Call for Proposals Aimed at Strengthening Independent Journalism in Kosovo

Posted on

Call for Proposals for EU-Funded Project to “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”.

Deadline for applications: 4 pm, August 27, 2019.

BIRN and the Association of Journalists of Kosovo, AJK, have the honour of notifying all interested parties of the opening of the third Call for Proposals to implement sub-grants in the scope of the EU-funded project entitled “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”.

This Call for Proposals aims to provide opportunities for the public broadcaster, national and local televised media and print and online media who operate and work in Kosovo to implement actions that aim to produce new content for their respective media. The project seeks to develop independent, investigative, impartial, unbiased and publicly beneficial journalism, and equip the beneficiaries with the required skills and resources to implement creative, investigative, legally sound and publicly beneficial journalism.

This Call for Proposals contains one lot:

LOT I: Supporting production of new content through investigative reporting and/or in-depth analysis on good governance, human rights, public procurement and local governance issues related to public service delivery, energy efficiency, culture, dealing with the past and safety and security, etc.

Applications MUST be sent by email to euproposals@birn.eu.com by 4pm on August 27, 2019.

All applications must be prepared and submitted in either the Albanian, Serbian, or English languages.

Information sessions will be held at 10am on August 15, 2019, at the EU Information and Cultural Centre in North Mitrovica and at 2pm on August 16, 2019, at the EU Information and Cultural Centre in Prishtina.

Questions about the propositions of the Call for Proposals may be sent in English, Albanian or Serbian by email by August 18, 2019, to the email: euproposals@birn.eu.com.


Thirrje për Propozime për Projekt të Financuar nga BE

“Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë”

Afati i fundit për aplikim 27.08.2019, në ora 16.00

BIRN dhe AGK ka nderin të njoftojë të gjithë të interesuarit për hapjen e thirrjes së tretë për propozime, për zbatimin e projektit të financuar nga BE me titull “Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë.”

Kjo Thirrje për Propozime ka për qëllim ofrimin e mundësive për OJQ/OSHC-të locale duke përfshirë këtu gazetarët që veprojnë dhe punojnë në Kosovë për trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes. Skema e ofruar synon të zhvillojë gazetari të pavarur, hulumtuese, të paanshme, joparagjykuese, dhe në të mirë të publikut, dhe t’i pajisë përfituesit me shkathtësitë dhe burimet e nevojshme për të ndërtuar një gazetari krijuese, hulumtuese ligjore dhe në të mirë publike.

Kjo Thirrje për Propozime përmban 1 llot:

LLOTI I: Mbështetja e implementimit të përmbajtjes së re përmes raportimit hulumtues dhe/ose analizave të thella mbi qeverisjen e mirë, të drejtat e njeriut, mjedisin, zhvillimin e qëndrueshëm, konkurrencën në fushën e investimit, punësimin, prokurimin publik, sigurinë, efikasitetin energjetik, kulturën, dhe ballafaqimin me të kaluarën.

Aplikacionet DUHET të dërgohen me postë elektronike në adresën euproposals@birn.eu.com deri më 27.08.2019, ora 16:00.

Të gjitha aplikacionet duhet të përgatiten dhe dorëzohen në shqip, serbisht ose anglisht.

Seancat informuese do të mbahen më 15 gusht 2019 në ora 10:00 në Qendrën Informative dhe Kulturore të BE-së në Mitrovicën e Veriut dhe më 16 gusht 2019 në ora 14:00 në Qendrën Informative dhe Kulturore në Prishtinë.

Pyetjet në lidhje me propozimet e Thirrjes për Propozime mund të dërgohen në anglisht, shqip ose serbisht përmes postës elektronike deri më 18 gusht 2019 në adresën: euproposals@birn.eu.com


Poziv za predloge za projekat koji finansira EU

“Doprinos u jačanju nezavisnog, istraživačkog i javno korisnog novinarstva I slobode izražavanja na Kosovu”

Krajnji rok za prijavu je 27. avgust 2019. u 16 časova.

BIRN i Asocijacija novinara Kosova (ANK)  obaveštavaju sve zainteresovane o otvaranju trećeg Poziva za podnošenje predloga u okviru projekta koji finansira EU, pod naslovom „Doprinos u jačanju nezavisnog, istraživačkog i javno korisnog novinarstva i slobode izražavanja na Kosovu“.

Ovaj poziv ima za cilj da pruži mogućnosti lokalnim nevladinim i organizacijama građanskog društva, uključujući novinare, koji rade na Kosovu, a koji se bave pitanjima vezanim za medije i slobodu izražavanja u svojim zajednicama. Program ima za cilj razvijanje nezavisnog, istraživačkog, nepristrasnog, objektivnog, društveno angažovanog novinarstva i kao i pružanje korisnicima potrebne veštine i resurse za implementaciju kreativnog, istraživačkog, pravno dobrog i javno korisnog novinarstva.

Ovaj poziv za podnošenje predloga sadrži jedan lot:

LOT I: Podrška u produkciji novih sadržaja kroz istraživačko izveštavanje i/ili detaljne analize o dobrom upravljanju, ljudskim pravima, životnoj sredini, održivom razvoju, konkurentnosti i investicionoj klimi, zapošljavanju, javnim nabavkama, sigurnosti i bezbednosti, energetskoj efikasnosti, kulturi, suočavanju sa prošlošću.

Prijave se MORAJU poslati e-mailom na euproposals@birn.eu.com do 27. avgusta 2019. u 16:00 časova.

Sve prijave moraju da budu popunjene na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Informativne sesije će biti održane 15. avgusta 2019. u 10:00, u Informativno-kulturnom centru EU u Severnoj Mitrovici i 16. avgusta 2019. u 14:00 u Informativno-kulturnom centru EU u Prištini.

Pitanja u vezi predloga Poziva za predloge se mogu poslati na engleskom, albanskom ili srpskom jeziku e-mailom pre 18. avgusta 2019. na e-mail: euproposals@birn.eu.com.