15 applicants benefit from BIRN’s-EU funded grant scheme

Posted on

Out of 46 applications by non-governmental and media organisations and individuals, 15 of the submitted proposals have been selected for BIRN’s Medium and Small Grant Scheme, funded by the European Union.

Through this project, named “Support to Civil Society and Media Initiatives”, BIRN aims to improve the overall accountability and transparency of institutions, as well as promote human rights through the stories, documentaries and other journalistic work of the applicants.

The grant scheme is designed to contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo, and will provide 13 applicants with small grants of 5,000 euros or less, and two applicants with medium grants, which range from 20,000 to 30,000 euros.

The total amount of the money to be awarded to the grantees as part of the scheme reached 103, 636.50 euros.

The grantees were selected by a professional jury, which met for the first time on January 22 to evaluate the 46 applicants. The jury evaluated 41 applications that fulfilled the eligibility criteria, while during the meeting each member of the jury presented their evaluations for each individual applicant, their comments and then a discussion ensued.

Their decision was based upon the relevance of the proposed actions and activities, creativity, quality of the financial offer, the project team’s potential and previous experience of the applicant.

The objective for the selected applicants will be to contribute to the development of investigative journalism and freedom of expression, increasing the skills of media professionals in monitoring, fact-checking and accountability across Kosovo for the public benefit. The selected projects will engage in a variety of activities including capacity building, investigative reporting, the production of documentaries, analysis of public documents and will address issues related to freedom of expression, protection of minority rights, women’s rights and the fight against corruption.

13 applicants from the selected list were awarded grants from Lot 1, Supporting document-based reporting on themes related to good governance, education, environment, economy, local governance and human rights, and 2 applicants selected were awarded grants from Lot 2, one concerned with combating high-level corruption,  and the other promoting and protecting the rights of Roma, Ashkali and Egyptian communities.

All applicants received individual replies about their application, which also included an evaluation form with points and comments from the jury.

Below is attached the list of the successful applicants of the Call for Proposals for the Medium and Small Grant Scheme package to “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo” project.

List of awarded grantees


15 kandidatë përfitojnë nga skema e granteve të BIRN, financuar nga BE

Prej 46 aplikacioneve nga organizata të ndryshme joqeveritare, organizata mediale dhe individë, 15 nga propozimet e paraqitura janë përzgjedhur për Skemën e Granteve të Mesme dhe të Vogla të BIRN-it, financuar nga Bashkimi Evropian.

Nëpërmjet këtij projekti, të quajtur “Përkrahja për Shoqërinë Civile dhe Iniciativat nga Mediat”, BIRN synon të përmirësojë llogaridhënien e përgjithshme dhe transparencën e institucioneve, si dhe të promovojë të drejtat e njeriut përmes tregimeve, dokumentarëve dhe punëve të tjera gazetareske të kandidatëve.

Skema e këtij granti është projektuar që të kontribuojë në forcimin e një gazetarie të pavarur, hetuese dhe me dobi publike si dhe lirinë e shprehjes në Kosovë si dhe do ti  pajisë 13 kandidatë me grante të vogla, në shumën prej 5,000 Euro ose më pak, dhe dy kandidatë me grante të mesme, shuma e të cilave do të jetë nga 20,000 deri në 30,000 Euro.

Shuma totale e të hollave që do t’u ndahen përfituesve të granteve si pjesë e skemës ka arritur në 103, 636.50 Euro.

Përfituesit e granteve u përzgjodhën nga një juri profesionale, e cila u takua për herë të parë më 22 janar për të vlerësuar të 46 kandidatët. Juria vlerësoi 41 aplikacione që përmbushën kriteret e pranueshmërisë, ndërsa gjatë takimit secili anëtar i jurisë paraqiti vlerësimet e tyre për secilin kandidat individual, komentet e tyre dhe pastaj vazhdohej me diskutime.

Vendimi i tyre bazohej në rëndësinë e veprimeve dhe aktiviteteve të propozuara, kreativitetit, cilësisë së ofertës financiare, potencialit të ekipit të projektit dhe përvojës së mëparshme të kandidatit.

Qëllimi i kandidatëve të përzgjedhur do të jetë të kontribuojnë në zhvillimin e gazetarisë hulumtuese dhe lirisë së shprehjes, duke rritur aftësitë e profesionistëve medialë në monitorimin, kontrollin e fakteve dhe llogaridhënien në Kosovë për të mirën e publikut.

