2022 ‘Green Energy Days’ to Take Place Between May 16 and May 22

Posted on

The 2022 Green Energy Days initiative, under the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda action — funded by the European Union Office in Kosovo and implemented by BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, ERA Group, and TV Mreža — is scheduled to take place between May 16 and May 22, 2022.

The Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda action supports the proactive participation of Kosovo civil society, media and environmental activists in policy reform and decision making on energy, the environment and public health.

The aim of the project is to help Kosovo bring its environmental policies closer to EU legislation and to foster dialogue between civil society organisations, the media, activists and the public sector.

The Green Energy Days consist of a series of activities and are being hosted by BIRN and its partners for the second time. The purpose of the multiday activity is to provide a necessary spotlight on the importance of energy efficiency, environmental protection and public health, especially to relevant officials.

In 2021, the Green Energy Days activity was without doubt one of the most powerful and significant project activities within the Europeanisation of Kosovo’s Environmental Agenda action. Over a period of 10 days, BIRN Kosovo and its partners hosted a local conference, a regional conference and a high-level international conference on various important topics related to Kosovo’s energy efficiency and green energy future. The 2021 edition also saw two dialogue-style meetings with young people from Peja/Peć and Gjakova/Đakovica, and a bicycle tour in Peja/Peć, an activity geared towards clean air awareness and cycling trail maintenance.

This year, the Green Energy Days will host numerous activities that will contribute to best green energy practices in Kosovo.

On May 16, 2022, there will be a screening of the documentary “Helm n’ajër, Helm n’ujë” (Poisoned Air, Poisoned Water), which aims to highlight the importance of energy efficiency and environmental protection to the general public — as well as some hard truths. The screening of the documentary will take place at Europe House in Prishtina/Priština, starting at 16:30.

On May 17 and May 20, the project partners will host two dialogue-style meetings with young people from the municipalities of Peja/Peć and Gjakova/Đakovica. The purpose of the dialogue meetings will be to promote best practices in energy efficiency and environmental protection.

On May 18, BIRN will publish a long feature on the environment in Kosovo, as well as a number of short features.

There will also be televised debates throughout the Green Energy Days, including short informative videos.

On May 19, BIRN will host a high-level conference, during which it will launch a position paper on Kosovo’s National Energy and Climate Plan (NECP). This position paper elaborates upon the five mutually supportive dimensions of the European Union Energy Policy: energy security, solidarity and trust; a fully integrated energy market; energy efficiency; decarbonisation of the economy; and innovation. In line with these dimensions, the position paper considers Kosovo’s challenges and its needs for a safer path towards achieving decarbonisation by 2050. The position paper also provides recommendations to the Government of Kosovo on achieving the targets for decarbonising the economy by 2050 that are set out in national plans.

Finally, on May 22, 2022, the project partners will host a youth mobilisation activity, in which young people will plant trees in damaged urban areas without green spaces in the city of Pejë/Peć.

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of BIRN and do not necessarily reflect the views of the European Union.

 

BIRN Dhe Partnerët i Kushtojnë Një Javë Energjisë së Gjelbër Përmes Disa Aktiviteteve

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) në Kosovë në bashkëpunim me CEE Bankwatch, ERA Group dhe TV Mreza do të organizojnë nga 16 deri më 22 maj “Ditët e energjisë së gjelbër 2022”, një iniciativë që është pjesë e projektit “Evropianizimi i agjendës mjedisore të Kosovës”, i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Projekti “Evropianizimi i agjendës mjedisore të Kosovës” mbështet pjesëmarrjen proaktive të shoqërisë civile në Kosovë, mediave dhe aktivistëve mjedisorë në reformën e politikave dhe vendimmarrjen në lidhje me energjinë, mjedisin dhe shëndetin publik.

Qëllimi i projektit është të ndihmojë Kosovën për t’i sjellë politikat mjedisore më afër legjislacionit të BE-së dhe për të forcuar dialogun midis organizatave të shoqërisë civile, mediave, aktivistëve dhe sektorit publik.

