Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence Programme Launched Today

The application process for Kosovo Fellowship for Journalistic Excellence Programme 2018 is now open. The programme will begin in September 2018 and is based on the Balkan Fellowship for Journalistic Excellence, which has been running since 2007.

Balkan Investigative Reporting Network – BIRN Kosovo and Associacion of Journalists of Kosovo – AJK invite all interested journalists to apply to the 6 months fellowship, provided by the European Union in Kosovo.

10 ambitious and daring journalists will be selected by a team of local and regional professionals to become part of this dynamic and enriching experience. Each fellow will be granted a 2,000 euro fellowship bursary for an in-depth research story covering issues such as public spending, local governance, public procurement, environment, energy, healthcare, culture, education, media financing, human rights, inter-ethnic cooperation, etc.

In addition, the selected journalists will receive mentorship by a team of highly-skilled BIRN Kosovo editors, who have extensive experience in producing and editing high quality reporting in Kosovo and the region; recognized for their excellence by several organizations and awarded for unbiased and professional reporting by the main media bodies in Kosovo.

At the end of the programme, fellows are expected to have produced an original research/investigative story. The format may vary from written articles, to TV reportages or content presented in a multimedia format. Stories of the selected fellows will be published in Albanian, Serbian and English. BIRN will ensure republication of fellowship articles in other local media in order to increase the outreach of the stories produced.

Are you interested in becoming part of this prestigious program?

Fill in the Application Form and submit your application by midnight on 24 August 2018, to [email protected].

Any questions regarding this programme or the application can be addressed to [email protected], by 17 August 2018 at the latest.

The proposals can be submitted in either Albanian, Serbian or English, the three working languages to be used during the fellowship.

Women and members of non-majority communities are strongly encouraged to apply.


U lansua programi i Bursës së Kosovës për Ekselencë në Gazetari

Procesi i aplikimit për Programin e Bursës së Kosovës për Ekselencë në Gazetari’ për vitin 2018 tani është hapur. Programi do të fillojë në shtator 2018 dhe është i bazuar sipas Bursës Ballkanike për Ekselencë në Gazetari, që ka filluar qysh në vitin 2007.

Rrjeti Ballkanik i Gazetarise Hulumtuese – BIRN Kosova dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK ftojnë të gjithë gazetarët e interesuar që të aplikojnë për këtë bursë 6-mujore, të ofruar nga Bashkimi Europian në Kosovë.

10 gazetarë ambiciozë dhe të guximshëm do të zgjidhen nga një ekip profesionistësh lokalë dhe rajonalë për t’u bërë pjesë e kësaj përvoje dinamike dhe të pasur. Secili anëtar do të përfitojë bursë prej 2,000 euro për një storie të thellë hulumtuese që mbulon çështjet si shpenzimet publike, qeverisja lokale, prokurimi publik, mjedisi, energjia, shëndetësia, kultura, arsimi, financimi i mediave, të drejtat e njeriut, bashkëpunimi ndëretnik etj.

Përveç kësaj, gazetarët e përzgjedhur do të përfitojnë mentorim nga një ekip redaktorësh të kualifikuar të BIRN Kosova, të cilët kanë përvojë të gjerë në prodhimin dhe redaktimin e raportimit të cilësisë së lartë në Kosovë dhe në rajon, si dhe janë vlerësuar për ekselencën e tyre nga disa organizata dhe kanë fituar çmime për raportim të paanshëm dhe profesional nga organet kryesore të mediave në Kosovë.

Në fund të programit, bursistët priten të kenë prodhuar një storie origjinale hulumtuese/kërkimore. Formati mund të ndryshojë, nga storie të shkruara, në reportazhe televizive ose përmbajtje të paraqitura në format multimedial. Storiet e bursistëve të përzgjedhur do të publikohen në shqip, anglisht dhe serbisht. BIRN do të sigurojë ripublikimin e storieve të bursistëve në mediat e tjera lokale në mënyrë që të rrisë shtrirjen e storieve të prodhuara.

A jeni të interesuar të jeni pjesë e këtij programi prestigjioz?

Plotësoni formularin e aplikimit dhe dorëzoni aplikacionin tuaj deri në mesnatë më 24 gusht 2018, tek [email protected] .

