Open Call for Participation in BIRN Kosovo’s one-day training module for journalists to report on labour rights issues

Are you a student of journalism, young or mid-career journalist eager to expand your journalistic reporting skills? Do you want to develop your capacities in reporting and advocating for labour rights in the Kosovo labour market? Do you think you have the ambition and creativity to be one of the prospective winners of a 500 Euro bursary to write a story on labour rights, health and safety at work? Then look no further!

BIRN Kosovo has the ideal opportunity for you.

BIRN will select the 10 best story pitches to be supported through a bursary amounting to 500 Euros, through which the 10 journalists with the winning pitches will have the opportunity to conduct research, analysis, investigative articles and other publications on various issues that pertain to the field of labour rights.

Moreover, on September 27, 2022 BIRN will organize a one-day training module with journalists and journalism students on the process of reporting on labour rights issues who wish to benefit from the bursary. Please note that in order to be part of the bursary program, interested parties should apply and participate in the above-mentioned training.

The one-day training module will bring together 20 young and mid-career journalists as well as students of journalism from different communities, who will have the opportunity to acquire knowledge and hands-on skills on how to report on labour rights issues, including reporting on injuries at work and labour rights abuses, safety in the workplace, mistreatment and breaches of employee rights, failure to adhere to work schedules, working without proper contracts or lack of employment contracts, violating annual leave and maternity leave entitlements, to name a few. The training module will be delivered by BIRN’s own team of award-winning journalists and editors, who have extensive experience in investigating, reporting on and advocating for labour rights issues.

BIRN Kosovo’s team of journalists and editors will provide editorial support to the winning journalists in the process of identifying their topic of interest, in the drafting of their editorial work and in the final publication of their media products. Notably, journalists’ works will be published on BIRN’s flagship anti-disinformation platform, KALLXO.com in a TV/online format. The platform enjoys high viewership and readership rates among the Kosovo public, including its social media platforms, such as Facebook, YouTube and Instagram.

The bursary and the one-day training module are organized in the framework of the EU-funded project “Protecting and promoting labour rights of vulnerable groups in the labour market” implemented by ATRC and BIRN Kosovo.

The aim of this project is to improve the working conditions for vulnerable categories of employees, notably within the private sector, including workplace health and safety for women and men, through the promotion of social dialogue between workers and duty bearers.

Who can apply?

Students of journalism, young and mid-career journalists across different regions in Kosovo, who are interested to learn more about reporting and advocating for labour rights issues and become one of the potential winners of ten 500 Euro bursaries, are eligible to apply for this call.

Applicants from marginalized communities in Kosovo, including members of minority ethnic communities and women, that fulfill the above-mentioned criteria are encouraged to apply for this call.

To apply for the one-day training module on reporting on labour rights issues, click here.

The deadline to apply is September 16, 2022.


Thirrje e hapur për pjesëmarrje në trajnimin njëditor të BIRN Kosovë për gazetarët që raportojnë mbi çështjet e të drejtave të punës

Jeni student i gazetarisë, gazetar i ri apo gazetar në mes të karrierës, i etur për t’i zgjeruar shkathtësitë tuaja gazetareske? Dëshiron t’i zhvillosh kapacitetet tuaja në raportim dhe avokim për të drejtat e punës në tregun e punës në Kosovë? Mendon se ke ambicie dhe kreativitet për të qenë një nga fituesit e mundshëm të bursës prej 500 euro për të shkruar storie mbi të drejtat e punës, shëndetin dhe sigurinë në punë? Atëherë mos kërko më tej!

BIRN Kosovë ofron mundësinë ideale për ju.

BIRN do të zgjedhë 10 storiet më të mira të propozuara që do të mbështeten me bursë në shumë prej 500 euro, përmes së cilës bursë 10 gazetarët me propozimet fituese do të kenë mundësi të realizojnë hulumtime, analiza, artikuj hulumtues dhe publikime të tjera për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me fushën e të drejtave të punës.

