Internship vacancies at BIRN and AJK

Posted on

In the framework of the EU-funded project ‘Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo’, the Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) and the Association of Journalists of Kosovo (AJK) is launching a call for 25 interns who are interested in pursuing a career in journalism.

Application Criteria:

To apply for an internship position, the candidate must:

 • Be enthusiastic and willing to pursue a career in journalism
 • Have graduated high school
 • Have applied or be enrolled as a student of journalism, law, economics or other fields related to journalism
 • Be a proficient writer in their native language
 • Possess good knowledge of a foreign language (English preferred)

Duties and responsibilities:

The successful candidates will be responsible for:

 • Attending ongoing training courses held by BIRN and AJK
 • Fulfilling journalistic duties and obligations
 • Conducting research and preparing material for publication

Duration

Selected candidates will be engaged in their internship for a period of 1 to 3 months in the offices of the project partners, BIRN and AJK.

How to apply?

To apply you must send a Curriculum Vitae (CV) and a letter of motivation via email to [email protected], including your name, surname and position to which you are applying by August 31, 2019, 23:59. You are encouraged to send other documents to support your experience.

BIRN offers equal engagement opportunities to all interested individuals, and encourages applications from all, regardless of religion, race, ethnicity, gender, sexual orientation or political views.


Konkurs za praksu u BIRN-u i UNK

Kao deo projekta koji finansira EU „Doprinos u jačanju nezavisnog, istraživačkog i javno korisnog novinarstva i slobode izražavanja na Kosovu“ ”, Balkanska istraživačka mreža (BIRN) i Udruženje novinara Kosova (UNK) objavljuju poziv za angažovanje 25 novih stažista u oblasti novinarstva.

Kriterijumi za prijavljivanje:

Da bi se prijavio/la i ispunio/la kriterijume za ovo mesto, kandidat/kandidatkinja mora da:

 • ima entuzijazam i želju za bavljenje novinarstvom
 • ima završenu srednju školu
 • se prijavio/la ili je student/studentkinja upisan na katedri za žurnalistiku, pravnom, ekonomskom fakultetu ili drugim sličnim oblastima u vezi sa novinarstvom
 • ima dobre veštine pisanja na maternjem jeziku
 • dobro poznaje jedan strani jezik (po mogućstvu engleski)

Dužnosti i odgovornosti:

Uspešni kandidati će biti odgovorni da:

 • pohađaju neprekidnu obuku BIRN-a i UNK
 • obavljaju novinarske dužnosti i obaveze
 • pripremaju i istražuju materijale za objavljivanje

Vreme angažmana

Izabrani kandidati će biti angažovani da obavljaju praktičan rad u prostorijama BIRN-a i UNK-a, partnera na realizaciji projekta, u trajanju od jednog do tri meseca.

Kako da se prijavite?

Da biste se prijavili dostavite svoju biografiju – Curriculum Vitae (CV) i propratno motivaciono pismo elektronskom poštom na adresu [email protected], i naznačite svoje ime, prezime i mesto za koje se prijavljujete, najkasnije do 31. avgusta 2019, u 23:59 časova. Ohrabrujemo vas da dostavite druga dokumenta koja svedoče o vašem iskustvu.

BIRN podstiče prijavljivanje osoba svih polova i pruža jednaku mogućnost angažovanja svim zainteresovanim licima, bez predrasuda po rodnom, verskom, etničkom ili političkom ili bilo kom drugom osnovu.


Konkurs për punë praktike në BIRN dhe AGK

Në kuadër të projektit të financuar nga BE “Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë”, Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) shpallin thirrjen për angazhimin e 25 praktikantëve të rinj në fushën e gazetarisë.

Kriteret për Aplikim:

Për të aplikuar dhe për të përmbushur pozitën, kandidati/ja duhet:

 • Të jetë entuziast dhe të ketë vullnet për të nisur profesionin në gazetari
 • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme
 • Të ketë aplikuar apo të jetë student i regjistruar në degët e gazetarisë, juridikut, ekonomikut apo fushave të ngjashme që ndërlidhen me gazetari
 • Të ketë njohuri të mira të të shkruarit të gjuhës amtare
 • Të ketë njohuri të mira në një gjuhë të huaj (preferohet gjuha angleze)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Kandidatët e suksesshëm do të jenë përgjegjës për:

 • Ndjekjen e trajnimeve të vazhdueshme nga BIRN dhe AGK
 • Përmbushjen e detyrave dhe obligimeve gazetareske
 • Përgatitjen dhe hulumtimin e materialeve për publikim

Koha e angazhimit

Kandidatët e përzgjedhur do jenë të angazhuar të kryejnë punë praktike në zyrat e BIRN dhe AGK, partnerëve të implementimit të projektit në kohëzgjatje nga 1 deri në 3 muaj.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar duhet të dërgoni një Curriculum Vitae (CV) dhe një letër motivimi përmes postës elektronike në adresën [email protected], duke shkruar emrin, mbiemrin dhe pozitën për të cilën aplikoni, më së largu deri më 31 gusht 2019, ora 23:59. Inkurajoheni që të dërgoni dokumente të tjera që dëshmojnë përvojën.

BIRN inkurajon aplikuesit nga të gjitha gjinitë, si dhe ofron mundësi të barabartë angazhimi për të gjithë personat e interesuar pa kurrfarë paragjykimi mbi baza gjinore, fetare, etnike ose politike, apo ndonjë bazë tjetër.