Çdo pyetje në lidhje me këtë program ose aplikacion mund të drejtohet tek [email protected], më së voni deri më 17 gusht 2018.

Propozimet mund të dorëzohen në shqip, anglisht ose serbisht, që janë tri gjuhët e punës të cilat do të përdoren gjatë kohëzgjatjes së programit.

Gratë dhe pjesëtarët e komuniteteve pakicë inkurajohen fuqishëm që të aplikojnë.


DANAS JE LANSIRAN PROGRAM STIPENDIJA ZA NOVINARSKU IZUZETNOST NA KOSOVU

Proces podnošenja prijave za program Stipendija za novinarsku izuzetnost na Kosovu za 2018 je ovim otvoren. Program će početi u septembru 2018. i zasnovan je na Balkanskoj stipendiji za novinarsku izuzetnost, koja se sprovodi od 2007.

Balkanska Istraživačka Regionalna Mreža (BIRN) i Udruženje Novinara Kosova (AGK), pozivaju sve zainteresovane novinare da se prijave za šestomesečnu stipendiju, koju obezbeđuje Evropska unija na Kosovu.

10 ambicioznih i smelih novinara će izabrati tim lokalnih i regionalnih profesionalaca kako bi postali deo ovog dinamičnog i obogaćujućeg iskustva. Svaki stipendista će dobiti stipendiju od 2.000 evra za detaljnu istraživačku priču koja pokriva pitanja kao što su javna potrošnja, lokalna uprava, javne nabavke, životna sredina, energetika, zdravstvena zaštita, kultura, obrazovanje, finansiranje medija, ljudska prava, međuetnička saradnja itd.

Osim toga, odabrani novinari će dobiti mentorstvo tima visokokvalifikovanih urednika BIRN Kosovo, koji imaju veliko iskustvo u produkciji i uređivanju visokokvalitetnog izveštavanja na Kosovu i regionu; priznatih po njihovoj izvrsnosti od nekoliko organizacija i nagrađivanih za nepristrasno i profesionalno izveštavanje od strane glavnih medijskih tela na Kosovu.

Na kraju programa, očekuje se da stipendiste naprave originalnu ispitivačku/istraživačku priču. Format se može razlikovati od pisanih članaka do TV reportaža ili sadržaja prikazanog u multimedijalnom formatu. Priče izabranih stipendista biće objavljene na albanskom, engleskom i srpskom jeziku. BIRN će obezbediti ponovno objavljivanje članaka stipendista u drugim lokalnim medijima kako bi se povećalo pokriće izrađenih priča.

Da li ste zainteresovani da postanete deo ovog prestižnog programa?

Popunite obrazac prijave i pošaljite vašu prijavu do ponoći 24. avgusta 2018, na [email protected].

Sva pitanja u vezi ovog programa ili prijave mogu se poslati na [email protected], najkasnije do 17. avgusta.

Predlozi mogu biti podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku, a ova tri radna jezika će biti korišćena tokom stipendije.

Žene i pripadnici nevećinskih zajednica se snažno ohrabruju da se prijave.

16 Applicants Receive Awards from BIRN’s EU-Funded Grant Scheme

Out of 41 applicants, including institutions, organisations and individuals, 16 were selected as beneficiaries of BIRN’s Medium and Small Grant Scheme, which is funded by the European Union

Out of 41 applicants, including institutions, organizations and individuals, 16 were selected as beneficiaries of BIRN’s Medium and Small Grant Scheme, which is funded by the European Union.

Through the project, “Support to Civil Society and Media Initiatives”, BIRN and its partners aim to assist individuals and organizations in the media sector in their efforts to improve transparency, independence and accountability in Kosovo within the sector itself and in Kosovo broadly.

This grant scheme is designed to “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo,” and will provide 14 applicants with small grants of 5,000 euros or less, and two applicants with medium grants, which range from 20,000 to 30,000 euros.

The total amount spent on the grant scheme is 121,267 euros.

The grantees were selected by a professional jury, which met for the first time on June 18 to evaluate the 41 applicants. Their decision was based upon the relevance of the proposed actions and activities, creativity, quality of the financial offer, the project team’s potential and previous experience of the applicant.

