BIRN Kosovo Gives Awards for Investigative Reporting on Corruption

Posted on

BIRN Kosovo on December 18 gave three journalists awards for the best investigative reports about corruption in public spending over the past year, as part of a project entitled Promoting the Auditor General/NAO’s Role in Kosovo.

The winning stories were selected by a jury comprised of Kreshnik Gashi, Mexhide Demolli, Dafina Halili, Leart Hoxha and Mustafa Skenderi from a total of nine entries, all of which were broadcast on TV or published online between October 1, 2019 to September 30, 2020.

First prize was awarded to journalist Besnik Boletini for his investigative article entitled “Ineffective Millions”, which analysed investments in agriculture through grants and subsidies.

Over 238 million euros have been invested in agriculture using these methods, with experts arguing that the investment has produced few tangible results. Levels of imports and exports were examined as part of the investigation, which highlighted the ineffectiveness of the huge public investment into the agriculture sector.

Arta Berisha was awarded second prize for her investigation entitled “Advertising the Government’s Work Online”, which shed light on dozens of contracts, signed by ministries with news websites and other sites, which did not respect tendering procedures, the Law on Public Procurement and professional ethics.

Third place went to Merita Berisha-Prebreza for her investigation entitled “Temporary Contracts that Deny Workers Rights”. The article examined salaries paid to over 2,000 people employed every year by public institutions through so-called Special Service Agreements, often without competition and in violation of the law.

The investigation revealed that public money is often spent on providing financial support for people connected to political parties, as well as party activists.

Promoting the Auditor General/NAO’s Role in Kosovo is supported by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands and is being implemented by BIRN Kosovo.

***

Ndahen çmimet gazetareske për hulumtimet më të mira në fushën e shpenzimeve publike

Juria profesionale i ka bërë publike (18 dhjetor)vlerësimet për gazetarët në kuadër të thirrjes për tri hulumtimet më të mira në fushën e shpenzimeve publike.

Çmimet janë ndarë në kuadër të projektit ‘Promovimi i rolit të Auditorit të Përgjithshëm / ZKA në Kosovë’, i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës/Ministria e Punëve të Jashtme e Holandës dhe i implmentuar nga BIRN Kosova.

Për këto çmime, në garë kanë qenë 9 storie të publikuara në televizione dhe media online nga data 1 tetor 2019 deri më 30 shtator 2020.

Juria në përbërje Kreshnik Gashi, Mexhide Demolli, Leart Hoxha, Dafina Halili dhe Mustafa Skenderi kanë vlerësuar çmimin e parë  hulumtimin e gazetarit, Besnik Boletini. Çmimi i dytë është ndarë për hulumtimin e gazetares Arta Berisha, ndërsa çmimi i tretë është ndarë për gazetaren Merita Berisha-Prebreza.

Çmimi për gazetarin Besnik Boletini është ndarë për hulumtimin “Milionat e paefektshme”. Ky hulumtim shqyrton investimet e bëra në fushën e bujqësisë përmes granteve dhe subvencioneve. Mbi 238 milionë euro janë investuar në bujqësi në këtë mënyrë, me ekspertë që argumentojnë se paratë kanë treguar pak rezultate. Nivelet e importeve dhe eksporteve u analizuan si pjesë e hetimit, i cili nënvizoi jo-efektivitetin e investimeve të mëdha publike në këtë sektor. Hulumtimi mund të lexohet në këtë link.

Çmimi për gazetaren Arta Berisha është ndarë për hulumtimin “Reklamimi i punës së qeverisë në internet”. Ky hulumtim zbulon mbi dhjetëra kontrata të nënshkruara nga ministritë me portalet e lajmeve dhe faqet e internetit të tjera në kundërshtim me procedurat e tenderimit, Ligjin për Prokurimin Publik dhe etikën profesionale. Arta Berisha zbulon se sekretarët e përgjithshëm të ministrive, si dhe zyrtarë të tjerë, e kanë trajtuar buxhetin e shtetit sikur të ishin paratë e tyre, duke shpërndarë shuma të mëdha portaleve në kundërshtim me legjislacionin. Hulumtimi mund të lexohet në këtë link.