Ditët e Energjisë së Gjelbër janë një seri aktivitetesh që BIRN Kosova dhe partnerët e tij organizojnë për herë të dytë, në kuadër të projektit “Evropianizimi i Agjendës Mjedisore të Kosovës”. Qëllimi i aktivitetit disaditor  është që audiencës së gjerë dhe veçanërisht zyrtarëve të rëndësishëm t’i ofrojë rëndësinë dhe vëmendjen e nevojshme për efiçencën e energjisë, mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit publik.

Në vitin 2021, “Ditët e energjisë së gjelbër” ishte një nga aktivitetet më të forta dhe më të rëndësishme të projektit. Në një hark kohor prej 10 ditësh, BIRN Kosova dhe partnerët e tij organizuan një konferencë lokale, një konferencë rajonale dhe një konferencë të nivelit të lartë ndërkombëtar mbi tema të ndryshme të rëndësishme që kanë të bëjnë me efikasitetin energjetik të Kosovës dhe të ardhmen e energjisë së gjelbër. Gjithashtu ishin organizuar dy takime dialogu me të rinj nga Peja dhe Gjakova dhe një turne me biçikleta në Pejë si aktivitet vetëdijesimi për ajrin e pastër dhe mirëmbajtjen e shtigjeve të çiklizmit.

Këtë vit, në “Ditët e energjisë së gjelbër” do të organizohen aktivitete të shumta që do të kontribuojnë në praktika më të mira të energjisë së gjelbër në Kosovë.

Më 16 maj, në “Ditët e energjisë së gjelbër 2021” do të publikohet dokumentari “Helm n’ajër, helm n’ujë” që synon të shohë në pah rëndësinë dhe të vërtetën që është e nevojshme për efiçiencën e energjisë, mbrojtjen e mjedisit dhe publikut. Shfaqja e dokumentarit do të bëhet më 16 maj 2022, në Shtëpinë e Evropës në Prishtinë, duke nisur në 16:30.

Më 17 maj dhe 20 maj, partnerët e projektit do të organizojnë dy takime dialoguese me të rinjtë nga komuna e Pejës dhe Gjakovës. Qëllimi i takimeve dialoguese do të jetë promovimi i praktikave më të mira në efiçencën e energjisë dhe mbrojtjen e mjedisit.

Me 18 maj, BIRN Kosova do të publikojë analizë mbi ambientin në Kosovë por gjithashtu do të publikohen edhe artikuj tjerë si dhe debate televizive gjatë ditëve të energjisë së gjelbër si dhe video të shkurtra informuese.

Më 19 maj, BIRN do të organizojë një konferencë të nivelit të lartë të diskutimit brenda “Ditët e energjisë së gjelbër 2022”.

Në këtë konferencë, BIRN Kosova do të lansojë një letër pozicioni të titulluar “Plani Kombëtar i Kosovës për Energjinë dhe Klimën (PKEK)”. Kjo letër pozicioni kalon nëpër pesë shtyllat kryesore të Politikës së Energjisë së Bashkimit Evropian. Këto shtylla përfshijnë sigurinë dhe besimin në energji, tregun plotësisht të integruar të energjisë, efiçiencën e energjisë, dekarbonizimin e ekonomisë, dhe inovacionin. Në përputhje me këto shtylla, dokumenti i pozicionit përfshin sfidat dhe nevojat e Kosovës për të adresuar këto sfera për një rrugë më të sigurt drejt arritjes së dekarbonizimit deri në vitin 2050. Letra e pozicionit gjithashtu ofron edhe rekomandime për Qeverinë e Kosovës drejt arritjes së objektivave të dekarbonizimit të ekonomisë deri në vitin 2050 sipas planeve kombëtare.

Në fund, më 22 maj, partnerët e projektit do të organizojnë një aktivitet për mobilizimin e të rinjve me mbjelljen e fidanëve në hapësira urbane të dëmtuara dhe pa gjelbrim në Pejë.