Për më tepër, më 27 shtator 2022 BIRN do të organizojë një trajnim njëditor me gazetarët dhe studentët e gazetarisë të cilët dëshirojnë të përfitojnë nga bursa, ku fokusi do të jetë në procesin e raportimit për çështjet e të drejtave të punës. Ju lutem keni parasysh se për të qenë pjesë e programit të bursave, të interesuarit duhet të aplikojnë dhe të marrin pjesë në trajnimin e lartpërmendur.

Trajnimi njëditor do t’i mbledhë 20 gazetarë të rinj dhe në mes të karrierës, si dhe studentë të gazetarisë nga komunitete të ndryshme, të cilët do të kenë mundësinë të marrin njohuri dhe t’i ngrisin shkathtësitë praktike në raportimin për çështjet e të drejtave të punës, përfshirë raportimin për lëndimet në punë dhe shkeljet e të drejtave të punës, sigurinë në vendin e punës, keqtrajtimin dhe shkeljen e të drejtave të punëtorëve, mosrespektimin e orarit të punës, punën pa kontratë të rregullt ose mungesën e kontratave të punësimit, shkeljen e të drejtave të pushimit vjetor dhe lehonisë, mes tjerash. Trajnimi do të ofrohet nga ekipi i BIRN-it së bashku me gazetarë dhe redaktorë të vlerësuar me çmime, të cilët kanë përvojë të gjerë në hulumtimin, raportimin dhe mbrojtjen e çështjeve të të drejtave të punës.

Ekipi i gazetarëve dhe redaktorëve nga BIRN Kosovë do të ofrojë mbështetje editoriale për gazetarët fitues në procesin e identifikimit të temës së tyre të interesit, në hartimin e angazhimit të tyre editorial dhe në publikimin përfundimtar të produkteve të tyre mediatike. Në veçanti, storiet e gazetarëve do të publikohen në platformën kryesore të BIRN kundër dezinformimit, KALLXO.com në një format televiziv/online. Platforma gëzon shkallë të lartë shikueshmërie dhe leximit nga qytetarët e Kosovës, përfshirë platformat e saj të mediave sociale si Facebook, YouTube dhe Instagram.

Bursa dhe trajnimi njëditor organizohen në kuadër të projektit të financuar nga BE “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të punës të grupeve të cenueshme në tregun e punës” zbatuar nga ATRC dhe BIRN Kosovë.

Qëllimi i këtij projekti është përmirësimi i kushteve të punës për kategoritë e punonjësve të cenueshëm, veçanërisht brenda sektorit privat, përfshirë shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës për gratë dhe burrat, përmes promovimit të dialogut social ndërmjet punëtorëve dhe bartësve të detyrës.

Kush mund të aplikojë?

Në këtë thirrje kanë të drejtë të aplikojnë studentët e gazetarisë, gazetarët e rinj dhe ata në mes të karrierës nga rajone të ndryshme të Kosovës, të cilët janë të interesuar të mësojnë më shumë rreth raportimit dhe avokimit për çështjet e të drejtave të punës dhe të bëhen fitues të mundshëm të njërës nga dhjetë bursat prej 500 euro.

Inkurajohen aplikuesit nga komunitetet e margjinalizuara në Kosovë, duke përfshirë pjesëtarët e komuniteteve nga pakicat etnike dhe gratë, që plotësojnë kriteret e lartpërmendura.

Për të aplikuar për trajnimin njëditor mbi raportimin për çështjet e të drejtave të punës, klikoni këtu.

Afati i fundit për të aplikuar është 16 shtator 2022.


Otvoreni poziv za učešće u jednodnevnom modulu obuke BIRN Kosovo za novinare za izveštavanje o pitanjima radnih prava

Da li studirate novinarstvo ili ste mladi novinar ili novinar sa karijerom u usponu koji želi da proširi svoje veštine izveštavanja? Da li želite da razvijete kapacitete u izveštavanju i zagovaranju radnih prava na kosovskom tržištu rada? Da li mislite da imate ambiciju i kreativnost da budete jedan od potencijalnih dobitnika stipendije od 500 evra za pisanje priče o radnim pravima, zdravlju i bezbednosti na radu? Onda, ne tražite dalje!

BIRN Kosovo ima odličnu ponudu za vas.