Çmimi për gazetaren Merita Berisha-Prebreza është ndarë për hulumtimin “Kontrata afatshkurta që mohojnë të drejtat e punëtorëve”. Ky hulumtim shqyrton pagat e paguara për mbi 2,000 persona të punësuar çdo vit nga institucionet publike përmes Marrëveshjeve për shërbime të veçanta, shpesh pa konkurrencë dhe në kundërshtim me ligjin. Hulumtimi zbulon se paratë publike shpesh shpenzohen për të siguruar mbështetje financiare për njerëzit e lidhur me partitë politike, si dhe militantët e partive. Hulumtimi mund të ndiqet në këtë link.

***

Dodeljene nagrade za najbolje novinarske priče iz oblasti javnih troškova

Stručni žiri BIRN Kosova objavio je svoje ocene (18. decembra) za novinarke i novinare, u okviru poziva za tri najbolja istraživanja iz oblasti javnih troškova.

Nagrade su dodeljene u okviru projekta „Promovisanje uloge generalnog revizora/ NKR na Kosovu,“ čiju je realizaciju podržala ambasada Kraljevine Holandije/Ministarstvo spoljnih poslova Holandije, a koji realizuje BIRN Kosovo.

Za ove nagrade, u konkurenciji je bilo devet istraživačkih priča objavljenih na televiziji i onlajn medijima od 1. oktobra 2019. do 30. septembra 2020. godine.

Žiri u sastavu Krešnik Gaši, Medžide Demoli, Ljeart Hodža, Dafina Haljilji i Mustafa Skenderi dodelio je prvu nagradu istraživanju novinara, Besnika Boljetinija. Druga nagrada dodeljena je istraživanju novinarke Arte Beriša, dok je treća nagrada dodeljena novinarki Meriti Beriša-Prebreza.

Novinar Besnik Boljetini osvojio je prvu nagradu za istraživanje „Nedelotvorni milioni.” Ova priča istražuje investicije u poljoprivredi, putem grantova i subvencija. Više od 238 miliona evra uloženo je u poljoprivredu ovim putem, a stručnjaci tvrde da je sav taj novac dao malo rezultata. Nivoi uvoza i izvoza analizirani su kao deo istrage, koja je naglasila nedelotvornost velikih javnih investicija u ovom sektoru. Istraživanje možete pročitati na ovom linku.

Novinarki Arti Beriša dodeljena je nagrada za istraživanje „Reklamiranje rada vlade na internetu“. Ovo istraživanje razotkriva na desetine ugovora koja su ministarstva potpisala sa informativnim portalima i internet stranicama, u suprotnosti sa tenderskim postupcima, Zakonom o javnim nabavkama i profesionalnom etikom. Arta Beriša otkriva da su se generalni sekretari ministarstava, kao i drugi zvaničnici, prema državnom budžetu ponašali kao da se radi o njihovom vlastitom novcu, isplaćujući velike svote portalima u suprotnosti sa zakonom. Istraživanje možete pročitati na ovom linku.

Novinarki Meriti Beriša-Prebreza dodeljena je nagrada za istraživanje „Kratkoročni ugovori koji uskraćuju radnička prava“. Ovo istraživanje ispituje zarade isplaćene broju od preko 2,000 ljudi zaposlenih svake godine u javnim institucijama, ugovorima o posebnim uslugama, često mimo konkurencije i u suprotnosti sa zakonom. Istraživanje otkriva da se novac iz javne kase često troši da bi se obezbedila finansijska podrška ljudima povezanim sa političkim strankama, kao i stranačkim militantima. Istraživanje možete pročitati na ovom linku.