Projektet e përzgjedhura do të angazhohen në një sërë aktivitetesh duke përfshirë ndërtimin e kapaciteteve, raportimin hetimor, prodhimin e dokumentarëve, analizën e dokumenteve publike dhe do të trajtojë çështjet që kanë të bëjnë me lirinë e shprehjes, mbrojtjen e të drejtave të pakicave, të drejtat e grave dhe luftën kundër korrupsionit.

13 kandidatë nga lista e përzgjedhur kanë përfituar nga Pjesa 1, dokumenti mbështetës-bazuar në raportime mbi temat që lidhen me qeverisjen e mirë, arsimin, mjedisin, ekonominë, qeverisjen lokale dhe të drejtat e njeriut, dhe dy kandidatë janë përzgjedhur përfitues nga Pjesa 2, njëri prej tyre ka të bëjë me luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë, ndërsa tjetri ka të bëjë me promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian.

Të gjithë kandidatët pranuan përgjigje individuale rreth aplikimit të tyre, ku po ashtu përfshihej edhe një formular vlerësimi me pikat dhe komentet nga juria.

Më poshtë mund ta gjeni të bashkangjitur listën e kandidatëve të suksesshëm të Thirrja për Propozime për Paketën e Skemës së granteve të Mesme dhe të Vogla në projektin “Kontributi për fuqizimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe për të mirën publike si dhe lirisë së shprehjes në Kosovë.”

Lista e perfituesve te granteve


15 kandidata dobitnici šeme grantova BIRN-a, koju finansira EU

Od 46 prijava nevladinih i medijskih organizacija i pojedinaca, 15 predloga izabrano je za Šemu malih i srednjih grantova BIRN-a, koju je finansijski omogućila Evropska unija.

Ovim projektom koji nosi naziv „Podrška građanskom društvu i medijskim inicijativama”, BIRN ima za cilj da poboljša opštu odgovornost i transparentnost institucija i da promoviše ljudska prava kroz objavljivanje novinarskih priča, dokumentarnih filmova i drugih novinarskih radova kandidata.

Šema grantova je osmišljena tako da doprinese jačanju nezavisnog, istraživačkog novinarstva za dobrobit javnosti i slobode izražavanja na Kosovu i obezbeđuje male grantove u iznosu do 5,000 evra za 13 kandidata, dok će dva kandidata  dobiti srednje grantove, čija se vrednost kreće u rasponu od 20,000 do 30,000 evra.

Ukupan iznos novca koji će se dodeliti dobitnicima grantova, u sklopu ove šeme, dostigao je 103, 636.50 evra.

Dobitnike grantova  izabrao je profesionalni žiri, koji se sastao prvi put 22. januara da proceni svih 46 kandidata. Žiri je procenio 41 prijavu koja je ispunjavala formalne kriterijume, dok je tokom sastanka svaki član žirija predstavio svoje ocene i komentare za svakog kandidata pojedinačno, nakon čega je nastavljeno sa diskusijom.

Njihova odluka je zasnovana na značaju predloženih radnji i aktivnosti, kreativnosti, kvalitetu njihove finansijske ponude, potencijalu projektnog tima i prethodnom iskustvu kandidata.

Cilj izabranih kandidata biće da doprinesu razvoju istraživačkog novinarstva i slobode izražavanja, podizanjem veština medijskih stručnjaka na praćenju, proveri činjenica i odgovornosti na Kosovu, za dobrobit javnosti.

Izabrani projekti će biti uključeni u niz aktivnosti, među kojima one o izgradnji kapaciteta, istraživačkom izveštavanju, izradi dokumentaraca, analizi javnih dokumenata i pozabaviće se pitanjima u vezi sa slobodom izražavanja, zaštitom prava manjinskih zajednica, žena i borbom protiv korupcije.

13 kandidata sa izabrane liste su dobitnici grantova iz Lot. 1: Izveštavanje o temama u vezi sa dobrom upravom, obrazovanjem, životnom sredinom, privredom, lokalnom upravom i ljudskim pravima, a dva kandidata su izabrana za dobitnike Lot 2: Jedan od njih se bavi suzbijanjem korupcije visokog nivoa, dok se drugi bavi promovisanjem i zaštitom prava zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Svi kandidati su dobili individualne odgovore u vezi sa prijavama, što je takođe podrazumevalo i obrazac procene sa bodovima i komentarima žirija.

U nastavku možete naći listu uspešnih kandidata u sklopu Poziva za podnošenje predloga za paket šeme malih i srednjih subvencija na projektu „Doprinos jačaju nezavisnog, istraživačkog novinarstva za dobrobit javnosti i slobode izražavanja na Kosovu.”

Lista dobitnika subvencija