BIRN će izabrati 10 najboljih kratkih opisa priča koje će biti podržane stipendijom u iznosu od 500 evra, a kroz koju će 10 novinara sa pobedničkim kratkim opisom priča biti u prilici da sprovedu istraživanja, analize, istraživačke članke i druge publikacije o različitim pitanjima koja se odnose na oblast radnih prava.

Štaviše, BIRN će 27. septembra 2022. organizovati jednodnevni modul obuke za novinare i studente novinarstva koji žele da dobiju stipendiju o procesu izveštavanja o pitanjima iz oblasti radnih prava. Imajte na umu da kako bi mogli da učestvuju u programu stipendije, zainteresovani moraju da se prijave i učestvuju u gore pomenutoj obuci.

Jednodnevni modul obuke će okupiti 20 mladih novinara i novinara u karijeri u usponu, kao i studente novinarstva iz različitih zajednica, koji će imati priliku da steknu znanja i praktične veštine o tome kako izveštavati o pitanjima iz oblasti radnih prava, uključujući, između ostalog, izveštavanje o povredama na radu i zloupotrebama prava na radu, bezbednosti na radnom mestu, maltretiranju i kršenju prava zaposlenih, nepoštovanju radnog vremena, radu bez odgovarajućih ugovora ili nepostojanju ugovora o radu, kršenju prava na godišnji odmor i porodiljsko odsustvo. Modul obuke će održati BIRN-ova ekipa nagrađivanih novinara i urednika, koji imaju veliko iskustvo u istraživanju, izveštavanju i zagovaranju za pitanja radnih prava.

Novinarski i urednički tim BIRN Kosovo će pružiti uređivačku podršku stipendisanim novinarima u procesu identifikacije njihove teme od interesa, u izradi nacrta njihovog uređivačkog rada i konačnom objavljivanju njihovih medijskih proizvoda. Pored toga, radovi novinara će biti objavljeni na vodećoj platformi za borbu protiv dezinformacija BIRN-a, KALLXO.com, u TV/onlajn formatu. Platforma uživa visoku stopu gledanosti i čitanosti među kosovskom javnošću, uključujući njene platforme na društvenim medijima, kao što su Facebook, YouTube i Instagram.

Stipendija i jednodnevni modul obuke su organizovani u okviru projekta koji finansira EU „Zaštita i promocija radnih prava ranjivih grupa na tržištu rada“, koji implementiraju ATRC i BIRN Kosovo.

Cilj ovog projekta je unapređenje uslova rada za ugrožene kategorije zaposlenih, posebno u privatnom sektoru, uključujući zdravlje i bezbednost na radnom mestu za žene i muškarce, kroz promociju socijalnog dijaloga između radnika i nosilaca dužnosti.

Ko se može prijaviti?

Studenti novinarstva, mladi novinari ili novinari sa karijerom u usponu iz različitih regiona na Kosovu, koji su zainteresovani da saznaju više o izveštavanju i zagovaranju za pitanja radnih prava i postanu jedan od deset potencijalnih dobitnika stipendije od 500 evra, imaju pravo da se prijave na ovaj poziv.

Podstičemo podnosioce prijava iz marginalizovanih zajednica na Kosovu, uključujući pripadnike manjinskih zajednica i žene, koji ispunjavaju gore navedene kriterijume da se prijave na ovaj poziv.

Da biste se prijavili za jednodnevni modul obuke o izveštavanju o pitanjima radnih prava, kliknite ovde.

Rok za prijavljivanje je 16. septembar 2022.

BIRN’s 12th Annual Summer School Starts in Slovenia

For the 12th time, BIRN’s Summer School of Investigative Reporting is bringing together 30 journalists from South-East and Central European countries for a week-long training programme to develop skills, explore new techniques and start cross-border cooperations.

This year’s Summer School of Investigative Reporting started on Monday in the Slovenian town of Portoroz.

During the week-long programme, journalists from Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, Greece, Hungary, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Finland and Ukraine will learn new skills and techniques and work on investigative stories.

The head of Regional Operations at BIRN, Dusica Stilic, welcomed the participants selected from a record-breaking number of applications – 180 this year.

“We are very proud to have this extraordinary group of people eager to learn to become the best version of an investigative journalist they possibly can be,” Stilic said.