The jury met again on June 21 to discuss a shortlist of applicants and compiled the final list of beneficiaries after reviewing the first evaluation. The objective for the selected applicants will be to contribute to the strengthening and development of investigative journalism and freedom of expression, increasing the skills of media professionals in monitoring, fact-checking and accountability across Kosovo for the public benefit. The selected proposals provide a variety of activities including capacity building, investigative reporting, production of documentaries, usage of public documents and address issues related to freedom of expression and fake news.

14 applicants from the selected list were awarded grants from Lot 1, Supporting document-based reporting on themes related to good governance, education, healthcare, economy and human rights and encourage access to public documents, and two of the selected applicants were awarded grants from Lot 2, Improving internal governance of the PCK and/or its members organizations in respecting labor laws, respecting copyright and applying best standards of media legislation & improving legal assistance to the media & improving the legal protection for whistleblowers.

All applicants received individual replies about their application, which also included an evaluation form with points and comments from the jury.

Below is the full list of the successful applicants of the Call for Proposals for the Medium and Small Grant Scheme package to “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo” project.

List of awarded grantees


BIRN dodeljuje novčana sredstva za 16 kandidata u okviru EU programa

Šesnaest  od četrdeset jednog prijavljenog kandidata, uključujući institucije, organizacije i pojedince, dobiće novčana sredstva u okviru programa malih i srednjih subvencija koje dodeljuje BIRN Kosovo, a finansijski podržava Evropska unija. Projektom „Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva u interesu javnosti, kao i slobode izražavanja na Kosovu“, BIRN i partneri imaju za cilj da pomognu pojedincima i organizacijama u medijskom sektoru u njihovim naporima na poboljšanju transparentnosti, nezavisnosti i odgovornosti, kako u okviru samog sektora, tako i na Kosovu uopšte.

Ovi grantovi deo su projekta „Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i javno korisnog novinarstva i slobode izražavanja na Kosovu.” Četrnaest kandidata dobiće subvencije do pet hiljada evra, a dva  sredstva  u rasponu od dvadeset do trideset hiljada evra.

Ukupan iznos odobrenih sredstava iznosi 121.267 evra.

Dobitnike grantova odabrao je žiri koji se sastao  prvi put 18. juna kako bi ocenio sve projekte, a ocenjivani su značaj predloženih aktivnosti, kreativnost, finansijski okvir i potencijal projektnog tima, kao  i prethodna iskustava kandidata. Žiri se zatim sastao 21. juna kako bi porazgovarao o užem krugu kandidata i sastavio konačan spisak dobitnika finansijske podrške. Izabrani kandidati daće doprinos jačanju i razvoju istraživačkog novinarstva i slobode izražavanja, usavršavajući veštine medijskih profesionalaca u monitoringu, proveri činjenica i odgovornosti na čitavom Kosovu, u interesu svih građana. Izabrani predlozi uključuju raznolike aktivnosti, među kojima su  izgradnja kapaciteta, istraživačko novinarstvo, produkciju dokumentarnih emisija, korišćenje javnih dokumenata, kao i bavljenje pitanjima slobode izražavanja i lažnih vesti.

Četrnaest kandidata dobilo je subvencije iz Lot 1: Podrška  izveštavanju o dobroj upravi, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, privredi i ljudskim pravima i podsticanje pristupa javnim dokumentima, a dva subvencije iz Lot 2: Unapređenje unutrašnjeg upravljanja PCK (Pravni centar Kosova) i/ili njegovih organizacija članica u poštovanju zakona o radu, poštovanju autorskog prava i primeni najboljih standarda sadržanih u medijskim propisima ii poboljšanje pravne pomoći pružene medijima, kao i poboljšanje pravne zaštite uzbunjivača.

Svi kandidati su dobili individualne odgovore o uspehu njihove prijave, uz obrazac procene i poene i komentare žirija.

U nastavku sledi potpun spisak odabranih kandidata.