 Ky publikim është botuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e BIRN Kosova dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

 

Od 16. Do 22. Maja Organizuju se „Dani Zelene Energije 2022″

Od 16. do 22. maja biće organizovani „Dani zelene energije 2022“, inicijativa koja je deo projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a realizuju BIRN Kosovo, CEE Bankwatch, ERA Grupa i TV Mreža.

Projekat „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“ podržava proaktivno učešće kosovskog civilnog društva, medija i ekoloških aktivista u reformi politike i donošenju odluka u vezi sa energijom, životnom sredinom i javnim zdravljem.

Cilj projekta je da pomogne Kosovu da ekološke politike približi propisima EU i da ojača dijalog između organizacija civilnog društva, medija, aktivista i javnog sektora.

Dani zelene energije predstavljaju niz aktivnosti koje BIRN i njegovi partneri organizuju po drugi put za redom, kao deo projekta „Evropeizacija kosovske agende za zaštitu životne sredine“. Svrha višednevne aktivnosti DZE-a je da široj publici, a posebno važnim zvaničnicima, ukaže na značaj i dužnu pažnju koju treba pokloniti pitanju energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i javnog zdravlja.

U 2021. godini DZE je svakako bila jedna od najjačih i najvažnijih projektnih aktivnosti. U rasponu od 10 dana, BIRN Kosovo i njegovi partneri organizovali su jednu lokalnu konferenciju, jednu regionalnu konferenciju i jednu međunarodnu konferenciju na visokom nivou o različitim važnim temama vezanim za energetsku efikasnost Kosova i budućnost zelene energije. Kao deo DZE 2021, organizovana su i dva dijaloga sa mladima iz Peći i Đakovice i biciklistička tura u Peći, kao aktivnost za podizanje svesti o čistom vazduhu i održavanju biciklističkih staza.

Ove godine, u sklopu DZE organizovaće se brojne aktivnosti koje će doprineti najboljim praksama zelene energije na Kosovu.

  1. maja u okviru „Dana zelene energije 2021“ biće objavljen dokumentarni film „Helm n’ajër, Helm n’ujë” (Otrov u vazduhu, otrov u vodi), koji ima za cilj da ukaže na značaj i istinu koja je neophodna za energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine i javnosti. Projekcija dokumentarnog filma održaće se 16. maja 2022. godine u Evropskoj kući u Prištini sa početkom u 16.30 časova.
  2. i 20. maja, partneri na projektu organizovaće dva dijaloga sa mladima iz opština Peć i Đakovica. Svrha sastanaka za dijalog biće promocija najboljih praksi na polju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

BIRN će 18. maja objaviti duži članak o životnoj sredini na Kosovu, ali će takođe objaviti i kratke članke i televizijske debate tokom Dana zelene energije, kao i kratke informativne video zapise.

BIRN će 19. maja organizovati konferenciju na visokom nivou u okviru „Dana zelene energije 2022“.

Na ovoj konferenciji, BIRN Kosovo će predstaviti pozicioni dokument pod nazivom „Nacionalni energetski i klimatski plan Kosova (NEKP)“. Ovaj pozicioni dokument prolazi kroz pet glavnih stubova energetske politike Evropske unije. Ovi stubovi uključuju energetsku sigurnost i poverenje, potpuno integrisano energetsko tržište, energetsku efikasnost, dekarbonizaciju privrede i inovacije. Na osnovu ovih stubova, pozicioni dokument predstavlja izazove i potrebe Kosova, da se pozabavi ovim oblastima na putu ka postizanju dekarbonizacije do 2050. godine. Pozicioni dokument takođe upućuje preporuke Vladi Kosova za postizanje ciljeva dekarbonizacije privrede do 2050. godine, shodno nacionalnim planovima.

Na samom kraju, 22. maja 2022. godine, partneri na projektu će organizovati jednu aktivnost za animiranje mladih. U gradu Peći, mladi će zasaditi drveće u narušenim urbanim sredinama, bez zelenila.

Ovaj tekst je objavljen uz podršku Evropske unije na Kosovu. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost BIRN Kosovo i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije na Kosovu.