekadës së kaluar ka ndihmuar në krijimin dhe zhvillimin e operacioneve të verifikimit dhe kontrollit të fakteve dixhitale në organizatat mediale në të gjithë globin.

IPI do të ftojë profesionistë të ndryshëm me përvojë nga mediat që të administrojnë kursin e trajnimit dhe të ndajnë njohuritë dhe përvojën e tyre me gazetarët e Kosovës si dhe me studentë të gazetarisë dhe shkencave sociale.

Dita e parë e trajnimit do të mbahet nga Claus Hesseling, gazetar, autor, trajner dhe lektor gjerman i cili do ti mbulojë bazat e kontrollit dhe verifikimit të fakteve, ndërsa dita e dytë e trajnimit do të përfshijë trajnerë të tillë si Miroslava Sirotnikova që kontribuoi për mediat ndërkombëtare, Kostas Zafeiropoulos, bashkëthemelues i Institutit Mesdhetar jo-fitimprurës për Raportim Investigativ (MIIR) dhe gazetar hulumtues për një nga gazetat më të mëdha ditore të Greqisë “Efimerida ton Sintakton”, Darren Loucaides gazetar me qendër në Mbretërinë e Bashkuar me fokus në dezinformim, Edgaras Savickas gazetar hulumtues dhe Sarah Hurtes puna e së cilës është shfaqur në Harper’s Bazaar, Vice dhe Thomson Reuters.

Më shumë informacion në lidhje me trajnerët mund të gjenden përmes bios të tyre në dispozicion për të shkarkuar më poshtë.

Si e vetmja organizatë mediatike në Kosovë e çertifikuar nga Rrjeti Ndërkombëtar i Kontrollimit të Fakteve (IFCN), edhe një herë BIRN është bashkuar me IPI, një rrjet global i redaktorëve, drejtuesve medialëe dhe gazetarëve kryesorë me qendër në BE, në mënyrë që të ndihmojë në përmirësimin e standardeve në gazetarinë kosovare.

Kush e ka të drejtën e aplikimit?

Të drejtën e aplikimit në këtë kurs e kanë studentët të vitit të fundit të gazetarisë dhe shkencave sociale, të sapodiplomuarit, gazetarë të rinj dhe profesionistë nga Kosova.

Kandidatët nga të gjitha pjesët e Kosovës inkurajohen të aplikojnë. Sidoqoftë, numri i pjesëmarrësve është i kufizuar dhe ne do t’u japim prioritet gazetarëve të rinj me më pak përvojë në fushën e përshkruar.

Do të zgjidhen minimum 30 dhe maksimalisht 40 pjesëmarrës.

Si duhet aplikuar?

Ju lutemi plotësoni formularin e dhënë në vegzën si më poshtë:

https://bit.ly/3wyYwXv

Language:

Trajnimi do të mbahet në gjuhën angleze, megjithatë, do të sigurohet përkthimi në shqip, serbisht dhe anglisht.

COVID-19 restrictions:

Për shkak të kufizimeve të COVID-19 në Kosovë, si dhe rekomandimeve përkatëse shëndetësore, trajnimi do të jepet në internet përmes platformës Zoom.

Afati i fundit për aplikim: 13 qershor, 2021 sipas kohës lokale (Mesnatë) të Evropës Qendrore

Data e kursit të trajnimit: 16-17 qershor, 2021

Thirrje për aplikim: Shkarkoni këtu

BIO-të e trajnerëve: Shkarkoni këtu

 Vërejtje:

Pjesëmarrësit do të pajisen me çertifikata në fund të trajnimit.

BIRN i IPI lansiraju poziv za prijave za treći dvodnevni kurs obuke o proveri činjenica i borbi protiv dezinformacija

BIRN i Međunarodni institut za štampu (IPI) su otvorili poziv za prijavljivanje za treći dvodnevni kurs obuke o proveri činjenica i borbi protiv dezinformacija u okviru projekta koji finansira EU pod nazivom „Učvršćivanje pozicija sadašnjih i budućih novinara na Kosovu“ .

Prvo izdanje je održano u decembru 2020. godine i okupilo je ukupno 36 učesnika koji su bili deo obuke, uključujući 24 novinara i šest studenata novinarstva, od kojih su 20 bile žene. Obuku su vodili Stephane M. Grueso iz Maldita.es i pet trenera Teyit , uključujući Kansu Ekin Tanca, Gülin Çavuş, Öyküm Hüma Keskin i Emre İlkan Saklıca.