Lista dobitnika subvencija

Call for Proposals Aimed To Strengthen Independent Journalism

Call for Proposals for the EU Funded Project

“Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”

BIRN and AJK have joined forces in implementing the EU Funded Project “Contribute to strengthening independent, investigative and publicly beneficial journalism and freedom of expression in Kosovo”. This Call for Proposals is one of the project’s components which aims to provide opportunities for local NGOs/CSOs, including journalists, operating and working in Kosovo, to tackle the issues related to media freedoms and freedom of expression in their respective communities. Specifically, the given scheme seeks to develop not only independent, investigative, impartial, unbiased and publicly beneficial journalism in Kosovo, but also equip its beneficiaries with the required skills and resources to move beyond protocol journalism and delve into creative, investigative, legally-sound and publicly beneficial journalism.

This Call for Proposals contains two lots:

LOT I: Supporting document-based reporting on themes related to good governance, education, healthcare, economy and human rights and encourage access to public documents.

LOT IIImproving internal governance of the PCK and/or its members organizations in respecting labor law, respecting copyright and applying best standards of media legislation.

The applications MUST be sent by e-mail to [email protected] by 08.06.2018, at 16:00.


Thirrje për Propozime për Projekt të Financuar nga BE

“Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë”

BIRN dhe AGK kanë bashkuar forcat në zbatimin e projektit të financuar nga BE-ja “Kontribut në forcimin e gazetarisë së pavarur, hulumtuese dhe të dobishme për publikun, si dhe në lirinë e shprehjes në Kosovë”. Kjo Thirrje për Propozime është një nga komponentët e projektit që ka për qëllim të ofrojnë mundësi për OJQ/OSHC-të lokale, përfshirë gazetarët që veprojnë dhe punojnë në Kosovë, për të trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes në komunitetet e tyre përkatëse. Konkretisht, skema e ofruar mëton të zhvillojë jo vetëm një gazetari të pavarur, hulumtuese, të paanshme, joparagjykuese dhe në të mirë të publikut, por gjithashtu t’i pajisë përfituesit e saj me shkathtësitë dhe resurset e nevojshme për të lëvizur përtej gazetarisë së protokollit dhe për të hyrë në gazetarinë krijuese, hulumtuese dhe në të mirë publike .

Kjo Thirrje për Propozime përmban dy llote:

LLOTI I: Mbështetja e raportimit të bazuar në dokumente mbi temat që kanë të bëjnë me qeverisjen e mirë, arsimin, shëndetësinë, ekonominë dhe të drejtat e njeriut dhe inkurajimi i qasjes në dokumente publike.

LLOTI II: Përmirësimi i qeverisjes së brendshme të KMSHK dhe/ose organizatave anëtarëve të saj në respektimin e ligjit të punës, duke respektuar të drejtën e autorit dhe zbatuar standardet më të mira të legjislacionit të medias.

Aplikacionet DUHET të dërgohen me postë elektronike në adresën [email protected] deri më 08.06.2018, ora 16:00.


Poziv za predloge za projekat koji finansira EU

“Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva od javne koristi i slobode izražavanja na Kosovu”

BIRN i UNK su udružili snage u sprovođenju projekta koji finansira EU “Doprinos jačanju nezavisnog, istraživačkog i novinarstva od javne koristi i slobode izražavanja na Kosovu” Ovaj Poziv za predloge je jedna od komponenti projekta koja ima za cilj pružanje prilika NVO/OCD-ima, uključujući novinare koji deluju i rade na Kosovu u borbi protiv pitanja koja se odnose na slobodu medija i slobodu izražavanja u svojim zajednicama. Posebno, navedena shema pokušava da razvije ne samo nezavisno, istraživačko, objektivno i novinarstvo od javne koristi na Kosovu, nego i korisnicima pruži odgovarajuće veštine i resurse za prevazilaženje protokolskog novinarstva i udube se u kreativno, istraživačko, zakonski opravdano i novinarstvo od javne koristi.

Ovaj Poziv za ponude sadrži dva lota:

LOT I: Podrška izveštavanju zasnovanom na dokumentima o temama koje se odnose na dobro upravljanje, obrazovanje, privredu i ljudska prava i ohrabrivanje uvida u javna dokumenta.

LOT II: Poboljšanje unutrašnjeg upravljanja SŠM i/ili članica organizacija u poštovanju zakona o radu, poštovanju autorskih prava i primeni najboljih standarda u medijskom zakonodavstvu.

Prijave se MORAJU poslati e-mailom na [email protected] do 08.06.2018. u 16.00