Open Call: Best Stories on Public Spending

Posted on

As part of its ‘Promoting the Auditor General/NAO’s Role in Kosovo’ project, which is supported by the Dutch Embassy in Pristina, BIRN Kosovo is seeking applications for an award scheme for the best stories on public spending.

Stories written by individual journalists and those written as part of a group are eligible, as long as they meet the following criteria:

 • The stories must have been published between October 1, 2019 and September 30, 2020
 • The stories must have been published by a media outlet that is a member of the Press Council of Kosovo (PCK)

The applications will be reviewed by a professional jury consisting of five members including editors, media workers and representatives from the National Audit Office.

The jury will select the stories by evaluating them on:

 • The impact of the findings on the general public
 • The quality of research and comprehensiveness of information sources
 • Creativity in using public data extracted from audit reports

Applications must be submitted by 23:59 on November 15, 2020 to this email address: [email protected]

Applicants must submit a brief description of the story and its impact on the public as well as a link or scanned copy of the published version. Incomplete applications, or applications received after the deadline will not be considered. Any questions can be addressed to the same email address.

The winning stories will be awarded the following prizes:

 • 800 euros for first place
 • 600 euros for second place
 • 400 euros for third place

The award winners will be announced in the first week of December.

***

Thirrje: Çmimet për storiet më të mira gazetareske në fushën e shpenzimeve publike

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese, BIRN Kosova, në kuadër të projektit të promovimit të rolit të ZKA-së në kuadër të projektit të mbështetur nga Ambasada Holandeze në Prishtinë, shpall Thirrje për:

Tri storiet më të mira në temën e shpenzimit të parasë publike

Kriteret e konkursit

 • Storiet duhet të jenë të publikuara nga data 1 tetor 2019 deri 30 shtator 2020
 • Storiet duhet të jenë të publikuara në televizione, radio si dhe në media online e gazeta që janë anëtare të KMShK-së
 • Gazetarët dhe grupe gazetarësh lejohet të aplikojnë me storiet e tyre Juria do t’i përzgjedhë storiet duke i vlerësuar ato në:
 • Ndikimin i gjetjeve në audiencën e përgjithshme
 • Cilësia e hulumtimit dhe gjithëpërfshirja e burimeve të informacionit
 • Kreativiteti në përdorimin e të dhënave publike të nxjerra nga raportet e auditimit

Aplikantët duhet të dorëzojnë një përshkrim të shkurtër të stories dhe impaktit të saj në publik dhe gjithashtu linkun ose kopjen e skenuar të publikimit.

Të gjitha aplikacionet për Çmimin për storjen më të mirë, do të pranohen deri më 15 nëntor 2020, në ora 23:59, në e-mail adresën: [email protected]

* Aplikimet e jo të plota ose aplikimet e pranuara pas afatit kohor nuk do të merren në konsideratë.

Çdo pyetje që ka të bëjë me Çmimin për të shkeljet në shpenzime publike mund të drejtohet në e-mail adresën e përmendur më lart.

Çmimi gazetaresk do të shoqërohet me stimulim monetar

 • Çmimi i parë 800 euro
 • Çmimi i dytë 600 euro
 • Çmimi i tretë 400 euro

Aplikacionet e pranuara do të vlerësohen nga një juri profesionale e përbërë nga 5 anëtarë përfshirë redaktorë, punonjës të mediave dhe përfaqësues të Zyrës Kombëtare të Auditimit.

Shpallja e çmimeve do bëhet në javën e parë të dhjetorit.

***

Poziv: Nagrada za najbolju novinarsku priču iz oblasti javnih rashoda

Balkanska istraživačka mreža, BIRN Kosovo, u okviru projekta koji promoviše ulogu Nacionalne kancelarije revizije (NKR), čiju realizaciju podržava Ambasada Holandije u Prištini, objavljuje Poziv za:

Tri najbolje novinarske priče na temu potrošnje javnog novca

Konkursni kriterijumi

 • Novinarske priče moraju da su objavljene od 1. oktobra 2019. do 30. septembra 2020.
 • Novinarske priče moraju da su objavljene na televiziji, radiju i onlajn medijima i novinskim listovima u članstvu Saveza za štampu Kosova
 • Dozvoljeno je prijavljivanje kako individualnih novinara/novinarki, tako i grupa novinara sa svojim medijskim pričama

Žiri će odabrati priče na osnovu sledećih kriterijuma:

 • uticaja njihovih istraživanja na opštu javnost
 • kvaliteta istraživanja i sveobuhvatnosti izvora informacija
 • kreativnosti u korišćenju javnih podataka izvučenih iz revizorskih izveštaja

Kandidati moraju dostaviti kratak opis medijskog tekst  i uticaja koji je ostvario u javnosti, kao i link ili skeniranu kopiju publikacije.

Sve prijave za Nagradu za najbolju novinarsku priču primaju se do 15. novembra 2020. godine do 23:59 časova na e-mejl adresu: [email protected]

* Nepotpune prijave ili prijave pristigle nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Sva pitanja u vezi sa Nagradom o prekršajima iz oblasti javnih rashoda mogu se dostaviti na gore pomenutu e-mejl adresu.

Nagrada za najbolju novinarsku priču biće propraćena novčanim podsticajem

 • Prva nagrada 800 evra
 • Druga nagrada 600 evra
 • Treća nagrada 400 evra

Primljene prijave oceniće profesionalni žiri sastavljen od 5 članova, koji će uključivati urednike, medijske radnike i predstavnike Nacionalne kancelarije za reviziju.

Dobitnici nagrada biće proglašeni prve nedelje decembra.