Ivana Nikolic, leading the Investigative Reporting Initiative Programme at BIRN, presented the agenda and encouraged the participants to work towards pitching powerful stories.

“This week, you will learn a lot about innovative journalism techniques and skills from award-winning journalists and editors,” Nikolic said, adding that for the first time this year, participants will have the opportunity to learn how to stay safe online while working on their investigations.

Freelance coder and data specialist Friedrich Lindenberg gave an introduction to open data for investigations. Lindenberg has been working with investigative journalists and anti-corruption activists for the past decade and has built data-driven tools that support their work.

Lindenberg gave practical advice on effectively searching and cross-referencing open databases and using various tools to track documents.

“It’s important to remember that a search doesn’t make any document or information reliable and doesn’t take away the journalist’s responsibility,” he told the participants.

The first day ended with the journalists sharing ideas and starting to work on pitching cross-border investigative stories.

Eleni Stamatoukou

Eleni joined BIRN Hub in 2021 as a Communications Manager. She is a data journalist based in Athens, Greece.

She has worked for Greek and foreign media and the NGO SolidarityNow. She has covered a big range of issues: migration, refugee crisis, corruption, LGBTI and human rights, politics, business, sports, environment, health and culture.

Eleni is a Fellow of the Stavros Niarchos Foundation and Columbia Journalism School 2019.

Eleni has a BA in Balkan Studies from Aristotle University of Thessaloniki, Greece and an MA in Social Anthropology (Europe) from Sussex University, United Kingdom.

She speaks Greek, English, Turkish and Serbian.

Sejla Karic

Sejla joined BIRN Hub’s Sarajevo Office in April 2022. As a Digital Rights Researcher, she is focused on digital rights violations and the human rights implications of advanced technologies in Southeast and Central Europe.

Sejla is a human rights lawyer with a particular interest in freedom of expression and media freedom. She has experience working in legal practice, as well as working with non-governmental and international organizations. Before joining BIRN, she has worked with International Press Institute (IPI) and the Office of the OSCE Representative on Freedom of the Media (RFoM), where she focused on research, advocacy and monitoring of media freedom violations, particularly in Southeast Europe and Turkey.

Currently, she is a research fellow with the Center for Media, Data and Society (CMDS) at Central European University. In 2021, in collaboration with CMDS, she established a research group and launched an Anti-SLAPP research project, “Silenced by Lawsuits”, which focuses on Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) aimed at silencing public watchdogs.

She holds a Bachelor’s degree in International Law from the American University in Bosnia and Herzegovina, where she graduated with Highest Honors as Student of the Generation. She holds a Master’s in Human Rights Law from Central European University (CEU) in Budapest, where she graduated with Distinction, receiving CEU’s Outstanding Academic Achievement Award as the student with the highest GPA in the LLM Human Rights program. In her Master’s thesis, she focused on impunity for killings of journalists in Europe through analysis of state responses in the Daphne Caruana Galizia and Jan Kuciak murder cases.

Apart from being native in Bosnian, Sejla is fluent in English, has a strong working knowledge of German and some knowledge of Spanish, French and Russian.

Jovan Ilic

Based in Belgrade, Jovan is responsible for production of digital and social media content, developing new digital products and boosting the presence of BIRN Hub and its websites on a number of digital platforms.

Since 2018, he worked at Belgrade Pride as coordinator of Pride Info Center in Belgrade and as an organizer of Belgrade Pride until 2021. He also works as a LGBT+ party organizer and a DJ.

Jovan graduated from Middlesex University, England, in Audio Engineering.

He speaks Bosnian and English.

Karla Junicic

Karla joined BIRN in 2021 to coordinate work of local media outlets in the region who write investigative stories using the Engagement Citizens’ Reporting tool.

Before joining BIRN she wrote for VoxFeminae, and was part of the international affairs newsroom in Jutarnji list, Globus and Euractiv Croatia. Since 2020 she has been based in London as a correspondent.

After studying French and Russian literature at the University of Trieste, Karla decided to continue her Masters in Journalism at the Faculty of political sciences in Zagreb. Besides Croatian, she is fluent in Italian, English and French.

Milka Domanovic

Milka Domanovic has a strong professional background in journalism, fact-checking, research and project management.