Dok se na drugom treningu održanom u martu 2021. godine okupilo ukupno 34 učesnika, od kojih su 27 bile žene. Treneri dvodnevnog treninga bili su Carina Van Wyk, Allwell Okpi i Keegan Leech iz Africa Check, prve nezavisne organizacije za proveru činjenica u Africi. Dok je drugi dan vodio Eoghan Sweeney, specijalista za istrage otvorenog koda i trener koji je tokom protekle decenije pomogao u osnivanju i vođenju operacija digitalne verifikacije i provere činjenica u medijskim organizacijama širom sveta.

IPI će pozvati različite iskusne medijske stručnjake da vode kurs obuke i podele svoje znanje i iskustvo sa kosovskim novinarima, kao i studentima novinarstva i društvenih nauka.

Prvi dan treninga će održati Claus Hesseling, nemački novinar, autor, trener i predavač koji će pokriti osnove provere činjenica i verifikacije, dok će na drugom danu obuke biti uključeni treneri kao što su: Miroslava Sirotnikova koja ja dala doprinos u međunarodnim medijima, Kostas Zafeiropoulos, suosnivač neprofitnog mediteranskog Instituta za istraživačko novinarstvo (MIIR) i istraživački novinar jednog od najvećih grčkih dnevnih listova „Efimerida ton Sintakton“, Darren Loucaides novinar sa sedištem u Velikoj Britaniji fokusiran na dezinformacije, Edgaras Savickas istraživački novinar i Sarah Hurtes čiji je rad objavljen u Harper’s Bazaar, Vice i Thomson Reuters.

Više informacija o trenerima možete naći u njihovoj biografiji, koja je dostupna za preuzimanje ispod.

Kao jedina medijska organizacija na Kosovu koju je sertifikovala Međunarodna mreža za proveru činjenica (IFCN), BIRN se ponovo udružio sa IPI, globalnom mrežom urednika, rukovodilaca medija i vodećih novinara u EU, kako bi se pomoglo u poboljšanju standarda u novinarstvu na Kosovu.

Ko se može prijaviti?

Za kurs se mogu prijaviti studenti na poslednjoj godini studija novinarstva i društvenih nauka, nedavno diplomirani studenti i mladi i profesionalni novinari sa Kosova.

Podstiču se kandidati iz svih delova zemlje da se prijave. Međutim, broj učesnika je ograničen i prednost će biti data mlađim novinarima sa manje iskustva u opisanoj oblasti.

Biće izabrano najmanje 30, a najviše 40 učesnika.

Kako se prijaviti?

Molimo popunite obrazac priložen na linku ispod:

https://bit.ly/3wyYWXv

Jezik:

Obuka će biti održana na engleskom jeziku. Međutim, biće obezbeđen prevod na albanski i srpski jezik.

Ograničenja zbog COVID-19:

Zbog ograničenja COVID-19, kao i relevantnih zdravstvenih preporuka, obuka će biti održana onlajn, na Zoom-u.

Rok za prijavljivanje: 13. jun 2021. u ponoć po srednjoevropskom vremenu

Datum održavanja obuke: 16 – 17 jun 2021. godine

Poziv za prijavu: Preuzmite ovde

Biografije trenera: Preuzmite ovde

Napomene:

Na kraju obuke polaznicima će biti uručeni sertifikati.

 

 

BIRN Kosovo Trains Teachers Around Kosovo in Public Speaking and Presenting

Between March and May 2021, BIRN Kosovo and Internews Kosova held 60 training workshops for teachers from across the country focusing on public speaking and presenting in front of a camera, thanks to support from the US Embassy in Kosovo.

In cooperation with the Ministry of Education, Science, and Technology, as well as Municipal Education Directorates, teachers were trained to use virtual classroom platforms, including Zoom, that can make online teaching easier

The workshops were divided into three parts. The first was an in-depth presentation on Zoom’s features and tools, while the second focused on presentation skills, including a guide on how to position oneself in front of the camera, including phone and laptop cameras. The second aspect of the workshop also focused on preparing for public speaking, including vocal techniques and tips on how to eliminate nerves.

The third and final part of the workshop was practical, with all teachers given the opportunity to practice what they have learned in class and record an e-learning unit in front of the camera, as well as other participants. The training team then discussed each video individually, to allow all participants to learn from each other’s mistakes.

Workshops were organised in the Municipalities of Gjakova (8), Prizren (8), Gjilan (4), Ferizaj (3), Lipjan (4), Rahovec (4), Kamenica (7), Malisheva (9), Fushe Kosove (2), Obilic (2), Vushtrri (4) and Prishtina (5). Up to three teachers attended each workshop, with a total of around 180 teachers having been trained.

Coaches providing training at the workshops included KALLXO.com managing editor Kreshnik Gashi, IT manager Arian Hyseni, IT officer Korab Gërdovci, journalist and editor Doruntina Baliu, Internews Kosova’s Executive Director Faik Ispahiu and producer Valdet Salihu.