She now works to identify new opportunities for BIRN’s growth, including different partnerships, development of cross-border projects, and expansion of its commercial services. She is based in Belgrade, Serbia.

Milka worked in different roles in BIRN since 2013, with some breaks, firstly as a journalist and translator for BIRN’s Balkan Transitional Justice initiative. After rejoining the network in 2019, she worked as a lead researcher, designing and implementing one of BIRN’s major projects, Media for All programme, carried out in six Balkan countries. She focused on engagement journalism, BIRN’s support for the local media in the region and development of new technologies that enable community engagement.

Prior to that, she worked for the fact checking portal Istinomer [Truth-o-meter], the Center for Investigative Journalism of Serbia, CINS, Serbia’s public broadcaster, RTS, as well as a fixer for international media.

She was awarded a fellowship programme by the International Factchecking Network in 2017, which she spent with Pulitzer Prize-winning PolitiFact. She also won a Chevening scholarship awarded by the UK government to complete her Master’s studies at the University of London in 2018/2019.

As a journalism student in 2008 and 2009, she won several professional awards for a radio feature “Medom protiv mraka“ [Teddy Bear Against the Dark], including the Zoran Mamula Award and the Golden Diploma of the INTERFER (International Reportage and Media Festival in Sombor, Serbia).

Milka has a diploma in journalism from the Faculty of Political Sciences, University of Belgrade and an MSc in Marketing and Technology from Goldsmiths, University of London. She speaks Serbian and English, and some French and Macedonian.

Emilija Petreska

Emilija joined BIRN Hub in 2022 as a Social media Coordinator based in Skopje, North Macedonia.

She is responsible for development, quality control and implementation of programme-related and overall BIRN visibility actions using social networks.

For more than seven years she worked as a journalist in Radio MOF, covering topics related to education, environment and social issues. She was also part of Deutsche Welle’s Balkan Booster program for young journalists, where she was filming and editing short videos.

Emilija has received numerous awards for her work: first prize of the European Union Award for Investigative Journalism “Jean Monnet”; award for the best journalistic story  by the Delegation of the European Union in North Macedonia; the Jashar Erebara Award for Investigative Journalism by the Association of Journalists of Macedonia; third prize for Best Journalism Story in the Field of Social Life awarded by the Media Ethics Council, as well as First prize for reporting on the refugee crisis, awarded by the Association of Young Lawyers, Association of Journalists of Macedonia and UNHCR.

Emilija graduated from the School of journalism and public relations in Skopje.

She speaks Macedonian, English and a bit of French.

Samir Kajosevic

Samir is based in Podgorica and covers stories from Montenegro as well as parts of regional investigative stories.

Previously, he worked as a journalist and editor at the Montenegrin daily newspaper Vijesti. In 2018, he became a correspondent for Balkan Insight.

He studied at the Faculty of Agriculture at the University of Belgrade and completed the Danish School of Journalism at Montenegro Media Institute.

Samir speaks Serbian, English and Albanian.

Aida Tinjak

Aida assists in coordination and implementation of project/programme activities. She joined BIRN Hub in 2021 and she is based in the Sarajevo office.

Before joining BIRN Hub, Aida was a long-term associate of the Sarajevo Open Center, as an author of articles and infographics dealing with the problems and needs that LGBTI people and other marginalized social groups in Bosnia face every day. She also worked as an author of articles for Balkansmedia.org, which supports media independence and freedom of expression in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, North Macedonia, and Serbia. Covering new tools and various techniques that journalists can use in their everyday work, the aim of the articles was to raise the quality of media content and build the competencies of journalists.

Aida gained diverse and long working experience in several non-governmental organizations, working on projects related to cultural and creative industries, strengthening local self-government, and projects related to culture and art. For two-and-a half years she worked in Gallery 11/07/95 as a curator, where she had an opportunity to professionally explore and enhance the possibilities of museums’ educational function, which is one of her passions.

Aida graduated in Art history and Pedagogy from the Faculty of Philosophy, University of Sarajevo. She is currently studying New Media Design at the ITAcademy, International School for Education and Informatics.

Besides BHS languages, she is fluent in English.